3
Javuluku tai jumolu miel
Ana legiano tai, monloglog ea bogo na volkouano na niogoravo, m̃erenio tolu, Pitere naio Jone, naljuo aju abavin ea Atua Kunuano Lu. Naruei be toro tai napano bogo na naio moluo be javuluku, mia legiano nonovio nalo ajum̃a amiduio binimei amebi kanio joa morouo napano aber “Morouo M̃araiu,” nina ea Atua Kunuano Lu. Ana javuluku nei naio jom̃a miog ijaiano den nalo nam̃a ajum̃a aba joomo ea Yimo Lu. Naruei naio mial Pitere naio Jone napano naljuo aju aba joomo, mia naio miog ijaiano tai den naljuo. Ana na Pitere naio Jone, naljuo abamere ea toro nei, ana Pitere naio berkanio, berinavo “Koig, jau kovitikar kumemi juo beamu vo.” Naruei naio bitikarlo, jidomii beriam̃a mia naio rivokar vite novo tai denlo. Mia Pitere naio berkanio, berinavo “Koig, kiniou maka neje puruveru tai leleio, mia vite novo tai takurano ga napano nemijevio ka mia neje vanso. Vite nene ninei: ea Yesu Kristo toro re Nasarete siano, kiniou neber kaso, jau kotumolu naruei, keiel.” Naruei Pitere monokorkoro bokar toro nei jum̃ano meruo, ana miija toro javuluku nei ka naio tumolu, ana vaarakurano ga, jaano be juo abinimei abo ajikili. Naruei naio jumolu vaarakurano ga, jumolu ju, miel vonvonio. Ana bogo napano naljuo aju abano, ana naio jo jakisorlo, ana nalo tolu abano aba joomo ea Atua Kunuano Lu, napano mia toro nei jo jaaro toru laka, jo miel, jajabujo, naio jo miaia Atua.
Naruei nalo napano aju joomo amialio ka toro nei napano jom̃a miel a jom̃a miaia Atua, 10 naruei bogo napano nalo abitilubario, nalo aberinavo “!Mm, kamiu kuvialio! Nina be toro javuluku nam̃a na-o! Bogo nonovio naio jom̃a miog puruveru tavio ea morouo na ea Yimo Lu, vonganei naio binimei bo jo mieliel ruei.” Naruei nalo amemebiju vatitigio bior vite nei napano maluvo ea toro nei.
Pitere mil banlo joomo ea Atua Kunuano Lu
11 Mia bior tomu nalo amiilo toru, nalo ajikiti abinimei ea nalo tolu nei ea m̃arsup̃iki na Atua Kunuano Lu, napano siano “Solomon Kanano M̃arsup̃iki.” Ea vio na, toro neibano jom̃a jakii Pitere naio Jone kia navo. 12 Bogo napano Pitere mial ka tomu nalo nei abinimei vaataro, ana naio mil banlo, berinavo “?Ai, kito kulo Israel nalo, jum̃abe? ?Ka venia ana kamiu kumiilo m̃ele ka vite nei, ana kubitii m̃elea kumemi juo jibe na? ?P̃eli kamiu kumisidom kuberiam̃a kumemi juo ga numila toro nei naio mijikia miel ea kenememi moroano ga, p̃eli na kuberiam̃a kumemi juo nube kulo lu, p̃eli na venia? !Makanio! 13 Mia Atua ga mila vite nei naruei, Atua napano Epraamo a Aisak a Yakovo kanalo, a napano be Atua na korobido dolu nalo kanalo bunu. Naio mila vite novo nei ka rivitirilar kiano toro na im̃auano nene Yesu siano ea miremiu nalo. Mia nina be Yesu nene kia ga navo, napano kamiu kuburu naio ban ea kiado komeli na toru nei, ana Pailat mialio berenio Yesu naio bo ga, ana berinavo naio mijikia rivatavio ga bereio, mia ka bogo na ana kamiu kumil jikili ban Pailat ea mirano, kuberinavo Yesu naio mila sibi ga, ana kamiu maka kuvisidom naio. 14  Mat 27:15-23; Mak 15:6-14; Luk 23:13-23; Jon 19:12-15Bekurano ka naio bar sio na ka be Toro Lu a Toro Na Memedu, mia ea bogo napano kenemiu iliano jibe na naruei, kuber maka kuvisidom naio. Mia kuber ka ga Pailat kuberinavo kamiu kumisidom toro nam̃a muemue toro m̃aro ruei naio mijikia taluvo, mia Yesu naio tobo, ana Pailat naio mijamo kanio. 15 Tenene na mia kamiu kumuebin ruei Burubati Na Meuliano naio m̃aro, mia iorou kanio ana Atua mila naio meul bereio den nam̃ariano, mia vite nei naruei kumemi numial ka mirememi, ana na numitum̃a nuber lilianio. 16 Mia Yesu siano nene naruei naio mila javuluku neibano kumijikia vatitigio naio, binimei bo, jibe ka napano kumialio nei. Toro nei jaano be juo jikili bo bereio ga ea miremiu vonganei, bior ka ga napano kumemi numonea jikili ea moroano na Yesu siano.
