5
Mia toro napano naio monea ka Yesu naio be Naverikariano, toro na naio be Atua kenerinio riano. Ana verenio Atua kenerinio nei naio riverenio riverinavo naio tinien jii Atua kiano Teta, ana na naio monoka tinien tii Atua kenerinio dolu nalo bunu. ?Mia naio rijikia ka naio tinien jii batitig nalo tum̃abe? Verenio naio tinien tii Atua, a naio rimonmonea kanano tuboiano nalo, mia naio rial ka na m̃a naio jom̃a tinien jii Atua kenerinio nalo memedu ga. Jon 14:15Bajago na tiniedo tii Atua naio jibe nei: kito robokar batig kiano iliano. Kanano tuboiano nalo maka ave temi laka van kito ka ralaio, bior kito rabe kiritete nalo nam̃a romiyotuba ea Atua, mia ver kito rotumolu rotu sikili ea kiado viekouoiano, kito robe tomu na ratovulu yetemeriba nei ruei. Kiniou nebika den kamiu bereio: ?Toro na mia tovulu yetemeriba nei, naio be kei? ?Naina ga napano naio jumolu jo jikili ber ka Yesu naina be Atua kenerinio memedu.
6-8 ?Mia jum̃abe ka kito romijikia ka Yesu naio be Atua kenerinio? Tomu tolu aberial iliano nei ban kito: tai naio be Niununo Lu, tai naio be uei, a tai naio be burukija, a nalo tolu nene, aberial jibe ka iliano takurano ga. Uei naio berenio bajago na Yesu Kristo kiano, ka napano naio miyotuba yetemeriba nei jibe ka venia, a naio bokar varueiano jum̃abe, mia romijikia rovitilubario ka naio be Atua kenerinio. Mia maka naina ga, mia burukija bunu naio ber bajago na Yesu kanano bereio, napano naio m̃aro jum̃abe, mia romijikia rovitilubario ka naio be riano. Ana mave ka naio bereio, Niununo Lu, napano kanano iliano naio be riano julaka, naio berialio kiri meravo ban tomu nalo re nua ea miralo bunu ruei. Mia iliano nalo nam̃a Niununo Lu berialio nalo temi laka, tibe na monoka romoneaio, bior naina naio maka ve kulorinio kanano iliano, mia naio be Atua kiano ilivervisivisiano, ka naio mial kenerinio jibe venia. 10 Toro na m̃a monea Atua kenerinio riano, mia iliano nalo nei aju jikili bo-o ea kiano jidomiano napano naio maka sidom dedeio ka bereio, mia toro na maka rimonea Atua kenerinio, naio maka rimonea vite napano Atua ber bisivisii ban kenerinio, naio jibe ka napano naio mial Atua, ber naio mila sibi ga. 11  Jon 3:36Ana iliano napano mia kito monoka rotumolu rotu sikili ea bogo nonovio, naio jibe nei, ber: Atua naio jian meuliano napano maka ve jukuti nene ban kito, ana burupati na meuliano nene miyotuba ea kenerinio ga. 12 Toro na m̃a Atua kenerinio joa kanano meuliano, naio bokar meuliano ruei, mia naina Atua kenerinio maka toa kanano meuliano, naio maka rivokar meuliano nene vo.
Iliano na maaro: Meuliano na maka ve jukuti nene
13 Kiniou nojo nebivitauia m̃esi nei biedu ban kamiu na na m̃a kamiu kumonea Atua kenerinio siano ruei, ka rijai kamiu ka kenemiu jidomiano veve juo re, mia ka kuvijikia rivu ka kubokar meuliano napano maka ve jukuti nene. 14 Bogo na maka tiniedo veve juo, romijikia rotumolu rotu sikili ea naio, naruei vite venia na rovika den naio rimemedu ka kiano sidomiano, mia naio rijog kito. 15 Naruei ver kito romijikia batitig ka naio mijog kito ruei, romijikia rejikia vatitig bunu ka vite napano kito robika denio, robokar ruei.
16 Ver kito reial kuruado tai napano naio jom̃a mila kariano, napano kar-iano nene maka ve toru laka, maka ka toro rim̃aro riviorio, p̃eli ka rivuru bulag tomu den Kristo bereio, romijikia robolkouo van naio, ana mia Atua mijikia jaamo ka naio to joomo ea meuliano ga. Mia maka kiniou never bo ka kito robolkouo ka toro na m̃a mila burum̃ara kariano bova, bior ka napano kariano tealo abe tena m̃ariano ga, ana ver toro tai rila, mia maka rejikia rever titai bereio. 17 Vite nonovio na amila bova naio be kariano, mia kariano tealo ga abe tena m̃ariano, mia tealo maka ave tena m̃ariano.
18 Mia kito romijikia ruei ka toro napano naio binimei be Atua kenerinio ruei, p̃eli kariano na maka ve tena m̃ariano p̃eli be tena m̃ariano, maka ka mia naio rila bereio. Mia toro na jibe na monoka naio rivitikar batitig naio, naio rivel ea vatitig kiano meuliano, naruei Toro na Bova nei naio maka rijikia rila bulag naio bereio. 19 Yetemeriba momou nei naio jotano ka moroano na Toro na Bova nei kanano, mia kito namoneano nalo, romijikia ka robe Atua kanano ga. 20 Kito romijikia ka Atua kenerinio naio binimei, naio jian vitilubariano ban kito ka mia rejikia Atua napano naio be riano, ana kito rojua ga naio naruei, vija kenerinio nene nei, Yesu Kristo. Kanado Atua nei naio be riano, mia meuliano na naio jian ban kito naio maka ve jukuti nene.
21 Keneriku nalo: Kamiu kuvitikar vatitig kamiu rivu, mia kuvilotu ka Atua nei naio takurano ga tulaka, kuvijamo ka re tavoru dolu nalo amei ka adu jeleig naio ea kenemiu jidomiano nalo.
Kiniou, Jone.

5:3 Jon 14:15

5:11 Jon 3:36