9
Atua bilig Sol binimei be Yesu kanano toro
Im̃auano 22:4-16, 26:9-18
Naruei ea bogo nene, Sol napano beamu naio jom̃a mila baravo m̃ele ka namoneano nalo, naio jom̃a tinien jer Tubo kiano naiagagoano nalo kia ga vo, a naio jom̃a berkar kia ga vo berinavo mia naio ruebinvin nalo tibe na. Tenene na bogo tai, ana naio ba mial parinio kulo lu nalo, naio bika ijaiano tealo denio. Sol jidom ka parinio kulo lu nei rivivitauia niosi nalo tealo van navurim̃araboiano na yimo na volkouano na kulo Ju nalo kanalo, nina ea vio Tamaskas, ka riverial vanlo ka monoka ajamo ka Sol rivatove ealo ka sirag tomu nalo napano aju joomo ea vaio napano m̃a abio ea bogo na kanio “M̃arabo Vou,” ninei be namoneano nalo. Sol mila jibe na bior naio jidomii ka riva rivokakarlo sikili, sum̃ano nalo a tire nalo, ana mo naio rivurlo avan bereio Yerusalemo, napano beamu nalo aburo kanio, ka rivukulo avan ea yimo na tetavokoiano. Ana toro na toru nei bivitauia jibe ka napano Sol bika denio, ana midu jian banio.
Mo Sol naio bar m̃a niosi nalo nei, karina ana naio juvan vio Yerusalemo naio jo batove Tamaskas. Mia Sol nalo aju amiel bano-o legiano tealo ruei, ana na nalo abinimei vaataro ka vio nei Tamaskas, mia naio miilo kolvare ga ka Atua kanano burum̃ara miamoiano tai maluvo ea tiniabene, mereralii vio napano Sol jom̃a miel eaio. Miamoiano nene midulii Sol jibe na, mila mijoru ea borotano, ana naio mijog niono tai mil banio, berinavo “!Sol, Sol! ?Kar vaio ana jau kojom̃a komila lelan kiniou m̃ele, jibe ka na kojom̃a komila na?”
Bogo napano Sol mijog vikadeniano nei, ana bikanio, berinavo “?Tubo, jau keinia?”
Ana Yesu berdop̃e jibe nei berinavo “Yesu napano jau kojom̃a komila kiki naio, kiniou nene nei naruei.” Ana Yesu naio berkanio bunu, berinavo “Mo jau, kotumolu, keiel kava jouro ea komeli na Tamaskas, ana mia toro tai rimei riverial vanso ka mia jau kala tum̃abe.”
Naruei ana tomu nalo napano ajum̃a amiel naliko Sol ea bogo na, nalo amijog iliano nalo nei, mia maka aial toro tai na ber kalo, naruei nalo amiilo toru kanio, ajikili aju vovu ga aju jibe na, maka bunu kanalo iliano tai ka mia aver kalo. Avona bisi, ana Sol naio mila jibe ka na Yesu berenio. Naio jumolu bereio, mia bogo napano bisip̃e mirano, mia maka rijikia rivitilubar titai leleio, jibe kanio napano mirano miununu ga. Vite nei naruei milaio ana nalo abokar jum̃ano, ana abalavo kanio ka ava Tamaskas. Naruei nalo aba aboru vonuo ea vio nei, mia Sol naio mirano miununu jo jibe na ba bokar bogoti tolu, a ka bogo na, naio maka sen titai a naio maka rimunu titai, naio mondulu ga.
Ananaias ba bolkouo ka Sol
10 Naruei ea vio neibano Tamaskas, be naiagagoano tai jo, siano Ananaias, mia naio mial ka napano Tubo Yesu bio siano, jibe ka namonvovuano tai, naio berkanio, berinavo “Koig, Ananaias.”
Ana Ananaias miolu, berinavo “Nao, kiniou nei Tubo.”
11 Ana na Tubo berkanio, berinavo “Jau kotumolu kavatove iviso ea bulukomeli na, jau katakii m̃arabo na telisu na abio kanio ‘M̃arabo Na Memedu,’ mia jau kava kovoru ea Jutas kunuano. Ana ea yimo nene, jau kovika toro na vio Tarsis tai napano naio siano Sol. Mia toro na, vonganei naio jo bolkouo, a naio mial visip̃eiano tai ruei, 12 ana ea visip̃eiano nei, naio mial jau naruei, napano kobinimei joomo ka naio, ana komidu jum̃amo jo mave ea naio, ka mia mirano sirarag bereio rivu.”
13 Mia bogo napano Ananaias mijog iliano nei naio miilo va kanio, ana berinavo “Tubo, kiniou nemijog tomu telabo aberii toro na kiano bajago ban kiniou ruei, a aberial jum̃abe napano m̃a mila ka kanamo namoneano lu nalo napano aju Yerusalemo, 14 a vonganei, nemijog naio binimei ea vio Tamaskas ruei, bior tomu na tortoru na kulo lu nalo amidu moroano banio ruei ka mia naio rimei rivokakar kumemi nalo napano numitum̃a nubolkouo ka siamo.”
