7
Stevin kiano iliano: Naio jukunu ka Epraamo jukamu
Naruei ana parinio toro lu nei naio bika den Stevin, naio berenio berinavo “?Ana jau, jau kober jum̃abe? ?Riano ka napano jau kojom̃a kobuku bulavulag iliano nalo na jibe ka na nalo ajum̃a aberenio na, p̃eli na makanio?”
Ana na Stevin naio berdop̃e, berenio berinavo “Karam̃aku nalo a kuruaku nalo, kamiu kuviagago ka kiaku verdop̃eiano beamu vo. Mia kiniou neverii korobido moruo nalo re nua tukamu vo. Nanua nanua laka, tormoruo Epraamo naio joa kanano buruvenuo napano Koltia, ea burum̃ara vio napano Mesopotomia, ana Atua na mermerano na kiado naio maluvo ka naio, berial kanio, berenio berinavo ‘Jau monoka kataluvo den kiamo m̃aratavo, a den kanamo vio, ka kavan ea buruvenuo tai napano mia kiniou nesiloglogio kaso.’ Naruei Epraamo jaluvo den Koltia, naio ba joa bulukomeli na Aran jukamu, banbano-o karam̃ano m̃aro, ana Atua buru naio binimei joa buruvenuo nei napano kito rojuaio vonganei.
“Mia bogo napano Epraamo naio binimei bokar vio nei, mia Atua maka rudu niatano tai ve telisu leleio vanio, a ea bogo na Epraamo naio maka rivar kenerinio bunu vo, mia naio bokar jikili ga verikariano napano Atua naio ber kanio nanua ruei, napano berkar berinavo mia buruvenuo vodolu na vio nei ve Epraamo kiano, vija kiano bajulukuti nalo napano mia nalo avavavin amei iorou ka naio. Iliano napano Atua ber ka Epraamo ka bogo na jibe nei, napano Atua berenio, berinavo
‘Mia kanamo bajulukuti nalo na mia ava atua buruvenuo dolu, a mia nalo aim̃au kurano ga van sano tubo nene nalo,
napano bisi ana mia nalo ala kikilo m̃ele rivano-o rivokar yuka ve duelimo toromomou ve veri [400].
Avona bisi, ana mia kiniou netibure buruvenuo nene, mia nesian vironiano van kiano tomu nene nalo, ana na mia novuru bulag kanamo bajulukuti nalo bereio,
ka nalo amei bereio a alotu van kiniou ea kenemiu vio kar garuei nei napano nejian ban kamiu.’
“Mia ka bogo na naruei, Atua berenio bajago na pakuveuano ban Epraamo, javukia tovorovo tai ka virakariano nei napano Atua mila kario bija naio, mia bogo napano kenerinio Aisak nene naio moluo, bogoti aluo barlaka bano, ana Epraamo mila pakuveu kanio. A karina, Aisak bunu mila jibe na ka kenerinio Yakovo, mia iorou kanio, Yakovo bunu naio mila ban kenerinio duelimo ba juo [12], napano vonganei kito rojum̃a robiolo ka parinio karam̃ado nalo re beamu laka.”
Stevin naio berii Yoseve
Mia Stevin naio jom̃a mil kia ga vo, naio berenio berinavo “Tete nei Yoseve, naio be parinio karam̃ado nalo nei tai, ana kuruano dolu nalo amijoku m̃ele ka naio, ana ap̃iliṽililar ka naio ban ka riva rim̃au kurano ea buruvenuo na Ijivi. Mia Atua jo bija naio ea vio nene, 10 mia miija naio ka kiano bogokouo nalo na jikili nei, banbano-o mila napano parinio tubo na vio Ijivi nei, napano siano Vero, naio mial Yoseve kiano masouano bo laka, ana Vero nei naio midu im̃auano nalo na tortoru na vitikariano na kanano buruvenuo ban ea Yoseve jum̃ano naio takurano.
