M̃esi Tolu Na
JONE
Naio Bivitauiaio
Verialiano Moti
Tukunuano bulati na niosi nei
Jone kiano m̃esi tolu nene, naio bio bere naio ber naio be “Navagadeano” ana naio bivitauia ban toro tai, siano Kaeas, napano be navurum̃araboiano tai ea yimo lu. Naio miaia Kaeas bior napano naio jo mijai namoneano nalo, a berkakar banio ka takisor re bajago na toro va tai napano siano Diotreves.
Torogio nalo na niosi nei
Iliano moti 1-4
Navagadeano miaia Kaias 5-8
Navagadeano milkuei ka Tiotrivis 9-10
Navagadeano jaaro ka Dimitrius kiano bajago 11-12
Iliano maariano 13-15
1
Iliano na be moti
Im̃auo 19:29; Rom 16:23; 1Kor 1:14Kiniou tormoruo navagadeano, nebivitauia m̃esi nei ka riviedu vanso, kuruaku Kaias. P̃eli kito tealo ajum̃a amiliaso kija, mia kiniou nojidom nover kaso never kiniou najaaro toru ka neviviuoso ea m̃esi nei, bior kiniou tinieku jiiso toru, jakii bajago novo na ilirianiano na Tubo kanano.
Kanaku bibilu novo, nemijikia ka jau kojom̃a komijog bo dam̃ariga napano kanamo meuliano naio jo bo ea Atua jum̃ano ruei, mia nojom̃a nobolkouo kaso julaka, ka kanamo im̃auano nalo atu aiel rivu, a ka ve re mieiano tai ka rila bulag mokotenamo. Vonganei maka vesiou laka vo, ana kuruado nalo tealo abinimei aboru ea vio nei, ana nalo ajukunu ban kiniou jum̃abe ka jau kojom̃a kajakii Tubo kanano ilirianiano, a jau kojom̃a komila kanano im̃auano novo nalo banbano-o na tomu nalo abitilubar ka kanamo meuliano naio memedu riano ga. Kanalo veriiano nei naio mila tinieku jaaro-o mia jaaro toru laka. Maka ve todolu tai napano mia mijikia rila kiniou nojog rivu tibe nei, mia bogo na ga nomijog ka keneriku nalo aju ajumolu aju jikili ea Tubo kanano ilirianiano, naina naruei namial bo laka.
Kaias naio be toro tai na m̃a amijikia ka abarkar tinielo ea naio
Kiaku bilbilu na bo, siva toru banso ka im̃auano nalo na m̃a jau komila ka mijai nalo na m̃a aju amial bija Ioluano Vou na bo, na abiedu aboru ea kamiu. Nalo abiedu jibe ka na nalo abe valauo ga, naruei tealo maka asidom avitikarlo, mia jau komijuku bo toru laka banlo. Nalo abinimei aberialio ea mirano namonea nalo na lotuano na vio na ruei, aju ajukunu ka kanamo im̃auano na bo na kanamo tinietiiano. Naruei tomu ta bunu abiedu bereio aju kamliko vonganei, naruei nebika denso ka jau kajailo bunu. Ana vere ala nonovio im̃auano ribisi, mia bo ka ver kamiu kuvitii kiri titai ve telisu ka riijailo ea kanalo m̃arabo, tibe ka na memedu ka ala van toro na mila Atua kanano im̃auano. Nalo na, amiel bior vite na ga, ana bogo na m̃a aju aba amioliolu ban nalo na m̃a maka amonea vo, nalo maka atu asidom ka nalo na monoka avitikarlo ka vite tai, bior nalo maka ave namoneano vo. Mia kito namoneano nalo, tenei joa kito ka rajailo. Bo ka kito rotunukakarlo, a roikurkarlo, ka rila ka mia kito bunu reiasol vijalo, kito nonovio robe tomu na romim̃au vei ka Tubo kanano ilirianiano.
Tiotrivis naio bitikar lotuano maka rimemedu
P̃eli jau komijikia ka kiniou nebivitauia m̃esi tai bior vite na ban namoneano nalo ea lotuano ruei, mia Tiotrivis nei, napano naio jidom ka naio rive tubo kalo, naio maka rivitilubar kiniou, naio maka sidom riiagago ka kanaku iliano, naio jokovio ka Tubo kanano im̃auano napano m̃a kumemi numitu numila. 10 Naio jom̃a mil m̃ele, a jom̃a ber iliano telabo na bova ii kumemi, naio mila sibi niegeniege kumemi toru laka. A maka ve iliano na bova ga, mia be im̃auano na bova bunu, bior bogo na m̃a Atua kanano tomu nalo amiyoyotuba ka kamiu, naio maka sidomlo, naio ber avan bereio ga. Mia mave ka naina, bogo na kam tealo ka kamiu, kubitikar nalo, kumijailo ka ala im̃auano na abinimei kario, mia kema nei naio jumolu buk bulag kamiu den lotuano bunu. Vite nalo nei na m̃a naio jo mila nei naio maka rimemedu na, mia bogo na kiniou neviedu nomiyotuba kean kamiu, mia roviniu rava vio takurano ka roverii ka mia rala venia van naio. 11 Kanaku bilbilu, nojidom never kaso ka kema nei mila kirivova kaso mia maka rivu ka rila jau bunu, jau kala rivova van naio bereio. Monoka kito rovijauia re bajago na bova ga, mia bo ka rovijauia bajago na bo. Toro na m̃a mila bo ban toro dolu, naio be Atua kiano toro riano, mia toro na m̃a mila bova ban toro dolu, naio maka rial Atua vo, naio jo koalabo kia ga vo.
Dimitrias naio be toro na bo laka tai
12 Mia Dimitrias nei, naio mia riijaso. Tomu nalo tinielo ea naio, nalo aberenio aberinavo naio mim̃au bo laka, mia Atua kanano iliano naio jom̃a berii bajago na joa kanano meuliano, berinavo abo laka. Mia kiniou bunu nemial naio be toro na bo tai, ana nemijikia ka jau komonmonea kanaku iliano, ka monoka never ve riano ga vanso.
Iliano na maaro
13 Vite miroano na ka never kaso aju kiano vo, mia maka nosidom nevivitauia toa m̃esi vonganei. 14 Mia nojidom ka mia neviedu neial kamiu rivesiou re, naruei mia romijikia rovitii mirado, reil van kito.
15 Tum̃aro to vija jau Kanado bilbilu nalo na ea vio nalo nei aberen aberinavo Atua milivu kaso. Aiou koig, jau kover ka kanado bilbilu nalo aviniu na m̃a kumitu na, ka mia Atua riilivu bunu ka kamiu.
P̃eli naina ga na kiniou nojidom noverenio, iliano bisi ea ga vio na.

1:1 Im̃auo 19:29; Rom 16:23; 1Kor 1:14