5
Ananaias naio koano Savira
Mia be toro dolu tai, siano Ananaias, napano koano siano Savira, naio bunu p̃iliṽililar ka niatano tai napano be kanalo naljuo, ana naio bar puruveru nene togio, naio bar binimei juvanio jua atevi nalo jum̃alo. Mia naio bar van puruveru na borotano nei togio, bokar bokanio be naljuo kanalo, a koano tira bunu naio mijikia vite nei, naio jaaro toru kanio. Naruei Pitere berkanio, berinavo “?Ananaias, jum̃abe ana jau komijamo ka Sim̃aro binimei mila lelan kiamo iviso jibe na, ana jau komila sibilili Niununo Lu, ka napano jau kobokar bokanio puruveru na borotano nei togio nene? !Komialio kiana! Bogo na jau maka koṽiliṽililar ka niatano nei vo, be kei kiano? Naio be kanamo ga. Mia bogo napano jau kop̃iliṽililar kanio, puruveru nene bunu jua kei jum̃ano? Naio ju kia ga vo ea jum̃amo. Mia bogo na jau koberkar ka kavar nonovio van Atua, jau monokanio kala tibe na naruei. ?Ana venia na mila kiamo jidomiano napano jau komila sibi ga bereio jibe na? !Mia jau maka kala sibilili ga tomu nalo, mia jau komila sibilili Atua memedu ga!”
Bogo na Ananaias naio mijog iliano nei, vaarakurano ga naio mijoru batove ea borotano, naio m̃arodobi. Mia nalo napano amijog lilianiano nene, amemebiju toru. Naruei ana kialo m̃eaku nalo ajumolu, amijuvuluko tati na naio, ana amiduio aba tavio, aba ajivinio.
Vaataro ka m̃erenio ve tolu rivar-laka, ana koano tira Savira, napano naio maka rijikia vaio napano maluvo ka koano, naio kija binimei joomo. Ana Pitere naio bika denio, ber “Savira, jau koverial ka kiniou. ?Nina be puruveru vodolu na kenemiu niatano nene na, p̃eli na makanio?”
Tira nei naio bunu mila sibi, berdop̃e berinavo “Makanio, tenalo nei ga biniu be kiaku.”
Ana Pitere naio berkanio, berinavo “?Jum̃abe ana kamjuo kumila sibi jibe na? !Kamjuo kubironkar ka mia kuvila von Atua Sop̃i kanano Niununo! ?Kojog tomu nalo na aju amiel abinimei ea m̃aratavo? !Nalo ajivin koamo ruei abinimei, mia vonganei na, mia nalo aṽierso bunu kava tavio!”
10 Mia bogo napano tira nei naio mijog Pitere kanano iliano nei, ana mijoru memedu ea Pitere jaano, m̃arodobi. Mia m̃eaku nalo nei abinimei joomo bereio, ana bogo napano nalo amial ka tira bunu m̃aro ruei, ana ap̃ier bunu taniabene ba tavio, aba ajivinio jo tivelinio ka koano sum̃ano. 11 Naruei namoneano nalo napano ea lotuano, a kulo dolu nalo bunu napano amijogial lilianiano nei, nalo amemebiju toru laka.
Burutomoluo nalo a vite na iloiano nalo
12 Mia ka bogo nei atevi nalo aju amila burutomoluo telabo na Atua kanano moroano, bija vite na iloiano telabo bunu, ea tomu nalo miralo. Mia bogo nonovio, nalo nei bija namoneano dolu nalo ajum̃a ajusol nalo vio takurano ea Solomon kanano M̃arsup̃iki, ea Atua Kunuano Lu. 13 Ana tomu nalo telabo aju abatove kalo, mia nalo napano maka amoneaio, nalo telabo amerou ka avan aiaburelo. 14 Mia dam̃ariga, tomu tealo a tire ajum̃a amonea Yesu, nalo aju abinimei telabo telabo lie vo, mia nalo na, Atua Sop̃i naio jusol nalo ea taara na namoneano nalo kanalo taara. 15 Bior vite nalo nei bunu, tomu nalo aju aburu kialo tomu na mieiano nalo abinimei, ana amidu nalo aju amon ea m̃alo jog a m̃alo yebe nalo, ea ikim̃arabo. Nina nalo amila jibe na ka bogo na Pitere naio riel sel ea vio nei, mia verenio niununo nene ga tokol nalo tealo, mia nalo avu bereio. 16 Mia be tomu telabo bunu ea m̃arkomeli sesa nalo na aju jeliviv Yerusalemo, napano nalo abinimei bunu, a nalo aburu kanalo tomu na mieiano nalo abinimei, bija nalo tealo napano sim̃aro ban ealo, ana atevi nalo amilarurlo abo bereio.
