M̃esi Moti Na
JONE
Naio Bivitauiaio
Verialiano Moti
Tukunuano bulati na niosi nei
Jone kiano m̃esi moti, naio be kiano burum̃ara jidomiano juo. Nana beamu, ka ridu bulag namoneano nalo kialo jidomiano napano abuluku m̃esi nei, ka bogo nonovio atu aiasol lo vatitig ka kialo jidomiano ve takurano ga, a ka aiasol lo vatitig vija Atua, a kenerinio Yesu Kristo.
Mia juo nene ka ilikakarlo ka atakisor re naverloglogiano nalo napano kialo verloglogiano nalo maka rimemedu, bior napano naverloglogiano nalo nei amijikia ala bulag yimo lu ea kialo ilisibiano nalo, ana mia namoneano nalo maka bunu ajikia aiasol lo vatitig ea jidomiano ve takurano ga.
Naverloglogiano nalo na aju aberloglog tomu nalo, aber bajago va nalo amaluvo bior napano tomu nalo ajua yetemeriba, a aju amila vite nalo na yetemerba nei, a vite na berial ka Yesu, napano Atua kenerinio, naio maka ve toro kario tibe kito. Nalo aju aberinavo ver Atua rilarur toro, toro nene mia maka bunu rijikia tinien maio ka meuliano na yetemenba nei bereio, a buru iakurano ver toro jibe na rila kariano p̃eli rila re kariano, a buru iakurano ver naio tinienmiia toro dolu p̃eli maka tinien riiaio, mia vite nalo na barei ga. Jone bivitauia m̃esi nei, berial meravo napano Yesu Kristo be toro kario jibe kito. Mia naio ber kirisikili ber tomu nalo napano amonea Yesu, a tinielo Atua, nalo monoka tinielo titiilo bunu.
Torogio nalo na niosi nei
Iliano moti 1:1-4
Miamoiano bija meljokouo 1:5—2:29
Atua kenerinio nalo bija Sim̃aro kenerinio nalo 3:1-24
Niununo na burupati ilirianiano bija niununo na burupati ilisibisibiano 4:1-6
Toro kiano bajago na tinien jii toro 4:7-21
Bajago na moneano na mijikia tuvulu tulaka 5:1-21
1
Toro na berial Atua kiano meuliano ban kito naio jo binimei ruei ea yetemeriba nei
Jon 1:1Vite tai, re nua ea bogo na tiiano, mia vonganei ga na kiniou nomijog, a nemial ka miraku, nobitii batitig bo banbano-o na nojokol ka jum̃aku, vite nene siano jibe nei berinavo Burupati Meuliano na Maka Rijikia ribisi bogo tai, mo tenene na kiniou nejidom novivitauiaio van kamiu. Jon 1:14Tenei, na nanua kito maka rejikia naio, naio jo ga naljuo Atua Teta o-o, mia vonganei ana miyotuba medave ea mirado ea yetemeriba nei ruei, naruei kumemi miroano numialio, ana numitum̃a nuberialio ka tomu nalo. Numijog memedu ka burutiliniememi, a numialio memedu ka mirememi, naruei numisidom nuverial ka kamiu ka mia kamiu bunu kuvijikia kumoneaio. Ver kamiu kumonea, mia kuvijikia kumei ve takurano rivija kumemi, tibe ka kumemi nube takurano bija Atua teta a bija kenerinio Yesu Kristo ruei. Tena mila burum̃ara saariano joa kumemi dam̃ariga nei, a ver kamiu kuvidukar batitig iliano nei na m̃a nojidom nover ka kamiu ea m̃esi nei, mia burum̃ara saariano nei toa kamiu bunu, ana mia rila kito roviniu rojog rivu ve toru laka.
Atua naio be burubati na miamoiano
Iliano na Atua kenerinio midu ban kumemi, ber monoka kumemi nuverial ka tomu dolu nalo, naio jibe nei berinavo. Atua naio be burupati na miamoiano, maka lele kiri melijokouo tai ritoaio. Tibe na, ana ver kito rotum̃a roverial ka kito robe takurano bija Atua, mia rojum̃a romila bajago na melijokouo keano vo, nina rojum̃a romila sibi ga na, kito maka rotum̃a rala tena be riano. Mia ver rotum̃a reiel dam̃ariga ea miamoiano na m̃a Atua naio joaio, mia naio rila ka rotua natinie takuraniano na bo tulaka vija kito, ana mia reial ka kenerinio Yesu, kiano burukija naio mijikia to sekon kito romeravo ka kiado kariano nalo.
Ieliano ea miamoiano na Atua kiano: Monoka rotuvan nonovio bajago na kariano
Toro na m̃a jo mila bonua, ka ber maka ve na bova tai toa kiano meuliano, kiano iliano nei naio maka rive riano leleio, naio jom̃a mila sibilili naio bereio. Mia ver kito roverial ga kiado kariano nalo, mia Atua naio riviekokoa kito, mia naio rivar bulag kiado vovaiano nalo den kito, rila kito romeravo. Naio ga mila batitig m̃arabo ka mia naio rila tibe na ruei, a romijikia ravarkar tiniedo ea naio ka mia naio rila van kito rivare ga napano naio berkario. 10 Mia ver kito rotum̃a rala bonua, roverinavo kito maka m̃a rala kariano tai, nina jibe ka rober Atua naio be sibiano ga, a romila jibe ka napano kanano ilirianiano novo, maka bunu rodu to vatitig ea kiado meuliano leleio.

1:1 Jon 1:1

1:2 Jon 1:14