M̃esi Moti Na
PITERE
Naio Bivitauiaio
Verialiano Moti
Tukunuano bulati na niosi nei
Pitere kiano m̃esi moti, naio bivitau ba ban tomu nalo napano abe namoneano ruei, napano naio biolo, ber “Atua kiano tomu nalo, napano naio ga bijauia bulaglo.” Nalo nene aju beve terakurano janea vio jibe valauo ga ea tanobuku nalo ea vio nei napano banei binimei be buruvenuo nei Teki. Burum̃ara jidomiano ka m̃esi nei ka ridular namoneano nalo kialo jidomiano napano tomu nalo aju amila kirisikili laka banlo, a napano abiniua bogokouo nalo bior ka amonea Yesu. Naio ber banlo ka asidomii ioluano vou nei, napano Yesu Kristo m̃aro kar kito, a meul bereio, a mia naio rimei bereio ka rivuru kiano tomu nalo. Jidomiano nei mijikia rija kialo jidomiano ka ajikia asikil atu sikili, a kialo moneano mijikia to sikili ea Yesu Kristo. Mia bior ka vite na, bogo na ver avakar bogokouo, ana tomu nalo mia ala sikili vanilo, amjikia asikili atu dam̃ariga, kialo jidomiano maka rijikia rijoru, be iakurano ver ala rivova vanilo. A ver ala tibe na, mia berial ka amonea riano Yesu, a mia avokar vite novnovo nalo nei napano Atua bar vatitig bo jua tiniabene, ber kiano tomu nalo kialo, ea “Bogoti nene napano Yesu Kristo mia rimaluvo eaio.” Bija iliano nalo na ka ridu bulag kialo jidomiano, naio ber kirisikili banlo bunu, ber monoka ala kialo meuliano rimemedu rivu, bior napano abe Kristo kiano tomu nalo.
Torogio nalo na niosi nei
Iliano moti 1:1-2
M̃arabo napano Atua midu ka rilarur kanano tomu nalo 1:3-12
Namoneano kanano meuliano monoka ve lu 1:13—2:12
Namoneano nalo kialo im̃auano bogo na ajua jaleleiano 2:13—4:19
Namoneano kiano jidomiano monoka to rimelumu 5:1-11
Iliano maariano 5:12-14
1
Iliano na be moti
Banalo, kiniou Pitere neber kavijo bo a bogiano bo ban kamiu ea Yesu Kristo siano, napano nebe kanano atevi.
M̃esi nei biedu ban kamiu Atua kanano tomu nalo, napano nanua kumitua kenemiu vio na Yerusalemo, a karina amijil dedade ea kamiu banbano vonganei kube valauo ga kumitu janea vio ea tanobuku nalo na tortoru nei Pontas, Kalesia, Kapatosia, Esia, bija Pitinia. Kamiu kumijog bova biorio, mia nojidom neverial van kamiu, ka karam̃ado Atua naio mijikia m̃arabo nonovio na kenemiu meuliano na beamu beamu ruei. Naio bijauia bulag kamiu beamu ruei, naruei Niununo naio mim̃au ea kamiu, mia kuvijogkar Yesu Kristo kuvidu naio ea kenemiu iviso, kiano burukija jekon kamiu kumeravo, a naruei kubinimei kube kanano kulo lu nalo tai.
Kanaku volkouano ka mia naio rudu tiniememiano a tum̃aroano na kanano atu ajai kamiu ve toru lie dam̃ariga.
Ioruriano napano m̃a namoneano nalo abokario
Bo ka kito rosidomii jum̃abe ka napano Atua na Yesu Kristo kiado Tubo karam̃ano, naio mila bo laka ban kito. Kito romiaia naio toru laka, bior napano naio tinien miia kito, mila kito romoluo rebe terivou bereio jouro ea kiano m̃aratavo. Naruei jibe ka napano naio mila kenerinio Yesu Kristo naio meul bereio den nam̃ariano, romijikia rejikia vatitig ka vite napano naio jukamu kean kito, maka bunu rive nam̃ariano, mia naio be nameuliano napano maka ribisi bogo tai. Nina naio javukia Atua kanano jajum̃ano novo napano mia ravario iorou. Naio mila batitig ju ruei, naio bar batitigio ju mave tiniabene, napano mia maka rijikia rimenunu, a maka rijikia rimei rivova, maka rijikia riva kovio bereio bogo tai. Vite nei kito maka rovokar vo, mia romonea Atua ka mia kanano moroano toko batitig kito, rivokar vatitig kito rivan riva rivokar legiano na maaro. Ana ka bogo na, mia naio rivetavo ea mirano kulo dolu nalo ka rilarur kito.
