11
Pitere mila veriiano ban namoneano nalo na Yerusalemo
Ana maka vesiou, na lilianiano nei bano-o bokar atevi dolu nalo yako Yerusalemo, bija bunu namoneano dolu nalo ea tanobuku momou na vio Yutea, berinavo be tomu tealo napano maka ave kulo Ju napano nalo amonea Atua kiano Ioluano Vou ruei. Ana namoneano tealo na vio Yerusalemo ajidomii kirisikili aberinavo namoneano dolu nalo napano maka ave kulo Ju, nalo bunu monoka ave pakuveuio ka mia atibe ka kulo Ju, mia bogo napano Pitere naio bavin ea vio Yerusalemo, nalo aber niegeniege naio bova laka. Nalo amil banio, aberinavo “?Jum̃abe ana jau kaba kojo kamliko tomu kurano nalo napano maka ave pakuveulo, a kojom̃a kojinan kamlikolo bunu?”
Naruei Pitere naio mil banlo, jikar ea sano burupati nene naio ber bisivisii batitigio vite nonovio banlo, jukunu banlo jibe nei, berinavo “Nanua beamu kiniou nojo Jopa, bogo tai nojom̃a nobolkouo. Nojo m̃a nobolkouo bano m̃a nojobobogu garuei, ana nomial titai jibe ka burum̃ara panpano tai, napano naio jumolu den vio mave binimei yetano, napano ajum̃a abokakar sudu ver nene nalo, nalo ajum̃a ajuvarvan binimei yetemeriba, binimei yetano vaataro kean kiniou. Nobitii batitigio joomo ea panpano nei, naruei nomial temeul nalo na vonuo, naliko temeul nalo na yeturu, bija m̃aro nalo a niobi nalo, bija menu nalo, aju joomo eaio. Kiniou nojom̃a nobitikario, ana nomijog joono tai mil ban kiniou, naio berinavo ‘Pitere, jau kotumolu, koue vite nalo na tai, ana mo kesenio.’ Ana kiniou neberinavo ‘!Ee, Tubo! !P̃eli ga, maka rijikia tibe na! Vite nalo na jibe kanio maka rimemedu ka asenio, a kumemi kulo Ju nalo nubel kalo, kiniou nojom̃a nebel batitigio kalo julaka ga.’ Ana na kiniou nomijog joono na vio mave mil bereio ban kiniou, berinavo ‘Vite napano kiniou Atua neberenio ruei ka naio meravo, mia jau maka bunu kejikia kover naio miagiago bereio.’ 10 Nomijog iliano na miyotuba jibe na varolu avona bisi, ana panpano nene bija saba nene nalo napano ajuaio, aburio bavin mave bereio.
11 “Naruei monloglog ka bogo na, ana tomu tolu tai abinimei aboru ea yimo napano kumemi numituaio, napano toro na vio Sisiria tai naio miilalo abinimei ka avuru kiniou navan bereio kumemilikolo. 12 Naruei Niununo Lu naio mil ban kiniou, berinavo ‘Jau maka kejikia koverenio maka kasaaro ka kava kamliko nalo tolu na,’ mia kiniou naban ga, a kuruado dolu nalo ari nei na vio Jopa, nalo bunu abinimei kumemilikolo. Kumemi nubano-o nuboru Sisiria, ana na nalo aburu kumemi nuban ea toro neibano Kornelias kunuano.
13 “Naruei nuba joomo, ana naio jom̃a jukunu ban kumemi, jom̃a berii jum̃abe napano naio mial nailiano tai maluvo ka naio, jumolu ju kamu ea mirano joomo ea kunuano nei, ana na nailiano nene mil banio, berinavo ‘Jau keiila toru riva Jopa, ka toro napano Saimon Pitere, naio monoka rimei rialso. 14 Toro na mia naio rimei riverial lilianiano tai van kamiu napano mia iliano nene naio mijikia rilarurso rivija kanamo m̃aratavo nalo.’
15 “Mia bogo napano Kornelias naio mil bisi, ana na kiniou kija nemil banlo, mia monloglog bogo napano nojom̃a nejikar ka nemil kia ga, ana Niununo Lu batove ealo javukia ga napano jom̃a batove ea kito be moti nanua ruei. 16  Im̃auo 1:5Kiniou nemial vite nei, ana tinieku maio ka bereio kanado Tubo kanano iliano, napano beriio nanua, berinavo ‘Jone baruei ea kamiu ka uei, mia bogo vesiou re, ana mia kamiu kuvokar varueiano napano ea Niununo Lu.’ 17 Mo kito kulo Ju nalo, napano kito romonea kiado Tubo Yesu Kristo ruei, Atua jian kiano Niununo ban kito, jibe ka ijaiano tai, mia bogo napano nemial napano Atua jian ijaiano nene kia ga banlo napano maka ave kulo Ju, ana vite na mila kirimeravo batitigio ea kiniou ka vonganei, maka lele rimemedu ka mia neverenio tomu nalo nei nalo maka ajikia amei jouro kitoliko. !Kiniou nebe kenia, ka neielkue kanio Atua tibe na, verenio naio sidom ka rila tibe na vanlo!”
