18
Pol jo yako Korin
Ana iorou ka vite nalo neibano Pol mila yako Atene, naio jaluvo denio, ana ban yako ea burum̃ara bulukomeli dolu na Korin. Ana ea vio na, naio mileal toro Ju tai napano toro nene be toro tai na tanobuku na vio dolu Pontas, mia naio ba joa venuo na vio Italia, ea sano burum̃ara bulukomeli na vio Romo, mia vonganei, naio naljuo koano, abinimei vonga aju Korin, bior Parinio Tubo Klotias na vio Romo naio bukubulag kulo Ju nalo ea kiano vio nei. Mia toro neibano siano Akuila, a koano siano Prisila.
Jibe na ana Pol ba mial naljuo, mia naljuo aberenio bo ka Pol naio to naliko, ka aim̃auka puruveru kija, bior naljuo naliko Pol, naltolu, kialo im̃auano takurano, napano im̃auano nam̃a ajul panpano na yimo. Mia amim̃au jibe na banbano-o, mia ea Legiano Lu nalo, Pol naio jom̃a ban ea yimo na volkouano na kulo Ju nalo kialo, mia jom̃a mila iliano telabo laka naliko kulo Ju, a naliko bunu kulo Kris napano ajuaio, naruei naio mila jibe na banbano-o mia jo buru nalo telabo.
Mia iorou kanio, ana Sailas naljuo Timoti nalo abinimei aboru iorou ea vio nei, ana ea bogo na, Pol naio mijamo ka momonio kiano bogo ea Tubo kiano im̃auano, ka napano naio jom̃a mioliolu, jom̃a berialio ban kulo Ju nalo berinavo kialo Naverikariano riano napano m̃a aju rorea ka naio rimei, nina be Yesu nene napano binimei ruei. Ana iliano nei mila ana kulo Ju tealo tiniel jer Pol, mia aberdop̃e niegeniegeio kirivova laka, naruei amila banbano-o mila ana bogoti tai ana Pol mila kijokijo tai banlo, napano mijagdago bulag ka bulukievi na vio nei den m̃ano kulum̃arauo, ber kalo berinavo “Ilirianiano na Atua kiano kiniou neberial batitigio ban kamiu kulo Ju ruei. Mia verenio kamiu maka kuvisidom kuvijogkario, kuvisidom kuvanvan kovio ga, kiniou neber ka kamiu ka kenemiu burukija toa jumemiu ga, maka bunu toa jum̃aku naruei. Tikar vonganei, kiniou notuvan kamiu, mia nava neverial Lilianiano Vou Na Bo nei van nalo napano maka ave kulo Ju.”
Ana na Pol jaluvo denlo ea kialo yimo na volkouano, naruei naio ba jua ga yimo tai napano jumolu ju ga tivelinio ka yimo na volkouano neibano. Yimo nene be toro tai napano maka rive toro Ju kunuano, mia vonganei naio monea Atua ruei, napano siano Titias Jastas. Mia navurim̃araboiano na yimo na volkouano nei, napano siano be Krispas, naio tai nene napano monea Tubo Yesu, naio naliko nalo na ea kiano m̃aratavo, a be tomu dolu nalo telabo na vio Korin bunu napano bogo napano amijog Pol kiano iliano nalo, mia nalo amoneaio, mia karina amila varueiano ealo.
Ana iorou kanio ea bogiano tai, ana Pol monmelio ana na mial Tubo mil banio, berinavo “Pol, jau komerou re ka tomu nalo, mia jau kala bo ka ga, koto koverial kiaku iliano. Mia jau kala re ka napano tomu dolu nalo ala so koto melumu, 10 bior kiniou nojo bijaso. Mia ve re bunu toro tai ea komeli nei napano mia rijikia tukuso p̃eli na rijilso, bior kiniou be kiaku tomu nalo telabo ruei ea vio nei.” 11 Ana na Pol naio joa vio nei bogo tebievi kija ga, ba bokar yuka vodolu a togio bereio, a bogo nonovio naio jom̃a berloglog Atua kiano iliano ban tomu nalo.
Kulo Ju nalo aburu Pol ban ea komeli
12 Ana ea bogo na, parinio tubo na vio Romo naio bitirilar toro tai ka ve tubo na tanobuku reraio na kulo Kris nalo kialo, mia toro nene siano, Kalio. Naruei ea bogo na, kulo Ju nalo aberii abirakar ka monoka ala vite tai ka tokovio ka Pol ka naio rioliolu re bunu, naruei nalo aba abokar Pol, ana aburu naio ban ea komeli na Kalio nene kiano. Naruei kulo Ju nalo aberial ka Kalio bija kiano natibureano juo, nalo aberinavo 13 “Toro nei, naio jom̃a milavonio ka rivuru tomu nalo ka ava abolkouo van Atua ea m̃arabo nalo tai napano maka rimemedu leleio ea tivelinio na kenememi tuboiano.”
14 Ana na Pol naio jom̃a jidomii ka sian kiano verdop̃eiano ea kialo iliano nei naruei, mia naio maka ril vo, ana na Kalio nei monkoyo, mil kija ban kulo Ju nalo. Naio ber kalo, berinavo “Kulo Ju nalo, verenio kamiu kuverii ka kiniou ka toro na naio mila bajago nalo napano abova laka, p̃eli na naio mue toro tai, p̃eli na naio bina, p̃eli na titai tibe na, mo bo ka kiniou naiagago ka kamiu. 15 Mia venia napano kuberenio, mia nemijog jibe ka maka ve titenia leleio, be vite kurano ga ea tivelinio na kenemiu tuboiano na kamiu kulo Ju ga. Verenio tibe na, ana na mia kamiu ga kuvitiio, kiniou maka nasaaro ka neiagago ka vite nalo na p̃eli na nala tibureiano tai riviorio.”