Tomu na tortoru nalo na vio Israel amiadikakar atevi nalo
17 Ana parinio toro lu, naliko kanano bilbilu nalo, ninei be Satusis nalo na vio na, nalo amijoku toru laka ka atevi nalo, 18 ana aba amiadikakarlo, abukulo aba joomo ea yimo na teta-vokoiano, naliko tomu na bova nalo napano nalo ajua ruei. 19 Aju ga banbano-o na ka bogiano, ana Atua kiano nailiano tai binimei, ana betavo ea m̃aratavo na yimo na tetavokoiano nei, ana naio jukamu ka atevi nalo aba tavio bereio. 20 Naio ber kalo, berinavo “Kamiu kuva kuvitumolu kuvitu joomo bereio ea Atua Kunuano Lu, kamiu kuverial iliano na meuliano vou nei van tomu nalo bereio.”
21 Ana atevi nalo amonmonea iliano nei, mia bogo na viomijeni mermeravo kia ga vo, ana nalo aba joomo ea Atua Kunuano Lu bereio, nalo aju amioliolu.
Komeli na toru na Israel mil ban atevi nalo
Ana ea kavijo nene kia ga vo, ana parinio toro lu naliko kanano bilbilu nalo nei, abio navurim̃araboiano dolu na Israel nalo ka nalo amei atutano ea kanalo komeli na toru nei. Nalo nei abe tinielo ka aberiam̃a atevi nalo aju kia ea tavokoiano vo, mia bogo napano nalo abinimei vio takurano ruei jibe na, ana ajuvan iliano ban ea yimo na tetavokoiano ka mia kukuano nalo avurulo amei.
22 Mia bogo na nalo aba aboru ea yimo na tetavokoiano, mia nalo maka ajikia aleal lo. Ana nalo abinimei bereio ea komeli, amila iliveriioano, aberinavo 23 “Bogo na kumemi nuba nuboru ea yimo na tetavokoiano, mia kumemi numial ka napano m̃aratavo naio birako batitigio jo, napano abukario bo ga jo, mia kukuano nalo na m̃aratavo nene ajumolu ajikili aju. Mia bogo na kumemi nubetavo, nuba joomo, mia maka bunu nuvial toro tai to.” 24 Mia tomu na tortoru na kulo lu nalo, a natukamuano nakukuano na Atua Kunuano, bogo na amijog iliano nei, maka bunu ajikia jum̃abe ka atevi nalo nei naruei.
25 Mia ka bogo na, ana toro tai binimei berial lilianiano dolu tai banlo, ber “!Jerei tomu nalo! Tomu nalo napano kuburulo aban ea yimo na tetavokoiano, nalo ajumolu aju joomo ea Yimo Lu, ajum̃a aberloglog tomu nalo bereio ruei!” 26 Ana bogo napano natukamuano nei mijogio, naruei naio naliko kanano kukuano nalo aba aburu atevi nalo neibano abinimei bereio, mia nalo amila ea bajago na melumu ga, bior ka nalo amerou ka mia tomu nalo na vio nei atubalo ka puruveru riviorio.
Aburu atevi nalo aban ea komeli na toru bereio
27 Nalo nei aburu atevi nalo abinimei joomo, ana amila lo ajumolu aju kamu ea tomu na tortoru nalo nei miralo. Ana na parinio toru lu nei naio jom̃a bika denlo, berinavo 28  Mat 27:25“?Jum̃abe? Kumemi nuberbure kamiu kirisikili ruei, ka mia kamiu kuverii re bunu sio nei van tomu nalo, p̃eli na kuverloglog tomu nalo ka naio. ?Mia vonganei jum̃abe? Kamiu kumila mia vio Yerusalemo naio bujolou ruei ka kenemiu iliano nalo, a kamiu kumitu kuberenio kumemi naruei nube burupati na toro nei kiano m̃ariano.”
