10
Atua mil ban Kornelias
Mo be bulukomeli dolu tai jo koyou ea tanobuku nei, napano siano Sisiria, a be toro na toru tai na be na tukamuano na kulo na mira nalo na vio Romo, naio joa vio na, naio siano Kornelias. Ana naio jom̃a bitikar taara tai na mira nalo, napano abokar toromomou takurano [100] na tomu nalo, a nalo abio kanano taara nei kanio “Taara Na Vio Italia.” Mo toro na toru nei, naio be toro novo tai, a naio naliko kiano m̃aratavo nalo dam̃ariga nalo ajum̃a abolkouo ka Atua, a amilotu kanio, a bogo nonovio nalo ajum̃a amiija tomu na vio Israel nalo napano abe talim̃asa ga, ajum̃a ajian ijaiano toru banlo. Mo ea legiano tai, titai jibe kanio m̃erenio tolu [3], monloglog bogo na volkouano na niogoravo, ana naio mial vite tai jibe kanio visip̃eiano, napano Atua jiloglog kanio. Vite napano naio mialio, meravo batitigio bo, a mial ka napano Atua kiano nailiano tai batove binimei joomo ea kunuano, naruei bio berinavo “!Kornelias!”
Mia bogo napano Kornelias mial nailiano nei, naio merou bin naio, naruei naio jo bitikar nailiano nei jikili, ana berinavo “?Venia na?”
Ana nailiano nei berdop̃e, berinavo “Atua naio mijog kanamo volkouano nalo ruei, a maka tiniene ribobogia bajago novo nalo napano m̃a komila ban talim̃asa nalo, naio jaaro kanio a naio jo tinien maio kaso kia ga vo. Mo naio ber kaso berinavo jau monokanio keiila kanamo tomu tai avan ea bulukomeli na Jopa, ka avio toro tai napano siano vodolu be Saimon Pitere, ka naio rimei ea vio nei. Toro nene naio joa toro dolu tai kanano vonuo, napano siano Saimon bunu, kunuano jo koyou vaataro ka tei, naio be toro napano mim̃auka vite ea kulukuti bue m̃arauo.”
Naruei nailiano nei berial iliano nei bisi, ana javin bereio. Ana Kornelias naio bio kanano tomu naim̃auano juo, a bija kanano toro na mira napano naio bunu jom̃a milotu ka Atua, napano naio jo bija naio julaka, bitikar naio, ana nalo tolu nei abinimei eaio. Ana naio berial vite nei banlo abe tolu, avona karina miilalo aban ea vio Jopa ka avuru Pitere rimei.
Atua jiloglog ka Pitere bunu ka visip̃eiano tai
Leri ka beni nene, bogo napano tomu nalo nei aju amiel abinimei Jopa kia ga vo, Pitere naio jo, naruei naio jidom rila volkouano na legiano viovare, mia jibe na bogo nonovio ana naio ban ea vio vodobi mave ea yimo napano naio joaio. 10 Naio joa vio na, naruei naio mijog ka jijerio, naruei naio berenio avurosebi. Mia bogo napano nalo ajum̃a amim̃auka sano sinaniano kia ga vo, naio mial visip̃eiano tai napano Atua jiloglog kanio jibe kanio monovovuano tai. 11 Ana mial vio mave betavo, ana naio mial titai jibe kanio panpano na toru tai, naio jo batove yetemeriba nei. Naio mial ka napano nalo aju abokar sudu nene nalo be ver, naruei nalo ajum̃a ajuvarvan batove. 12 Ana joomo ea panpano nei, Pitere mial ka be temeul kinkin dolu nalo ajuaio, bija bunu vite nalo napano Atua naio milalo abe lu ka kulo Israel nalo asenio re, jibe kanio m̃aro nalo, a niobi nalo, a menu nalo. 13 Ana naio mijog joono tai mil banio, berinavo “Pitere, jau kotumolu, koue vite nalo nei tai ana jau kesenio.”