15 Ana Tubo naio berkanio, berinavo “Jau komerou re, mia jau kavan ga, bior kiniou nebitirilar toro na ruei, ka mia naio rila kanaku im̃auano, ka mia naio rivar siaku riva tanea taara dolu nalo na maka ave kulo Israel, riva rivokar kialo parinio tubo nalo, a rivan kulo Israel nalo bunu kija. 16 Mia kiniou nala naio rivitilubar vite kouo dolu tai bunu, ka mia naio monoka rijog rivova ka vite ve telabo kario siaku, ea bogo napano mia naio tom̃a riverialio.”
17 Ana Ananaias midu iliano nei, ana ban ea yimo napano Tubo berkanio, ana ba joomo naruei naio mial Sol, ana midu jum̃ano jo mave ea parinio. Ana mil banio berinavo “Kuruaku Sol, Tubo naio miila kiniou nebinimei ka neialso, nina be Tubo Yesu napano miyotuba kaso ea bogo napano jau kojom̃a komiel ea m̃arabo kobinimei. Naio miila kiniou nebinimei ka mia nobolkouo ka miramo, ka mia rivu bereio, a ka mia Niununo Lu rimei rivujo lou easo.” 18 Naruei naio bolkouo kanio, mia vaarakurano ga vite nalo napano jibe ka tiririkiti niado ajibirbil den Sol mirano, mila ana mirano abo bereio. Naruei Sol naio jumolu ju, ana ea bogo nei, aburu aba abaruei eaio. 19 Mia naio jinano moti bere, a mijog p̃irinio jikili bo bereio.
Sol jikar ka mioliolu ea vio Tamaskas
Naruei Sol naio jo legiano tealo bereio yako Tamaskas naliko naiagagoano nalo napano ajua vio na. 20 Mia maka vesiou, ana naio jom̃a ba joomo ea kulo Israel nalo kanalo yimo na volkouano nalo na vio nei, ana naio jo joomo jom̃a mioliolu ka Yesu, berinavo naio be Atua kenerinio riano. 21 Mia tomu nalo napano amijogio, nalo amiilo toru laka, a ajum̃a abivika denlo, aberinavo “!Tomnei! Toro nanua beamu naio jo Yerusalemo, jom̃a mue lelan tomu nalo nam̃a ajum̃a aberenio sio na napano vonganei naio bunu jom̃a mioliolu kanio bereio. Kamiu kuvialio, naio binimei ea vio nei kar ga vite nene kia ga navo, ka naio riadikar tomu nalo nene, ka rivurlo avan bereio, rivan parinio kulo lu nalo yako Yerusalemo, mia vonganei naio ba be dolu ruei. ?Venia mila naio jibe na?”
22 Mia Atua mija Sol ka kanano iliano binimei temi lie vo, mia naio jo bokar tomu nalo telabo lie, napano jo mila meravo laka banlo ka Yesu, naio naruei be Naverikariano na memedu riano. Ana kulo Israel dolu nalo napano ajua vio Tamaskas, maka aleal verdop̃eiano na bo tai leleio ka atukovio ka Sol kiano iliano nalo, mia kanano iliano nalo amila searo ea kanalo jidomiano nalo batitigio.
23  2Kor 11:32,33Naruei bogoti tealo barlaka bano, ana Sol jom̃a mioliolu jibe na, ana kulo Israel nalo ajumolu abinimei vio takurano, aberii ka aleal m̃arabo tai ka auebin naio rim̃aro. 24 Mia bogo nonovio, ka legiano a bogiano, nalo aju rorea naio ea burum̃ara morouo nalo napano ju bure tagvoru na komeli nei, ka mia amijikia auebin verenio rilavonio ka rivuro. Mia iliano nei binimei bokar Sol, 25 naruei kiri bogiano tai, ana nalo napano aju bija naio amidu naio bano, amisonio ban ea burum̃ara basaro tai, ana nalo ajuvarvan naio batove-e boru yetano tavio ka tagvoru na komeli nei. 26 Naruei Sol buro den vio nei Tamaskas, naio bavin Yerusalemo bereio.
Sol ban bereio Yerusalemo
Ana na Sol ba Yerusalemo, mia naio jidom riva rivijurukar rivija naiagagoano nalo na vio na, mia maka amonea naio ka averenio naio be Yesu kiano naiagagoano riano tai, mia nalo niabele p̃ili kanio, mila na amerou m̃ele kanio. 27 Mia nalo tai kalo be Barnabas, naio mial ka Sol naio be riano, ana jidom ka riijaio, mila kiano m̃arabo ka mia mijikia rivan sikili tu tukamu ea naiagagoano nalo miralo. Ana abe juo abano, ana Barnabas berial kalo jum̃abe ana Sol mial kiado Tubo ea m̃arabo, a napano kiado Tubo mil banio jum̃abe, a naio berial bunu jum̃abe napano Sol jikili laka ka mioliolu yako Tamaskas ka Yesu siano. 28 Naruei nalo amijog iliano nei, nalo ajaaro kanio, ana na Sol naio jo naliko, jo ban ea vio nalo na Yerusalemo, a naio maka leleio rimerou, mia jom̃a mioliolu ka kanado Tubo Yesu siano. 29 Ana naio jom̃a mil bunu naliko kulo Israel nalo napano ajum̃a amijev tomu na vio Kris nalo kanalo iliano, naio jom̃a mila mira ka iliano naliko, banbano-o mia nalo ajidom auebin naio rim̃aro. 30 Mia bogo napano namoneano nalo amijog vite nei, mia nalo aburu Sol batove Sisiria bo ga, avona karina nalo aber bogiano bo kanio, ana nalo amiven naio ban ea kiano vio Tarsis bereio.
