5
Nalo napano Yesu biolo be moti, aba ajakisorio
Mataiu 4:18-22; Mak 1:16-20
Mat 13:1,2; Mak 3:9,10, 4:1Bogo tai, ana Yesu joa yaba ueiyabo na toru nei, nam̃a tomu tealo ajum̃a abio ka Ueiyabo na Kenasarete, a tealo abio ka Ueiyabo na Kalele. Ana ka bogo na, tomu nalo miroano laka ajumolu aju jelviviko Yesu, jibe ka vio telisu ga, bior ajidom ajog naio rioliolu ka Atua kiano iliano rivanlo. Mia Yesu mial ka uako sesa juo aju ga vaataro kalo yako, napano aburulo abavauro ajua baramudou ea bayono, a naio mial ka napano tomu nene nalo ajudobi ea tei, ajum̃a ajekon kanalo sup̃ede. Mia Yesu miel bano-o biako ea uako sesa nei tinene, napano be Saimon kanano, ana naio berkanio ber naio riyuku lario rivajou lie kija ga. Naruei Yesu jotano ea uako sesa nei, ana naio jom̃a berloglog nalo napano m̃a aju bijilo uro.
Mia bogo na naio mil banlo-o avona bisi, ana naio ber ka Saimon, berinavo “Kito, kiniou nejidom ravajou lie kija koyou von ka rovuku sup̃ede beamu vo.”
Jon 21:3Ana Saimon berdop̃e, berinavo “E abe toro na toru, kumemi numisidel ka tena ruei o-o viomijeni nei, maka nuvokar niado tai leleio. Mia bior jau naruei kober ka kiniou jibe na, bo, kiniou najaaro ka rava lie kija bere vo.”
Jon 21:6Ana nalo aba amila jakiio napano Yesu berenio, mia amiilo ka burum̃ara taara na niado napano bujo ea kialo sup̃ede, mila kanalo sup̃ede jikar ka buruboṽeio, naruei abio nalo dolu nalo na ajua uako sesa dolu, ajuvanjum̃alo kalo ka amei aijalo. Ana nalo nei abinimei, ana aburu bitiran sup̃ede ka niado nalo nei binimei joomo ea buluku uako, bano-o uako juo nei abujovujo vatitigio, vaataro ka m̃a amadudu.
Mia Saimon Pitere mial tenei, naio bitilubar ka Yesu ga mila tenei ea kiano burum̃ara moroano lu nei, ana minie tano ea Yesu jaano, berinavo “Tubo, kiniou nobe toro na bova ga tai. Bo laka ka kovuro den kiniou, jau kotu re vaataro ka kiniou.” Mia maka naio ga ve takurano, mia nalo dolu napano aju naliko ka aura nei, nalo abiniu abameneaio toru laka ka burum̃ara tiniobi na niado na abokarlo, 10 bija bunu Sepeti kenerinio juo nei, Yemesi naio Jone, napano naljuo amiasol Saimon amim̃au vio takurano, naljuo amiilo toru kanio.
Ana na Yesu mil ba Saimon, naio berinavo “Ei, jau komerou re ka vite na tibe na. Bior tikar banei, mia jau kovuru bere re niado, mia jau kotom̃a kovuru tomu nalo amei atakisor kiniou.” 11 Ana nalo abinimei bereio, aburu kialo uako nalo nene abauro bereio, mia maka bunu ala titai, mia ajuvan kialo saba nalo biniu ju bo ga jibe na, ana ajakisor Yesu abano.
Yesu mieliel ka toro na bar burumieni tai
Mataiu 8:1-4; Mak 1:44-45
12 Ana iorou kanio, ea bogo tai, ana Yesu joa komeli na vio na tai, ana toro tai mialio, binimei ka naio, napano toro nene, mieiano na burumieni mila tanea niabene-e mia mila bulagio laka. Naruei naio binimei mijoru ea Yesu jaano, jegi banio, bika jikili denio berinavo “!Tubo! Kiniou nomoneaso jikili ka jau komijikia kalarur kiniou bereio, mia ver jau komijamo, kiniou nejidom nevikaso ka jau kalakon kiniou ga.”
13 Mia Yesu maka rienien ka tokol kiano menko nene, mia midu jum̃ano joaio, naio berinavo “Nao, kiniou nejidom komeravo.” Mia vaarakurano ga niabene meravo, burumieni nei m̃apm̃apvo denio. 14 Ana na Yesu berkanio, berinavo “Komijog, jau kava koverii re tenei ka toro tai vo, mia vonganei ga jau kejaka kava kesel ea toro lu ka naio riia veveso mia mijikia riverial niabemo meravo ruei. Karina monoka kava kolotu van Atua a keisebi sida na kanamo lakoniano, tavukia nam̃a Mosis naio ber monoka alaio.”