14 Mia Pitere naio berinavo “P̃eli ga Tubo, maka lele rijikia tibe na. Kiniou maka lele nesen vite nalo na jibe na napano maka rimemedu ka asenio, a ka napano kumemi kulo Ju nalo kumemi nubel kanio.”
15 Ana naio mijog joono nei bereio naio berenio, berinavo “Vite napano kiniou Atua neber ruei neberinavo naio meravo, jau maka bunu kejikia kover naio miagiago.” 16 Ana vite nei naio maluvo jibe na valuo kanio, naruei iorou kanio ana varolu nene bereio, napano Pitere naio jo berbure kia ga vo, ana panpano na toru nei naio jo bavin bereio.
Pitere bokar nioti na kiano monovovuano nene
17 Ana Pitere naio mijog bova, naio jidom dede nioti na vite napano maluvo kanio, mia bogo napano jom̃a jidom dedeio kia ga vo, Kornelias kiano tomu tolu napano naio miilalo abano, nalo abinimei aboru Jopa. Naruei nalo abika Saimon kunuano den tomu tai, ana ajiloglog yimo nene kalo, ana nalo abinimei ajikili ajua Saimon kunuano m̃aratavo. 18 Naruei nalo abio jouo, aberenio “?O, be toro tai siano Saimon napano siano tinene abio ka Pitere, naio jo kamliko ea yimo na, p̃eli na makanio?”
19 Ana ea bogo nei Pitere naio jotano jom̃a jidomii kia ga vo vite neibano mialio, ana Niununo Lu mil banio ber ka, berinavo “?Jau komijogio? Tomu tolu nalo ajum̃a ajiragso, nalo nene na ajikili aju tavio, ajum̃a abioso kiana. 20 Mo jau kotumolu kavatove keialo, avona verenio nalo avaleaso ka mia kavan rivijalo, mia monoka jau kosidomii re ka mia kavan re kamliko, mia jau katakisorlo ga kavano, bior kiniou nemiilalo abiedu kaso.”
21 Ana Pitere jumolu jabulu batove tavio, ana mial nalo tolu nei, ana mil banlo, berinavo “Ninei be kiniou napano kamiu kumisiragio. ?Kamiu kumisidom kiniou ka titai kovio p̃eli na?”
22 Ana nalo nei aberdop̃e, aberinavo “Nao, kumemi nubinimei ea kenememi parinio navurim̃araboiano na mira, Kornelias, ana naio miila kumemi nubinimei kaso, kanio jau komei ea kunuano ka naio rijog kija kanamo iliano nalo tai. Atua kiano nailiano tai mil banio ka naio rivioso ka komei tibe na. Kenememi toro na toru nei, naio maka ve toro Ju, mia naio be toro na memedu tai napano dam̃ariga naio jom̃a bokar batitig bogo na volkouano nalo nonovio na kenemiu, a kulo Israel bunu ea kenememi vio nei nalo tiniel jii naio toru laka. Naio miila kumemi nubinimei kaso, tenene na kumemi numitu nei.” 23 Mo bior m̃erenio batove ruei, ana Pitere naio burulo aba amon ea yimo napano naio joaio, ka mia aviniu aiel kia ga kavijova avatove.
Pitere ba miadu ka Kornelias
Viomijeni kanio bereio, ana Pitere naio bano naliko, a naliko bunu namoneano dolu nalo na vio Jopa, nalo aban bunu naliko. 24 Nalo aba vio melijokolo m̃arabo togio, naruei nalo amon, mia viomijeni bereio, ana nalo abatove ea vio Sisiria. Ea vio na, Kornelias naio jo naliko kiano m̃aratavo nalo, a naio bio bunu kiano bilbilu nalo ka amei atu rorea Pitere nalo. 25 Telikiti napano Pitere binimei boru ea Kornelias kunuano, Kornelias binimei biviuo naio, mijoru ea jaano jibe ka naio milotu kanio. 26 Mia Pitere burular naio jumolu bereio, berkanio berinavo “Aiou, koig, jau kotumolu kotu memedu. Kejiio, kiniou nebe kulorinio ga.” 27 Mo, ana Kornelias jumolu, ana nalo ajikar ka ajukunu, naruei naljuo aba joomo ea yimo, napano ka bogo nei naruei Pitere mialio ka napano tomu nalo telabo aju rorea naio joomo.
