2
Yesu kiano toro na mira naio monoka rivar jogvaiano
Keneriku Timoti, nojidom never kaso, bo ka kodu tiniememiano na Kristo Yesu kiano ve toru ea kiamo meuliano, a mia komijikia kosikili vatitig ka kotu bogo nonovio. Bogo telabo ruei jau komiagago ka kiaku iliano nalo na nojom̃a nober ea mirano tomu nalo, ana vonganei monoka keial tomu nalo tai na nalo abe viekariano ka im̃auano, kavar iliano nalo nei rivanlo, a iorou, ana nalo bunu amijikia averloglog lilian riva rivan tomu dolu nalo. Kito tomu nalo na mira na Kristo Yesu kanano, mia kito rove terakurano, kanado bogo napano monoka roviviuo vija bogokouo to. Mia ver vonganei kiamo bogo, jau kajamo ka ga tibe ka togio na kiamo im̃auano tai.
Kalavon ka kosidomii vatitig tomu na mira. Kialo im̃auano ka aue kialo toro na toru kiano uolu kanano moroano rivatove ga, mia maka atu aiasol lo ea im̃auano ninio nalo tibe napano tomu dolu nalo aju amila.
A kalavon ka kosidomii bunu m̃eaku nalo napano amila tikitiano. Nalo amilavon jikili ka atovulu, ka avokar kialo ijaiano tai, mia ver nalo amilakorov tuboiano, mia avuku bulaglo, maka ajikia avokar titai leleio.
Mia kosidomii bunu tomu nalo na amim̃auka tiniavio. Toro na mim̃au jikili mebijo toru, nina naruei toro napano bo ka naio rivar sinaniano eaio.
Saba nalo na kiniou nojom̃a neberenio, verver jau kosidomii vatitigio rivu kalo, mia Tubo riijaso ka kovokar kiano masouano nalo na bo a kiano jikiaiano nalo eaio.
Bo ka namoneano nalo asidomii Yesu tulaka
Ana nana monoka jau kosidomii loa kanio bogo nonovio, naio be Yesu Kristo. Naio miyotuba ea vio yetemeriba, miyotuba ea Tormoruo Parinio Tubo Teviti kiano yati, a iorou, amuebinio, karina naio meul bereio, jibe napano Ioluano Vou berenio. Nina Ioluano Vou napano nojo nomioliolu kanio, a nina Ioluano Vou na nobokar jogvaiano toru kario ea vio na, nina mila na vonganei amiorkar niabeku nalo ka m̃arimieni nalo, jibe ka kiniou nebe toro tai na bova na lakoroviano na tuboiano nalo. Mia be titai napano tomu nalo maka ajikia aiorkario, naio be Atua kiano iliano lu, ka naio jo kia jaluvo ba maka ajikia atukovio kanio.
10 Kiniou nojo tinieku miia toru tomu nalo napano Atua bijauia bulaglo, ka nalalo amei avokar meuliano selia Kristo Yesu. A jidomiano nei naruei mila na bogokouo ninio na nojo naban ea, nina nojo nobokar kiniou jikili ga ka noto nala vite nonovio, ka nalo bunu ajikia avokar mermerano na vio mave na maka rijikia ribisi bogo tai.
11 Iouano tai berii tenei, kiano iliano nalo be riano laka, napano ber jibe nei, berinavo
“Verver ravan ea m̃ariano vija naio,
mia romeul vija naio.
12  Mat 10:33; Luk 12:9Verver rotu sikili ea bogokouo,
mia roje tuboiano vija naio.
Verver rovilig taakado ka naio,
mia naio tuvan kito,
13 a verver ralaluv kito rojoru,
mia naio to rivokar kito sikili to,
bior naio midular kito be kiano, ana naio maka rijikia rila sibi, naiomaka rijikia rivuklar kito bereio.”
Toro na bo ka rim̃au Atua kiano monoka rivokar sikili ilirianiano
14 Namoneano nalo napano aju, monoka koto koverlogloglo ka nalo tinielo ribobogia re tenalo nei. A jau monoka keil sikili vanlo ea Atua siano, ka mia nalo avilvil ea re bunu lo. Nalo aju tinielo jerlo ka nioti na iliano nalo jibe ka na nalo aju amila, maka atu ala titai na bo, a maka atu aija lele nalo dolu na aju amiagago.
15 Venia nalo na m̃a jau komijikia kala tibe ka toro na bo tai na im̃au-ano na Atua kiano, monoka kala nonovio aviniu ka rivu laka ea kiano siraragiano. Verver koim̃au rivu tibe na naruei, ana mia maka kejikia koimou ka m̃arati na kiamo im̃auano bario, a komijikia komei kove toro tai na naverloglogiano na ilirianiano na Atua kanano van tomu nalo, rimemedu a rivu.
