3
Bajago nalo na parilo jikili ka bogo na maaro
Timoti, monoka tiniedo bobogia re ka ea bogo maaro nalo na, mia monoka bogokouo ve miroano ayotuba. Mia monoka tibe na ga, bior ka bogo na mia tomu nalo kialo bajago riva rivova lie vo. Ea bogo na, mia nalo tibe nei:
mia ave tomu na asidomii nalo ga bereio
mia asidomii ve toru ka veru
mia avarvar kalo a ave m̃arou
mia ave tomu na baravo
mia maka ajikia ajogkar iliano na korobido nalo kialo
mia maka ajikia aver siva ka vite tai
mia ajidomii be iakurano ga ka vite nalo na be lu
mia maka tiniel tii tomu nalo dolu
mia parilo jikili laka
mia amioluolu a amil bova ka vite nalo na bo
mia tiniel jer tomu nalo, atukulo
mia maka asidom tenalo na bo
mia ala sibilili kialo bilbilu nalo
mia maka asidomial ka titai
mia ajidomii ka aber nalo ga abo
mia maka tiniel tii Atua, a tiniel jii meuliano novo venia na ajidomio,
a verver alavon ka avokar kija im̃auano nalo na tertelisu na Yimo Lu, nina ea kuluniabelo ga, bior ka napano kialo meuliano berial ruei ka moneano ea Atua, kiano moroano riano na maka toalo leleio.
Nina naruei bajago nalo na tomu na bogoti na maaro kialo, a monoka koto rava vaataro re kalo.
Kiniou neber aua laka bunu ka tire nalo napano naverloglogiano nalo na sibiano nei aju ajeliviv ea kunualo. Tire nalo nene, tealo aju abar temiano na kialo kariano ruei, a tealo, jidomiano dolu nalo na jualo, mila mia bogo na tomu nalo abinimei bina ga jibe na, tire nalo nene tiniel m̃aro laka, maka kialo moroano ka tokovio kalo. Venia na tomu nalo nei aberiio, mia nalo amonea ga vonganei, a aju amila jibe na banbano mia maka lele avokar jikiaiano na bo na Atua kiano ilirianiano.
Tomu nalo na aju abinimei nei, kiniou nemial lo ajibe ka uolu na ilirianiano memedu, jibe tormoruo Mosis kiano bogo re nua, napano naljuo nei Sanesi bija Sampres, abinimei aberloglog niegeniege tomu nalo miroano kialo jidomiano. Im̃auano na naruei tomu nalo na aju amila kia navo, napano kialo jidomiano bilig ba bova, maka bunu avokar kiado viekouoiano, a ajaluvo aban ea dolu. Venia napano nalo amila, naio bova laka, mia bogo na avar vironiano nene mia riyotuba bogo tai navo, tibe ka na miyotuba ka naljuo na neber vonganei. Bogo tai, nalo aiilo ka kialo sibiano nalo riyotuba ea vio medave, mia tomu nalo avitilubario.
Pol kiano bajago novo nalo
10 Timoti, roju vio takurano bogo be ruei, mia nemijikia ka jau kobitikua vatitig kiniou. Jau komijikia kiniou jibe na, napano:
komijikia vatitig venia na nojom̃a neberloglog ka tomu nalo
komijikia vatitig kiaku bajago
komijikia vatitig venia na nojidom ka noim̃auka ea kiaku meuliano
komial ka kiaku viekouoiano ea Kristo naio toru jum̃abe
komijikia ka kiaku jidomiano tebievi
komial ka tinieku jii toru tomu dolu nalo
komijikia ka bogokouo na vabe na binimei ea kiniou, mia nejikili noju ga
11  Im̃auo 13:14-52, Im̃auo 14:1-7, Im̃auo 14:8-20komijikia vatitig vovaiano nalo na kiaku uolu nalo amila ban kiniou, jibe ka ea komeli tolu na tortoru nei Antioko, Aekoniam, bija Listra
ana komijikia niabe jalele na nabar ea jum̃alo ea bogo nene.
Jogvaiano nalo nei ajikili laka, mia nobokar kiniou ga banbano nemial ka Tubo naio binimei burular kiniou den bogo na jogvaiano nalo nei nonovio.
12 Nao, kito nonovio nalo napano rojidom Kristo Yesu ka toa kito, p̃eli roje meuliano na bo vija naio, monoka rejikia ka mia ravar jogvaiano ea kulo dolu nalo. 13 Nina naio bo ga, mia jogvaiano dolu na jo na bova, nina napano tomu nalo na kirivova bija tomu nalo na sibiano mia avario. Vonganei aju amila bova laka ruei, a mia ala rivova tibe na rivan riva rivova lie vo, rivan riva rivova nonovio.
14 Mia jau Timoti, koim̃au ga vija jikiaiano nalo na bo napano kobokar ruei, a koim̃au rivan tibe na vija moneano nalo nabo napano kejikili koju jikili vatitigio eaio ruei. Tiniemo bobogu ea re ka kumemi kei napano nuberloglogso, 15 jikar ea bogo napano jau telisu kia ga vo ea kanamo vonuo, binimei bokar banei, mia mila na komijikia vatitig Niosi Lu, na naio berloglog m̃arabo na ioruriano na tomu nalo napano amonea Kristo Yesu.
16 Vivitauiano Lu nalo nei, Atua Niununo joalo, mia amijikia aija kito ve toru laka. Nalo averloglog vatitig kito rivu, alabon kiado jidomiano, ala vatitig kiado bajago, a ala kiado meuliano rimei rimemedu rivu, 17 rivanvano-o mia kito Atua kiano tomu nalo romei rovu a reve verare ka rala kiano im̃auano novo nalo.

3:11 Im̃auo 13:14-52, Im̃auo 14:1-7, Im̃auo 14:8-20