M̃esi Moti Napano Pol
Bivitauiaio Ban
TIMOTI
Verialiano Moti
Tukunu bulati na niosi nei
Timoti, naio be namoneano vou tai napano naio tena komeli nei Listra. Kenieno tena taara na Israel a karmano be toro Kris. Timoti be Pol kiano bilbilu tai napano jo ban bija naio ea vio nalo na jo ban ea ka verial kiado Tubo Yesu Kristo kiano ioluano vou. Pol jiri m̃esi nei ea bogo napano naio ba joa tanobuku na Masetonia, a Timoti jo yako Evesas.
Pol jiri m̃esi nei ban Timoti berkanio ka vitikar ka verloglogiano sibisibi nalo napano amijikia amei joomo ea yimo lu. Verloglogiano sibisibi nei miyotuba ea jidomiano ga tai napano berinavo vite nonovio ea yetemeriba abova nonio. Tomu nalo na aberloglog tomu nalo ea iliano na sibisibiano nalo, aberinavo toro mijikia rivokar meuliano, verver ga naio mijikia verbulag kialo ililukuano nalo, a ajuvan sinaniano tealo a ajen sinaniano tealo ga napano memedu ka asenio, a mia naio maka soro, a vite tealo dolu jibena bereio.
Mia ea m̃esi nei Pol berii bajago novo nalo napano namoneano nalo amijikia atakio ka ala lotuano, a ka avitikar yimo lu. Mia naio ber bajago novo nalo napano navurum̃araboiano na yimo lu nalo a namoneano dolu nalo monoka atakio. Mia vite maariano napano Pol berenio, naio ber ka Timoti ber naio monoka rimei ve toro novo tai na Yesu Kristo kiano im̃auano. Naio berial bajago napano naio monoka toa naio bogo na naio to rivija taara dolu ninio na namoneano nalo napano naio to verlogloglo.
Tukunu nalo na niosi nei
Iliano moti 1:1-2
Verloglogiano ea tivelinio na yimo lu bija kialo navurum̃araboiano nalo 1:3—3:16
Iliano nalo na ijaiano ban Timoti ea kiano im̃auano 4:1—6:21
1
Iliano na be moti
Nao Timoti, kiniou atevi Pol nei nebivitauia ea m̃esi nei biedu banso, napano Atua na Ioruriano na kiado bija Kristo Yesu kiado siraragkuiano abitirilar kiniou ka noim̃au ka Ioluano Vou na bo. Im̃auo 16:1Kiniou najaaro toru ka nevitavo easo bereio ea vio na, bior nabano nemialso jibe ka napano jau kobe keneriku riano tai joomo ea m̃aratavo na viekouoiano na kiado. Nojo nobolkouo biorso, ka Atua karam̃ado, bija Kristo Yesu Tubo na kiado, mia nalo aje tiniememiano, a tinieiiano, a tum̃aro na kanalo to rivijaso.
Kotokovio von ka verloglogiano na sibisibiano nalo
Kiniou nojidom neverial bereio vanso vite nei napano kito roberiio beamu, bogo napano nojo bijaso yako Eveso, beamu ka napano nojo najaluvo ka navan ea Masetonia. Ka bogo na, roju remial ka napano veribinio tealo aju, romijikia batitiglo, tenene na neberinavo bo ka jau koto ga ea vio na beamu vo, ka kalavon ka koverburelo. Vite na naruei nojidom neverial vanso bereio, ka kotoa vio na beamu vo, bior napano nalo na, ajum̃a aberloglog vite nalo napano maka amemedu ga. Bogo nonovio kialo jidomiano nalo ju bujo ka kialo tukunu moruo nalo, a aju tinielo jii ka averii ga torogio na kialo buo nalo re nuanua laka, mia bo ka atuvan vite nalo na tu. Iliano kinkin nalo na jibe na ju mila tomu nalo kialo jidomiano beve juo bereio, a maka ajikia aijalo leleio ka avokar meuliano na bo napano Atua naio jidom, napano romijikia rovokar ea moneano ea naio ga.
Im̃auo 16:1Tibe na bo ka kito roverburelo, ka rila na mia kiado tomu nalo, kialo iviso mijikia rimeravo rivu, kialo jidomiano mijikia memedu rivu, a kialo viekouoiano ve riano to, bior napano ver tibe na, mia bajago novo na tinietii kito naio mijikia rimei rive toru laka bure kito bereio.
Mia vonganei naio bova, bior napano nalo na vio na tai, ajitiravo ajaluvo den m̃arabo na bo nei, amiel ban ea m̃arabo na ilivovuiano nalo. Nalo abarvar kalo, a ajidom ka amei ave naverloglogiano na tuboiano lu, mia aju aber bulavulag sano iliano nalo na jikili nene, a maka ajikia vatitig rivu venia napano nalo ga bereio ajum̃a aberenio, maka ajikia aver bisivisii vatitigio leleio.
Atua kiano tuboiano naio be tena venia?
