4
Sim̃aro nalo kanalo parinio tubo, napano Setano, milavon Yesu
Mataiu 4:1-11; Mak 1:12-13
Naruei telikiti na Yesu naio binimei bereio ea tanobuku na marauei na Yortano ea vio na Jone baruei ea naio, naio binimei bujo vatitig ka Niununo Lu. Ana na Niununo buru Yesu ban ea vio yauo bereio, mo naio joa vio na bano-o bokar bogoti duelimo va veri [40], napano mia sim̃aro nalo kanalo parinio tubo nei jom̃a milalilio. A ka bogoti nalo na, naio maka m̃a to sinano, banbano-o na mijog ka jijer naio.
Ana Setano nene binimei, berinavo “Ver jau kobe Atua kenerinio riano, jau kover von ka puruveru na ka rimei rive joko, ka kosenio.” Ana Yesu berdop̃e, berinavo “Maka leleio, bior Iliano Lu naio ber ruei, berinavo
‘Maka toro rijikia rila toro rimeul ea sinaniano ga.’ ”
Ana na Setano jidom rilavon Yesu bereio, naruei naio buru kanano jidomiano bavin ea burum̃ara burusuku tai. Ana vaarakurano ga naio jiloglog buruvenuo nalo na yetemeriba nei kanio, ana naio berkanio, berinavo “Navitikariano na vio nalo na, bija kialo mermerano nonovio nalo na, ajua jum̃aku ruei. Kiniou nabar siano kario, ka namijikia najamo ka van kei napano tinieku ka naio. Mo, ver jau kojorua jaaku ga, kobolkouo ka kiniou ga, mia kiniou najamo ka vite nalo na riviniu tua jum̃amo.” Mia Yesu berdop̃e, naio berenio berinavo “Iliano Lu naio berenio ber
‘Jau kobolkouo ka Atua ga, jau monoka kala kanano im̃auano naio ve takurano ga, bior naio ga be kanamo Tubo.’ ”
Naruei Setano naio jidom rila-von Yesu bereio, naio buru kiano jidomiano ba Yerusalemo, midu naio jo levlevi ea vio tai, mave ea Atua kunuano, ana berkanio, berinavo “Ver jau kobe Atua Kenerinio, koviako yetano. Ver jau kalaio, mia rivu ga na, 10 bior Iliano Lu berii Atua, berinavo
‘Naio mia riila kiano nailiano nalo, ka mia amei atu avitiikarso, atukuku kaso.
11  Mia aisopkarso mave ga ka jum̃alo ka mia kavan re jaamo ea puruveru.’ ” Iouano 91:11,12
12 Mia Yesu berdop̃e naio bereio, berinavo “Maka leleio, bior Iliano Lu ber bunu ber
‘!Jau kolavon re Tubo kiamo Atua ka naio rila kanamo vite tai!’ ”
13 Mia telikiti na Setano mila juboluboiano nalo nei bisi, ana buro denio, ba jo rorea ka rileal bogo dolu tai napano naio jidom ber mia mijikia tovulu Yesu eaio.
Yesu jikar kiano im̃auano yako Kalele
Mataiu 4:1-11; Mak 1:12-13
14 Karina, Yesu miel ea moroano na Niununo Lu, binimei boru Kalele, mia tomu nalo ajum̃a aberii naio banbano-o ba bokar vio nonovio ea tanobuku nei. 15 Ana naio jom̃a ban ea kanalo yimo nalo na volkouano, naio jom̃a berlogloglo, naruei nalo ajaaro toru kanio, ajum̃a amidular siano bavin.
Nalo na vio Nasarete amijilar Yesu
16-17 Bogo tai Yesu binimei boru ea kiano vio Nasarete, vio napano naio miluo binimei toru eaio, ana ka Legiano Lu, javukia nam̃a naio jom̃a mila bogo nonovio, naio ban bijalo ea kanalo yimo na volkouano. Ana aber naio rivuluku bulag Atua kanano Iliano Lu vanlo, ana na amidu niosi nam̃a Aisea naio bivitauia binimei banio. Ana naio jumolu betavo ea niosi nene, mileal vio na naio jidom rivuluku bulag vanlo, ana naio bulukuio, napano naio ber jibe nei, berinavo
18  “Niununo na Atua kanano naio joa kiniou ruei, bior Atua naio jiloglog kiniou ka kiniou naruei noioliolu ka Ioluano vou nabo rivan talim̃asa nalo.