15 Yesu naio ber toro nei naio riva riverii re vite nei, ana deio ga, maka vesiou ana ajum̃a aberverii Yesu banbano-o, ba bokar vio reraio biniu, mila ana tiniobi na toru aju abinimei ka ajog kiano iliano nalo, a ajidom ka rilarur kialo mieiano nalo. 16 Mia ka bogo nalo nene, Yesu jom̃a miel batavio ea tomu nalo bunu, naio jom̃a janea vio yauo, bolkouo ban Atua.
Yesu mijikia biekokoa kariano
Mataiu 9:1-8; Mak 2:1-12
17 Mia ka bogo tai, ana Yesu jom̃a berlogloglo, mia Varisis tai naliko naverloglogiano na tuboiano ajum̃a ajutano ea vio nei, napano nalo abe nalo na komeli dolu nalo na tanobuku na Kalele bija Yutea, a tealo ajuvan vio Yerusalemo abinimei. Ana ka bogo na, Atua kiano moroano jo binimei toru nonovio ea Yesu, mila ana naio mijikia milarur tomu na mieiano nalo. 18 Ana tom tai ap̃ier toro na mieiano tai binimei, napano niabene biniu m̃aro, mia nalo ap̃ier binimei, naio mon ea ga m̃ano jogu. Ajidom adu naio riva joomo rimon vaataro ka Yesu, 19 mia amial tiniobi toru jo joomo ruei, mia vio nene telisu laka, maka ajikia adu kialo bilbilu rivano. Naruei amidu naio abavin ea yimo, ana amijag bulag vodobi mave memedu ka vio na Yesu jotano loglogio, ana ajuvarvan toro nei bija m̃ano jogu batove ea buluvio nene ba jotano iviso ka tomu nalo, kamu kean Yesu mirano memedu.
20 Mia bogo na Yesu mial vite nei, mijikia ka nalo aju abiekouo kilkilii ea naio ka mia naio rijai toro na mieiano nei, ana naio berkanio berinavo “Koig, kiniou nebiekokoaso ka kiamo vovaiano nalo.”
21 Mia bogo napano Varisis nalo bija naverloglogiano na tuboiano nalo amijog iliano nei, aju ajidomii kirivova-o mia, naruei nalo ajum̃a abivika denlo, aberinavo “?Kei tenia m̃a jo mil niegeniege tolu na Atua siano jibe na? Atua ga takurano naio mijikia riviekokoa kariano, maka toro dolu bereio, mia tete na naio jom̃a mil jibe na ka jo jidom ber naio naruei, naio be Atua ruei kovio.”
22 Mia Yesu mijoglubar ea naio ka ajum̃a ajidomii kirivova jibe na ka naio, ana ber kalo, berinavo “?Kar venia ana tiniemiu nalo bujo ka jidomiano na kirivova jibe na? 23 Ver never ka toro na mieiano nei, neverinavo ‘Kiniou nebiekokoaso ka kanamo kariano,’ p̃eli kiniou never kanio neverinavo ‘Jau kotumolu, keiel,’ ana ea iliano juo nei, tinene jikili ka averenio, a tinene naio monmaio ga. Nana berenio ‘Jau kotumolu, keiel’ naio jikili lie, bior mia kamiu kumijikia kuvitilubar ka kanaku iliano nei naio be riano p̃eli na makanio, ka napano toro nei naio jumolu p̃eli maka tumolu. 24 Mia vonganei, kiniou noim̃au ka titai na mia kamiu kuveriam̃a Atua ga takurano mijikia rilaio, kanio mia kamiu kuvitilubar ka kiniou Kulorinio Kenerinio nemijev moroano. A kiniou neber ka kamiu, neberinavo moroano nene naruei naio bare ka kiniou nemijikia neviekokoa kariano bunu ea yetemeriba nei. Kamiu kuviagago vatitigio.”
Ana Yesu ber ka namieiano nei, naio berinavo “Kiniou neber kaso, ka jau kotumolu, kojukular m̃amo jogu, jau keiel kava vonuo.”
25 Mo sop̃eli ga, ea mirano tomu nalo na aju amialio, toro nei naio jumolu jibe na, midu m̃ano jogu miel batavio, ana ba vonuo napano naio miaia Atua ga naio jo bano.
26 Mia bogo na tiniobi nei amial vite nei, abamenea naio toru riano, kuluniabelo p̃ili burevure biorio, a nalo ajum̃a amiaia Atua, ajum̃a aberinavo “!Uerei tom nei, riano ga, banei romial titai napano dolu laka!”
Yesu bio Mataiu bunu, napano abio ka Livae, binimei jakisorio
Mataiu 9:9-13; Mak 2:13-17
27 Iorou kanio, ana Yesu miel kiki kija ga bano, naruei naio mial toro tai jom̃a jotano ea kiano vio na totanian na imauiano, joomo ea vio na m̃a barbijii veru na takis eaio. Toro nene siano tai Livai. Ana Yesu bio naio, berinavo “Jau komei katakisor kiniou.” 28 Mia sop̃eli ga Livai jumolu, juvan kiano im̃auano, juvan kiano saba nonovio ju bo ga jibe na, naruei jakisor Yesu.