16 Kovitikar vatitig rivu ka ilikurani-ano na tomu nalo ajum̃a aberverenio janea vio. Iliano nalo na jibe na maka ve tena toa namoneano nalo kialo jidomiano, bior amijikia avurulo avan lie vo ea bajago nalo napano Atua naio maka sidomiio. Bo ka kavan re vaataro ka tomu nalo na ajum̃a amila jibe na, 17 bior kialo iliano nalo na jibe na, naio jibe ka menko va tai, napano jo jer toro mokotenano maka rijikia rimei rivu bogo tai.
Nemial jibe monoka never ka tomjuo nei Aemeneas bija Vaelitas, naljuo jibe na kija ruei, 18 bior nalo ajaluvo den m̃arabo na ilirianiano ruei, aju amioliolu ka kialo namoneano tai napano maka rive riano leleio. Nalo aju aber ka bogo maaro na yetemeriba, mia meuliano bereio den maariano to re bunu, bior ea kialo jidomiano, aber p̃eli Atua naio jo mila ruei, nina ea bogo na naio mim̃au ea kiado meuliano. Mia bogo na aju amioliolu ka kialo sibiano nei, nalo aju amila niegeniege tomu nalo miroano kialo moneano, mila na kialo jidomiano beve juo bereio. 19 A jau bunu monoka komemebiju re, bior yimo napano Atua naio jo mim̃aukanio, kiano bulapati burupati nalo ajikili aju jikili bo aju. Iliano nalo na ea Atua kiano Vivitauiano Lu aju, mia naljuo na memedu ka tivelinio napano nalo na ajuvan kito nei. Tai naio ber jibe nei, berinavo
Atua naio mijikia vatitigio kei nalo napano abe kiano,
mo juo nene, ber jibe nei, ber
Toro na midu Tubo ea kiano meuliano,
naio monoka tuvan bajago va nalo na m̃arabo na laiano na kariano kanano.
20 Kalavon ka kosidomii tomu na saba toru kialo yimo nalo na tortoru. Joomo ea yimo nalo nene, remijikia reial baju na sinaniano nalo, napano tealo, amim̃au kalo ea niogo p̃eli puruveru na miuvu, a tealo, amim̃au kalo ea borotano p̃eli ea iesi ga. Nalo na amial lo bo, aju abio ka sinaniano ban ea kialo burum̃ara jokoluolu nalo, a nalo dolu, aju ajinan janea vio ga. 21 Mia kito tomu nalo jibe na ga. Toro na mila kiano meuliano meravo bo, a be lu, a maka rim̃auka im̃auano na bova, mia kiano toro na toru rudu naio ka rim̃auka kiano im̃auano ve telabo napano bo ea mirano tomu nalo.
22 Verver kosidom ka jau kotibe na, monoka kotokovio ka tiniekariano nalo na jikili a tinieiiano nalo na bova napano m̃eaku nalo kialo jidomiano mijikia rivujo kanio. Jau monoka kalavio sikili ka kiamo meuliano rivujo ka memeduano, a viekouoiano, a tinietiiano, a tum̃aro, mia tibe na mia rivu laka vanso vija nalo dolu napano kenemiu jidomiano takurano, napano kumitu kubolkouo ka Tubo ka kiano ijaiano.
23 Bogo telabo, tomu nalo amijikia ala baravo ka nalo ka kialo vite vovuiano p̃eli kialo jidomiano kinkin nalo, jibe ka maka ajikia vite. Bogo tai baravoiano nalo nei amijikia ava avokar napano nalo atuktuklo, ava dedade bereio, ana mia bo laka ka jau kava joomo re ea iliano nalo na jibe na. 24 Toro na mim̃au kiado Tubo kiano im̃auano, naio monoka ve re toro na rila baravo ka toro dolu, mia monoka rivijuku rivu kalo, monoka rijikia m̃arabo nalo na verlogloglo riva melmelumu. Naio monoka re tinieno mimi sop̃eli, a kiano jidomiano ve tebievi rivu kalo.
25 P̃eli bogo tai mia nalo tealo tinielo ail die naio, ana ver naio rilavio ka rila kialo jidomiano to rimemedu, mia naio rimelumu rivanlo ga. Ea m̃arabo na naruei p̃eli mia Atua mijikia rudu bogo ve telisu kalo ka avilig kialo jidomiano bereio, amijikia avokar kiano ilirianiano. 26 Nalo napano jibe nei, Sim̃aro jo bokarlo jikili ruei, naio jo mikurlo ka ala venia na naio jidom, ana ver amijikia avokar bereio kialo jikiaiano na bo, mia amijikia avuro den kiano saba a kiano sibiano nalo.

2:12 Mat 10:33; Luk 12:9