11 “Ana ea bogo na, ana be burum̃ara vitu tai ea vio Ijivi a ea vio napano korobido nalo kanalo Kenano, ana nalo amijog bova m̃ele biorio, nalo amial ka napano abe deio naruei, nalo maka lele salo sinaniano tai bunu. 12 Mia tormoruo Yakovo naio mijog ka napano be sinaniano na ṽiliṽiliano tealo ju keano Ijivi vo, naruei naio miila kenerinio nalo, napano abe parinio karam̃ado nalo, ka nalo avavin mave Ijivi ka avar tealo ve salo. Nina be kialo ieliano motiano garuei napano aba Ijivi. 13 Ea kialo ieliano valuo nene, Yoseve naio jiloglog naio ka kuruano nalo, a tukunuano na Yoseve kiano m̃aratavo nalo nei bano-o bokar Vero bunu. 14-15 Ana Yoseve naio juvan iliano ba ban karam̃ano Yakovo, berinavo naio naliko kanano m̃aratavo nalo monoka amei atu naliko naio, ana na Yakovo nalo abokar duelimo va aluo ba jumo [75], napano abavin aba aju Ijivi. Nalo aju banbano-o, ana iorou kanio Yakovo nei naliko kanado tormoruo dolu nalo nei nalo am̃arm̃aro ga ea vio nei. 16 Mia iorou laka kanio, ana na nalo abar buriu nene nalo aban bereio ea kanalo vio nei, ea vio tai siano Sekem, ana ajivinlo ea pakeltavo tai napano Epraamo naio bululario nanua ruei den kulo Amaro.”
Stevin naio berii Mosis
17 Mia Stevin naio jom̃a mil kia ga vo, naio berinavo “Kanado tomu nalo ajua vio Ijivi ka yuka telabo bereio vo, naruei nalo amiluo abinimei napano nalo telabo lie vo, ana Atua naio mialio berinavo naio be bogo memedu naruei ka naio rila tibe ka napano naio berkario ban Epraamo nua ruei, berinavo mia naio rivurbulag kanano bajulukuti nalo den kanalo im̃auano kurano ga. 18 Ana ea bogo na, parinio tubo vou tai naio jumolu ea vio Ijivi ruei, napano naio maka rijikia tukunuano na Yoseve kanano re nua a bija kanano m̃aratavo nalo, 19 ana naio mila bova m̃ele ban kanado bajulukuti nalo re nua nei, napano bututualo ka atuvan lelan kenerilo nalo ka am̃arm̃aro ka mia amei re vetelabo.
20 “Mia memedu ka bogo na, Mosis naio moluo, napano naio be tete mudomudomu kirinovo tanea. Ana karam̃ano naio kenieno, abe juo ajivan naio joomo ea kunualo, banbano-o bokar siberio tolu, 21 mia karina, maka bunu ajikia ala titai, ana na monoka atuvanlario. Mia karina, parinio tubo kenerinio vevinio nei ga milealio, ana na midular Mosis ana bitikar lup̃ilup̃io ka ve kanano. 22 Naio jo miluo bavin jibe na banbano-o, ana nalo ajum̃a aberloglogio ka masouano na kulo Ijivi nalo kanalo, ana naio binimei be toro novo tai ea ilimasouano a ea kiano im̃auano bunu.”
Mosis naio milavon ka jidom rilarur kulo Israel
23 Ana na Stevin naio berenio, berinavo “Naruei ka bogo napano Mosis kanano yuka binimei bokar duelimo va veri [40] titai jibe na, ana naio tinien maio ka kulo Israel dolu nalo napano aju keano, napano ajibe ka kuruano nalo, ana naio jom̃a jikar ka rivano m̃a miamiadu kalo kijakija. 24 Ana bogo tai naio bano, mial ka napano toro Ijivi tai jo mue toro Israel tai, ana naio ba miija toro re Israel nei, ana milameran ban toro re Ijivi nei, ana muebinio m̃aro. 25 Nina bior ka napano Mosis naio jidomii ruei berinavo mia Atua rivitirilar naio ka rilarur kiano tomu nalo nei, ana ka bogo na, kulo Israel nalo maka avitilubar Mosis vo ka mia naio rila tibe na vanlo.
26 “Ana ea legiano na beni nene, naio mial kulo Israel juo napano ajum̃a ajukulo, ana naio ban ka jidom rila naljuo nei avanjum̃alo bereio, ana ber kalo, berinavo ‘Ei, kamjuo kuviagago. ?Jibe ka kamjuo kube kuruemiu ga na, jum̃abe ana kamjuo kumue lelan kamiu jibe na?’
