4
Pol mila ilivituniano ban Timoti
Timoti, jibe ka kitojuo rojua Atua mirano, a ea Kristo Yesu siano, nebika denso ka jau kovar vatitig tenalo tai na nojidom nover kaso. Kitojuo remijikia ka be kiado Tubo, mia naio tibure nalo na am̃arm̃aro ruei vija nalo na ameul, a kitojuo roju rojidom temi laka ka kiano liliuano bereio, vija kiano navenatuboiano napano mia naio rivitiri lario, naruei mia monoka kojog vatitig iliano nei rivu.
Venia na ka jau kala naio jibe nei: bogo nonovio monoka jau koioliolu ka Iliano Lu. Verver bogo rivu p̃eli bogo rivova, mia monoka kesikili kotu ka koverialio. Monoka kalavon ka kovuru tomu nalo, monoka kovururiri nalo napano aban ea m̃arabo dolu, a monoka kotunukakar nalo napano amonea.
Mia bogo na kala im̃auano nalo na, bogo nonovio kiamo jidomiano monoka rive tebievi rivu, mia maka lele kejikia tiniemo rim̃aro ka koverlogloglo. Bogo nalo aju abinimei ka mia tomu nalo maka asidom ka ajog verloglogiano nalo nabo, a mia tilinielo rivilulu bior jidomiano doldolu nalo, a mia atu avuru naverloglogiano ve miroano ka p̃eli mia amijikia aver tenalo na bo kalo ka ajog rivu kanio. Mia nalo atuvan jog kariano na ilirianiano, a mia alaluvuio m̃arabo, ava atakisor tukunuano nalo na tomu nalo ga amim̃aukanio.
Mia jau monoka tibe na re, a kala kiamo jidomiano to melumu ga, kovokarso ea bogokouo, kala kiamo im̃auano ka koioliolu ka Ioluano Vou, a koim̃au takii venia na Atua bioso ka koim̃aukanio.
Pol mial vaataro ka auebin naio rim̃aro naruei
Ea tivelinio na kiniou, nomijog jibe vonganei nebinimei vaataro ea juluvati, nebinimei ea vio tai na mia monoka nala sida ka kiaku meuliano rivior Ioluano Vou, nemial jibe kiaku bogo ka notuvan vio na naio jo binimei kiana ruei. Mia naio bo ga, ka nemijikia ka kiniou nojo nemila mira, nejikili vatitig bo; kiniou nejikiti, nejovulu nono bo; a kiniou nobokar moneano, maka notuvan bogo tai.
Tomu na memedu nalo na Tubo kiano mia nalo avokar batubatu lu, a be tinieku ka kiaku naio midu vatitigio jo mave ruei, ka mia rudu van kiniou ea legiano na maaro.
Ea bogo na, naio tibure tomu nalo rive memedu, a mia naio sian jidomiano van kito roviniu napano kiado jidomiano naio jikili ka rasirarago kuku ka kiano rimeiduluiano.
Iliano na maaro
Timoti, kiniou nojidom laka ka kalavio sikili ka kalasop̃eli komei kean kiniou ea vio nei. 10  Kolo 4:14; Vaili 1:24, 2Kor 8:23; Kale 2:3; Taitas 1:4Kiniou nojidomso laka, kuruado nei Dimas, vite nalo na vio yetemeriba abur kiano jidomiano banbano buro ba Tesalonaika. Ea kiado dolu nalo, Kresens bunu jaluvo ba Kalesia, a Taitas maka bunu to vija kiniou, naio ba Telmasia. 11  Kolo 4:14; Vaili 1:24, Im̃auo 12:12,25, 13:13, 15:37-39; Kolo 4:10; Vaili 1:24Bilbilu tai ga naio jo bija kiniou vonganei, nina be Luka. Ana verver jau komijikia keleal Mak, mia kovuruio rimei vijaso, bior nemial ka naio jo miija kiniou toru ea im̃auano na Tubo kiano napano nojidom nala. 12  Im̃auo 20:4; Eves 6:21,22; Kolo 4:7,8Tikikas, kiniou nemiila naio ba Eveso ruei.
13  Im̃auo 20:6Mia never kiaku tenalo tai, ver bogo na komei ea vio nei, mia jau kovarlo amei. Kiaku kulukoti na niavo, nabar ju bija Karpas bogo na nojo Troas, a kiaku niosi nalo bunu a kiaku m̃esi nalo, saba nalo na nojidom verver jau kavarlo amei.
14  1Timo 1:20, Rom 2:6Jau komijikia toro na mim̃auka tano p̃ili marau nei Aleksada, naio mila iliano bova telabo laka ban kiniou. Mia Tubo ga naio rivitii ka rila venia ka naio, 15 a monoka neverial ka kojikia ka naio jo mil die toru kiado Ioluano Vou, vonganei monoka kovitikar vatitigso ka naio.
16 Tomu nalo na tortoru na vio Romo nalo amila vioriano ka kiniou ea komeli vaarakurano ruei. Ea bogo na, bilbilu dolu nalo abiniu aburovuro, maka lele tai rimei to ka tivelinio na kiniou. Mia nina bo ga, bo verver Atua naio rila siniabu re kalo rivior. 17 Ea bogo na, Tubo naio takurano bija kiniou, mia nomijog jibe naio midu moroano toru ban kiniou, ana nejikili ka neberial vite nonovio na Ioluano Vou ea tomu nalo miralo, mila taara na nalo napano maka amonea Atua amijog. Ea bogo na, be riano, kiniou nojo joomo ea niono laeon ruei, mia naio midular kiniou denio bereio.
18 Maka nejikia mia noviniua venia na bova bereio, mia nomidu kiniou nojoa Tubo jum̃ano, ka naio mia rilarur kiniou ka noto vija naio ea kiano vio na bo mave ea tiniabene, a bogo nonovio mia kiniou neje bereio kanano mermerano vanio, rivano-o mia maka rijikia ribisi bogo tai. Mm.
19  Im̃auo 18:2, 2Timo 1:16,17Vite tealo bereio ka never, aua kover kavijo bo p̃eli bogiano bo ka tira nei Prisila bija koano Akuila, a bunu van nalo na Onesiporas kiano torogio nalo. 20  Im̃auo 19:22; Rom 16:23, Im̃auo 20:4, 21:29Erastas naio maka bunu rimei ea vio nei, naio jo Korin ga, a bogo na kumemi numitu nubinimei, nuboru Maelitas, ana Trovimas naio mie, nojuvan naio jobo ea vio na.
21 Timoti, nojidom laka vonganei ka jau komei sop̃eli ea vio nei, bior bogo na niavo jo binimei vaataro.
Nalo na vio nei aberinavo neverial kaso ka nalo aju tinielo maio kaso laka, nina Yubulus, Putensa, Linas, Klotia, bija bilbilu nalo dolu.
22 Namaaro ea vio na, neber Tubo to vija niunumo, kiano tiniememiano to vija kamiu kuviniu.
Kiniou, Pol.

4:10 Kolo 4:14; Vaili 1:24, 2Kor 8:23; Kale 2:3; Taitas 1:4

4:11 Kolo 4:14; Vaili 1:24, Im̃auo 12:12,25, 13:13, 15:37-39; Kolo 4:10; Vaili 1:24

4:12 Im̃auo 20:4; Eves 6:21,22; Kolo 4:7,8

4:13 Im̃auo 20:6

4:14 1Timo 1:20, Rom 2:6

4:19 Im̃auo 18:2, 2Timo 1:16,17

4:20 Im̃auo 19:22; Rom 16:23, Im̃auo 20:4, 21:29