29 Mia Pitere naliko atevi dolu nalo aberdop̃e, aberinavo “Mia monokanio kumemi numonmonea Atua loa ka napano numonmonea kulorinio. 30 Kamiu kumuebin Yesu ruei, kamiu kumitukukakar naio ea m̃akolkolo, mia Atua Sop̃i napano naio be korobido nalo kanalo, naio mila naio meul bereio den nam̃ariano. 31 Atua nene naio bitirilar naio ruei ka naio to tivelinio vameruo na naio, ka naio ve kiado Navurim̃araboiano a ve kiado Ioruriano. Atua naio mila jibe na ka kulo Israel nalo amijikia aviliglo, a ka mia naio mijikia riviekokoa kanalo kariano nalo. 32 Ana kumemi, kumemi tomu na numial vite nalo na ka mirememi ruei, a numitu ka m̃a nuverialio van tomu nalo, nina kumemi liko Niununo Lu napano Atua naio jian ruei ban tomu nalo napano amonmonea naio.”
Kamaliel naio mil ban komeli na toru nei
33 Bogo napano nalo na komeli na toru nei amijog iliano nei, mia iliano nei jululo m̃ele, mila ana tiniel mimi m̃ele ka atevi nalo, ana nalo ajidom ka atiburelo ka mia am̃aro. 34 Mia nalo tai kalo, napano nalo ajum̃a abatove ka naio, naio be Varisis, naio be naverloglogiano na tuboiano, siano Kamaliel, naruei naio jumolu berinavo avuru atevi nalo ava tavio beamu vo. 35 Ana naio mil ban komeli na toru nei, berenio “Tomu na tortoru na Israel, miremiu ea kamiu, kamiu monoka kuvisidomii vatitigio rivu ka vite napano kumisidom ka kuvilaio ka nalo na. 36 Kamiu kuvisidomii toro nei Tutas. Nanua beamu kanio, maka vesiou laka, naio jumolu, ber naio be toro tai, a be titai jibe ka tomu nalo duelimo toromomou veri [400] napano aba abijurukario. Mia tomu nalo amuebin naio ruei, mia amijil dedade kanano tomu nalo abeve terakurano, mia kanano taara nei binimei be kurano ruei. 37 Iorou ka nina, nina ea bogo napano abuluku tomu nalo, Jutas nei na vio Kalele, naio bunu jumolu, buru tomu nalo ajakisor naio. Mia iorou kanio, ana nalo amuebin bunu, a nalo amijil dedade ea kanano tomu nalo bunu abeve terakurano.
38 “Mo ana, ea vite nei napano rojum̃a roberiio, kiniou neber jibe nei, neber mia kito rotuvan tomu nalo na atu ga tibe na, mia rala re titai kalo. Nina bior ka ver kialo jidomiano p̃eli na kialo im̃auano nei rimaluvo ea ga toro, mia vite nei bunu naio monoka rijoru, 39 mia verenio naio miyotuba ea Atua, kito maka rejikia roverbureio. Mia verenio kito ralavonio ka roverbureio, p̃eli mia releal ka kito rojuko vio ka Atua kiano im̃auano novo tai.”
Abitiv atevi nalo
40 Ana komeli na toru nei mijog iliano masosouano na Kamaliel nei kiano, napano naio berenio mia nalo ala re titai ka atevi nalo nene, mia nalo aberenio mia atakii ga tibe kanio napano naio berenio. Ana nalo abio atevi nalo ka amei joomo bereio, ana ajian vironiano telisu banlo, abitivlo, amil kilkil banlo bereio, aberenio averloglog tomu nalo re bunu kanio sio nei Yesu, avona bisi, ana amiila bulaglo abano.
41 Ana atevi nalo aba tavio den burum̃ara komeli nei, mia nalo maka ajog rivova, amijog bo laka ga bior ka Atua naio mialo abe verare ka avokar imouiano ea tomu nalo miralo, kario Yesu siano. 42 Ana nalo maka ajogkar kialo tomu na tortoru nei, ana legiano nonovio, joomo ea Atua Kunuano Lu, a joomo ea tomu nalo kunualo, maka nalo atuvan leleio ka napano nalo ajum̃a aberloglog tomu nalo, napano nalo ajum̃a amioliolu ka Ioluano Vou na Yesu, ka naio be Naverikariano.

5:28 Mat 27:25