12
Tomu na tortoru nalo amue kulo namoneano nalo, amila bulaglo toru laka
Ea bogo nei, napano naljuo abar ijaiano nene binimei yako Yerusalemo, Parinio Tubo Erot jo mue searo ea taara na namoneano nalo tealo. Kanano tomu na mira nalo tealo aba abokar Jone kuruano nei, Yemesi, ana amuebinio ka kanalo iobogu na mira nalo.
Ana kulo kouo nalo na kulo Ju nalo kanalo, nalo ajaaro toru ka vite nei, ana mila Parinio Tubo Erot naio mila bajago nei ba lie vo jibe na, ana naio berkanio kanano tomu nalo nei ka ava avokar bunu ga Pitere. Naio mila nina monloglog bogo na jokoluolu na kulo Ju nalo kanalo, napano nalo amila Jokoluolu Na Sidomkariano na Ioruriano, a bija bunu ga Jokoluolu Na Sinaniano Na Taba. Erot jo jidomii berinavo verenio bogo na jokoluolu nei rivarlaka bisi, ana mia naio rivuru Pitere riva tumolu tukamu ea tomu nalo miralo, ka nalo ail vanio, a ka nalo averenio naio monoka rim̃aro.
Jibe na naruei, tomu nalo nei aba abokar Pitere, ana abuku naio ban ea yimo na tetavokoiano, a nalo amidu bagaro na mira nalo veri ka asirarag kuku vatitig kanio, napano bagaro nalo nei kanalo tomu nene nalo abeve veri ealo. Ana bogo napano Pitere jua yimo na tetavokoiano jibe na, namoneano nalo aju abolkouo jikili ka naio julaka ga ban Atua.
Nailiano binimei burular Pitere den yimo na tetavokoiano
Pitere joa yimo na tetavokoiano bano-o, bokar bogiano napano Erot jo jidomii berinavo ea kavijo nene, mia rivuru Pitere riva tumolu tukamu ea tomu nalo miralo ka atibure. Ea bogiano nene, Pitere naio jo monmelio, nina iviso ka tomu na mira naljuo, napano amiadikar Pitere ban ea naljuo nei bija marimieni juo. A be tomu dolu juo na mira bunu napano naljuo aju abitikar m̃aratavo nalo na yimo na tetavokoiano nene. Mia kolvare ga, Atua kiano nailiano tai naio jumolu ju joomo ea vio nei, ana burum̃ara miamoiano na toru laka ea vio nene. Ana nailiano nei ba mikulkulu ka burusovonano Pitere, ka biobonio, ana berinavo “!Jau kalasop̃eli, kotumolu!” Ana marimieni juo nei ajaraluvo ga jibe na den Pitere jum̃ano kolvare ga, ajibirbil batove juai borotano. Ana na nailiano nei berinavo “Kovitirakar vatitigio kanamo kulubue na serikar mabomo, keya kanamo kulubue na jaamo a m̃amo kulusoto, ana kito ve juo ravano.” Ana Pitere mila jibe na, ana jakisor nailiano nei naljuo abano. Ea bogo nei, Pitere maka rijikia ka vite nei naio be riano kovio, p̃eli na jum̃abe, bior naio jidom berinavo p̃eli naio monvovu kia ga vo. 10 Ana naljuo aju abano, ajodovulu m̃aratavo na be moti napano toro na mira juaio, aba ajovulu bunu ga m̃aratavo juo napano toro na mira juaio, naruei naljuo abinimei abokar burum̃ara m̃aratavo na maariano napano be m̃arabo na aba tavio den yimo na lakoiano. Burum̃ara m̃aratavo nene amim̃aukanio be butoto, ana bogo na abe juo abinimei vaataro kanio, naio ga betavo kanio, ana abe juo aba tavio. Ana na abe juo amiel kija ga telisu ea m̃arabo aban jibe na, ana Pitere miilo ka nailiano nei jaluvo den naio kolvare ga, ana Pitere naio ga takurano ju.
11 Ana ea bogo nei ga, Pitere bitilubar ka vaio napano nailiano nei mila banio, ana berinavo “!Tomnei! !Riano laka nei! Nemijikia naruei ka napano Atua miila kanano nailiano nei binimei ka rivinalar kiniou den Erot jum̃ano, a ka rivurular kiniou den vite na bova nalo napano kulo Israel nalo aju ajidomio kia ga ka aber mia ala van kiniou.” 12 Pitere bitilubar vatitig vite nei naruei, ana naio ban memedu ga ea Jone Mak kenieno kunuano, siano Mere. Ea yimo nei naruei, nalo telabo napano ajua vio na ruei ka mia abolkouo rivior naio.
13 Ana Pitere boru ea yimo nei, minia m̃aratavo nene, ana niatira sesa na vio nei tai, siano Rota, naio binimei ka rivetavo. 14 Naio maka rivetavo vatitig ka m̃aratavo nene vo, mia mijog lubar Pitere joono ka mil banio, ana jaaro mia jaaro, juvan m̃aratavo nene jo, ana jikiti ba berial banlo, berinavo “!Pitere nene nei! !Pitere nene nei naio jumolu ju tavio ea kiado bulum̃aratavo ruei!”
