5
Kito monoka rotevijo rotu batitigio, vesiou re ga naio rimei
Banalo, nemijikia ka tomu miroano nalo ajidom ajikia ka saba nalo nei mia riyotuba ea bogoti vabe, p̃eli ea bogo venia. A nina maka kiaku ka novivitau kanio van kamiu na, Mat 24:43; Luk 12:39; 2Pit 3:10bior kumijikia ruei ka tena maka toro kiano ka rijikiaio. Mia tibe ka ga toro na vinauano mila kiano im̃auano bogiano. Naio maka rijikia verial beamu bogo venia ana mia naio riyotuba!
Vede naio rimei ea bogo tai na tomu nalo aju aberver kalo, aberinavo “O, vonganei be bogo na tum̃aro ruei” p̃eli aber “O, vonganei rojua bogo tai na bo!” Nalo maka ajikia, ana tenei jibe tira tai na vaarakurano ga mijog ka mia kenerinio rimoluo naruei. Mia bogo na naio rimei bereio mia tibe ka ga, napano tomu nalo amiilo kanio, maka asidomiio, mia burum̃ara bogo na jaleleano riyotuba kalo, nina maka ajikia avuro den leleio.
A kamiu bilbilu nalo, maka bunu kuvitua melijokouo, a ver bogo na toru nei riyotuba, neber p̃eli mia kuvijikia kuviilo kanio re, jibe ka naio be toro na vinauano tai binimei ka kenemiu saba nalo. Kito maka bunu rove tomu na melijokouo na bogiano, a rove tomu na miamoiano na legiano ruei. Tibe na naruei, mia kiado jidomiano ritevijo vatitigio rivu bogo nonovio, rovokar vatitig rivu kiado meuliano, ka rotibe ka re tomu nalo dolu na melijokouo. Im̃auano nalo na aju amim̃aukanio, aju amun uei amun banbano-o muelo, karina aju ga amonmonmelio ga, Eves 6:13-17a kito na miamoiano, monoka rala kiano im̃auano rimemedu. Mia kito rala kiado meuliano rimemedu rivu, mia reiako niabedo ea bajago na viekouoiano a bajago na tinietiiano, a rosovko parido ea moneano na jikili, ber ka mia Atua monoka rilarur kito.
Nina maka rivu ka kiado jidomiano veve juo ka mia Atua rilarur kito, p̃eli mia rilarur re kito, bior ka maka kiano jidomiano ka kiano moneano nalo mia avokar vironiano, a naio bijauia kito ruei ka rovokar ioruriano napano Tubo Yesu Kristo naio jovulu be kiado. 10 Naio m̃aro kar kito, mila ka ver bogo na naio rimei bereio, be iakurano napano romonmelio, jibe na rabakovio ruei, p̃eli rotu rotevijo, tibe na romeul keano roju, a kiado meuliano mia to vatitigio vija naio bogo nonovio.
11 Iliano nalo na naruei bo ka kuvitu kuverver ka ridular kenemiu jidomiano mave, kuvitu kuvijaija kamiu ka kuvim̃auka kenemiu moneano rimei sikili rivu, tibe napano nemijikia ka kumitum̃a kumila ruei.
Iliano na maaro
12 Banalo, nojidom nevika kamiu bunu ka kuvisikili kuvitilubar vatitig nalo na amim̃au m̃ele ka im̃auano na Tubo kiano iviso ka kamiu. Nina bior napano naio midulo aju ka aje tuboiano van kamiu, averloglog kamiu. Kamiu monoka kuvamenealo rivu, 13 a kuvidulo atu mave ea kenemiu jidomiano, tiniemiu tiilo, ka im̃auano na nalo aju amim̃aukanio. A bunu, kuvitu re kuvila baravo, a monoka tiniemiu memi ka kamiu bogo nonovio.
14 Nebika jikili ban kamiu kuruaku nalo a kuvivinieku nalo, verver kamiu tai amiyovo, bo ka kuvil vanlo ka avarlo kija. Ver kamiu tai amerou, kuvil vanlo ka rila nalo atu asikil. Ver kamiu tai niabelo mave, kuvil vanlo ka riijailo. A ea nalo abiniu, kuvila ka kenemiu jidomiano rive tebievi vatitigio rivu.
15 Kamiu kuvisikili ka kuvila ka ver toro tai rila vova ka kamiu, mia kuvila kean re bunu vanio. Kito monoka resikili ka rala ka rove tiniememi vatitig ka kito, a rove tiniememi vatitig ka tomu nalo dolu bunu.
16 Bekurano ka venia na mijikia riyotuba ka kito, a monoka rasaaro bogo nonovio, 17 robolkouo bogo nonovio, 18 rover siva ka Atua bogo nonovio. Nina naruei kiano sidomiano ka kito roim̃aukanio, ea tivelinio na kito robe Yesu Kristo kiano.
19 Bereio, verver sebi na Niununo na Atua kiano jo bilvili bo ea vio tai, mia kuvuebin re rim̃aro, 20 a verver toro tai jo berial verialiano nalo, mia kuviyotel ea re naio, 21 a kuvitivitii veve saba nalo riviniu vatitigio rivu. Vite na bo, kuvokar sikili, 22 a vite na bova, kuvituvanio.
23 Ana nobolkouo ka Atua ga, napano be Atua na tum̃aro, rila kenemiu iviso vija jidomiano a meuliano bunu rive lu mia rive lu vatitigio. Nojidom laka ka bogo na kiado Tubo Yesu Kristo rimei bereio, mia niunomiu, tiniemiu, vija mokotenemiu nonovio maka lele kiri soro tai toalo. 24 Naio napano bio bulag kamiu, naio be viekouoiano riano, a mia naio rim̃auka tibe na ga rivano.
25 Tena maariano na neverial ka kamiu bilbilu nalo, nebika ka kamiu tiniemiu ribobogia re kumemi ea kenemiu volkouano nalo. 26 Kuver kavijo bo a bogiano bo ka namoneano lu nalo dolu na aju, 27 a ea Tubo siano, never niosi nei, kamiu kuvuluku bulagio ea miralo.
28 Kiado Tubo Yesu Kristo kiano tiniememiano jo bija kamiu.
Kiniou, Pol.

5:2 Mat 24:43; Luk 12:39; 2Pit 3:10

5:8 Eves 6:13-17