2
Naruei bior ka napano iliano vou na bo bokar kamiu ruei, monoka kuvituvan bajago na bova nalo. Iviso va nalo, sibiano nalo, kariano luklukuano nalo, jokuano nalo, ililelaniano nalo, bajago nalo na jibe na monoka kuvila bulaglo den kenemiu meuliano nalo. Jibe ka napano tete domdomu ajidom m̃elea m̃alo yu ka amijikia ameul eaio, kamiu bunu monoka kuvisikili ka kuvakar sinaniano a munuiano novo napano mijikia rila niunumiu riluo rimei rimeruo rivu, rimemedu ka bajago na tomu nalo napano Atua milarurlo. Kamiu kuvisen vonvon Tubo sano sinaniano telisu ruei, a ver kumisen kumijog bo, bo ka kuvisen bogo nonovio, mia mabomiu rivujo vatitig dam̃ariga eaio.
Yesu naio be burupati puruveru na tagvoru napano meul
Atua naio jidom rivitirilar yimo lu tai, naruei naio bijauialar puruveru tai napano naio meul tena tagvoru na yimo nei, napano naio mial bo laka, nina be Yesu. A kulo dolu nalo maka asidom naio, abukulario, mia kito tiniedo jii naio toru, rotakiio. Naruei Atua naio buru kito, naio bitiri bulag kito mave ea puruveru nene, naio miasosol kito jibe ka puruveru nalo napano ameul ea kanano yimo lu nene. Naio mial kito jibe ka taara na kulo lu nalo ka roim̃au kanano, napano romijikia ravar novo nalo van naio napano mia naio saaro kalo, napano romijikia resian vanio rivior im̃auano ga napano Yesu Kristo naio mila ruei. A javukia ga iliano tai joa niosi na tormoruo naverialiano Aisea kanano nua ruei, napano Atua naio ber berinavo
Kamiu kubitilubar ruei p̃eli makanio?
Kiniou nemijauialar puruveru na bo tai tena tagvoru na kunuaku ruei, napano tiniekujii naio toru.
Mia nevitiri naio memedu ea kanaku komeli lu na, Saion.
Toro kei napano rivitirilar kanano meuliano ea naio, mia naio rijikia re rijoru rimei rivova bogo tai. Ais 28:16
Mia kito na m̃a romonea puruveru nene, rober naio bo laka ea kanado vitiiano, mia tealo maka asidom, abukular naio ga bano. Mia iliano dolu tai na Atua kanano ea tivelinio nei joa Niosi na Iouano nalo, napano naio berinavo
Bekurano ka napano tomu nalo na amim̃auka yimo aberenio puruveru nei naio bova, abukulario,
mia kiniou nomidu puruveru nene, nemila naio be burupati puruveru na tagvoru na kunuaku yimo lu. Ais 8:14
A ea Niosi na Aisea bereio, be Atua kanano iliano tai naio berii puruveru nei keano vo, naio ber jibe nei, berinavo
Puruveru nei, mia tom ve telabo jaalo nalo ser bap̃eia naio, rila aiel vovu.
Naio be puruveru tai napano mia rila tom nalo na yetemeriba nei atibirbil. Ais 8:14
Ver revika venia milalo na ajibirbil jibe na, nina bior ga maka amonea ilirianiano nei napano amijogio, a mia atibirbil avatove laka ea vio na vakovioiano napano naio jo mon kalo.
Taitas 2:14Mia tibena re van kito, bior napano robe taara takurano napano Atua naio bitirilario, robe taara takurano na parinio kulo lu tai na rovitikar kiano vio, roju jouro ea kanano buruvenuo lu, robe tom nalo na kanano m̃aratavo memedu. Kito naruei napano robe tomu na memedu nalo ka ravamenea naio, ka roverial kanano tinienovoiano na mila ban kito, napano naio buru bulag kito den melijokouo, ana jii kito rojua kiano miamoiano na bo laka. 10 Beamu nua robe tomu p̃ilip̃ili, mia vonganei robinimei robe taara takurano na Atua kanano. Beamu nua kito maka rovokar kanano lup̃ilup̃iano, mia vonganei kiano lup̃ilup̃iano naio bujolou ea kanado meuliano.
11 Banalo, ver tibe na, bo ka kamiu kuvitilubar ka yetemeriba nei naio maka ve kiado vonuo rimemedu. Kito rojibe ka tomu na vio dolu nalo, rojibe ka valauo nalo ga, naruei monoka rotuvan bajago natiniekakariano nalo na yetemeriba nei kanano, bior ka napano kanano vovaiano nalo abe uolu memedu ka niunudo. 12 Dam̃ariga roju iviso ka nalo napano m̃a maka asidom amonmonea, ka napano m̃a aju abijukudie kito, mia bogo napano rojua miralo, kanado meuliano monoka rivu mia rivu. Ver tibe na, mia amijikia avitilubario ka venia na m̃a rojum̃a romila naio memedu, mia nalo bunu ver amonmonea, mia amijikia avija ka kito, roviniu ravamenea Atua ea bogo na mia naio riyotuba ka kito bereio.
Bajago novo na namoneano nalo bogo na ajua yetemeriba nei
13 Jibe ka kito robe namoneano nalo ea Tubo ruei, kiado bajago, bogo napano rojua yetemeriba nei naio monoka rimemedu ea naio siano na m̃a roju romioliolu kanio.
