M̃esi Juo Na
PITERE
Naio Bivitauiaio
Verialiano Moti
Tukunuano bulati na niosi nei
Pitere kiano m̃esi juo nene, Pitere bivitau ba ban namoneano nalo ea kiano bogo. Ea bogo na naverloglogiano nalo aju, napano kialo verloglogiano nalo maka rimemedu, a tomu nalo napano ajakisorlo aju ajibirbili ea kariano. Naruei Pitere berkakar ban namoneano nalo nei ka monoka avitikar vatitig ka tomu nalo na jibenei aviligviliglo re.
Mia ka atukovio ka bajago va nei, toro monoka rijikia vatitig Atua, a monoka rijamo ka Yesu Kristo, napano be kiado Tubo, rimei to tukamu ea kiado meuliano. Namoneano nalo ea bogo na, ajog ioluano vou ea tomu nalo napano amial Yesu ka miralo, a napano amijog kiano iliano, bogo na naio jo berloglog tomu nalo.
Pitere bivitauia m̃esi nei ka ridu bulag namoneano nalo kialo jidomiano, bior napano ea bogo na, naverloglogiano nalo nei napano kialo verloglogiano maka rimemedu, aju aberial aber Yesu mia maka rijikia rimei bereio. Mia Pitere berinavo Yesu maka rimei vo bior napano Atua “maka sidom toro tai rivakovio. Naio jidom rudu bogo rivan tomu nalo nonovio ka amijikia aviliglo.” (3:9) A mia naio monoka rimei bereio vesiou re.
Torogio nalo na niosi nei
Iliano moti 1:1-2
Namoneano nalo kialo meuliano 1:3-21
Naverloglogiano nalo bija kialo verloglogiano na maka memedu 2:1-22
Yesu mia rimei bereio 3:1-18
1
Iliano na be moti
M̃esi nei, kiniou Saimon Pitere nebivitauia, jibe ka nebe Yesu Kristo kiano naim̃auano, a nebe kiano atevi. Nojo nebivitauia biedu ban kamiu napano kubokar viekouoiano ea naio bo laka, be verare ga ka kumemi nanua, nubakar beamu ruei. Naio naruei be Atua a be ioruriano na kiado robiniu, naio jo mila memedu bo ban kito dam̃ariga. Jibe na, nojidomial kamiu, kanaku volkouano ka mia kuvijikia vatitig Atua kiado Tubo napano Yesu na riva lie tibe na, vanvan rila napano kiano tiniememiano a tum̃aroano to rivujo ve toru ea kenemiu meuliano nalo.
Yesu bio kito ka rove kiano
Yesu naio bijuku bo laka ban kito, napano ea moroano na mermerano a tinievuiano na kanano, naio bio kito ka rejikia vatitig naio tibe na. A bogo napano romijikia vatitig naio, naio ga rila vite nonovio ea kanano moroano lu nene ka rila Atua kanano meuliano a kanano bajago lu avujo lou ea kito. Yesu naio mila ka napano roju robokar ijaiano novo nalo nei napano kirinovo laka, romial ka jakii memedu ga kiano verikariano nalo. A ea m̃arabo nene, romial ka napano naio mila kiado meuliano jo miasol meuliano lu na Atua kiano, a naio jo jian ban kito ka rovuro den niamiamo na sidomvovaiano nalo na yetemeriba nei.
Bior vite na, kamiu monoka kuvukdeli ka rila kenemiu meuliano rimei rivu lie tibe na. Ea viekouoiano napano naio joa kamiu ruei, bo ka kuvijedu ka tinievuiano bereio. Ea tinievuiano nei, bo ka kuvijedu ka jikiaiano a masosouano. Ea jikiaiano a masosouano nei, bo ka kuvijedu ka telanvuiano, a ea telanvuiano nei, bo ka kuvijedu ka jidomiano na tebievi, a ea jidomiano na tebievi nei, bo ka kuvijedu ka bajago lu. Ea bajago lu nei, bo ka kuvijedu ka sidomiano, a ea sidomiano nei, bo ka kuvijedu ka tinietiiano.
Bajago novo nalo nei, ver atua kamiu, a ver atu ailuo lie dam̃ariga, mia kenemiu meuliano mijikia rivar m̃arati ve miroano napano ajesei laka. P̃eli kamiu kumijikia kiado Tubo Yesu Kristo ruei, mia ver bajago nalo nei atua re kamiu, mia kamiu maka kuvijikia kuvila kanano im̃auano na bo tai leleio. Toro na jibe na, mirano miunu, maka rijikia rivitilubar vite, a kanano jidomiano bulati ga. Naio tiniene bobogia vatitig ka ajekon bulag kiano kariano moruo nalo, a maka bunu tinien rimaio ka naio joa meuliano vou tai ruei.