28 Mo Pitere naio mil banlo naruei, berinavo “Kamiu kumitum̃a kumijikia batitigio ka napano tivelinio na nalotuano na kumemi kulo Ju nalo, maka nuvijikia nuva joomo ea kulo dolu nalo kunualo napano maka ave kulo Ju, p̃eli na nuve bilbilu vu rivijalo. Mia vonganei, Atua naio jiloglog meravo bo ban kiniou ka maka rimemedu ka neviti va ea tomu nalo tealo neverinavo nalo abova p̃eli na nalo amiagiago ga. 29 Bior vite na naruei napano Atua jiloglog ban kiniou, maka never bure nalo na ka bogo napano abinimei ka kiniou, ka mia neverenio re maka nejikia nemei, mia kiniou nebinimei ga. ?Ana nejidom ka kamiu kuverial van kiniou, kuverinavo kamiu kubio kiniou ka nemei ka venia?”
30 Mo ana Kornelias naio berdop̃e Pitere, naio berinavo “Nao, koig siva tanea. Vonganei, bogoti tolu barlaka ruei, monloglog bogo nene jibe nei naruei, ka m̃erenio tolu ka niogoravo, kiniou nojo joomo ea kunuaku ga, nojom̃a nemila volkouano na niogoravo. Nojom̃a nobolkouo, ana nemiilo ka nailiano tai binimei jumolu ju kamu ea miraku, napano m̃ano kulum̃arauo mieg bo laka. 31 Ana na naio mil ban kiniou, berinavo ‘Kornelias, Atua naio jom̃a mijog kanamo volkouano nalo, a naio jom̃a jidomial kanamo bajago novo nalo napano m̃a jau kojom̃a komila ban talim̃asa nalo. 32 Mo jau monokanio kala tibe nei: monoka keiila tomu nalo tai ava Jopa ka toro tai, ka mia toro nene rimei rivijalo bereio. Toro nene siano vodolu be Saimon Pitere, a naio joa toro dolu tai kunuano napano naio bunu siano Saimon, napano kanano im̃auano naio jom̃a mim̃auka vite nalo telabo ea kulukuti bue m̃arauo. Mia kanamo tomu nalo amijikia aleal kunuano nene jo koyou vaataro ka tei.’ 33 Nailiano nene naio mil ban kiniou jibe na, naruei sop̃eli ga nemiila tomu nalo na abiedu kaso, a kiniou neber siva toru banso ka kanamo bijukuvuiano napano jau kobinimei ka kumemi ea vio nei. Mo, kito robiniu rojua vio nei, kamu ka Atua mirano, ka mia kumemi nuvijog iliano napano Atua ber kaso, ka mia jau koveriio van kumemi.”
Pitere mil ban Kornelias nalo
34 Pitere mijog iliano nalo nei, ana mil banlo, berinavo “Bo ga, ana mo kiniou neberenio siva toru laka napano kamiu kumidu bogo nei ban kiniou, ka kiniou nemijikia neil van kamiu. Nejaaro toru laka, bior vonganei nebitilubar ka be riano toru laka ka napano Atua naio maka rivitisa ea kulo dolu nalo. 35 Toro Israel, p̃eli na toro napano maka rimoluo ea bajulukuti nei, p̃eli na toro be bereio, mia avona naio tovon Atua, rila ga vite nalo napano Atua naio jidomio, mia Atua naio saaro ka naio.