Naio miila kiniou nebinimei ka neverial van nalo na ajua lakoiano, ka vonganei, amijikia avanvan tavio bereio ga tibe na,
a ka kiniou neverial ka merebono nalo, ka vonganei, miralo mijikia rimei rivu bereio.
A naio miila kiniou, ka tomu nalo nam̃a ajutano, napano kulo dolu nalo ajum̃a amila kikilo julaka, mia kiniou novuru bulaglo, amei atua vio tai nabo bereio.
19  Tenene na, kiniou nemijikia nala rimeravo, ka vonganei, Atua mila kanano bogo vou nabo tai miyotuba ka tomu nalo nene naruei.” Ais 61:1,2
20 Telikiti na Yesu buluku nina bisi, ana na mijukukarko niosi nene, jian ber ban tikon, ana naio ba jotano mave ea jeleigio vio nam̃a amioliolu eaio, ka naio ril van tomu nalo. Naruei nalo abiniu napano aju joomo aju abiti kilkil ea Yesu ka ajog ka venia napano mia naio river kalo. 21 Mia bogo napano naio jikar kiano iliano, naio ber jibe nei, berinavo “Kiniou neber ka kamiu, ka Atua kiano Iliano Lu na kumijogio vonganei, iliano nalo nei kanano abinimei be riano bo vonganei ga, ea miremiu.”
22 Mia telikiti na tomu nalo amijog Yesu kiano iliano nalo nei, amijog jibe ka naio mil bo mia bo, melokloko a m̃adigdig, mia nalo abameneaio toru, ajum̃a aberverenio jibe nei, aberinavo “!Ana kema na, naio be Yoseve kenerinio ga na! ?Mia naio jom̃a bar tanea iliano novo nalo na ea vio be?” 23 Ana na Yesu berdop̃elo, berinavo “P̃eli kumisidom kuver kanado iliano moruo tai ka kiniou, napano ber ‘Nakulekuleano, jau kala vatitigso beamu vo, karina jau komijikia kajai tomu dolu.’ Nina bior kamiu kumijog ruei ka bogo napano nojo yako Kapeneam, nojom̃a namieliel ka tomu telabo, tenene na kumitu kumisidomii kuber bior vaio ana maka nemei nala tena van kamiu ea kanado vio nei bunu. 24  Jon 4:44Be riano never ka kamiu, ka ver naverialiano tai, mia tomu na kanano vio memedu, maka ajikia asaaro kanio, maka ajikia avatove kanio. 25-26 Nina be riano ga. Nejidom ka kamiu kuvisidomii von tormoruo Elaija re nua. Ka bogo na, yuo maka rivovo bano-o bokar yuka tolu togio, a burum̃ara vituiano tai jovuko rera vio Israel. ?Ana Atua miila Elaija ba miija kei ka bogo na? Kam kuvialio, naio maka riila naio rivan ka riija taanou re Israel tai nam̃a aju amijog bova, mia naio miila ba miija taanou na bulukomeli na vio Serevati, nina ea tanobuku dolu na vio Saiton. 27 A kuvisidomii von tormoruo Elisa kiano bogo bunu. ?Ka bogo na, tomu miroano na abar burumieni, mia Atua milarur kei? Naio maka rilarur nalo na Israel tai na bokar mieiano nei, mia naio milarur toro re Siria nei, Nomano. Be riano, kito tomu nalo nam̃a roju rober kito robe Atua kiano tomu nalo memedu, mia nalo nam̃a Atua miilalo abinimei ka ala im̃auano van kito, mia kito romielikue kalo ga.”
28 Ana na nalo napano aju joomo ea yimo na volkouano nei amijog iliano nei, kialo jidomiano bilig ba be dolu, vonganei nalo tiniel jer Yesu toru. 29 Naruei nalo ajerm̃i ka Yesu, ana aburio bano, aburu ba tavio ka kanalo komeli, ana aburu naio ba abavin ea burum̃ara yabalili tai napano kanalo komeli joaio ka ajidom avuku Yesu rivatove ea vio na naruei. 30 Mia Yesu jaluvo den jum̃alo bea ga, ana naio miel jel burelo ga bano, naio juvanlo ajubo.