31 Ana ka bogo na, namoneano nalo napano aju rorea ea vio Yutea, a ea vio Kalele, a ea vio Sameria, nalo amial bogo melumu kija kalo. Ana na Niununo Lu naio jo miijalo, naio jo mila na tum̃aro binimei jikili lie vo, ana jo mila mirano na namoneano nalo aju abavin lie vo, ana namoneano nalo nene nalo aju ajovon kiado Tubo dam̃ariga.
Ea vio Lida, atevi Pitere mila batitigio Aneas jaano
32 Naruei ea bogo na, Pitere naio miel janea komeli nalo na tanobuku nei, naio jom̃a mioliolu, karina bogo tai bereio, batove ka riaduka namoneano lu nalo na yako ea komeli na Lida. 33 Ana bogoti napano boru ea vio na, mial toro tai napano niabene tivelinio m̃aro, mila naio mon ea m̃ano jogu ka yuka arolu [8] ruei. Toro nene, siano Aneas. 34 Mia bogo napano Pitere mialio, ana berkanio jibe nei, berinavo “Aneas, kiniou neber ka jau, Yesu Kristo rila vatitigio niabemo rivu bereio. Jau kotumolu kojukio m̃amo yebe.” Mia vaarakurano ga, Aneas jumolu, niabene bo ruei. 35 Ana na tomu nalo na vio Lida bija nalo na ea vio vodobi na Saron, amial toro nei binimei bo ruei, ana nalo abilig kanalo meuliano nalo abiniu amdu ban Atua.
Pitere mila Toraka meul bereio yako Jopa
36 Mia ea vodobi nei be bulukomeli tai, siano Jopa, mia namoneano tai kalo napano joaio, naio be tira na, napano siano Tapita. Nina be sio tai napano jelea iliano na Krik aber Toraka, sano nioti nene ber temeul maraiu tai napano siano tia. Tira nei, naio mila im̃auano novo nalo telabo julaka, a jom̃a miija talim̃asa nalo dam̃ariga. 37 Ana ka bogo na, mieiano tai bokario, bano-o mia m̃arodobi, naruei nalo ajekon niabene, ana amidu batitigio joa kunuano mave, ka atigio. 38 Mia bogo napano naiagagoano nalo na vio Jopa amijogial ka Pitere naio jo ga vaataro ea komeli dolu yako Lida, nalo amiila tomu juo ka avan sop̃eli kanio. Ana abano amiyotuba ka Pitere, abika m̃elea ga naio, aberinavo “Kumemi numisidomso toru ka komei sop̃eli kean kumemi.”
39 Jibe na naruei ana Pitere bar vio jumolu, ban bija naljuo ana nalo abano. Bogo na naio binimei boru, ana aburu naio bavin ea vodobi na jo mave napano amidu batitigio tira nei jo mon eaio. Mia taanou nalo abinimei aju jeliviv ea ajum̃a ajigio ruei, a bogo na Pitere binimei, ajian kulusoto nalo a kulutiresi nalo napano tira neibano naio jom̃a jululo bogo napano meul jo kia ga bijalo. 40 Ana iorou kanio, na Pitere ber jidom ava tavio beamu vo, a iorou ka napano aba tavio, ana na naio minie ka sudu jaano ana bolkouo. Ana barlar parinio bitikar tira nei mokotenano, mil banio, berinavo “Tapita, jau ketevijo.” Mia vaarakurano ga tira nene bisip̃e mirano, mia bogo napano naio mial Pitere, naio barlar naio jumolu jotano jo. 41 Ana Pitere mijiou bokar jum̃ano, ana burular naio jumolu, bio ba tavio ban namoneano nalo bija taanou nalo. Ana nalo abinimei joomo, ana naio ber kalo, berinavo “Nainei naruei, kenemiu tira nene, Atua mila naio meul bereio.”
42 Mia iliano na burum̃ara vite neibano sop̃eli ga jaburu janea komeli na vio Jopa, ana mila tomu telabo amonea kiado Tubo biorio. 43 Naruei Pitere naio jo jiou kija ea vio Jopa, nina ea toro tai, siano Saimon, napano naio be toro na m̃a mim̃auka vite ea kulukuti bue m̃arauo.

9:23 2Kor 11:32,33