27 “Mia nana napano mila maka rimemedu ban dolu nene, naio jubonlar Mosis, naruei berkanio, berinavo ‘?Jum̃abe, kei bitiri larso ka mia kove kenememi toro na toru, a ka ketibure kumemi tibe na? 28 P̃eli jau kojidom kouebin kiniou tibe ka napano jau komuebin toro re Ijivi naniovo, a?’ ”
29 “Telikiti napano Mosis naio mijog iliano nei, mijog bova toru laka, ana jumolu buro den vio Ijivi, beven kanio ba joa buruvenuo dolu tai siano Mitiano, ana joa vio na kirisiou kija, ana kenerinio naljuo amoluo ea vio na.”
Mosis mijog Atua mil banio
30 Ana Stevin naio berinavo “Naruei Mosis joa vio na banbano-o bokar yuka duelimo va veri [40] bereio, karina legiano tai ana naio joa vio yauo tai, vaataro ka burum̃ara burusuku na vio Sinai. Naruei naio mial nailiano tai maluvo kanio ea sebi tai napano jijen buruiesi tai. 31 Ana Mosis naio miilo toru ka vite nei napano mialio, ana ba vaataro ka buruiesi nei ka rivitii batitigio. Ana naio mijog Atua Sop̃i joono, napano berenio, berinavo 32 ‘Kiniou nebe Atua ka korobumo tormoruo nalo, jibe ka Epraamo, Aisak, a Yakovo.’ Ana Mosis naio memebiju toru, naio merou ka rivitikario. 33 Ana Atua Sop̃i nei berkanio bereio, berinavo ‘Jau keielar kanamo kulujabue, bior vio napano jau kojumolu kejikili kojuaio na, naio be vio lu tenia. 34 Mia kiniou neber kaso, neberinavo kiniou nebitii batitigio ruei jogvaiano nalo napano kanaku tomu nalo ea vio Ijivi kanalo, a nemijog ruei kanalo tegiano nalo. Naruei kiniou nojo nebinimei naruei ka novuru bulaglo, a jau keialio, kiniou nojo nemiilaso bunu ka kavan bereio ea vio Ijivi tukamu, ka jau kove kanaku toro na rila im̃auano nei.’ ”
Kulo Israel nalo maka asidom Mosis
35 Mia Stevin naio jom̃a milili kia ga vo banlo, berinavo “Mo Mosis na, naio naruei napano beamu nalo maka asidom naio, napano nalo aberenio iliano nei naruei, aberinavo ‘?Jum̃abe, kei bitirilarso ka kove kenememi toro na toru, a ka jau ketibure kumemi?’ Mia Atua naruei napano miila nailiano binimei joa buruiesi napano jo bovago na, ka rivitirilar Mosis bereio ka naio ve tubo a rive naioruriano na kulo Israel nalo. 36 Ana nina be Mosis nene kia ga navo napano naio burum̃arabo ka kulo Israel nalo ajaluvo den vio Ijivi, nalo abinimei. A bogo nonovio, ea vio Ijivi, a ea Tei Mia, a bereio ea yuka duelimo va veri [40] ea vio yauo, naio jom̃a mila vremesiano ea Atua kanano moroano, a mila saba nalo na burutomoluo nalo banlo. 37 Mia nina Mosis nene kia ga navo, napano naio berial ka kulo Israel nalo, naio berinavo ‘Mia Atua naio rivitirilar kamiu tai ga rimemedu, tibe ka kenemiu naverialiano dolu, jibe ka napano naio bitirilar kiniou jukamu ruei.’ 38 A ninei be Mosis nene kia ga navo napano naio jo naliko korobido tormoruo nalo a naliko kulo Israel dolu nalo, ka bogo napano nalo amiel burukuti ea vio yauo, a napano naio jo naliko nailiano nei napano mil banio mave ea burusuku na, Sinai. Ka bogo na, ana Atua jian iliano na meuliano ban Mosis nene ga, ana Mosis nene naio bar binimei jian banlo.