Yesu ban ea vio Kapeneam, naio miilalar niadu tai
Mak 1:21-28
31 Ana na Yesu miel batove bokar komeli dolu tai na vio Kalele, nina be Kapeneam, mia ka Legiano Lu berlogloglo ea kanalo yimo na volkouano. 32  Mat 7:28,29Mia nalo nam̃a amije tilinielo amiilo toru laka, bior amijog Yesu kanano iliano temi bo, a Atua kanano moroano joaio. 33 Ana ka bogo na, toro tai jo joomo naliko, napano niununo na sim̃aro va tai joa mila bulag naio, mia toro nene miaga m̃erere kirivova tai vo, naio mil ban Yesu, berinavo 34 “?Ei, Yesu re Nasarete, kiamo vaio joa kumemi? !P̃eli jau kobinimei ka kalakiki kumemi, a! Bior nemijikiaso ruei, ka kobe Toru Lu nabo tai na Atua kanano.” 35 Ana Yesu mil jikili ban niadu va nene, berbureio, berinavo “!Ee, abe keil re bunu! Jau kataluvo den toro na vonganei ga.” Ana niununo va nei buku toro nei mijoru iviso burelo, ana na naio jaluvo denio, buro bano, mia toro nei mijog bo bereio jo.
36 Naruei tomu na vio nei amiilo toru laka, mia nalo ajum̃a aberverii Yesu, aber “Ei, iliano na jum̃abe tenia na? Nina be buruvayukouo tenia, kiano moroano buru tomoruo loa laka. Naio mil ga ban niununo va nalo, mia aburovuro jibe na ga.” 37 Ana bior tena mia nalo ajaaro, ajum̃a aberial vatitig Yesu siano ba janea vio bokar vio nonovio na tanobuku nei.
Yesu milarur Saimon Pitere kenieno simemi, naliko kulo dolu telabo bunu
Mataiu 8:14-17; Mak 1:29-34
38 Ana Yesu jumolu den yimo na volkouano nei, mia naio ban ea Saimon kunuano, nina ea komeli na Kapeneam kia ga vo. Naruei ea vonuo nei, Saimon kenieno simemi naio jo mon ea m̃ano jogu, mie yulu, niabene bituvitunu, mia aberial ka Yesu, abika den naio aber jum̃abe ka tiramoruo nei. 39 Naruei Yesu binimei jikili ju tivelinio ka tira neibano, ana mo naio mil berbure mieiano nei, ana niabene binimei menini nonovio bereio, naio mijog bo bereio, ana jumolu, ba milaii salo sinaniano. 40 Mia bogo nam̃a m̃erenio batove, jibe ka na Legiano Lu na bisi, ana nalo nam̃a nalo tealo amie ajum̃a, abarvarlo abinimei ban Yesu, ana naio mije jum̃ano monealo, mieliel kalo.
41 A telabo kalo, sim̃aro nalo abava tavio denlo, napano ajum̃a amiaga, aberinavo “!Ei, jau naruei jau kobe Atua kenerinio a!” Mia Yesu berbure sim̃aro nalo nei ka mia aver re bunu titai leleio, bior amijikia ruei ka naio be Naverikariano riano.
Yesu mioliolu janea tanobuku na Yutea
Mak 1:35-39
42 Mia kavijova kia ga vo, ana Yesu jumolu ana naio takurano batavio den yimo, ban ea vio tai napano be tum̃aro bo. Kar iorou, ana tomu nalo abinimei kanio, ajirag naio bano-o mia amileal naio joa vio nei naruei, ana ajidom naio to naliko, amila vio ka averbure naio ka tuvanlo re, 43 mia naio ber kalo, berinavo “Makanio, monoka kiniou nava noioliolu ka Ioluano vou nabo na navenatuboiano na Atua kanano nei van komeli dolu nalo na aju keano vo, bior amiila kiniou nebinimei ka vite nei naruei.” 44 Ana naio jaluvo denlo, ba mioliolu janea yimo na volkouano nalo ea komeli nonovio na tanobuku nei Yutea.

4:24 Jon 4:44

4:32 Mat 7:28,29