29 Karina, Livai nene mim̃auka Yesu sano burum̃ara sinaniano tai ea kunuano, mia ka bogo na, tomu telabo dolu nalo nam̃a abarbijii takis bija tomu dolu nalo na jibe na, nalo bunu abinimei ajutano vio takurano naliko Yesu a kiano naiagagoano nalo ea sinaniano nene. 30  Luk 15:1,2Mia Varisis tealo, naliko kialo naverloglogiano na tuboiano tealo, amil niege naiagagoano nalo, aberinavo “?Bior vaio ana kumitum̃a kumisinan burukuti kamliko tomu na bova a tom na pariparilo kiri merorol na?”
31 Mia Yesu naruei naio berdop̃elo, berinavo “Tomu na niabele jikili bo, maka m̃a tiniel tii ka m̃a avan ea toro nam̃a mim̃auka mieiano, mia tomu nam̃a amijogjog mieiano, nalo naruei ajidom naio toru. 32 Kiniou maka nemei ka novio nalo na ajum̃a aber amemedu ruei kamu ea Atua mirano ka atakisor kiniou, mia kiniou nebinimei bior tomu na bova jibe ka nalo na naruei, ka aviliglo rivior kialo vovaiano nalo.”
Navikadeniano tai tivelinio ka atuvan sinaniano
Mataiu 9:14-17; Mak 2:18-22
33 Naruei nalo abika vikadeniano tai den Yesu, nalo aberinavo “Jone Baruei kanano naiagagoano nalo ajum̃a abokar jikili bajago nam̃a vatelabo, ajum̃a ajuvan sinaniano kam̃a abolkouo ban Atua, a Varisis nalo bunu ajum̃a amilala jibe na. ?Mia bior vaio ana kanamo naiagagoano nalo maka atum̃a alalaio?”
34 Ana Yesu berdop̃elo, berii naio bija kiano naiagagoano nalo, jibe ka napano amijog bo laka ka bogo na naio jo naliko, ana mia ajog rivova iorou ka bogo na ver naio taluvo denlo. Naio berinavo “?Bogo na toro na soriano naio jo kean ea jokoluolu naliko kiano bilbilu nalo, kuberiam̃a mia amijikia atuvan sinaniano na jokoluolu nei to, asenio re? P̃eli ga. 35 Mia ve bogo tai rimei napano mia avurular toro na soriano nei denlo, mia ka bogo na naruei mia nalo amijikia atuvan sinaniano bior amijog bova toru kanio.”
Vite moruo a vite vou
36 Bajago nam̃a ajuvan sinaniano na, naio be bajago moruo tai na kulo Ju nalo kanalo lotuano, mia Yesu jidom rila rimeravo vanlo ka bajago moruo nalo na jibe na, maka ajikia atusol vite vou nalo nam̃a naio jom̃a berloglog kalo. Ana naio beri jamerijiano tai kalo. Naio berinavo “Jau maka kejikia kavar niati kulum̃arauo tai na be terivou, kejedep̃e lario niati nene tai, ana jau kotuluko ka kulum̃arauo na be terimoruo ka toko vio na burup̃e be bulukuti eaio. Ver tibe na, jau komijedelar kule ga niakulm̃arauo vou nene kurano ga, a niati nene, mia keial ve kirivova-o mia. 37 A jau maka kejikia koison m̃arjum̃elm̃elu vou napano jom̃a jarabujo kia ga vo rivan ea kulukuti nani napano be terimoruo nam̃a amison m̃arjum̃elm̃elu vatelabo ban ea ruei. Ver jau kala tibe na, mia m̃arjum̃elm̃elu vou nei riyukuio, mia rila kulukuti nei saburu, ana mia m̃arjum̃elm̃elu nene riiou kule ga na, mia bati nene bunu rimei rivova. 38 Mia m̃arjum̃elm̃elu vou, monoka jau koison rivan ea kulukuti nani na be terivou bunu, na jikili bo, naruei komijikia kodu vatitigio m̃amo m̃arjum̃elm̃elu to rivu eaio. 39 A bunu, bogo nam̃a tomu nalo ajum̃a amunu m̃arjum̃elm̃elu na amim̃auka jiou kija ruei, mia asaaro re bunu ka amunu m̃arjum̃elm̃elu vou napano amim̃auka vonganei ga, mia monoka averenio m̃arjum̃elm̃elu moruo nei naio jesei kiano vo.”

5:1 Mat 13:1,2; Mak 3:9,10, 4:1

5:5 Jon 21:3

5:6 Jon 21:6

5:30 Luk 15:1,2