2
Verloglogiano tealo ea tivelinio na amila lotuano
Mo, kiniou neverial naverloglog-iano nalo nei naruei. Na be moti, nojunu kakar kamiu ka ea bogo na volkouano nalo, monoka aver siva van Atua riviorlo dolu nalo, a monoka kuvolkouo sikili rivior nalo, a monoka kuvika sikili den Atua ka riijailo. Nina monoka kuvila bunu ea tivelinio na tomu nalo na tortoru, jibe ka parinio tubo nalo bija navurim̃araboiano nalo napano aju mave ka kito, bior napano ver nalo aim̃au rivu, mia rivu lie van kito. Mia romijikia rotua meuliano nabo, napano momavo a tum̃aro joaio, a romijikia rala im̃auano lu nonovio na Atua kanano, ea bajago novo jibe ka napano naio jidomio. Bajago nalo na jibe na abo laka, naio be bajago napano Atua na ioruriano na kiado naio jaaro ka vitiio ka mirano, bior napano naio jidom ka tomu nonovio avokar kiano ioruriano, naio jidom ka tomu nonovio ajikia kiano ilirianiano. Maka ve m̃arabo dolu, bior napano naio takurano ga be Atua naio jo, a toro takurano ga naio mijikia rila kiado merevuiano rivija naio, nina be Kristo Yesu, napano naio binimei be toro, karna naio mijamo ka kiano meuliano bereio, midu jeleig kito, bul bulag tomu nonovio na yetemeriba den toro na bova jum̃ano.
Im̃auano nei napano Yesu naio mim̃aukanio, naio mila Atua kanano verikariano nalo na beamu abinimei abe riano, amaluvo ea bogo nene memedu, 2Timo 1:11naruei naio mijoru ea kiniou naruei ka neverial van tomu nalo. Vede tealo be tinielo ka nojo nemila sibi, mia makanio, neber be riano ga. Abitirilar kiniou jibe toro tai na bar iliano p̃eli na atevi tai, ka neverloglog taara na tomu nalo ea bajago na viekouoiano a ea m̃arabo na ilirianiano.
Bior jidomiano nalo na, nojidom ka tomu nalo monoka atu abolkouo tulaka ea vio nonovio, a bogo napano atumolu ka avolkouo monoka ave lu rivu, napano tiniemimiano maka toalo, siniabu maka to iviso ka nalo rivija tomu dolu.
Tire nalo kialo bajago
1Pit 3:3Ea tivelinio na tire nalo, kiniou nojidom ka bogo napano amei joomo ea yimo na lotuano, bo ka nalo ayovovu vatitigio ve kirinovo, mia maka rivu ka ava loa, monoka rivare ga ea vio lu napano aju aba joomo eaio. Maka nosidom ka ala m̃elea vijulo veve dolu nalo, p̃eli na atelan m̃elea niogo nalo tanea niabelo nalo, a maka rivu ka avarvarlo m̃ele ea kulum̃arauo napano abululo ka burum̃ara puruveru. 10 Vite takurano ga naio mijikia riovovualo rivu laka, nina be kanalo im̃auano novo nalo, napano amemedu ga ea tira kiano meuliano napano milotu ka Atua. 11 Tire nalo monoka avatove rivu, atu melumu ka aiagago ka verloglogiano nalo napano aju aberialio ban tomu nalo.
12 Maka noto najamo ka tire nalo averloglog sum̃ano nalo, p̃eli na aje tuboiano mave loa nalo, mia monoka atu melumu ga. 13 Nina naio memedu ga, bior napano Atua jii toro na jukamu be Atam, karina tira nei Iv, 14 a maka ve Atam napano Sim̃aro mijukubin naio, mia be Iv, naio be moti napano milakorov tuboiano.
15 Sim̃aro mijukubin Iv, mia Atua tinien miia tira nalo keiano vo, jian im̃auano novo tai banlo, ka avar kiritete vou nalo amoluo ea yetemeriba nei. Ana ver tira tai, naio ve kiano viekouoiano, kiano bajago rivujo ka tinietiiano, kiano meuliano rive lu vatitigio, a kiano jidomiano to tano, mia Atua naio risaaro ka rilarurio.

2:7 2Timo 1:11

2:9 1Pit 3:3