6
Tomu nalo nam̃a amim̃au kurano ga toro tai kanano
Nobivitau naruei ea tivelinio na kanado tomu nalo napano aju napano maka ve kanalo titai, dam̃ariga ajua toro na toru tai ka aim̃au kanano kurano ga.
Meuliano na jibe na naio jikili, naio jibe ka napano vite na temi tai naio jorimaro ga ea taakalo, mia monoka aserm̃i re ka kialo toro na toru, monoka aial naio tibe ka memedu ka avatove kanio. Ver ala tibe na, mia kialo toro na toru maka rijikia rivitii vova ea Atua siano napano joalo.
Kiniou nemijikia ka tomu tealo napano amim̃au kurano ga jibe na, kialo tomu na tortoru bunu amonmonea. Jibe na, toro na im̃auano bija toro na toru naljuo abe kurualo ea Kristo, mia nina naio maka riverenio toro na im̃auano naio mijikia sereserei ka toro na toru kiano im̃auano. P̃eli monoka aim̃au rivu lie vo tibe na, monoka asaaro ka aija toro nam̃a aju amim̃au kanano, bior napano naio be tai ea kialo taara na namoneano javukialo, a naio bunu be tai napano monoka tinielo tiio.
Verloglogiano lubolubo
Naina naruei be verloglogiano tai ka mia kotuvan rivan nalo dolu, napano mia monoka kotunukakarlo ka mia atakii vatitigio rivu.
Toro napano naio berloglog jakii jidomiano dolu, naio juvan iliano novo nalo na kiado Tubo Yesu Kristo, kiano iliano maka vare bija verloglogiano napano mijikia ridu toro kiano bajago binimei jibe ka Atua kiano bajago.
Toro napano naio jakii kiano jidomiano ba be dolu jibe na, kito romial naio, naio barka naio, naio parinio toru laka, mia naio maka rijikia titai leleio. Mia naio mila jibe ka toro tai na jidom m̃elea baravoiano nalo, bija bajago kilkil, mia maka tonovo tai rimaluvo ea vio nene. Mia bajago na bova nalo amalmaluvo ea naio, jibe ka jokuano, jup̃e iliano, ilidieiano, bija jidomiano sorosoro na bova ka tomu dolu nalo. Tomu nalo napano amila nina aju abilvil ealo janea vio, napano jidomiano napano bo a iliano napano be riano naio maka bunu toalo leleio. A abano bova kitkiti lie vo, bior napano aju ajidom verver aiasol tum̃aro naio be m̃arabo na bo ka avuru veru. Mia maka tibe na, bior napano toro na kanano bajago naio bo jibe ka Atua kanano, a naio jaaro ga ka venia napano Atua jian banio ea kiano meuliano, toro na naruei naio buru vite novo tai napano naio bo laka ruei.
Bogo na kito romiyotuba ea yetemeriba nei, niabedo yauo ga robinimei, jum̃ado be teau ga, mia rotuvan bereio vare ga, maka ve titai napano romijikia ravarkario ravano. Mia bogo napano roju romeul ea yetemeriba nei, ver releal sinaniano ve teliki vija kulum̃arauo ve teliki rotukuloko kito, nina naio bare ruei, romijikia rasaaro ga, rojidom venia bereio?
Mia nalo napano ajidom m̃elea vite nalo, ajidom ka ave sanibaiano, vede nalo maka avitilubario, mia ajua vio na juboluboiano ruei, Sim̃aro naio jo bokarlo ea kiano jukujukuano nalo ruei.
Mia sidomsearoiani nalo napano amila lelan toro kiano meuliano amei ve telabo ealo, rivanvano adulo avan rivova laka, mia alaluv vite nonovio, a ava amadudu ea vio na vakovioiano.
10 Nao, bajago na sidom m̃elea puruveru naio be burupati tai napano bajago va kinkin dolu nonovio mijikia maluvo eaio. Sidom m̃elea ka rivar veru ve telabo naio jen kito tealo kialo iviso, a naio burulo amiel tertelisu abano, naruei amiilo napano amolmoluo nonovio den m̃arabo na viekouoiano ruei. Karina, abar jaleleano miroano biorio, a mila jogvaiano nalo bokarlo, naruei abitilubario vonga, ajidomial bereio mia bova ga.
Bajago na bo
11 Mia Timoti, jau kojibe ka Atua kiano toro tai riano, mia monoka kovilig taakamo ka juboluboiano nonovio na jibe na. Venia napano naio bo ka jau kodu toa meriniamo tulaka, naio be bajago na memeduano, bajago napano toro naio rimei rivu tibe Atua, bajago na viekouoiano, bajago na tinietiiano, bajago na vokar vatitig im̃auano, a bajago na melumuiano.
