4
Ana Pitere naio Jone, naljuo aju amioliolu kia ga vo ban tomu nalo, ana kulo lu nalo, naliko natukamuano nakukuano nalo na Atua Kunuano Lu, naliko Satusis nalo, abinimei vaataro ka naljuo nei. Nalo nei tiniel mimi kilkil, kanio naljuo nei ajum̃a aberloglog tomu nalo aber jibe ka napano Yesu meul bereio den nam̃ariano, tomu nalo bunu amijikia ameul bereio tibe na. Naruei nalo abokakar naljuo, aburulo aban ea yimo na tetavokoiano ka atu rorea riva rivokar beni kanio, bior be bogo luvu ruei. Mia tomu dolu telabo napano amijog kanalo iliano, nalo amoneaio, mia mirano na sum̃ano nalo ga na amoneaio, vaataro ka rivokar menu jumo [5,000].
Aburu Pitere naio Jone aban ea kulo Ju nalo kanalo komeli labo
Ea legiano dolu nene, tomu na tortoru na kulo Israel, naliko kialo navurim̃araboiano nalo, naliko naverloglogiano na tuboiano nalo, abinimei vio takurano nei Yerusalemo. Naruei ana nalo aba ajutano ea komeli na toru naliko Anas, napano naio toru ka kulo lu nalo, a naliko bunu kulo kouo dolu tealo jibe ka Kaivas, a naliko Jone, a Aleksada, a kulo dolu nalo na m̃aratavo na toru na kulo lu nalo nei. Naruei nalo amiila atevi juo nei ajumolu aju iviso kalo, ana nalo abika vikadeniano tai denlo nei. Nalo abika aber “?Kei naio berenio ka kamjuo ka kuvila tibe na van javuluku na? ?A kamiu kumijevio moroano na be?”
Naruei Niununo Lu binimei bujo ea Pitere, ana Pitere naio mil banlo, berinavo “Kiniou nojumolu nojukamu ea miremiu, kamiu tomu na tortoru nalo na vio Israel, a navurim̃araboiano nalo, mia kiniou nemial jibe ka kamiu kumitum̃a kubika den kumemi juo, ka jum̃abe ka im̃auano novo na kumemi juo numim̃aukanio ea javuluku nei, mia jum̃abe ana kumemi numim̃aukanio bo bereio. 10 Mo, kiniou najaaro ga ka nesian verdop̃eiano na kenemiu vikadeniano nene, ka mia kamiu kuvijikiaio, a ka mia tomu na vio Israel bunu ajikiaio. Neber javuluku nene, naina jumolu jukamu ea miremiu ju na, bija jaano novo juo nene, naio binimei bo ruei ea moroano na Yesu Kristo na vio Nasarete siano. Yesu nene naio nanua kamiu kumuebinio m̃aro ea m̃akolkolo, mia Atua bitiri lario meul bereio den nam̃ariano. 11 Nina jibe kanio na Iliano Lu berii naio, napano berinavo
‘Kamiu tomu napano m̃a kumim̃aukanio yimo,
kamiu kubukular belea iesi tai,
napano vonganei naio binimei be m̃artea siovo na ju iviso kanio yimo ruei.’ Iouano 118:22
12 Mia maka m̃arabo dolu tai bereio napano mia romijikia rovokar meuliano eaio, bior Atua naio maka sian sio dolu tai leleio van kito ea yetemeriba nei napano mijikia rilarur kito eaio.”
13 Naruei tomu na tortoru nalo nei amiilo toru, bior nalo abitilubar ka Pitere naio Jone naljuo maka ave tomu na tortoru leleio, a naljuo maka ajikia vite ve telabo, mia naljuo nei maka niukniuku rivielo leleio. Naruei nalo amileal bunu ka beamu, tomu juo nei amiel naliko Yesu bogo nonovio. 14 Ana nalo maka bunu ajikia aue dobi Pitere kanano iliano leleio, bior toro napano jaano be juo binimei bo ruei naio jumolu ju naliko naljuo nei.
15 Mia nalo aber kanio nalo tolu nei aberinavo nalo avatavio beamu vo, ka mia nalo amijikia averii vite nei. 16 Nalo tolu nei aba tavio, naruei tomu na tortoru nei aberii nalo aberenio “?Mia kito rala tum̃abe ka tomjuo nei? Tomu nalo na Yerusalemo abiniu amijog vite nei ruei ka tomjuo nei amila im̃auano na toru tai ban javuluku nei ruei, mia maka bunu rejikia roverbure iliano nei bereio. 17 Mia bo ka kito ralavon ka iliano nei riva lie re bunu van tomu nalo, mo ver tibe na mia roverbure naljuo nei ka mia ail re van tomu nalo averii sio nei Yesu vanlo.”
Komeli na toru berbure Pitere naio Jone
18 Ana nalo abio tomu tolu nei ka amei joomo bereio, naruei amil jikili ban atevi juo nei, aberenio, aberinavo “Kamjuo na mia kuverii re bunu Yesu siano van tomu nalo, a kuverlogloglo re ka naio.”
19 Mia Pitere naio Jone, naljuo aberdop̃elo, aberinavo “?Jum̃abe? ?P̃eli memedu ea Atua mirano ka kumemi nuvitovon re naio, mia kumemi nuvitovon ga kamiu? Nina bo na mo kamiu kuver vonio tena, 20 mia kumemi nei, kumemi maka nuvijikia nuviturmaro leleio ga. Saba nalo na numial ka mirememi, monoka nuverial vija nana numijog ka tiliniememi.”