17 “Mo bo, kuruaku nalo. Kiniou nemijikia ka vite nalo nanua kamliko kenemiu tomu na tortoru nalo kumila ka Yesu, kamiu nonovio ga kumilaio bior maka kuvijikiaio. 18 Mia nina naio be Atua kanano m̃arabo ka rila iliano nalo napano naio berial nanua ruei nalo amei ve riano. Ea iliano na kanano naverialiano nalo, naio berialio ruei ka mia Naverikariano na kanano naio monokanio rijog rivova ea mokotenano. 19 Mo, ana kamiu monokanio kuvilig kamiu, monokanio kumei bereio ea Atua, ka mia naio riolkon kokoa kenemiu kariano nalo. 20 Verenio kuvila tibe na, mia Atua naio mijikia sian moroano vou van kamiu ea kenemiu meuliano, a naio mijikia riila kenemiu Naverikariano na naio jii batitigio ruei, nina be Yesu, napano mia naio rimei bereio. 21 Mia Yesu naio monokanio to mave beamu vo, rivano-o rivokar bogo napano mia Atua sidom rila vite nalo nonovio amei ave terivou bereio, tibe ka napano naio ber bulagio ruei ea iliano nalo na kanano naverialiano lu nalo re nua beamu. 22 Ana nalo nene tai napano ber jibe na naio be Mosis, napano berinavo
‘Kenemiu Atua Sop̃i na mia naio rila kenemiu naverialiano tai naio tumolu iviso ka kamiu, tibe ka napano mila kiniou nojumolu noju iviso ka kamiu ruei. Naverialiano nene mia naio ve toro na kenemiu vio ga, a mia kamiu monokanio kuviagago vatitigio ka kiano iliano nalo.
23 Mia tomu nalo napano maka adu kiano iliano nalo, mia Atua rivuku bulaglo den kiano tomu nalo kar ga ruei, kanio mia nalo ava kovio.’
24 Tena Mosis naio berenio, a naverialiano dolu nalo bunu, jibe ka Samuel, naliko nalo napano abinimei iorou ka naio, ea kanalo iliano nalo, na nalo ajum̃a aberii vite nalo na kiado legiano nalo na vonganei. 25 Verikariano nalo napano Atua jian nua ea iliano nalo na naverialiano nalo na kanano, nalo abe kenemiu, a kamiu kumitu joomo bunu ea virakariano nei napano Atua milaio ruei naliko korobido nalo re nua, jibe ka napano Atua ber ka Epraamo, naio berinavo
‘Mia kiniou nala ka mia ilivuiano rimei van tomu nalo na yetemeriba nei, rimei riyotuba ea ga kanamo bajulukuti ga.’
26 Memedu ka verikariano na, Atua mila Yesu jumolu ruei jibe ka kanano toro na im̃auano, ana naio maka riila naio rimei ea kulo dolu nalo, naio miila binimei ka kamiu jukamu. Naio miila Yesu binimei ka rila rivu laka van kamiu, napano mia naio rivilig kamiu, ka kuvituvani kenemiu bajago va nalo.”

3:14 Mat 27:15-23; Mak 15:6-14; Luk 23:13-23; Jon 19:12-15