12 Jau monoka kotumolu kotu sikili ea mira lu na kanado moneano. Tiniemo bobogia re bogo napano kojumolu ea namoneano nalo telabo miralo, napano koberial kanamo verikariano novo na beamu nei. Atua naio bioso ka kodu meuliano nei napano maka rijikia ribisi, ana naio jian banso ea bogo nene, naruei monoka kovokar sikili rivu rivan rivano-o mia rijoru den re bereio jum̃amo. 13  Jon 18:37Atua naio be burupati na meuliano na vite nonovio, a Kristo Yesu, tilikiti napano abur naio ba ban toro na toru nei Pontas Pailat, mia naio maka rimerou, naio jikili ka ga berial kiano verbulagiano novo, naruei jibe ka napano kito juo rojua naljuo miralo, nojidom nesian burum̃ara iliano dolu tai vanso.
14 Kiniou neber jibe na, nejikili kaso ka jau monoka kovokar sikili vatitig Atua kiano iliano nalo, napano maka ve kanamo niamiamo tai p̃eli na kanamo beleano tai, riva vokar napano kiado Tubo Yesu Kristo naio riyotuba bereio. 15 Kiano yotubaiano na, mia naio riyotuba ka kito ea kiano bogo nene rimemedu, tibe ka napano Parinio Tubo Lu na mave naio jidom, bior napano Parinio Tubo Lu nene, naio takurano ga be tubo ka tubo kinkin nalo, naio be yoro na toru ka tomu na tortoru nonovio. 16 Naio takurano ga meul jo jobo jo nam̃ariga, napano naio jo joomo ea kiano burum̃ara mermerano napano joko naio ka toro rijikia re riva vaataro kanio, napano maka lele toro rial naio vo, a maka lele toro rijikia rial naio bogo tai. Kiado Atua nene, kito ravatove ka naio, a bo ka navenatuboiano ka vite nonovio na be kanano naio takurano ga, rivan rivano-o rijikia re ribisi bogo tai.
Namoneano nalo napano be kialo saba miroano
17 Be riano napano kito tealo, kialo veru nalo miroano, jum̃alo nalo bujovujo vatitig ka saba nalo. Nina naio bo ga, mia jau monoka koverlogloglo sikili ka avarvarlo m̃ele re, ave m̃arou re kalo bereio riviorio. A maka rivu ka avarkar tinielo ea ga kialo veru nene, napano vede bogo tai aiilo, aial riva kovio nonovio, mia monoka avarkar tinielo ea ga Atua. Naio ga be burupati na tonovo nalo nene, naio jo bar ijaiano toru ga amalmaluvo ka kito, miroano laka, ka ajai kito rasaaro m̃ele ea kiado meuliano.
18 Nalo napano jum̃alo bujo ka veru, kialo meuliano naio monoka rivujo vatitigio ka im̃auano novo na aju amila bijaio. Maka asidomii ve toru ka monoka avokar vatitig veru nei na be kialo ga, mia bo ka asaaro ka avio ka van toro dolu napano kiano maka vare. 19 Verenio ajian ba jibe na, mia Atua mila napano aju amiyobijii kialo ilivuiano mave, jibe ka napano aju abitiri kunualo novo tai ju ka bogo na rimei. Ea m̃arabo na, aju aba amiyotuba ka avokar meuliano na be riano.
Iliano na maaro
20 Nao Timoti, kovokar vatitig rivu iliano novo nonovio napano neber biedu banso, napano nomidu joa jum̃amo ka kesian rivan lie vo.
Jau kava joomo re ea iliano nalo napano maka ajikia aija kanamo meuliano vija Atua. Tomu telabo aberloglog ka jikiaiano na yetemeriba ga, karina aberinavo kiado moneano, bija Atua kiano iliano lu, vite nalo napano maka ave riano ajuaio. Mia kialo jikiaiano na naio naruei maka rive riano ga, naio jubon lili kialo jidomiano bereio.
21 Tealo abokar vatitig masouano na yetemeriba nei, aju amioliolu vatitig janea vio, mia be vite tai ga, amilaluv m̃arabo na moneano napano amilaluv batitigio.
Kanaku iliano bisi ea vio na, naruei jibe ka bogo nonovio, kiniou nobolkouo ka Atua kiano tiniememiano naio to vijaso.
Kiniou, Pol.

6:13 Jon 18:37