2
Keneriku nalo, nojidom novivitauia iliano nalo nei van kamiu ka riija kamiu ka kuvitilubar ka bo ka mia kamiu monoka kuvila re bunu kariano bereio. Mia ver bogo tai, toro tai rila tena bova tai, kito monoka tiniedo rimaio ka Yesu Kristo naio ju rorea ju, jibe ka toro lu tai ka rivar kiado iliano. Naio kiri memedu, a naio meravo, ka mia naio mijikia riva sikili tua Atua Teta mirano rimemedu, ka mijikia rivika denio ka naio tinien riia kito, a riviekokoa kito. A m̃arabo na ka mia Atua riviekokoa kito naio jibe nei, nina be Yesu ga na, bior naina be jokoluolu ka mia rivar bulag kiado kariano nalo, kito tomu nalo nonovio na yetemeriba nei.
Ka reiel ea Atua kiano miamoiano: monoka romonmonea kanano tuboiano nalo
A ver toro tai rivika tibe nei, riverinavo: ?Kiniou maka najikia, kiniou nojo nomijikia batitig Atua, p̃eli na maka noto nojikia batitig naio rivu? ?Kiniou nobe kanano, p̃eli na maka nove kanano? Ver tibe na, bo ka rovika den naio bereio, roverinavo: ?Jum̃abe, jau kojom̃a komonmonea kanano iliano nalo, p̃eli na maka kotom̃a komonmoneaio? Nina bior ver toro tai naio riverenio river naio mijikia batitig Atua, a naio be kanano, mia naio maka tom̃a rila vite nalo na m̃a Atua kanano tuboiano nalo aberenio, toro na naio maka to river riano na, naio mila sibi ga na. Mia toro na m̃a jo monmonea batitig Atua kanano iliano nalo bo, naio jo berial ka naio jom̃a tinien jii naio riano, tinien jii naio jo binimei lie vo bogo nonovio. Naruei ea m̃arabo nalo na jibe na naruei, kito romijikia rejikia batitig ka kito robe Atua kanano riano. Toro na ber naio be Yesu kanano, mia kito monoka rejikia reial ka naio miaia Yesu ea kiano meuliano.
Jon 13:34Banalo, ea tivelinio tai, tuboiano na m̃a nojo nobivitauia ban kamiu naio maka ve iliano na terivou na vonganei ga na, mia naio be iliano tai na beamu mugaruei, naio be Atua kanano iliano na m̃a kumijogio mugaruei. Mia ea tivelinio dolu nene, be riano bunu, ka tuboiano nei, naio jibe ka naio be terivou laka ban kito, bior rojum̃a romial kanano miamoiano naio jo mila melijokouo naio jom̃a buru didig naio bano, ana naio jo buru yulu riano binimei ruei. Naio jibe ka ga ea Yesu kiano meuliano ruei, a vonganei naio jo binimei jibe na bunu ea kiado meuliano nalo, ana naio jo mila kito robitilubar ka iliano vou nei naio riano mugaruei.
A verver toro tai naio tom̃a river naio jom̃a miel ea miamoiano ruei, mia romial ka naio jom̃a jerm̃i ka kuruano, jom̃a mila bova kanio, toro na naio jo keano vo ea melijokouo. 10 Mia toro na tinien jii kuruano, mila bo kanio julaka, toro na naio jo miel ea miamoiano ruei, naio maka bunu riel vovu ea melijokouo mia naio to rijoru re bereio bogo tai. 11 Mia naio na m̃a jo jerm̃i ka kuruano, naio maka tibe na. Naio jo keano vo ea melijokouo, melijokouo mila jibe ka mirano miunu, naruei naio jom̃a miel vovu ea vio bobogio dam̃ariga, naio maka rijikia rivitilubar batitig kiano m̃arabo, naio maka rijikia vio na mia riagago sel eaio.
Ka reiel ea Atua kiano miamoiano: maka rejikia tiniedo tii yetemeriba nei
12 Kamiu keneriku nalo, kamiu kanaku solbouo nalo ea kiado moneano, kiniou nojom̃a nobivitauia iliano nalo nei biedu ban kamiu bior kamiu naruei napano Atua karam̃ado naio biekokoa kenemiu kariano nalo kar Yesu Kristo siano, mila kumijikia naio.
13 Kenemiu kulovu nalo, kiniou nojo nobivitauia iliano nei ban kamiu bior kamiu naruei kumijikia batitig naio lie ruei, napano naio meul jo beamu mugaruei, beamu ka tiiano na yetemeriba nei.
14 Kenemiu m̃eaku nalo, kiniou nojom̃a nobivitauia iliano nalo nei ban kamiu bior kamiu naruei na m̃a kumisikili bo, kamiu kumidu batitig Atua kanano iliano joa kenemiu meuliano ruei, a kumitovulu toro na kirivova na ruei.