Nemijikia ka vonganei, kamiu kumitu kubar vite teremi na jogvaiano nalo ea juboluboiano napano m̃a kubokario, a p̃eli jo jibe ga na bunu ea bogo tealo napano naio rimei kia navo. Mia jidomiano nalo napano neberenio ruei na, naio bo ka rila kamiu kuvisaaro, kenemiu iviso nalo ajog rivu bereio. Juboluboiano nalo na, abinimei ga ka ala kenemiu viekouoiano atevijo kija, amei asikil lie. Nina naio jibe ka vite nalo tai javukia niogo, ka napano ver asidom rimei rimeravo rivu, monoka ajie ea sebi ka sisen bulag niamiamo napano joaio, p̃eli na rojie tilibuemia ka meravo a memedu, mia kito bunu rabare kanio. Juboluboiano nalo nei napano robokario, ajavukia sebi tai ka sisen kon kiado viekouoiano rimeravo rivu, a sikili rivu. Ver bogo napano Yesu Kristo riyotuba bereio, naio rial kiado viekouoiano rimeravo rivu tibe na, naruei mia kito nonovio romijikia rasasaaro-o mia, romijikia rovitii vatitig kito, rojog rivu laka.
Nojo neberii Yesu na, tinieku maio bereio ka nanua, nojo bija naio, nemijikia batitig naio, mia kamiu makanio. Be riano ka napano kamiu maka kuvija naio nua, bekurano, vonganei tiniemiu jii naio toru laka, a maka lele kuvial naio ka miremiu leleio, mia kuvitu kumonea naio jikili bo, a kenemiu iviso nalo ajaaro kanio ka burum̃ara saariano tai napano toru laka, iliano maka rive verare ka riverii vatitigio. Kenemiu saariano nei, naio be m̃arati novo tai ea kenemiu moneano napano kuvijikia kuvisenio vonganei, mia maka ve nina ga, bior bija naio, ea bogo napano jo binimei, mia kuvijikia kuvisen tai napano jesei lie vo, nina ioruriano na kenemiu meuliano.
10 Vite na napano roberiio, ioruriano na tom nalo kanalo meuliano, naio be vite tai napano m̃a naverialiano nalo re nua amila vio jikili ka ajikia. Amijikia vatitig Atua kanano verikariano, ka mia naio tinien riia kanano tomu nalo, ka mia rilarurlo, a atu averial tibe na. 11 Ajum̃a aberenio, mia maka ajikia batitig ka mia naio rim̃auka tum̃abe, p̃eli mia naio rim̃auka ea bogo na vabe. Amijog ga ka napano Niununo na Naverikariano na kanano naio jo betavo ea banlo ka beamu, mia nalo ala kiki naio ve toru, mia iorou, ilivuiano novo nalo amijikia amalmaluvo, mia ajikia re ka mia Naverikariano naio ve toro na jum̃abe, p̃eli naio be kenia. 12 Beamu be tinielo ka naio be toro na toru tai ea kialo bogo ga, avona iorou, abitilubar ka vite nalo nei napano aju aberialio, maka ve kialo bogo, mia ka ve kiado na iorou. Naruei kamiu bunu kubitilubar ka vite nalo nanua m̃a naverialiano nalo ajum̃a aberialio beamu binimei, nina naruei abinimei abe riano ea iliano nalo na Ioluano Vou nabo napano kumemi numioliolu ka ban kamiu ea Niununo Lu na mave kanano moroano ruei.
Mia maka ve naverialiano nalo ga, mia nailiano nalo bunu ajidom ajikia vite nalo nei, mia makanio, maka ve kialo ka ajikia. Tenalo nei amalmaluvo vonga meravo ea kiado bogo ga.
