5
Iliano ba ban navurim̃araboiano nalo
Mo vonganei nojidom neverial jidomiano tealo rivan kamiu navagadeano nalo na lotuano. Kiniou be tinieku ka nabare ka neil van kamiu tibe nei, bior kiniou bunu nebe navagadeano tai, a mave ka naina, nobe nalo tai na m̃a numial Kristo ka mirememi bogo na naio bar jogvaiano nalo mave ea m̃akolkolo. A nemijikia batig bo ka kiniou bunu nove tai napano mia noto jouro ea mermerano nalo napano mia amolmoluo iorou, tenene na nemial bo ka nesian iliano nalo nei ka rijai kamiu.
Jon 21:15-17Nebika jikili ban kamiu jibe na, ka kuvitikar rivu taara na nunu nalo napano Atua barlo aju yetano ea vitikariano na kenemiu. Nina be burum̃ara im̃auano tai na, mia riano, maka rivu ka ver kuvitu kuvila napano kenemiu iviso maka sidom rilaio. Mia bo ka kuvilaiio vija jidomiano na saariano, jibe ka na Atua naio jidomio. Mia im̃auano venia na m̃a kuvila, maka kuvila rivior ga ijaiano telisu tai napano vede kuvijikia kuvario, mia monoka kuvila rivior ga jidomiano tai joa kamiu ber bo laka ka ala im̃auano nalo na rijai tomu dolu nalo. A nalo napano m̃a ajua jumemiu ka kuvitikarlo, kuvila re ka kuvitu kuvilavon kuve boru na jikili vanlo, mia monoka kuvitukamu rivu kalo, kuvisiloglog m̃arabo vanlo, ka mia amijikia aue jaamiu. Ver kamiu kuvim̃au rivu tibe na rivano, mia parinio toro na bitikar Atua kanano nunu nalo mia naio saaro rivior kamiu. Bogo na mia naio riyotuba bereio, mia naio rivitiri bulag kamiu tibe ka kiano parinio tubo nalo, mia naio riyovovua vatitig kamiu napano mia kiano burum̃ara miamoiano na kiano mermerano mermeralii kamiu napano maka rijikia rivatove bogo tai.
Iliano ba ban kulo dolu nalo
Vonganei iliano biedu ban kamiu m̃eaku nalo. Nebika jikili den kamiu ka monoka kumisaaro ka kuvatove ka tormoruo nalo vija kenemiu navurim̃araboiano nalo. Iliano na jibe na kamiu kuviniu monoka kuviduio, bior ka napano naio bo ka bogo nonovio monoka rola bajago na vatoveano van kito. Naina jibe ka iliano tai napano Niosi na Ilimasouano naio ber nua ruei, napano berinavo
Atua naio berbure bajago na m̃arouano,
mia naio miija bajago na vatoveano. Ilimasou 3:34
Mat 23:12; Luk 14:11, 18:14Tibe na, bo ka kito rala kiado jidomiano totano ka Atua bogo nonovio. Rodu kito rotua jum̃ano, naruei ea kanano moroano mia naio mijikia vitiri bulag kito bereio bogo tai. Kito ravar kiado bagaro nalo tua taakano, bior napano naio jidom kito toru laka, naio jaaro ka rijai kito.
Kuvitokovio ka Sim̃aro
Kiniou nojidom nover bunu iliano tai ka rilabon kamiu, ka monoka kuvitikar vatitig kamiu, monoka kuvitilubar m̃arabo kija. Kiado uolu nei Sim̃aro, naio jom̃a jeliviv ea kito dam̃ariga, naio javukia burum̃ara temeul deden tai napano jijer naio toru kar namoneano nalo ka tumolu ser niadualo. Mia kamiu kuvijamo ka re naio ka rila tibe na, monoka kuviekouo sikili ea kenemiu viekouoiano ka kuvitoko vio vatitig ka naio. A maka ve kamiu ga napano naio jom̃a milavon kamiu, mia kumijikia ruei ka kiado bilbilu dolu nalo miroano na aju jeliviv ea yetemeriba, a jogvaiano nalo aju amiyotuba ealo bunu, naruei bo ka kito roviniu rotumolu rotu sikili ka Sim̃aro naio tovulu re kito tai.
10 Ierinio ka napano kamiu kumitu kumijog jaleleano kija ea bogo na, mia kanado Atua na tiniememiano nonovio mia rijai kamiu. Naio naruei napano bijauia bulag kamiu ruei ka mia kamliko Kristo joomo ea kiano mermerano, mia naio naruei napano mia ridururu kamiu vonganei. Mia kumemebiju re bunu, mia kuvikulkul re, ana ea kiano moroano, mia kuvijikia kuvitumolu vatitig bereio.
11 Tibe na, kito rovamenea kiado Atua, bior ka napano kanano moro-ano naio jo jovulu nono vite nalo, a mia naio to tovulu vanvan rijikia re bisi bogo tai, tibe na naruei.
Iliano na maaro
12  Im̃auo 15:22,40Kiniou nojoa vio nei bija kuruado novo nei Sailas, nojo nabalea naio ka vite miroano, a naio naruei miija kiniou bivitauia kar bulag kenemiu m̃esi nei. Nemijikia ka m̃esi nei naio bulati laka, neber vite telisu ga, mia venia napano naio joa vio nei, nemijikia ka naio berial bajago novo nalo na tiniememiano na Atua kiano be riano, napano naio memedu ka kamiu ea vio napano kumituaio vonganei. Tibe na, kuvulukuio, kuvidu ka rijai kenemiu jidomiano, kuvitu sikili eaio dam̃ariga.
13  Im̃auo 12:12,25, 13:13, 15:37-39; Kolo 4:10; Vaili 1:24Nalo namoneano nalo na vio nei Romo, bija bunu Mak, napano nobur naio jibe ka keneriku ruei, aber kavijo bo p̃eli bogiano bo ban kamiu. Numitua vio na, numial bova kija, numijog jibe napano numitua burum̃ara komeli va na beamu nei napano abio ka Bapilon. Mia naio bo ga, bior napano numijikia ka Atua bijauia bulag kumemi ruei, nubija kamiu, kito rove kanano.
14 Kanaku iliano maaro ga ea vio nei, neber bogo na kamiu kubinimei vio takurano, kuvila vorvoruano bo van kamiu, kuviniomniom kamiu tibe napano tiniemiu jijii kamiu.
A kanaku volkouano, ber tum̃aroano novo na Yesu Kristo kanano naio jo bija kamiu kubiniu napano kube kanano.
Kiniou, Pitere.

5:2 Jon 21:15-17

5:6 Mat 23:12; Luk 14:11, 18:14

5:12 Im̃auo 15:22,40

5:13 Im̃auo 12:12,25, 13:13, 15:37-39; Kolo 4:10; Vaili 1:24