39 “Mia korobido tormoruo nalo nei nalo maka asidom ajogkar Mosis leleio, a nalo abukular kanano iliano nalo ga, ana ea kialo jidomiano nalo, ajum̃a ajidom ka avan bereio Ijivi ga. 40 Mia bogo napano Mosis jaluvo denlo, ba jo kirisiou ea burusuku na Sinai, nalo ajidomii bereio kialo meuliano re nua ea vio Ijivi, naruei nalo aber ka Erono nei, aberenio ‘Kumemi numisidom ka jau monoka koim̃auka kanado tavoru tai, ka mia nalo amijikia avuru m̃arabo ka kito ravano, bior Mosis nei, naio buru bulag kito ea vio Ijivi naio burum̃arabo ka kito robinimei ea vio nei, mia kito maka bunu rejikia ka naio jo be naruei, p̃eli na mia tum̃abe ka naio.’ 41 Naruei nalo abano amila jibe na, amim̃aukanio tavoru na kirikiti buluku napano be buruolu, ana amila sida banio, a nalo amim̃aukanio burum̃ara jokoluolu tai ka kialo tavoru nene napano nalo ga amim̃aukanio ka jum̃alo nalo.
42 “Naruei bogo napano Atua mial vite nei, ana naio bilig taakano kalo, a juvanlo ka ava alotu ka m̃arivitano nalo. Nina jibe ka Atua kanano iliano tai napano Naverialiano Amos naio berialio ea Iliano Lu, napano berenio berinavo,
‘!Kulo Israel!
?Julaka ea yuka duelimo va veri [40] ea vio yauo,
kamiu kumue temeul nalo ka m̃a kumila sida,
mia nina be kanaku sida nalo na p̃eli na kei kiano?
43  Makanio, maka kuvila rivan kiniou, mia kumilotu ka tavoru nalo ga napano m̃a kamiu ga kumim̃aukanio,
jibe kanio Molek na,
napano kumiel bija kanano tobobo,
a javukia bunu Revano na,
napano kamiu kubar tavoru na kiano m̃arivitano jukamu ka kamiu.
Kanio vite na, mia kiniou nejili bulag kamiu kuva koalabo den kenemiu buruvenuo, kamiu kuva kuvitu laka yako Bapilono tivelinio bano.’ ” Amos 5:25-27
Stevin berii ka napano Atua mijai kulo Israel nalo toru laka
44 Mia Stevin naio berenio, berinavo “Ka bogo napano korobido tormoruo nalo napano ajua vio yauo, ana Atua mil ban Mosis berinavo naio monoka rim̃auka kanano tobobo tai, tavukia kijokijo tai ka riverialio river Atua naio jo nalikolo dam̃ariga. Naruei nalo amim̃aukanio memedu ka tiiano napano Atua berial banio, ana naruei nalo ajum̃a amijiajian lilian tobobo nene ban taara nalo. 45 Nalo ajum̃a amila jibe na, binimei bokar bogo napano Yosua naio jukamu ka kiado tormoruo nalo abinimei amijil bulag kulo dolu nalo napano abinimei ajua kanado borotano nei ruei. Ana Atua naio buru kiado tormoruo nalo abinimei bereio jouro ea kiado buruvenuo nei, naruei ea bogo nei nalo amidu tobobo nei binimei jouro bijalo, jo bijalo binimei binimei bokar bogo napano tormoruo Teviti be parinio tubo.
46 “Ana Teviti naio mial ka napano Atua jaaro m̃ele ka naio ka saba telabo, naruei naio bika ka verenio Atua naio mijikia rijamo ka mia naio rim̃auka kunuano lu tai, ka Yakovo kiano bajulukuti nalo amijikia ava abolkouo vanio eaio. 47 Mia Atua maka rijamo ka Teviti ka naio rim̃auka yimo tai napano jibe na, mia karina kenerinio napano Solomon naio mim̃auka burum̃ara kunuano lu nene. 48 Mia kito monoka rosidomii bunu, ka Toro Na Toru Na Mave Laka maka rijikia toa yimo tai napano tomu nalo ga amim̃aukanio, jibe ka napano Naverialiano Aisea naio berenio, berinavo
49  ‘Atua Sop̃i naio berenio, berinavo
“Tiniabene ga tibe ka kanaku vio na nototano eaio,
a yetemeriba naio jibe ka jeleigio vio na novulan jaaku mave eaio.