Namoneano nalo monoka atovon tomu na tortoru nalo napano abitiri bulaglo ka avitikar vatitig tomu nalo. Vede tubo nalo, p̃eli navurim̃araboiano na tortoru nalo, 14 p̃eli na parinio tubo nalo, mia kito monoka rovitilubarlo ka Atua naruei naio mije monea jum̃alo ka atibure tomu nalo, ka asian vironiano van na m̃a mila maka rimemedu, a ka aiaia na m̃a mim̃au bo. 15 Atua naio jidom ka kanano tomu nalo monoka ala rivu, bior ka napano ver rotu rala tibe na tulaka, mia tomu nalo na m̃a maka ajikia vite, napano ajum̃a abuku iliano vovu die kito, mia ajikia re bunu ka aver titai leleio.
16 Ka tivelinio, be riano ka kito romijikia romila venia ga na m̃a kito rojidom, mia ka tivelinio nene, toro na m̃a be namoneano naio maka rijikia sidom m̃elea tibe na. Vede naio jidom ka river tibe na, ver O, vite na naio joa kiniou ga na, kiniou nemijikia nala vite va venia napano kanaku jidomiano ga naio jidom. Mia maka tibe na leleio, bior ka napano monoka rovitilubar ka kito namoneano nalo robe tomu na amim̃au Atua kanano, mia monoka rala venia ga na m̃a naio jidomio. 17 Namoneano nalo monoka atovon kulo dolu nalo, monoka tiniel tii kurualo dolu nalo a kuvivinielo nalo na ea Atua kanano m̃aratavo. Monoka amerou ka Atua, avameneaio, a monoka avatove bunu ka kialo tubo nalo.
18 Ea taara na namoneano nalo, tealo abe tom na tortoru kanalo, ka aim̃au kanalo kurano ga. A kanalo tomu na tortoru tealo amijuku bo, mia tealo ajikili laka, naruei bekurano ka napano toro na toru bijuku bo p̃eli bijuku bova jibe na, mia toro na mim̃au kanano monoka tovon naio rivu. 19 Bogo tealo, vede toro na im̃auano naio mim̃au bo ga, mia kanano marauo naio mijikia rila siniabu vova kanio, naio mijikia rila vova kanio dolu ga. Toro nei mia naio rijog rivova rivior kanano marauo kanano bajago napano maka rimemedu, mia bo laka ka naio river bare ka rijamo ka ga, napano kanano iviso jo bar tiniene ea Atua ga, ana mia naio rijikia rijoglubar ka napano Atua jo bija naio ka riijaio. 20 Mia ver toro na im̃auano mila vite na bova telabo, p̃eli mia kanano toro na toru monoka river asian vironiano vanio. Mia ver bogo napano aje vironiano van toro nei, ana naio jo buru ga, mia kito rover re ka naio jo buru bior ka napano naio be toro novo tai, mia romijikia ka naio maka ril bior ka napano naio bitilubar kiano vovaiano.
Mia ver jau kotom̃a kala ga vite nalo na bo tibe ka napano Atua naio jidom, naruei nalo ajumolu amila siniabu kaso, ajian vironiano na kirisikili tai banso biorio, ana jau koto buru ga, nina naruei bajago na bo nanm̃a Atua naio tinien jii m̃elea laka.
21 Vite na napano toro na bo naio mijog bova bior ka napano amila bova kanio, naio monoka ve yati tai na kiado meuliano na m̃a Kristo bio kito robinimei eaio, bior ka napano beamu naio jibe na ruei ban naio. Naio maka rila titai, ana amila naio bar jogvaiano laka, mia naio mijamo ka ga, bior kito. Naruei jibe ka m̃arabo na m̃a kiado Tubo naio miel ban ea beamu ruei, mia kito roue jaano iorou kanio.
22 Iliano Lu moruo berii naio beamu ruei, napano ber jibe nei, berinavo
Naio maka lele rila kariano bogo tai,
iliano na sibiano maka lele riyotuba ea niono. Ais 53:9
23 A jibe ka bunu napano kito romijikia, bogo na m̃a abuku iliano na bova nalo banio, naio maka bimerano, a bogo na amue niegeniege niabeno, mia maka naio river titai leleio vanlo. Naio jo buru ga, naio midu vite nonovio joa Teta Atua jum̃ano napano dam̃ariga kanano tibureiano nalo memedu batitig bo ga.
24 Bogo napano Yesu naio jaklele ea m̃akolkolo, vironiano na kanado kariano nonovio mijoru ea niabene, a kiano m̃ariano mila na bajago na lakariano naio m̃aro den kito, mila napano bajago na mila memedu naio meul bo naio joa kiado meuliano. Ierinio, kiano niabejalele nalo amila kiado niabejalele nalo amije ioruriano na bo.
25 Beamu, kito roju romiel vovu jibe ka nunu nalo napano m̃a amilaluvu kanalo m̃arabo, mia vonganei toro na m̃a bitikar nunu naio mileal kito bereio ruei, vonganei robinimei ber roju batitig bija naio napano jukuku ka kiado meuliano.

2:9 Taitas 2:14