8
1-3  Im̃auo 22:4,5, 26:9-11Mia Sol neibano jo ea bogo nei, naio mial vite neibano, napano ajubabin Stevin m̃arodobi, naio mial jibe ka napano amila im̃auano na bo tai. Ana maka vesiou, mia tomu tealo na p̃irilo ajikili ka volkouano, nalo maka amerou, mia nalo amijog bova toru laka, naruei abinimei amidu Stevin tati abano, ajigi mia ajigi, ana aba ajivinio.
Sol jom̃a mue lelan nalo napano m̃a amonea Yesu
Ana jikar ea bogo na, Sol nalo amila bova lie vo ban taara na namoneano nalo yako Yerusalemo. Mia ajum̃a amijil kikilo bova bano-o, mila napano miroano ka nalo aburo ka vio nei aban ea vio dolu nalo ea vio Yutea bija Sameria, mia atevi nalo maka avano, mia nalo aju dam̃ariga Yerusalemo. Mia Sol nalo ajerm̃i m̃ele vo ka namoneano nalo, ba lie vo, a nalo aju aban janea kunualo nalo, naruei aburu bulaglo, abukulo aban ea yimo na tetavokoiano, nina be sum̃ano nalo a tire nalo bunu.
Vilip ba mioliolu ea tanobuku na Sameria
Naruei namoneano nalo miroano aburovuro dedade den Sol nalo ea bogo nei, mia bogo napano ajum̃a ajanea vio jibe na, nalo ajum̃a amioliolu ka Yesu kiano iliano abano. Ana nalo tai kalo, be toro nei Vilip, napano nalo abitirilar naio jibe ka tikon jukamu, naio binimei rove yako ea burum̃ara bulukomeli tai na vio Sameria, naio mioliolu be moti garuei ka Naverikariano Yesu ban tomu nalo na vio na. Ana nalo na ajum̃a amiagago vatitigio ka kanano iliano, a nalo amial burutomoluo nalo napano naio mim̃aukanio, jibe ka napano sim̃aro nalo ajaluvo den tomu nalo telabo, napano bogo na amoluo, nalo amiaga burutomoruo laka, naruei nalo aburo kilkil. A amial bunu ka napano nalo na niabele tivervelinio nalo am̃arm̃aro, bija javuluku nalo, abinimei abo bereio. Naruei ea vio nei, tiniobi nalo ajaaro mia ajaaro toru laka ka vite nalo neibano amijogio a napano amialio.
Jum̃aliano tai siano Saimon
Mia beamu, ka napano Vilip maka rimei ea vio Sameria nei vo, be jum̃aliano tai naio jo, napano siano Saimon. Jikar bogo be nua ruei, naio bar semei telabo a jom̃a mim̃auka vite telabo jibe na, mila ana naio jom̃a berial naio ber naio be toro dolu tai, naruei tomu nalo na tanobuku na nalo aju amiilo toru bogo nonovio kanio. 10 Kialo tomu na tomormoruo nalo, bija tomu dolu nalo, nalo ajum̃a amonea kanano iliano nalo, a nalo ajum̃a aber jibe nei, aberinavo “!Kaleliki! Toro na, Atua kiano moroano tai joa naio riano. Nina monokanio moroano na naruei napano rojum̃a romijog aberiio, abio ka ‘Burum̃ara Moroano.’ ” 11 Nalo aju amiilo toru ka naio jibe na naruei, napano jo mila vite nalo na bogo be nua ruei, nina naruei milaio ana amonea naio.
12 Mia vonganei, napano Vilip binimei mioliolu banlo, ana nalo amonea kiano iliano nei naruei, napano naio mioliolii navenatuboiano na Atua kanano, a sio nei Yesu Kristo banlo. Naruei nalo abiniu amonea iliano nene, a nalo amijev na varueiano, nina sum̃analo a tire nalo bunu, 13 binimei bokar bunu toro nei Saimon, naio bunu monea, naruei abaruei eaio. Ana iorou ka nina, dam̃ariga naio jo lili ga Vilip, naio jom̃a miilo toru dam̃ariga ea burutomoluo nalo a burum̃ara im̃auano nalo na moroano na Atua kanano napano Vilip jom̃a milaio.
