M̃esi Juo Na
JONE
Naio Bivitauiaio
Verialiano Moti
Tukunuano bulati na niosi nei
Jone kiano m̃esi juo nene, naio bio bere naio ber naio be “Navagadeano,” ana naio bivitauia ba ban “tira tai na Atua bijauialar naio” a bija “kenerinio nalo”, mia romijikia ka naio berenio ga “yimo lu bija kiano namoneano nalo.” M̃esi nei ber kalo ka nalo tinielo titiilo, a berkakar banlo ka monoka avitikar vatitigio, ka naverloglogiano nalo na kialo verloglogiano maka rimemedu amei re ala bulaglo ka kialo verloglogiano sibisibi nalo.
Torogio nalo na niosi nei
Iliano moti 1-3
Namoneano nalo monoka tinielo tii tomu nalo 4-6
Iliano na ilikakariano ban namoneano nalo 7-11
Iliano maariano 12-13
1
Iliano na be moti
Kiniou tormoruo navagadeano, nebivitauia m̃esi nei biedu banso, javukia tira tai napano Atua bitirilarso, a ea kenerimo lu nalo. Kiniou najaaro toru laka ka neviviuo kamiu ea m̃esi nei, bior ka kiniou tinieku jii kamiu toru laka, mia maka kiniou ga ve takurano, mia namoneano dolu nalo bunu nalo aju tinielo maio ka kamiu dam̃ariga. Kito roju tiniedo titii kito jibe na bior Atua kiano ilirianiano naio joa kanado meuliano ruei, a mia naio toa kito rivano-o na maka rijikia ribisi bogo tai.
Kiniou nobolkouo ka kamiu, ka tiniememiano, tinieiiano, a tum̃aroano binimei den Atua karam̃ado, vija Yesu Kristo na naio kenerinio, a joa kito, mila na bajago na ilirianiano a tinietiiano naio jo binimei burutomoruo lie ban kito dam̃ariga.
Takii bajago na tinietiiano dam̃ariga
Kiniou nejidom neverial vanso, ka namial kenerimo tealo ea vio nei ruei, mia najaaro toru laka ka nemial ka nalo aju amiel ea bajago na ilirianiano bo laka, javukia na Teta naio ber ka kito. Jon 13:34, 15:12,17Nena, kiniou nemial tenei, naruei nojidom notunukakar kamiu bereio, ka kumonmonea kanano tuboiano nei napano robokario nua ea burupati nene ruei. Tibe na, maka never vite vou tai van kamiu, neberial iliano tealo ga, ka kito monoka tiniedo titii kito dam̃ariga. Ver kito rosidom rala tibe na, m̃arabo nene naio jibe nei: monoka romonmonea Atua kanano iliano. Ana kanano burum̃ara tuboiano napano naio jo beamu ruei binimei bokar vonganei, romijog naio ber jibe nei ber: kito monoka reiel dam̃ariga ea bajago na tinietiiano.
Tomu na juboluboiano miroano, aju aban ea vio yetemeriba nei ruei ka avilig tomu nalo kanalo jidomiano. Nalo ajum̃a aberinavo Yesu naio be toro tai ga jibe ka kito, maka ajidom ka tomu nalo amonmonea ka Yesu naio be Naverikariano na naio binimei ea Atua ka rilarur kito. Tomu nalo na jibe na, abe tomu na m̃a amilavon tomu, a nalo abe tomu nalo na Kristo kiano uolu kanano. Tibe na, ana mia kamiu monoka kuvitikar vatitig kamiu rivu ka iliano kinkin nalo na jibe na, ka mia kuvilaluvu re bereio meuliano na bo napano numila vio jikili ka ban kamiu. Monoka kuvitumolu kuvitu sikili dam̃ariga, ka na mia kumijikia kuvokar momou ijaiano novo nonovio na kenemiu iorou. Toro na tumolu, riviako loa rivatavio den burusio, rimonea re bunu verloglogiano nalo na Kristo, naio maka bunu ve Atua kanano. Mia toro na jo bo dam̃ariga jouro ea ilirianiano na kiado, Atua Teta bija kenerinio ajoa naio.
10 A vere kamiu kuvial ka nalo tai rimei riyotuba kean kamiu, mia naio maka tom̃a riverenio iliano nalo na memedu takii kanado, kamiu kuviilalar naio rivan bereio. Kamiu kuvuru re naio riva joomo ea kunuemiu, a kuviluku re naio to vija kamiu, 11 ver p̃eli, na kuvitu kuvijakar naio ka rila kanano im̃auano na bova nei rivavin na.
Iliano na maaro
12 Iliano miroano na jo ka neverenio, mia maka nosidom nodu toa m̃esi. Mia nalavon ka neviedu ga neial kamiu ka mia rejikia reil vatitig van kito ea mirado ga. Ver naio tibe na mia naio rivu laka, mia rila kito nonovio romijikia rojog rivu ve toru laka.
13 A kuluemo dolu na, napano Atua bitirilar naio jibe ka jau, a kenerinio nalo bunu ajua vio na, ajum̃a aberenio aberinavo Atua milivu ka kamiu.
P̃eli naina ga na kiniou nejidom neverenio, iliano bisi ga ea vio na.

1:5 Jon 13:34, 15:12,17