3
Kito robe Atua kenerinio
Jon 1:12Kamiu kuvisidomii von tinietiiano na Atua Teta kanano na ban kito tomu na bova. Naio tinien jii kito toru laka-o mia, banbano-o na mila ban kito jibe ka na kito romial kito robe kenerinio nalo ga. Mia maka ve kito ga na ramial kito jibe na, bior naio bunu, naio buru kito robinimei jouro ea kiano m̃aratavo ruei, jibe ka kenerinio nalo memedu ga. Nalo dolu nalo na yetemeriba nei nalo maka ajikia batitig karam̃ado vo, jibe ka na m̃a kito romijikia naio, naruei vite na mila na nalo maka ajikia kito bunu, ka kito robe kenerinio nalo. Kanaku bilbilu nalo, romijikia rover vonganei kito robe Atua kenerinio nalo, mia maka rejikia vo, ka iorou kanio, mia naio rila kito romei rove vaio ga bereio. Mia be titai ga romjikia batitigio. Bogo na Tubo Yesu Kristo rimei bereio, mia rovitikar naio ka mirado rimemedu, mia rovitilubar naio garui memedu, mo bogo na reial naio tibena, mia romei rotibe ka naio ga. Naruei toro na sidom ka mia naio tai na mia rimei tibe ka Tubo Yesu tibe na, naio monoka to rivokar vatitig rivu kiano meuliano rimeravo a rive lu, tavukia Yesu ga.
Kito Atua kenerinio nalo: monoka rotuvan bajago na kirivova
Toro na m̃a mila kariano, naio jom̃a mila korov Atua kanano tuboiano, bior burupati na bajago va, naio be bajago na maka sidom rimonmonea tuboiano. Jon 1:29Mia bogo na Yesu naio binimei ea yetemeriba nei, naio binimei napano maka kariano toa naio leleio, naruei naio binimei ka rivar bulag kiado kariano nalo. Tibe na, toro na m̃a kiano meuliano jo bo ea Yesu, mia ve re bunu kariano tai toaio, mia naio rivijuku rivova re bunu. Mia toro na m̃a kariano joa naio julaka, naio maka rivitii Yesu vo, naio maka rijikiaio vo. Kanaku kiritete sesa nalo, maka rivu ka mia nalo ala sibilili kamiu. Toro na ver kiano meuliano bo, naio be tor memedu javukia Kristo. Toro na kanano meuliano bova, naio be Sim̃aro kiano toro, na naio be burupati na kariano ea yetemeriba nei jikar ea kiano tiiano binimei bokar vonganei. Bajago va na Sim̃aro nei kiano naio mila na Atua kenerinio miyotuba ea yetemeriba nei, ka ruekon bulag kanano im̃auano na bova nalo a ka rila kanano burum̃ara moroano naio ribisi. Toro na jo jouro ea Atua kanano m̃aratavo, mia naio rila re bunu kariano, bior Atua kiano meuliano joaio ruei. Naio be Atua kenerinio, naruei monoka naio rivar karam̃ano kiano bajago na bo nei, ana naio maka bunu rijikia rila na bova. 10 Ea m̃arabo nei naruei kito romijikia ka rovitilubar batitig ga kei na be Atua kenerinio, a kei naio be Sim̃aro kenerinio. Toro na maka rila rimemedu p̃eli na toro na maka tinien tii kiano m̃aratavo, toro na jibe na naio maka ve Atua kenerinio leleio.
Kito Atua kenerinio nalo: Monoka romonmonea tuboiano na tinietii toro dolu
11  Jon 13:34Ioluano navm̃a kamiu kumitum̃a kumijog mugaruei jikar ea burupati binimei, naio jibe nei, na m̃a naio berenio ber kito monoka tiniedo titii kito rivu bogo nonovio ga. 12 Kuvisidomii Sim̃aro kanano toro na nanua beamu na, Ken, na naio maka tinien tii batitig kuruano kar garuei Epel, naio muebinio m̃aro. Maka rivu ka kito rala tibe na, mia bo ka rosidomii ka venia na naio mila jibe na? Nina bior kanano im̃auano nalo, Atua mialio abova ga, mia kuruano kanano, nalo amemedu bo, mia Atua naio jaaro kanio, tenene na mila na Ken mijoku m̃ele ka kuruano nei Epel, naio tinien jerio, ana naio muebinio m̃aro.