14 Naruei maka vesiou ga, ana iliano na vite nalo nei napano amiyotuba ea vio nei naio ba bokar atevi nalo yako Yerusalemo, berinavo kulo Sameria bunu, vonganei nalo amonea Atua kiano iliano ruei. Naruei atevi nalo aberiio, amial bo kanio nalo aiila Pitere naio Jone ka naljuo ava ayotuba kalo, ka ave juo ala vonio ka avitii veve vite nalo nene. 15 Naruei naljuo nei abatove ea nalo na Sameria jibe na, ana abe juo ajokol pariparilo, a abolkouo biorlo ka Atua sian Niununo Lu vanlo. 16 Abe juo abolkouo kalo jibe na, bior ka napano Vilip naio baruei ea nalo nei ruei ea Tubo Yesu siano, mia Niununo Lu naio maka rivatove ealo vo. 17 Jibe na, ana Pitere naio Jone, naljuo amila jibe na banlo naruei, ana nalo abokar Niununo Lu ka bogo nene naruei. 18 Naruei na jum̃aliano nei Saimon, bogo napano naio jo mialio ka napano atevi nalo nei ajokol pariparilo napano ajikar vonga ka amonmonea jibe nei, mila ana nalo abokar Niununo Lu, naruei naio mijoku ka kialo moroano na. Naruei naio ba bar puruveru na toru tai binimei, mijian ban naljuo nei, jidom rivulular moroano neibano joa naljuo nei, 19 ber kalo, berinavo “Nina naruei kiniou nejidom ka kamiu kuvisian moroano na togio van kiniou, ka kiniou bunu nemijikia notokol tomu nalo pariparilo, ka mia amijikia ajev Niununo Lu.”
20 Mia Pitere naio maka lele saaro ka vaio napano Saimon bikanio, naio tinien jerio, naruei mil jikili banio, berinavo “!Tavaliki! Maka nejikia navar kanamo veru napano jau koberiam̃a komijikia kovulular moroano na Atua kiano kanio. Nina naio be ijaiano ga tai napano Atua mijikia sian kurano ka ga van toro. Kiniou neber kaso, mia kanamo puruveru mia rivano, sebi sisenio ea vio na jogvaiano, ana jau bunu katakisorio kavano. 21 Mia vonganei naruei kumemi numijikia vatitigso, ka maka rivu ka kala im̃auano rivija kumemi, bior ka napano kanamo iviso maka to batitigio rivija Atua leleio. 22-23 P̃eli ga, kiamo iviso naio bujo ka jokuano ga, a kiamo kariano va nalo amiorkakar m̃elea kanamo meuliano laka. Jau monoka koviligso ka kanamo jidomiano va nalo nene, jau monoka kobolkouo van Atua ka naio riviekokoaso riviorio.”
24 Ana na Saimon naio berdop̃e, berinavo “!Inau! Verenio tibe na, kiniou nejidom toru ka kamiu kubolkouo van Tubo kar kiniou, ka mia vite kouo nalo nam̃a kumitum̃a kuberenio na, mia nalo amei re ea kanaku meuliano.”
25 Naruei atevi juo nei, Pitere naio Jone, nalo aju kija bere vo naliko nalo nei, nalo ajum̃a aberbisivisii vite nalo napano m̃a Kristo milaio a Atua kanano iliano nalo, banbano-o bisi ana nalo ajaluvo ea vio nei, amidu m̃arabo na ka avan bereio mave Yerusalemo. Mia bogo napano naljuo ajum̃a amiel ea m̃arabo abano, ajum̃a amioliolu ka Ioluano Vou na Yesu ea m̃arkomeli telabo ea tanobuku na Sameria bisi, ana na nalo abinimei aboru bereio Yerusalemo.
Vilip mil bija torbobogio tai re Itiopia
26 Naruei bogo napano Vilip naio jo mim̃au yako Sameria kia ga vo, ana Atua kanano nailiano tai binimei eaio, mil banio, berinavo “Vilip, kiniou neber ka jau, neber jau kotumolu, kava katakii m̃arabo napano jikar Yerusalemo bavin ea komeli na Kasa.” Mia m̃arabo nene be m̃arabo napano bavin jelea vio yauo.
27-28 Jibe na, ana Vilip naio mijog iliano nei, ana jumolu, jikar ka ban naruei. Naio jo miel ban jibe na, mia miilo ka torbobogio tai napano joa kanano rukuruku napano parinio bue m̃arauo burio, binimei ea m̃arabo nene. Toro nene naio jom̃a buluku Niosi Lu napano Aisea bivitauia. Naio be toro na toru tai na tira na toru tai na vio Itiopia, napano abio tira nene ka Kedesi, napano nioti nene berenio naio be parinio tubo ea kanalo buruvenuo. Toro nei kanano im̃auano be tena rivitikar im̃auano nalo na tortoru ea tivelinio na veru na tira na toru neibano kanano, a toro nene, naio be toro tai bunu napano nanua ruei amila jibe ka tum̃aro. Naruei ea bogo na, naio batove Yerusalemo ruei ka rivolkouo van Atua, naruei naio jo jakii kanano m̃arabo ka rivan bereio ea kiano vio. 29 Jibe na, ana Vilip bunu jo miel ea m̃arabo nene bano, a toro na toru nei bunu joa kiano rukuruku buro bano, naruei Vilip mialio. Mia bogo napano Vilip mialio, Niununo Lu mil banio, berinavo “Jau katakisor toro na, kava vaataro ka kanano rukuruku.”