10 Kiaku bilbilu nalo, maka rivu ka toro tibe na, mia nejikili ka kamiu kuveve terakurano monoka kuvukdeli dam̃ariga ka kuvila im̃auano nalo na bo ka riverial ka Yesu naio bio kamiu ka kuve kanano, naio maka ve tena sibiano tai, a maka ve tena seresereiano ga tai, mia naio be tena riano tai. 11 Ver kamiu kuvitu kuvila tibe na, mia kuvijikia re kuvijoru bogo tai, a m̃aratavo na riva joomo ea Yesu Kristo kiano navenatuboiano napano naio be Tubo a Ioruriano na kiado, mia naio rivetavo ea batig van kamiu. Mia ala vorvoruano na bo van kamiu ka kuva kuvitu vija naio to toboto.
12 Kiniou nemijikia ka iliano nalo nei, maka rive terivou van kamiu, bior kumitu kubokar batig bogo tebievi kija ruei. Mia maka nejikia notuvan ka napano monoka noto neververial ilirianiano nalo nei rivan kamiu ve vatelabo bogo nonovio. 13 Nina naio be im̃auano na kanaku meuliano, ka neiila kamiu ka tiniemiu ribobogia re, a nemijikia ka napano mia monoka nala tibe na riva rivokar jukuti na kanaku meuliano. 14 Tubo Yesu Kristo naio berial ban kiniou ruei ber rivesiou re, mia notuvan niabeku nei navano, 15 mia beamu ka nina, nojidom nevivitauia bulag vite nonovio batitig ruei tu. Tibe na, ver navano, mia m̃arabo naio jo ka kuvijikia kuvisidomiikar iliano nalo nei dam̃ariga.
Pitere kiano iliano bija atevi dolu nalo be riano
16 Kumemi atevi nalo nuberloglog kamiu ka kiado tubo Yesu Kristo mia naio rimei bereio vija kanano burum̃ara moroano. Tealo aberii verloglogiano nalo nene, aberinavo nina be iliano nalo na jidomiano na tomu nalo ga, p̃eli na aberinavo nina javukia tukunuano moruo re nua nalo, mia kumemi numijikia nuver memedu nuver maka tibe na, bior napano Yesu kanano moroano naio be vite na be riano napano kumemi numial ka mirememi ruei. 17  Mat 17:1-5; Mak 9:2-7; Luk 9:28-35Nanua na, kumemi numitu bija naio memedu ka bogo na napano Atua Teta jian mermerano nalo na vio mave ajuaio, abamenea naio, napano kanano iliano tai jaluvo mave batove, berii naio berinavo
“Nina naio be keneriku memedu napano tinieku jii naio toru laka, napano najaaro toru ka naio.”
18 Kumemi naruei numijog joono na vio mave naio berial iliano nei, nina ea bogo na m̃a kumemi numitu bija Tubo mave ea burusuku lu napano na.
19 Ana bior vite nalo nei napano numial p̃eli numijog, numijikia vatitig bo napano meravo bo ea kenememi jidomiano, ka nina be vite memedu nalo napano naverialiano moruo nalo na beamu aberialio. Kanalo iliano nalo ajibe ka yulu na bo tai ka merera ea vio na bobogio napano rojuaio, naruei bo ka rotu rovulukuio a roduio. Tibe na mia vetavo ea m̃arabo van kito riva rivokar bogo na legiano vou naio riyotuba ka kito, a M̃ejegi na kavijo rivavin rijivi ea kiado vio yauo ka rimererali kiado jidomiano.
20 Mia kiniou nojidom never vite tai bereio ea tivelinio na verialiano nalo na naverialiano moruo nalo kialo, napano abivitauia joa niosi lu. Naio jibe nei, berinavo verialiano nalo nei, toro maka rijikia tumolu riverial river naio ga takurano mijikia vatitig nioti nene nalo. 21 Nina bior napano verialiano nalo nei, maka lele amaluvo den toro kiano jidomiano, mia Atua kiano Niununo naio mim̃au ea tomu nalo, naio jukamu kalo ka averial Atua kanano verialiano.

1:17 Mat 17:1-5; Mak 9:2-7; Luk 9:28-35