Nalo na aju amila baravo ka Atua kiano tuboiano, mia kito romijikia ka tuboiano, ver kito ralaio rimemedu, naio be kiano burum̃ara im̃auano nene. Kito monoka rejikia ka tuboiano, maka avitirilar ka rijai tomu nalo napano amemedu ruei, mia ka rila kulo dolu nalo amemedu, tibe ka nalo nam̃a amila korovio, bija nalo napano maka asidom aiagago kanio. Nalo na be nalo napano maka tiniel tii Atua, napano amila vite nalo napano naio maka sidomio, napano ajidom be iakurano ea vite lu nalo, napano pariparilo kirisikili ga, a napano amuebinvin karam̃alo bija kenielo, p̃eli na amuebinvin tomu dolu nalo. 10 Bija nalo nei, abe nalo nam̃a amila siakiano, bija nam̃a sum̃ano buru sum̃ano bereio p̃eli tira buru tira bereio, bija nalo tai napano abina ka kiritete ka aṽilṽil kanio rivano, a nalo na tena sibiano, bija bunu nalo napano aju amilavan kanalo beleano va nalo. Tuboiano nei naruei be kanalo, bija nalo napano ajum̃a amila bajago dolu nalo na bova na jibe na, bior napano nalo abijukudie toru laka ka kiado verloglogiano na bo. 11 Nalo maka atakii leleio lilianiano novo napano kiado Atua lu novo kiano, napano naio mije monea kiniou ka neverial van kamiu.
Yesu kiano tiniememiano ban Pol
12 Im̃auano nei naio joa jum̃aku ka nala, mia nojidom never burum̃ara siva van Kristo Yesu kiado Tubo. Naio naruei bitii kiaku meuliano, mialio ka nemijikia nebiekouo ea im̃auano nei, naruei naio bitirilar kiniou ka nalaiio, mia monoka neverial ka naio ga jo mije moroano ban kiniou dam̃ariga ka neim̃auka tavukia napano naio jidomio. 13  Im̃auo 8:3, 9:4,5Beamu, kiniou nebe toro tai napano m̃a nojo nomioluolu niegeniegeio ea sio lu nei Yesu, a nojo nomila lelan naio toru, napano nojo nomila bova laka ea namoneano nalo na kanano, napano memedu ga ka naio rije mauo van kiniou riviorio. Mia makanio, naio bitilubario ka nojom̃a nemiel ea melijokouo ga, maka nomonea naio, maka nejikia vite venia napano m̃a nojo nemila, naruei naio mila bo laka, be tiniememiano ka kiniou.
14 Jibe na, nemial ka napano kiado Atua naio mije kanano tiniememiano novo ban kiniou burutomoruo laka, mison kanaku meuliano ka viekouoiano a tinietiiano napano be kiado robiniu napano robe takurano bija Yesu Kristo.
15 A iliano tai jo, napano romijikia ravarkar tiniedo eaio, napano bo ka aviniu ajev ea kialo meuliano, napano ber jibe nei, berinavo
Kristo Yesu naio batove yetano ea yetemeriba nei ka rilarur nakariano na vabe kiano meuliano.
Mia ea tomu nalo na m̃a amila kariano jibe na, nemial jibe ka kiniou nebe natukamuano kalo, kiniou nobova loa ka nalo abiniu, 16 mia siva ban Atua napano tinien miia kiniou. Nemial jibe ka maka nememedu ka naio viekokoa kiniou tibe na, napano nebe natukamuano na tomu na kariano nalo. Mia naio mila jibe na ka kiniou, ka mia tomu nalo amijikia avitilubario ka Yesu Kristo, kiano jidomiano tebievi laka ka naio rijikia tinien riia tomu nalo na bova. Naruei bogo napano nalo na aju ka amei iorou aialio ka napano Atua naio jaaro ka rivuru kiniou tibe na, mia rila nalo avitilubario ka nalo bunu amijikia amonea naio ka avokar meuliano napano maka ve jukuti nene.
17 Nojidomial kanano bajago novo nei mila nemiaia naio, neberinavo naio be parinio Tubo ka bogo nalo re nua, a naio meul jobo jo. Naio joa vio nonovio mia toro maka rijikia rialio, naio takurano ga be Atua a maka dolu tai bereio. Tibe na, bo ka ravatove ka naio, rodular siano rivano-o rijikia re ribisi bogo tai, mm.
Jau kotu sikili kojorjoru re
18 Timoti, nojo nemialso jibe kobe keneriku, a nojo nojidomial verialiano napano aberiiso beamu kiana, napano aberialso ban kiniou. Amila nebitilubarso ka jau kobe toro tai napano nemijikia navar tinieku easo. Tibe na, iliano tealo na teremi p̃eli verloglogiano tealo na tortoru ju, napano nojidom nesian moneaso. Iliano nalo na mia amijikia ala jau kesikili m̃ele ea mira lu na Atua napano rojum̃a romila, 19 bior napano mia aijaso ka kavakar vatitig bajago na viekouoiano, a amijikia ala napano kanamo jidomiano mijikia meravo tulaka.
Tomu tealo, jibe ka aju ajelan vuu ka uako, naruei kialo jidomiano na bo berial kalo ber m̃arabo ninei, mia nalo maka asidom aiagago ka naio, ana amilaluvio, kanalo viekouoiano riva rivavin ea baraam̃a tai. 20 P̃eli komijikia tomu juo nei Aemeneas bija Aleksada, naruei kiniou neber aua ka neverial ka tomu juo nei ajibe na ruei. Amila bova banbano, maka asidom aiagago, ana nobuku bulaglo aban bereio ea Sim̃aro jum̃ano, ana vede naljuo abitilubario kiana vo ka atu re bunu ala bulag lu na Kristo siano tavukia napano ajum̃a amila.

1:2 Im̃auo 16:1

1:5 Im̃auo 16:1

1:13 Im̃auo 8:3, 9:4,5