30 Naruei Vilip jikitisosorio bano, naruei naio ban vaataro, mijog ka napano toro nei naio jom̃a buluku niosi na Naverialiano Aisea. Naruei naio bika denio, berenio berinavo “?Jum̃abe, jau kobuluku lubar batitigio iliano na jau kojom̃a kobulukuio na, p̃eli na makanio, jau maka kovuluku lubario?”
31 Ana na toro nene berdop̃e berinavo “?Koig, ana mia kiniou nejikia tum̃abe, ka napano maka toro tai to, ka riveribisivisii iliano nei van kiniou?” Ana na naio ber ka Vilip, berinavo “Mo verenio tibe na, mia jau komei mave beamu, kito ve juo rotu tano ea vio nei.” Ana na Vilip bavin ea rukuruku.
32 Mia Iliano Lu napano Aisea naio bivitauia, napano toro na toru nei jom̃a milavonio ka rivulukuio ea bogo nei, nina be iliano napano ber jibe nei, berenio berinavo
“Toro nene jibe ka nunu tai, bior ka bogo napano abokar naio ka mia aueio, mia naio melumu ga,
p̃eli na naio jibe kanio kirikiti nunu tai,
ka bogo napano aburon bulag vijinio napano be moti, mia maka rijikia riaga.
Toro nene naio jibe na naruei, napano ea bogokouo na kiano meuliano,
naio maka rijikia riverip̃e iliano tai leleio, mia naio mon melumu dam̃ariga.
33  Nalo amila burum̃ara im̃auano toru laka ban naio ruei,
mia bogo na ajibureio, nalo amila maka rimemedu kanio.
Mia nalo amial ka maka ve kenerinio tai ka rudu siano,
bior aje korovio kiano meuliano ea yetemeriba nei kiri bulati ga.” Ais 53:7,8
34 Mo toro na toru nei bikanio nioti na iliano nalo nei den Vilip, berinavo “Kiaku bilbilu, jau kover bisivisii vonio van kiniou ka naio be kei napano naverialiano nei naio jom̃a berii nei? ?Naio jom̃a berii ber ga naio, p̃eli na naio jom̃a berii toro dolu tai?”
35 Ana na Vilip jukunu ka banio, naio jikar memedu garuei ea Iliano Lu neibano jom̃a bulukuio nei, jakii ba lie ana berial Ioluano Vou na bo vodolu na Yesu kiano banio. 36 Mia ka bogo na, abe juo aju aburo ea rukuruku kia ga vo, ajakii m̃arabo abano, mia nalo abinimei abokar vio tai napano uei tai joaio. Naruei bogo napano toro na toru nei naio mial uei nei, naio mil ban Vilip, berinavo “Kiniou nejidom ka jau kavaruei ea kiniou, mo keialio, ninei be uei tanie jo. ?P̃eli maka bunu ve titai tokovio ka kito juo ka kavaruei ea re kiniou a?”
37 [Ana na Vilip berdop̃e, berinavo “Jibe nei, verenio jau komonea vija kiamo iviso momou reraio garuei.”
Ana na toro nei berial ka Vilip, berinavo “Kiniou nomonmonea ka Yesu Kristo naio be Atua Kenerinio riano.”] 38 Naruei toro na toru nei mila kiano rukuruku mebi ea vio nei, ana abe juo amiel abatove, ajudobi joomo ea tinia uei, ana mo Vilip baruei ea toro Itiopia neibano.
39 Mia bogo na abavin den uei nei bereio, mia Niununo Lu binimei burular Vilip den vio nei kolvare ga, mila ana toro na toru nei maka bunu rial naio. Ana naio ba jotano bereio ea kanano rukuruku, jakii kiano m̃arabo, naruei naio jo bano, napano tinieno jesei mia jesei toru laka. 40 Mia Vilip jibe ka napano naio jaluvo ruei, mia miilo ka mial ka napano naio joa bulukomeli na vio Asotas ruei. Mia naio jo miel batove, ba jelea komeli na tanobuku na vio na, jo mioliolu ka Ioluano Vou na bo banbano-o bokar burum̃ara bulukomeli na vio Sisiria.

8:1-3 Im̃auo 22:4,5, 26:9-11