16 Mo ea iliano nalo nei mia naio mijil bulaglo den kiano komeli bereio. 17 Naruei vite nei mila tinielmimi lie vo, mia bogo napano aba tavio, abokakar natukamuano vou na kialo yimo na volkouano, napano siano Sostinis, naruei ajuk niegeniege naio ea ga m̃aratavo na komeli nene. Naruei Kalio naio jo bitiio, mia naio maka rialerinio eaio, naio maka rila titai leleio ka nalo nei.
Pol naio jo yako Eveso, karina ban bereio Antioko
18 Mia iorou ka nina, ana na Pol jo bogo tebievi lie bereio vo naliko kuruado nalo na vio Korin, ana iorou kanio ana naio jaluvo denlo, jidom rivan bereio Siria, ana ea bogo na, Prisila naio Akuila, abe juo naliko naio. Naruei nalo abajou koyou ea tei, ea komeli na vio Kenkria, naruei ea vio na, ana Pol berenio avuron vijinio. Nina bior naio mila verikariano na tai jikili bija Atua beamu ruei, ana vonganei vite nonovio na ea verikariano nei abiniuviniu ruei, ana nalo aburon vonga vijinio ea bogo nene. Ana nalo abavin ea uako tai, napano naio jo ban ea vio Eveso. 19 Mia bogo napano abinimei aboru Eveso, ana na nalo abauro, naruei ana Pol naio berenio mia Prisila naljuo Akuila nalo atu aim̃au ea vio na beamu vo. Mia naio juvan naljuo, ba joomo ea yimo na volkouano na kulo Ju nalo kialo ea vio nei, a mila iliano telabo bijalo. 20 Nalo ajaaro ka ajukunu naliko Pol, naruei nalo ajidom ka naio to kija rivijalo ka amijikia ail lie vo vijaio, 21 mia Pol naio ber kalo, berinavo “Siva tanea, mia kiniou monoka navan bereio ea vio Siria beamu vo. Mia verenio Atua kiano tiiano, mia kiniou nemei ea kamiu bereio ea vio nei Eveso vesiou re.” Naruei naio takurano jumolu den nalo nei, ana midu uako ban bereio.
22 Mia bogo napano naio binimei bereio-o boru Siria, naruei bauro ea bulukomeli na vio Sisiria, ana na ba bavin Yerusalemo. Karina naio ba miyotuba ka taara na namoneano nalo, mia iorou kanio, ana na naio batove bereio yako Antioko. Nina naruei ana na Pol mila nonovio kiano burum̃ara ieliano valuo nei.
Pol naio miel bereio, ninei be kiano varolu nene
23 Ana na Pol naio jo yako Antioko banbano-o, bisi na naio juvan vio nene bereio, ban bereio ea komeli dedade nalo na tanobuku na vio Kalesia bija Vrijia. Naio jel ea komeli nalo nei vaarakurano ruei, mia naio ban ealo bereio ka rijai naiagagoano nalo ka atu sikili lie vo.
Apolos naio mioliolu ea vio Eveso bija vio Korin
24 Mia bogo napano Pol naio maka rimei rivoru bereio Eveso vo, mia toro Ju tai binimei ea vio nei, naio be toro na burum̃ara komeli yako Aleksadria. Toro nei, siano Apolos, naio be toro tai napano pariparinio bo laka, napano mijikia iliano nonovio napano jua Vivitauiano Lu nalo, a naio be toro tai nam̃a mioliolu bo-o mia bo. 25 Nalo aberloglog naio batitig ka Tubo kiano m̃arabo ruei, naruei naio mijamo ka kiano meuliano vodolu ka mia m̃a rioliolu p̃eli na riverloglog vatitig tomu nalo ka vite nalo ea Yesu. Mia vite nonovio na m̃a naio jom̃a berenio naio kirimemedu laka, mia vite takurano ga, naio maka rijog vo ka napano tomu nalo monoka avaruei ea Yesu siano, naio mijikia ga varueiano napano Jone Baruei milaio jukamu nua beamu. 26 Mia bogo napano naio jom̃a ba mioliolu joomo ea kulo Ju nalo kialo yimo na volkouano, mia naio maka rimerou kalo, maka rialerinio. Mia bogoti tai, ana na Prisila naio Akuila, abe juo amijog ka napano naio jom̃a mioliolu jibe na, naruei amijog lubar ka toro nei maka rijikia batitig vite nalo nei tealo vo ea m̃arabo na Atua kiano, ana na nalo aburu naio aberloglog vatitig naio ka vite telabo bere vo.
27 Ana iorou kanio, Apolos naio jidom rivan ea kulo Kris nalo kialo vio yako Akaia, naruei banalo na yako Eveso nalo aberinavo bo laka verenio rivan tibe na, naruei nalo abivitauia m̃esi tai ban naiagagoano nalo yako ka mia Apolos naio mijikia ridukario rivano, ka rila nalo asaaro ka avurukar naio to rivijalo. Mia bogoti napano naio bano-o bokar vio na, naio miija vatitig nalo napano Atua kiano tiniememiano milalo amonea ruei. 28 Naio mijailo napano ea tomu nalo miralo, naio jilogloglo ka jum̃abe ana kulo Ju nalo amilaluv m̃arabo, bior naio ber meravo ka iliano telabo napano ajua Vivitauiano Lu napano aberenio meravo vatitigio ka Yesu naio be Naverikariano riano. Ana bogo napano kulo Ju nalo amijog kiano verloglogiano nei, nalo maka bunu ajikia aver titai bereio.