M̃esi Juo Napano Pol
Bivitauiaio Ban
TIMOTI
Verialiano Moti
Tunukuano bulati na niosi nei
M̃esi juo nene napano Pol jirio ba ban Timoti naio bujo ka iliano novo nalo ka rijai Timoti napano naio be kiano bilbilu m̃eaka napano jo mijai naio. Burum̃ara jidomiano ea m̃esi nei, Pol ber ka Timoti ka sikili tu sikil ka riverial Yesu Kristo kiano ioluano vou. Mia naio ber kanio, ber naio monoka rivakar sikili verloglogiano riano na ioluano vou nei, vija Verikariano Moruo. Naio ber ka Timoti ka to rila im̃auiano nei bogo nonovio ka verloglog tomu nalo, bija rim̃au ka rivur tomu nalo amei, be iakurano ga aver aiili rivova ka naio bija im̃auiano na yimo lu na nai jo milaio.
Pol jidom Timoti ka rivan re riasol iliano vovu nalo bija baravoiano nalo na maka ajikia ala vite novo tai leleio, mia be tena rilabulag tomu nalo ga.
Ea m̃esi nei bunu Pol ber ban Timoti taki bajago novo na kiano meuliano. Nine Pol kiano bajago na moneano a kiano bajago napano kiano jidomiano tebievi, a kiano bajago na tinienmiia tomu nalo, a kiano bajago napano naio bardulu bogokouo nalo na tomu nalo amila naio mijog kirvova laka ea mokotenano, mia naio jokea berial ga Yesu Kristo kiano ioluano vou.
Torogio nalo na niosi nei
Iliano moti 1:1-2
Pol miaia Atua bior Timoti bija mil ka verloglog naio 1:3—2:13
Pol jian ilikakariano ban Timoti 2:14—4:5
Pol berii naio bija kiano im̃auano 4:6-18
Pol kiano iliano maariano 4:19-22
1
Iliano moti
Koig keneriku Timoti, kiniou Pol nojo nebivitauia m̃esi nei biedu banso, napano jibe ka Atua kiano sidomiano, naio bitirilar ruei kiniou nebinimei nebe atevi na Kristo Yesu kiano. Kristo Yesu nene naio be bulapati na meuliano nene napano Atua berkar ka nalo napano amonea naio.
Im̃auo 16:1Timoti, kiaku volkouano ka mia karam̃ado Atua a Yesu Kristo kiado Tubo, naljuo adu burum̃ara tiniememiano, tinieiiano a tum̃aroano to vijaso dam̃ariga.
Iliano na sivaiano ban Atua
Jibe na napano korobiku nalo amila nua ruei binimei, kiniou nojom̃a nomila Atua kiano im̃auano dam̃ariga, nojom̃a nomilotu ka naio ea kiaku iviso momou. Ana ea legiano a bogiano, ea aura na volkouano nalo, nojo tinieku maio kaso, nojo neber siva toru laka banio kaso. Nojo nojidomii jogumiramo nalo na jogvaiano, ana mila na nojidom m̃elea ka monoka neviedu namaluvo kaso bereio. Ver nejikia neial bereio miramo ga, mia kiaku iviso saaro mia saaro! Nojo nejidomii bunu kiamo viekouoiano riano, napano joa korobimora napano tiramoruo Loes, karina joa koniomo na Yunis, a jibe napano nebitilubario ruei, vonganei mia joaso.
Naina naruei nojo nojidomii bunu ijaiano napano Atua mije banso bogo napano nomidu jum̃aku joa pariparimo ka nomioakoso. Nojidom never kaso mia kola re sebi na ijaiano nei rivatove, a mia jau monoka kala vilivili vatitigio rivu dam̃ariga. Monoka tiniemo rimaio ka Niununo napano Atua jian ban kito, naio maka ve Niununo na morouano na kulorinio, a naio be Niununo na meroano, be Niununo na tiniememiano, a be Niununo na mila kulorinio naio rila vatitig kiano meuliano rimei memedu.