?Kamiu kuberiam̃a kumijikia kuvim̃auka yimo venia,
ka kiniou nava notoaio?
?P̃eli na kamiu kuberiam̃a kumijikia kuvim̃auka vio vaio,
ka kiniou nava nejilimebi eaio?
50 Vite nalo nonovio nei napano aju,
mia kiniou ga na nejii nonovio lo abiniu.” ’ ” Ais 66:1,2
Stevin berenio kulo Israel maka ajogkar Atua
51 Mia Stevin naio jidom ka rila nonovio kiano iliano naruei, ana naio mil ban tomu na tortoru na kulo Ju nalo napano ajua komeli, ana ber kalo, berinavo “A kamiu, kamiu kumitibe ga ka korobido tormoruo nalo nanua beamu na. Tomnei, pariparimiu jikili laka, a tiliniemiu nalo abonbono, maka asidom ajog Atua kanano iliano, a tiniemiu nalo ajavukia tiniene tomu nalo napano maka ave pakuveu ga. Kamiu kube tomu nam̃a aberbure m̃elea Niununo Lu bogo nonovio. 52 Atua kanano naverialiano nalo re nua, korobido tormoruo nalo amila kiki nonovio lo abiniu, a amuebinvinlo telabo, be kurano ka abe tomu nalo napano Atua miilalo abinimei ka averial ka Toro Lu na Atua kiano im̃auano, mia naio jo binimei. Mia kamiu kubova kitkiti garuei, bior bogo napano toro nei naio maluvo ka kito ruei, mia kamiu kubielar naio a kumuebin naio m̃aro. 53 Kamiu naruei napano kubokar Atua kiano tuboiano nene ruei, napano beamu nailiano nalo amidu binimei, mia kamiu maka kuvijogkario, kumitum̃a kumila kokorovio dam̃ariga.”
Nalo ajubabin Stevin m̃aro
54 Stevin kiano iliano bisi ea vio na, mia bogo napano tomu na tortoru na bulukomeli amiagago ka naio, iliano nalo nei ajuluborua tinielo, naruei nalo tiniel mimi m̃ele, ana na ajum̃a ajer m̃arjuvolo biorio. 55 Mia Niununo Lu naio binimei bujolou toru ea Stevin, ana na naio jirarago bavin vio mave, jo bitivitii banbano-o, ana mial burum̃ara miamoiano na mermerano napano joko vio ka Atua, a naio mial bunu ka Yesu jikili ju mave ea vio na bavin laka vaataro ka tivelinio na naio, nina ea jum̃ano meruo. 56 Naio mial vite nei ana ber kalo napano aju, berinavo “!Aioou! Kiniou nojo nemial vio mave naio betavo jo, ana nemial Kulorinio Kenerinio jumolu ju tivelinio ea Atua jum̃ano meruo.”
57 Mia tomu na tortoru nei ami-jogivaio napano Stevin berenio, a nalo amijog jibe ka iliano tai na mia rila kule Atua, naruei nalo amiaga toru, abuko burutilinielo nalo ka ajog re bunu Stevin, naruei nalo ajikiti abinimei ea naio, 58 mia vaarakurano ga, abokar naio jikili, ana abatete kanio batavio den bulukomeli. Aba tavio den bulukomeli nene, ka atubabinio, mia aberinavo tomu nalo nanua aber bulag iliano nalo na ka mia rila ana Stevin rivar vironiano, aberenio berinavo nalo nene naruei monoka avisove ka puruveru na jukamu. Naruei nalo amiya bulag m̃alo kulukoti nalo, ajuvanlo ajua m̃eaku tai jum̃ano napano naio jo naliko ea bogo na, napano siano Sol, ana na nalo na aju ajuba Stevin.
59 Ana bogo napano ajuba Stevin ba mia naio bolkouo, bio ban Atua, berinavo “!Aue, Tubo Yesu-o, koig kajamo ka niunuku riviedu to vijaso koig liki!” 60 Ana naio minie ka sudu jaano, ana mil medave, berenio, berinavo “Tubo-o, koig jau koje re vironiano van nalo nei rivior kialo kariano nalo neibano nalo aju amila ka kiniou nei.” A bogo napano naio berenio iliano nei bisi, ana mijoru mon napano m̃arodobi garuei.