Kito monoka rove lu rivu bogo nonovio
13 Naruei bior napano Yesu Kristo miyotuba ea yetemeriba monloglog kiado bogo, kito naruei monoka rala vatitig kiado jidomiano ka resikili vatitig ka rala kanano im̃auano. Monoka rotilan vuu vatitig ka kiado meuliano, a rosidomial re yetemeriba nei, mia rosidomkar ga ilivatitigiano na bo napano rejikia rovokar ka bogo na mia Yesu rimei riyotuba ea yetemeriba nei ve vaarakurano bereio. 14 Mia monoka romei rotibe ka kiritete novo nalo na m̃a aju amonea batitig karam̃alo nalo, a mia sidomiano va na kulo vovu kialo, maka rivu ka rajamo kalo ka ave tubo ka kiado meuliano tibe ka na beamu, ea bogo na maka rojikia vite tai leleio.
15 Karam̃ado, naio naruei bio kito, mia monoka rovitilubar ka naio napano jidom romei vaataro kean naio, naio be lu laka, naruei kito bunu monoka rove lu vatitig ea m̃arabo nonovio nalo na kiado meuliano. 16 Atua kanano iliano tai ea kanano Tuboiano moruo naio ber jibe nei ruei, naio berinavo
Kiniou nebe lu, kamiu monoka kuve lu bunu. Lev 11:44,45
17 Ana bereio, Karam̃ado, vatelabo rojum̃a robio ban naio ka rijai kito, mia monoka rovitilubar ka naio jo bitii veve tom nalo memedu ga ka kialo im̃auano beve terakurano, naruei monoka reiel ea yetemeriba nei napano kiado jidomiano rivatove ka naio, romerou kanio. Naio midu kito rojua vio nei ka bogo telisu ga, rojibe ka valauo nalo ga eaio, mia monoka tiniedo rimaio ka karina, mia rava rotumolu rotu ea mirano rimemedu.
18 Nanua beamu, kiado kulo moruo nalo maka ajikia Atua, tenena ajian lilian kanalo meuliano na melijokouo batove ba bokar bogo na Yesu Kristo naio binimei buru bulag kito denio. A jibe ka napano kumijikia, naio mila jibe nei, maka rivulu bulag kito ka tena yetemeriba tibe ka puruveru p̃eli niogo p̃eli vite venia bereio tibe na napano mia mijikia rivakovio. 19 Maka leleio, naio bul bulag kito ka kanano burukija lu memedu, bior ka napano naio jian kiano meuliano jo jeleig kito, mijamo ka naio javukia kirikiti nunu solbouo tai napano maka ve niajebijo eaio ka ala jokoluolu kanio.
20 Atua naio bijauia Yesu ka rijai kito tibena nanua beamu ruei. Beamu ka bogo na naio jii yetemeriba, mia naio bokar kenerinio nei bija naio jibe na ba tinien miia kito laka, naruei naio miila naio miyotuba vonganei ga ea legiano nalo na maariano nei. 21 Naio miyotuba, naruei ea kanano m̃ariano naio betavo ea kiado m̃arabo ka rovan bereio ea Atua naio bo laka. Mia bogo napano romial ka Atua mila naio meul bereio, midu naio jo mave bijaio ea kiano mermerano, kito be tiniedo ka Atua nei naruei, bo ka romonea naio, resikili rotuaio, a ravarkar tiniedo eaio.
22 Jikario ea vio nei naruei kamiu kumonea ilirianiano na Atua kanano, a kenemiu meuliano jo binimei memedu bo, a kumitu tiniemiumaio lie vo ka kuruemiu dolu nalo. Mia kamiu kuveve re torogio ea naio, monoka kuvila vio sikili ka tiniemiuriia kamiu kuviniu ea kenemiu iviso nalo ka rimei ve toru lie laka.
23 Kamiu kumoluo kube terivou bereio, kumidu meuliano vou tai ruei, mia nina maka tibe nena nalo abar tete. Kiado meuliano vou nei, naio miyotuba ea Atua ka iliano ga, iliano napano meul, iliano napano mia rijikia re rivakovio bogo tai. 24 Kulorinio kiano meuliano maka rijikia to vesiou, bior ka napano miluo bo javukia m̃aiesi, mijikia rimei ve novo laka tibe niaiesi, mia iorou kanio m̃aiesi nei mijikia rijeli, a niati mijikia tibiribili. 25 Mia vite tai ga naio mijikia tobo to, nina be Tubo kiano iliano.
A iliano nei naruei, naio ga napano numioliolu ka ban kamiu jikar nua ruei binimei bokar banei.