Verver be riano ka Niununo nei naio joa kiamo meuliano, jau koimou leleio re ka koverial Tubo kiano Ioluano van tomu nalo, a koimou re ka koverial kalo ka be riano, ka jau kobe kiaku bilbilu novo tai. Nalo abuku kiniou ea yimo na tetavokoiano bior kiano im̃auano, mia koimou re ka kiniou kanio. Vite na mia kala, mia jau monoka tiniemo saaro vija kiniou rivior jogvaiano na Ioluano Vou, rivanvano-o rivokar venia na Atua kiano moroano milaso kobe verare ka koim̃aukanio. Atua, naio milarur kitojuo ruei, a bio kitojuo ka reiel ea kiano m̃arabo na meuliano lu, mia bogo nonovio naio mijikia rijai kito. Nina maka bior ka kitojuo romim̃au kiano bo p̃eli kitojuo romila venia, mia naio mila miyotuba ea kiano jidomiano bija kiano tiniememiano novo ban kito. Kiano tiniememiano na, naio mila vatitigio jo bija Kristo Yesu beamu ruei, nua ea bogo na tikariano na kito tomu nalo na yetemeriba. 10 Mia tiniememiano nene jo jibe na banbano bokar vonganei kia navo, napano naio binimei miyotuba ea yetemeriba, maluvo ea mirado jelea kiado naioruriano Kristo Yesu. Naio binimei ea yetemeriba, naio mila nonovio moroano na m̃ariano binimei be tekurano tai, a kiano Ioluano Vou mila napano bogo na rojua yetemeriba kia navo, remijikia rejev meuliano na bo. A mila ka iorou, ana mia romijikia rava jouro bunu ea meuliano na mia maka rijikia ribisi bogo tai.
11  1Timo 2:7Ioluano nene, naio nei naruei napano Atua bitirilar kiniou nebe kiano naverialiano, nebe kiano atevi, nebe kiano naverloglogiano. 12 Kiaku im̃auano nei naruei mila na kiniou nojo nabar bogo nalo napano jikirkili joomo ea yimo na tetavokoiano nei kanio, mia naio bo ga, naio maka ve titai ea kiniou. Maka noimou, bior nemijikia ka naina nomoneaio, naio be riano, a kiaku moneano ea naio jikili vatitigio ka venia na nomidu joa jum̃ano, mia naio bokar vatitigio vokar bogoti na maaro.
13 Tibe nei Timoti, kiniou nojidom never kaso ka jau monoka katakii vatitig m̃arabo na iliano na memedu nalo na nejian banso, monoka kesikili kotu sikili ea Yesu Kristo bogo nonovio, a monoka kodu vatitig kiano tinietiiano to rivujo ea kiamo meuliano. 14 Niununo Lu naio jo bujolou vatitig ea kiado iviso, mia kotuvan re ilivuiano nalo na naio midu jo vatitig ea kiamo meuliano ruei, a koto kovitikar vatitigio.
Pol berii Onesiporas
15 Kiniou nemijikia ka jau komijog ruei lilianiano tai na bova, napano namoneano nalo na tanobuku na toru ea vio Esia, nalo abilig taakalo ka kiniou ruei, a bija nalo na abe kiado bilbilu nalo, Paekelus bija Emojenis.
16 Mia kuruado novo nei Onesiporas, naio mila bo laka. Be iakurano ka nalo amiorkar kiniou ka m̃arimieni nalo na lakoiano nei, mia naio maka rimou ka rimei riyotuba ka kiniou, naio bitikar kiniou ea saba nalo miroano, ana nobolkouo ban Tubo ka naio rilivu ka naio rive toru rivija kiano bajulukuti nalo. 17 Naio binimei miyotuba Romo nei, maka vesiou lele vo mia naio milavio ka rial kiniou, banbano na naio binimei bokar kiniou ea vio nene. 18 Ana naio jo mila tenalo na bo ban kiniou bereio ea vio Romo nei, jibe ka ga napano naio mijai vatitig kiniou beamu ruei ka bogo napano nojo Eveso nua kia ga vo, jibe ka napano kumijikia vatitigio ruei. Naio bo ka kiniou jibe na, namonea ka mia Atua naio tinien tii naio ka bogoti maaro.

1:2 Im̃auo 16:1

1:11 1Timo 2:7