4
Kito Atua kenerinio nalo: monoka ravitikar uolu nalo na Kristo kanano a bajago nalo na yetemeriba
Banalo, ver toro tai ver Niununo Lu joa naio, mila na naio jom̃a berial kanano iliano, bo ka kamiu kuvitii veve vatitig niununo neibano joaio, be riano ka be Atua kanano, p̃eli na maka ve Atua kanano. Kito monoka rovitii vatitig rivu, bior be naverialiano sibisibi miroano aju aban janea yetemeriba nei ruei. ?Ana mia kito romijikia rovitii niununo na tum̃abe? Romijikia rovitilubar Atua Niununo bior naio jom̃a berial ber Yesu Kristo naio binimei be toro, naio binimei miyotuba ea yetemeriba nei. Mia ver niununo tai tom̃a river re tibe na, niununo na naio maka ve Atua kanano. Niununo na jibe na naio miyotuba ea uolu na Kristo kanano, na m̃a kamiu kumijog mugaruei ka naio jo binimei, p̃eli naio joa yetemeriba vonganei ruei. Mia keneriku nalo, mia kamiu kumerou ka re naverialiano sibisibi nalo na, bior kumitu tivelinio ka Atua, kumijikia kuvituvul ga. Be riano ka mugaruei, naina joa kamiu naio jikili lie loa ka na naio jo yetemeriba nei. Tomu na sibiano na, nalo abe tomu na yetemeriba nei, a iliano nalo nam̃a aju aberenio amolmoluo ea jidomiano na yetemeriba nei, a kulo dolu nalo na yetemeriba nalo ajom̃a amiagago kalo. Mia kito namoneano nalo, kito maka rove tomu na yetemeriba nei, robe Atua kanano. Toro na naio mijikia batitig Atua, naio jaaro ka riagago ka kito, ana na nana naio maka ve Atua kanano, naio maka sidom riagago ka kito. Ea m̃arabo nalo na naruei romijikia rovitii lubar ka niununo na iliano na be riano, a niununo na ilisibiano.
Bajago na tinietiiano
Banalo, bo ka kito tiniedo riia ea kito tulaka ga, bior ka tinietiiano naio be Atua kanano bajago. Toro na tinien jii toro, naio be Atua kenerinio, naio bar bajago na Atua kanano memedu, a naio mijikia batitig Atua bo ea kiano meuliano. Toro na m̃a maka tinien tii toro, naio maka rijikia Atua vo, bior ka Atua naio be burupati na tinietiiano. ?Ana kito romial Atua kanano burum̃ara tinietiiano nene ea bogo na vabe? Kito romial kiano tinietiiano nene ka bogo na naio miila kenerinio takurano m̃anono garuei naio binimei ea yetemeriba nei, ka mia rila ka mia kito romeul. 10 Naina naruei be tinietiiano na naio be riano laka. Naio maka na m̃a kito tiniedo jii Atua, mia nina na naio tinien jii kito, banbano-o na mijamo ka kenerinio binimei mila sida ka rila merevuiano ka kanado kariano nalo.
11 Banalo, jibe ka nam̃a Atua naio tinien jii kito, naio bijuku bo ka kito julaka, bo ka kito bunu monoka tiniedo titii kito tulaka, rovijuku rivu ka kito. 12  Jon 1:18Toro maka lele rial Atua, mia ver rotum̃a tiniedo titii m̃elea kito, mia reial ka na Atua naio joa kiado iviso, a bajago na kanano tinietiiano mia naio to rimei ve toru lie vo tulaka ea kanado iviso momou nalo.
13 Kito romijikia ka Atua naio joa kiado iviso, a kito roju bo ea kanano iviso, bior naio jian Niununo memedu ban kito, ka rila ka rojoglubar ka tenei be riano. 14 Ana robitilubar bunu ka be riano ga ka Atua Teta naio miila kenerinio nene naio binimei ka rive ioruriano na yetemeriba nei, jibe ka na romial ruei ka mirado a bunu ka na m̃a rojum̃a roberial janea vio nonovio. 15 Toro na m̃a jo berial ber Yesu naio be Atua kenerinio memedu, Atua joa kanano iviso, a naio joa Atua kanano iviso bunu. 16 Kito ramijikia rejikia vatitig ka Atua naio tinien jii kito, bior ka romijikia rojog batitig ea kiado meuliano nalo, mia kito romijikia romonea kanano iliano na m̃a naio berial ban kito.
Atua naio be burupati na tinietiiano, mia toro na bajago na tinietiiano binimei mison batitig kiano iviso, naio joa Atua kanano iviso, ana Atua bunu joa kiano iviso. 17 Atua naio jidom rila bajago na tinietiiano to rimei ve toru lie tulaka ea kanado meuliano, ka rila ka kiado bajago na yetemeriba nei na tavukia Kristo kanano na nanua na. Naruei ver kanado bajago naio rimei rivu tibe na, mia naio rivu laka rivan kito, bior ka mia kito romerou re a roimou re ka legiano na tibureiano na naio jo binimei. 18 A ver toro tai rimerou, naina bior naio mial kanano vironiano tai jo binimei, mia naio maka rijoglubar ka na m̃a Atua kiano tinietiiano naio mila batitig kanano meuliano ruei. Mia bajago na tinietiiano na bo naio mijikia rijil deven merouano na burutomoruo nei, rivanvano-o ribisi.
19 Verenio kito rotum̃a tiniedo tii toro dolu, naina bior Atua naio tinien jii kito beamu ruei. 20 Toro na m̃a jo ber naio tinien jii Atua, mia naio jo kia ga m̃a jerm̃ii ka kanano m̃aratavo tai, naio jom̃a milasibi ga. A ver naio maka tom̃a tinien tii kiano m̃aratavo neibano naio mial ka legiano nonovio ga, naio maka rijikia tinien tii Atua na naio maka lele rial kija naio. 21 Kristo kiano tuboiano napano ban kito naio jibe nei, ber toro na m̃a jidom ka naio be toro na m̃a tinien tii Atua, naio monoka tinien tii vatitig bunu kanano m̃aratavo.

4:12 Jon 1:18