13 Kiaku bilbilu nalo, bajago bova na jibe na, tomu nalo ajum̃a amilala mugaruei binimei bokar banei, naruei maka rejikia reiilo ver reial ka nalo amijoku ka kito bunu, a ajerm̃i ka kito bior Atua kiano im̃auano novo nalo na ver romim̃aukanio. 14  Jon 5:24Mia kito na m̃a kito maka m̃a reserm̃i ka toro, mia tiniedo tii kiado m̃aratavo nalo rivu, nina be m̃arabo na mila meravo ka rojuvan m̃ariano, robinimei ea meuliano ruei. Mia toro na tinietiiano maka toa naio, naio jo keano ea m̃ariano vo. 15 Toro na m̃a jerm̃i ka kiano m̃aratavo tai, naio jibe ka toro na muebin toro m̃aro ruei, a jibe ka na romijikia ruei, ka toro na m̃a muemue toro, meuliano na maka ve jukuti nene naio maka toa naio leleio.
16 P̃eli kito tai naio jom̃a bika ber, ana tena m̃a ajum̃a aber, tinietiiano, na naio be tena jum̃abe? Mo kito romijikia tinietiiano na be riano jibe na: Yesu Kristo mijamo ka momou kiano meuliano bior kito, a ver tinietiiano na toa kito, mia kito bunu rajamo ka kiado meuliano rivior kuruado nalo. 17 Toro tai, naio jum̃ano bujo ka saba novnovo nalo, mia kuruano tai naio maka ve kiano saba tai, naio jum̃ano bulati liki. Mia naio bitilubar kia ka kuruano nei jibe na, mia naio mila kiano iviso jikili lie vo kanio, naio maka sidom riijaio, Toro na jibe na, Atua kanano tinietiiano maka toa naio leleio.
18 Kanaku tete nalo, kiado tinie-tiiano naio monoka ve re iliano ga. Tinietiiano na be riano, naio maka ve tena ververenio ga, mia be tena roim̃aukanio a ve tena ralaiio. 19 Ana ver kiado tinietiiano rivokar batitig jeleigio nene tibe na, naio mila m̃arabo na rejikia ka Atua kanano iliano naio bar m̃arati ea kiado meuliano. Ana tibe na, romijikia rojog rivu ga ka rava vaataro ka Atua, romerou ka naio re bunu. 20 Mia bogo tai ana mia romerou ka naio, bior kiado jidomiano ga tibure kito bereio, rila na rotum̃a rosidomial bere kanado vovaiano, mia Atua naio mijikia nonovlo biniu ruei, a kiano viekokoano naio buru tomoruo laka, naio bar bulaglo den kito ruei. 21 Banalo, a ver tiniedo nalo ameravo rivu, mia nalo maka ajikia atibure kito bereio, rila na maka lele romerou ka romei rotumolu rotua Atua ka rovika vite den naio. 22 Ver romonmonea naio, a rotum̃a rala tena naio ga jidomio, mia romijikia rovokar vite venia na m̃a robika denio. 23  Jon 13:34, 15:12,17Atua kanano tuboiano ea kito naio jibe nei, ka ber: kito monoka romonea kenerinio Yesu Kristo siano, amonoka tiniedo titii kito bogo nonovio, tibe ka na naio ber ka kito. 24 Toro na m̃a naio monmonea Atua kiano tuboiano, naio joa Atua, mia Atua naio joa kanano iviso. ?Mia romijikia rejikia ka naio joa kiado iviso jum̃abe? Tena, Niununo na naio jian ban kito, naio mila romijoglubar ka vite nei be riano laka.

3:1 Jon 1:12

3:5 Jon 1:29

3:11 Jon 13:34

3:14 Jon 5:24

3:23 Jon 13:34, 15:12,17