15 Ana nalo aber kanio, aberinavo “!Jau keil vovu re tibe na!”
Ana naio ber batitigio bereio banlo, berinavo “!Maka leleio, kiniou maka nalasibi nei, neber riano nei!”
Ana nalo aber kanio bereio, aberinavo “!Makanio! Ver tibe na, p̃eli sano sim̃aro nene ga na koviobo?”
16 Nalo ajum̃a amil kia ga jibe, ana Pitere naio ju kia tavio, naio ju minia dolu ka ga m̃aratavo bano-o, ana nalo aba abetavo kanio. Bogo napano abetavo, ana nalo abitilubar ka be Pitere, mia nalo amiilo toru laka. 17 Ana Pitere jisiu benavena ga banlo, juvan jum̃ano berinavo aturm̃aro ga, ana naio jukunu banlo ka jum̃abe napano Atua burular naio den yimo na tetavokoiano. Ana naio ber kalo berinavo “Bo ka kamiu kuva kuverial vite nei van Yemesi vonganei, a vija bunu ga kuruado dolu nalo na.” Ana iorou kanio, ana Pitere jaluvo bereio, ba joluku ea vio dolu tai.
18 Mia kavijo, ana tomu na mira nalo amemebiju toru ka napano Pitere maka bunu toa marimieni nalo nei leleio, ana nalo amerou, maka bunu ajikia mia ala tum̃abe naruei, nalo ajum̃a abivika denlo, aberinavo “?Ana toro nei buro jum̃abe nei a naio ba jo be na?” 19 Ana iliano nei ba bokar Parinio Tubo Erot berinavo Pitere ba kovio ruei, ana Erot miila kanano tomu nalo aba ajiragio bano-o, mia nalo maka ajikia alealio. Ana Erot mil ban kiano tomu nalo napano nalo aju kuku ka Pitere, ana nalo nene maka ajikia averenio vite tai vanio, ana Erot berinavo avuku bulag nalo nene ana auebinvinlo am̃arm̃aro.
Mia iorou kanio, ana Erot juvan vio nei Yutea bereio, batove ba jua burum̃ara bulukomeli na toru napano Sisiria.
Tukunuano na m̃ariano na Parinio Tubo Erot kiano
20 Ana ea bogo nei napano Erot naio jom̃a mijil namoneano nalo kia ga vo, naio jom̃a mila baravo toru bunu bija tomu na burum̃ara bulukomeli juo nei Taia a bija Saiton, ban bano-o mia mila tomu na komeli juo nei amerou toru laka, aberenio aberinavo verenio baraviano nei rimei rivova mia rimei sikili kalo. Nalo na ajidom jibe na bior napano nalo aju ameul ga ea sinaniano nalo napano nalo abar ga ea Erot nene kiano borotano tai. Ana nalo amiila kanalo kulo kouo tealo ka amei ala merevu naliko Erot. Ana nalo nei abano abe bilbilu batitigio bo naliko toro kouo tai na Erot kiano, napano siano Plastas, ka naio mijikia rijailo a rila kialo m̃arabo ka amijikia ail rivija Erot ka atu rivu bereio ea tum̃aro rivija naio. 21 Ana Erot berial legiano tai berinavo nalo amijikia amei aial naio eaio, ana ea legiano nene nalo abinimei. Ea bogo nei, Erot miya m̃ano burum̃ara kulusoto novo nalo, jibe kanio napano naio be burum̃ara parinio tubo, a jotano ea kiano burum̃ara jobaro, ana jom̃a jian kiano iliano tai banlo. 22 Ana nalo nei amijog kiano iliano nene, ana ajidom ajubolbolili naio p̃eli na tum̃abe, ana nalo abio jouo, aberinavo “!Uerei, ninei maka ve toro na mil nei, p̃eli nina be Atua ga na, a!”
23 Ana Erot mijog iliano nei, mia jaaro kanio, a barvar ka naio bunu ga ka napano nalo aberinavo naio be Atua, ana memedu ka bogo nei, nailiano na Atua kiano tai binimei mue naio, bior napano naio maka riverburelo ka aiaia ga Atua, mia aiaia re toro. Mia maka lele vesiou, ana ilo va nalo abujolou eaio, ana ajer kokorovio tiniene ana naio m̃aro.
24 Ana ea bogo nei, bekurano ka napano tomu nalo na ajibe ka Erot nei nalo aju amila vonio ka m̃a auedom im̃auano na Atua kiano, mia Atua kiano iliano naio jo jaburu miadu ban ea vio nonovio, a jo bar m̃arati telabo.
25 Ana Barnabas naio Sol, abe juo amidu ijaiano napano namoneano nalo na vio yako Antioko nalo abuku ruei, abar ban navurim̃araboiano nalo na namoneano nalo na yako Yerusalemo, bisi ana abe juo abatove, aban bereio yako Antioko, ana ea bogo nene, aburu Jone Mak jakisorlo.