18 Naruei ea bogo napano nalo nei na Yerusalemo neibano nalo amijog Pitere kanano iliano, nalo maka bunu ajikia averenio titai vanio, mia nalo ajaaro ga toru, a nalo abamenea Atua toru laka, aberinavo “!Riano ga na o-o! Vonganei ga kito robitilubar vatitigio ka Atua naio jaaro m̃ele ban nalo napano maka ave kulo Ju bunu, ana na naio midu buluvio banlo bunu ka mia nalo amijikia aviliglo, a ka nalo amijikia avokar meuliano riano ea naio.”
Taara na namoneano nalo na vio Antioko
19  Im̃auo 8:1-4Ana nanua, bogo napano Sol nalo amuebin Stevin naio m̃aro ruei, Sol nalo nei amila lelan liki namoneano dolu nalo ea vio Yerusalemo bunu, naruei namoneano nei nalo telabo aburo dedade janea vio abeve terakurano. Nalo tealo aburo vio tebievi laka aba abokar tanobuku na vio Vonisia, tealo aburovuro lilian kalo aba abokar uleule na vio Saipras, a tealo aban lie vo aban ea burum̃ara bulukomeli labo tai, napano siano Antioko. A bogo napano nalo ajua vio nalo na, nalo ajum̃a aberial Ioluano Vou nei, mia nalo ajum̃a aberbisivisiio ban ga nalo napano abe kulo Ju javukialo. 20 Mia karina, ea vio Antioko nei be namoneano dolu nalo napano ajaluvo ea tanobuku na Saireni a uleule na Saipras, nalo abinimei bunu, amioliolu, mia nalo ajum̃a aber lualua Ioluano Vou na Tubo Yesu ban nalo na vio Antioko napano maka ave kulo Ju. 21 Naruei Atua kanano moroano jo binimei toru ea nalo na, a tiniobi toru amijog kanalo iliano nalo, ana na nalo amonea Yesu, nalo abiliglo abinimei ea naio.
22 Ana na lilianiano na vite nei binimei bokar taara na namoneano nalo tilinielo ea vio Yerusalemo, berinavo Atua kiano iliano bano-o bokar nalo na maka ave kulo Ju ruei, mila ana nalo amiila Barnabas ban ea vio Antioko ka naio rial vonio vite nei vo. 23 Bogo napano Barnabas naio boru ea vio na, naio mial vite nei be riano laka, napano Atua milivu toru ka tomu nalo nei kialo meuliano nalo, ana na mila naio jaaro toru laka kanio, naruei naio jusol iliano banlo ka avokar Tubo sikili, vija kialo iviso vodolu nalo, ea bogo na bo a ea bogo na bova. 24 Barnabas naio mila jibe na bior naio be toro novo laka, napano Niununo Lu bujolou eaio, a naio biekouo ea Atua, mo jibe na, ana tomu telabo abinimei ea Atua ka bogo na.
25 Mia Barnabas naio mial ka be im̃auano toru ea vio Antioko, naruei mial bo ka rila vonio ka rivan ea bulukomeli na vio Tarsis, ka rileal Sol, ka rivuru naio rimei ka rijai im̃auano. 26 Bogo napano naio milealio, ana burio abinimei bereio aba Antioko. Abe juo amijai namoneano nalo ea vio na, aberloglog tiniobi toru, amim̃au jibe na bano-o bokar yuka vodolu. Ea bulukomeli labo nei Antioko, kulo dolu nalo amilikotkotu kija ka naiagagoano nalo, abiolo ka “Kristo tomu nalo” p̃eli na “Kristin nalo” a nina naruei nalo aberenio sio nei be moti.
27-30  Im̃auo 21:10Naruei ka bogo na, namoneano tealo napano abe naverialiano, ajumolu ea vio Yerusalemo abinimei aboru Antioko, ana na nalo nene tai, siano Akabas, naio jumolu, mil ea moroano na Niununo Lu, berinavo “Mia bogo vesiou re, ana na mia vituiano tai ve toru rivokar tomu nalo nonovio ea venuo reraio na kanado tanobuku.”
Naruei bogo napano naiagagoano nalo na vio Antioko nalo amijog iliano nei, nalo aberii bisi, ana aberinavo mia aviniu monoka asuvan puruveru na vabe napano toro ve takurano naio mijikia suvanio, ka atuvan riva van kurualo nalo napano ajua tanobuku na vio Yutea, ka rijailo ka nalo atu rorea batitigio ka bogokouo nene. Naruei nalo ajuvan puruveru nei, ana amijev ijaiano nei monea Barnabas naio Sol jum̃alo, ka mia naljuo nei avar riva van navurim̃araboiano na namoneano nalo na vio Yerusalemo.
A naverialiano nei kiano iliano be riano, bior napano iorou kanio, be bogokouo tai bokar vio nalo nei javukia ga napano naio berialio, ana nina ea bogo napano Klotias naio jom̃a be parinio tubo ka vio Romo.

11:16 Im̃auo 1:5

11:19 Im̃auo 8:1-4

11:27-30 Im̃auo 21:10