15 Kiniou nojidom never tibe nei ka kamiu nonovio, ka mia tiniemiu tii m̃elea re yetemeriba nei, bija kanano saba nalo. Toro na m̃a tibena, naio maka rijikia tinientii vatitig karam̃ado. 16 Naina bior saba nalo na yetemeriba nei, p̃eli na kiano bajago nene nalo, abe kiri dolu, maka atibe ka saba nalo na karam̃ado Atua kanano vija kiano bajago nene nalo. Vite nalo na yetemeriba nei nalo ajibe nei, abe burupati na nasidom m̃elea vite nalo, abe burupati na m̃a abur mirado, a abe burupati na varvariano na kiado meuliano nalo.
17 Yetemeriba nei, vija kanano saba nene nalo na m̃a tomu nalo ajum̃a ajidom m̃elea julaka, naio jo barlaka ban ka mia rivakovio ga mia toro na m̃a jo mila memedu ka Atua kanano sidomiano, naio to tobo to.
Ka reiel ea Atua kiano miamoiano: monoka rovitikar rivu uolu nalo
18 Keneriku nalo, vonganei kito rojua bogo maariano nei ruei, mia jibe ka na m̃a kumijog ruei, toro napano siano Jerm̃ii ka Kristo, naio mijikia riyotuba ea bogo nene. Maka reial naio vo, ana kito rojikar ka romial serm̃iano sesa ea Yesu nalo telabo ruei, naruei mila na robitilubario ka mia vesiou re, mia legiano na maaro rimei. 19 Uolu nalo na m̃a nojom̃a noberiilo na, kamiu kumijikia kiana. Beamu, nalo aju bija kito iviso ka kito, mia iorou ana ajumolu, ajuvan kito aburo den kito bereio. Vonganei, robitilubar batitiglo, ka nalo maka amei ve takurano rivu vija kito, bior ver maka, mia atu rivu vija kito kia navo. 20 Mia kamiu na m̃a kumitu bo kia navo, Toro Lu Kristo naio mioako kamiu ruei, naruei kamiu kubitilubar kanano ilirianiano, mia maka kuvijikia kuvitaluvo den naio bereio. 21 Kamiu kuver re ka kiniou nojidom neil van kamiu rivior jidomiano tai na berinavo kamiu maka kuvijikia vite, bior naio maka tibe na. Kiniou nomial ka kamiu kumijikia kuvitii veve masosoua ilirianiano a iliano na be sibiano mugaruei, kumijikia batitig ruei ka ilisibiano maka rijikia riyotuba ea ilirianiano, naruei kiniou nojidom neil van kamiu ka notunukakar kamiu ga.
22 ?Ana venia naruei be ilisibiano na m̃a dolu nalo na m̃a ajum̃a aberialio? Naina be iliano nam̃a berenio jibe nei, ber Yesu naio maka ve Naverikariano na Atua miila naio binimei ka rilarur yetemeriba nei. Iliano nei naio be iliano na toro na siano Jerm̃ii ka Kristo ga, a toro na m̃a ber iliano nei jibe na, naio jom̃a miitava ea Atua Teta, a jom̃a miitava ea kenerinio. 23 Toro na m̃a bilig taakano ka Atua kenerinio, Atua maka rijikia toa naio, mia toro na m̃a berial batitig bo ka ber naio midu Atua kenerinio ea kiano meuliano, mia Atua bunu rimonmon ga to vija naio dam̃ariga.
24 Ioluano Vou na bo nanua kamiu kumijog be moti ruei beamu, naina naruei be iliano na bo a be riano, naruei bo ka kuvidu batitigio to rivu ea kenemiu meuliano. A ver tibe na, mia kenemiu meuliano mijikia to rivu vija Atua a kenerinio bogo nonovio, 25 naina naruei kumijikia kuvokar meuliano na m̃a naio berkario ka mia sian van kito, na mia maka rijikia ribisi bogo tai.
26 Naina ga nojidom nover ka kamiu ea tivelinio ka nalo na m̃a aju amila sibilili kamiu, napano ajidom avuru kamiu kuvan ve dolu bereio. 27 Kristo naio mioako kamiu ruei, a Niununo Lu na kumijevio ruei ka bogo na naio jo kia ga kamliko vo. Naio mijikia riverloglog kamiu ka saba nonovio na be riano a memedu, mo kamiu kuvilavon re ka kuvisirago toro dolu ka riverloglog kamiu ka saba tai bereio. Mia kamiu kuvilavon ga tibe ka na Niununo Lu naio berloglog ka kamiu ruei, na m̃a naio ber bo ka na kamiu kuvidu batitig kenemiu meuliano to rivu ea Kristo tulaka.
28 Naina naruei, keneriku nalo. Verenio kiado meuliano naio to rivu ea Kristo nam̃ariga, mia maka rejikia rojog rivova ka bogo na ver mia naio riyotuba ka kito bereio. Mia ver maka, mia ve burum̃ara kenieno imouiano, mia rosidom rodu van mirado ka bogo na raial naio to rimei. 29 Kito romijikia ka Kristo, kiano bajago nonovio naio bo a kirimemedu tanea, naruei toro na naio bunu jibe na, romijikia rover ka kema na bunu naio be Atua kenerinio javukia Kristo.

2:7 Jon 13:34