21 Naruei tomu na tortoru nalo nei amil jikili lie bereio ban naljuo neibano, aberburelo javukia ga nanua beamu, karina na aberenio naljuo amijikia ava tavio, bior maka bunu ajikia aleal m̃arabo tai ka mia aje vironiano van naljuo, bior ga tomu nalo ajum̃a abamenea Atua bior venia napano maluvo kanio javuluku nei, 22 napano bogo na, naio be kiano yuka duelimo va veri [40] barlaka ruei.
Namoneano nalo kanalo volkouano
23 Bogo napano Pitere naio Jone naljuo aba tavio, naljuo aban bereio memedu ea taara na namoneano nalo. Naruei naljuo aberial iliano nalo na tomu na tortoru na kulo lu nalo kanalo a navurim̃araboiano nalo aberenio, 24 mia bogo napano namoneano nalo amijog iliano nei bisi, ana nalo abolkouo ban Atua. Nalo aberenio “Atua Sop̃i, Atua Sop̃i, jau kojii tiniabene, a borotano, a tei, a vite nonovio na jua yetemeriba nei. 25 Kumemi numisidomial kanamo Iliano Lu tai, napano korobimemi tormoruo Teviti, napano naio be kanamo toro tai, naio berialio ea moroano na Niununo Lu, napano naio berenio jibe nei, berinavo
‘?Bior vaio ana tomu napano maka amonea aju tiniel mimi m̃ele jibe na?
?Tomu nalo aju ajidom ka ala im̃auano na bova, ana bior vaio ana maka ajikia alaio?
26  Parinio tubo nalo na yetemeriba nei, nalo ajumolu aju batitigio ka ala mira,
ana tomu na tortoru nalo abinimei vio takurano biorio,
mia maka ajikia ka nalo ajum̃a amila mira naliko Atua Sop̃i, a bija kanano Naverikariano.’ Iouano 2:1,2
27  Luk 23:7-11, Mat 27:1,2; Mak 15:1; Luk 23:1; Jon 18:28,29Atua Sop̃i, kumemi numial iliano nei be riano, naio memedu ga ka kenememi bogo na vonganei, bior memedu ea bulukomeli nei, Erot naio Pontas Pailat, naliko kulo Israel nalo, naliko kulo dolu nalo nei, tiniel mimi toru ka Toro Lu na kanamo im̃auano nei Yesu, napano naio be Naverikariano napano jau komioakoio, ana nalo ajidomii kakario ka mia ala lelan naio. 28 Nalo nei abinimei vio takurano ka ala tibe na, mia nalo amila memedu ga ka venia napano jau kojo kojidomii kakario ruei beamu, ana jau kobitirilar kober mia monokanio tibe na. 29 Mia Atua Sop̃i, kumemi nubika denso ka tiemo monmaio vatitigio rivu ka iliano nalo na jikirkili nei napano nalo ajum̃a aberiio ka kumemi, mia kumemi numisidom ka jau kajai kumemi, tomu na kanamo im̃auano, ka mia kumemi nuverial kanamo iliano, ka mia tiniememi rimemebiju re, a numerou re. 30 Mia kumemi nubika bunu denso ka jau kesianlar jum̃amo, kala tomu na mieiano nalo ajog rivu bereio, a ka mia kumemi numijikia nuvila burutomoluo nalo p̃eli na vite na vremesiano nalo, ea kanamo Toro Lu na kanamo im̃auano nei Yesu siano.”
31 Mo bogo napano nalo abolkouo bisi, ana vio napano aju abior eaio mikulkulu, naruei Niununo Lu binimei bujolou ealo, milalo abano aberial Atua kanano iliano, napano kanalo jidomiano jikili lie ea naio.
Namoneano nalo amiija bitiraviranlo ea vite nalo
32  Im̃auo 2:44,45Naruei ea bogoti nei, taara na namoneano nalo, kialo meuliano nalo binimei bo laka, jibe kanio tinielo takurano ga, a be kialo jidomiano takurano ga, mila ana maka toro tai napano mia sikili ka sidom riverenio ka vite nalo napano be kanano mia nalo abe kanano ga, mia nalo aju amijamo ka kanalo saba nalo be kialo bitiraviranio. 33 Mia atevi nalo aju aber bulavulag ea tomu nalo miralo, ka kiado Tubo Yesu, naio meul bereio den nam̃ariano, mia kanalo iliano nene be moroano toru eaio, mia namoneano nalo amial ka bogo nei, Atua naio jo milivu toru kalo ea kiano tiniememiano banlo. 34 Maka nalo tai ea kanalo taara, napano jum̃ano ve bulati ka vite tai, bior tomu nalo napano be kanalo borotano p̃eli na kunualo, aju ap̃iliṽili bulagio ka vite nalo nei, ana nalo ajum̃a abar puruveru nene nalo abinimei, 35 ajuvanio joa atevi nalo jum̃alo. Mia iorou kanio, ana atevi nalo abarburevure puruveru nalo nene ban namoneano nalo tealo napano jum̃alo bulati ka vite nalo.
36 Nalo tai nene napano naio jakii bajago na, naio be Yoseve, napano miyotuba ea bajulukuti na Livai, abar naio ea uleule na Saipras, mia nina naruei napano atevi nalo ajisia ka sio dolu bereio be Barnabas, napano sio nei sano nioti nene berenio “Toro nam̃a miijalar toro dolu kiano jidomiano.” 37 Naio mila im̃auano novo tai jibe na naruei, napano naio p̃iliṽililar ka kanano niatano tai, ana bar puruveru nene abinimei, juvanio joa atevi nalo jum̃alo.

4:27 Luk 23:7-11, Mat 27:1,2; Mak 15:1; Luk 23:1; Jon 18:28,29

4:32 Im̃auo 2:44,45