36 “Iliano napano Atua naio miila binimei ban kumemi kulo Israel nalo, kamiu kumijikia ruei, napano naio be ioluano novo tai napano berial berinavo toro mijikia rivokar tum̃aro napano naio be riano ea Yesu Kristo, napano naio be Tubo ka tomu nonovio na yetemeriba nei reraio. 37 Ana kamiu kumijikia sano natukunuano nene, napano beamu, ana Jone Baruei naio binimei mioliolu ka kanano varueiano nei, ana iorou ka nina, be burum̃ara vite na maluvo ka kito, jikar rove yako Kalele, bano-o bokar nonovio vio reraio napano Yutea. 38 Burum̃ara vite nene, nina Yesu na vio Nasarete na bija burum̃ara im̃auano nalo napano naio jom̃a milaio, napano Atua midu kanano Niununo Lu banio, bujolou batitigio toru eaio, a naio midu kanano burum̃ara moroano toru banio, ana Yesu jo miel jeliviv ea vio nonovio, mila im̃auano novo nalo a mila batitig bunu ga nalo napano Sim̃aro jom̃a mila lelanlo laka. Yesu mila vite nalo na, bior napano Atua jo bija naio.
39 “Mo vite nalo nei napano naio jom̃a mila yako Yerusalemo, a ea tanobuku dolu bunu ga nalo ea kenememi buruvenuo kumemi kulo Ju nalo, kumemi atevi nalo numitum̃a nuberial vite nalo nei ban tomu nalo. Numitum̃a nuberial ka napano kenememi tomu na tortoru nalo ajukakar Yesu ea m̃akolkolo, ana na naio m̃aro, 40-41 ana ea legiano tolu nene, Atua burumeulia naio bereio. Ana Atua mila kumemi tealo numialio, napano kumemi numitu tano, numisinan a numunu uei bijaio. Mia Atua maka rijamo ka naio rimaluvo tibe na ka tomu nalo nonovio, mia naio maluvo ka ga kumemi nalo, napano Atua bitiri bulag kumemi jibe nei, ka mia nuverial van tomu dolu nalo ka Yesu naio meul bereio ruei. 42 Ana bogo napano Yesu jo bija kumemi jibe na, naio mil ban kumemi, berinavo kumemi monoka nuvisivisii kiano Ioluano Novo van tomu nonovio, a monoka nuvila rimeravo vatitigio vanlo ka Atua naio bitirilar naio takurano ka naio tibure tomu nalo, nina nalo napano am̃aro ruei, a nalo napano mia nalo ameul kia ga vo ea bogo na tibureano. 43 Ninei be Yesu nene kia ga napano naverialiano nalo aberial naio nanua ruei, napano aberenio aberinavo mia Atua riviekokoa tomu nalo napano amonea siano kialo kariano nalo, nina nalo napano mia avie kouo ea naio.”
Niununo Lu mijoru burelo
44 Bogo napano Pitere jo mil kia ga jibe navo, nalo amiilo ka napano Niununo Lu binimei batove ba bokar nalo napano ajum̃a amiagago kanio. 45 Ana namoneano dolu nalo napano ajuvan vio Jopa naliko Pitere abinimei, nalo abe kulo Ju nalo, naruei nalo amiilo toru manenea ka vite nalo nei, bior napano binimei bokar bogo nei, ana nalo aberiam̃a Niununo Lu naio be jidomiano tai napano Atua jian ga ban kulo Ju nalo ga. 46 Mia vonganei, nalo amial ka napano nalo napano maka ave kulo Ju, mia nalo amil ka iliano dolu nalo, ana ajum̃a amiaia Atua toru laka, ana na nalo amijikia ka naio jian Niununo Lu ban nalo napano maka ave kulo Ju nalo bunu.
47 Ana na Pitere ber ka nalo napano naliko naio, berinavo “!Kamiu kumialio na! Vonganei, nalo abokar Niununo Lu jibe ka ga napano kito rabakario jukamu. Jibe na, mia maka rejikia roverburelo bunu ka mia ravaruei re ealo.” 48 Bisi ana Pitere mil ban Kornelias nalo, berinavo ajev navaruieano ea Yesu siano, ana nalo abaruei.
Naruei nalo abalea Pitere jikili bunu ka naio to rivijalo ka bogoti tai bere vo.