19
Pol naio joa vio Eveso bereio
Naruei bogo napano Apolos naio ba jo kia ga Korin vo, mia Pol naio jo miel jel ea kiano m̃arabo napano jel ea tanobuku na mave ea suku nalo, naruei naio jakii m̃arabo nene banbano-o binimei boru Eveso. Naruei ea vio na, naio bano-o miyotuba ka taara na telisu na naiagagoano nalo kialo napano nalo aju, ana bogoti tai, ana na naio bika denlo, berinavo “?Mia bogoti napano kamiu kumonea Yesu, mia kumijev Niununo Lu rimei ea kamiu ka bogoti na, p̃eli na maka kuvijevio?”
Naruei nalo aberdop̃e, aberinavo “?Ana Niununo Lu na vabe na? Kumemi maka lele nuvijog kija vo ka be titai jibe na.”
Ana na Pol naio bika denlo bereio berinavo “?Mia bogoti napano abaruei ea kamiu, mia kamiu kumial ka sano nene be venia?”
Naruei nalo aberdop̃eio, aberinavo “Abaruei ea kumemi, numial jibe ka ga varueiano nanua Jone naio jom̃a milaio.”
Mat 3:11; Mak 1:4,7,8; Luk 3:4,16; Jon 1:26,27Ana na Pol naio berloglog vatitiglo, berinavo “Nao, nina bo ga na, ana varueiano napano Jone naio jom̃a milaio nua ban tomu nalo, naio jibe ka kijokijo ga tai ka ber ka tomu nalo nei abiliglo ruei, mia nina maka riverenio ka tomu nalo nei amonea Yesu ruei na. Mia Jone naio mijikia vite nei bunu, bior ka napano naio binimei jukamu, mia jom̃a ber ka tomu nalo berenio monoka amonea nana mia naio rimei iorou kanio, jibe ka Yesu.” Mia nalo na vio Eveso amijog Pol kiano navervisivisiano nei, mia amial bo laka ka avokar varueiano ealo bereio, ana na nalo abaruei ealo ea Tubo Yesu siano. A ka bogoti na, ana Pol naio jokol pariparilo, naruei Niununo Lu binimei ealo, mila ana nalo ajum̃a amijev ka iliano dolu nalo, a mila bunu ajum̃a aber bulavulag bunu iliano tealo napano m̃a Atua jian banlo. Ea kialo taara na telisu nei, mirano nene titai jibe kanio duelimo ba juo [12] ga.
Naruei Pol naio jo Eveso siberio tolu [3] bereio, mia bogo nonovio naio jom̃a ba joomo ea kulo Ju nalo kialo yimo na volkouano, mia mila iliano telabo banlo. Mia bogo tai na maka rialerinio ealo, mil kirisikili banlo, bogo tai bilvili ealo, a bogo tai jegidu kalo ka mia nalo amei jouro ea Atua kiano navenatuboiano. Mia naio mila jibe na banbano-o, mia mial ka napano bijuku deio, bior nalo pariparilo kirisikili ga, mia nalo maka asidomii ka amonea leleio. Ana nalo tealo ajum̃a aberii niegeniege lelan M̃arabo Vou nei ban kulo dolu nalo joomo ea yimo na volkouano nei, ana na Pol naio jumolu burubulag bereio naiagagoano nalo, ajaluvo den kulo Ju nalo nei, mia legiano nonovio nalo aba abior a amioliolu ban tomu nalo na ea yimo na teninio na toro nei Tirenas kiano. 10 Nina, Pol naio jom̃a milala jibe na banbano-o bokar yuka juo [2] bereio, naruei mila ana tomu nalo na burum̃ara tanobuku nei Esia, kulo Ju nalo naliko tomu dolu, nalo nonovio amijog Tubo kiano iliano.
Tomu tealo abolkouo ea Yesu siano amilaluvio
11 Ana bogo napano Pol naio jom̃a mim̃au jibe na yako Eveso, mia Atua mim̃au ea naio, mila burutomoluo na tortoru nalo telabo ka rijai tomu nalo. 12 Mia verenio niati kulum̃arauo na telisu tai, p̃eli na soto tai, mia tomu nalo abario ba ban Pol bu veveio jukamu vo, bisi ana abar bano, aburu ea tomu namieiano nalo niabelo, mia kulum̃arauo nalo nei amijil bulag kialo mieiano nalo, p̃eli na niununo va nalo napano ajualo.
13 Ana ka bogo na, kulo Ju tealo bunu aju ajanea tomu nalo, aju amijidig bulag niununo va nalo denlo. Nalo nei maka amonmonea Tubo Yesu, mia bogo napano amijog ka napano Pol mim̃au jum̃abe, mia nalo bunu ajidomii ka mia ala vonio ka mia aim̃au ea moroano na sio nene. Mia bogo napano amijidig bulag niununo va, amil banio, aberinavo “Nuber kaso memedu ea Tubo Yesu napano m̃a Pol jom̃a mioliolu kanio, ka jau kataluvo den toro na.”
14 Ana be bogo tai, m̃eaku nalo tealo bunu ajidom ala vonio tibe na. Nalo na, nalo kiritete aluo na toro tai na be parinio toro lu ka kulo Ju nei, napano siano Skeva. 15 Naruei nalo nene abinimei abolkouo ka toro tai napano niununo va joaio, naruei amil ban niununo va nei ka taluvo denio, mia niununo va nei naio tinien jerlo, berinavo “Mo, kiniou nemijikia sio na Yesu, a nojo nemijog sio na Pol bunu, mia kamiu kenia? !Kiniou maka lele nejikia kamiu, kamiu kuvitikar kamiu vo!” 16 Mia kolvare ga, toro nei biako binimei ealo, midonilo bano-o jovulu nalo aluo neibano, mila niegeniege tanealo napano mijede bulag nonovio m̃alo kulum̃arauo nalo. Naruei nalo aburo den vio nei napano amijeljel lulua ka salo burukija naruei. 17 Naruei tomu nalo aberii vite nei bano-o bokar Ju nalo naliko kulo dolu nalo, mila na nalo na vio Eveso abiniu amijogio, mia vite nei mila ana nalo amemebiju kija, ana abamenea Tubo Yesu siano lie vo.
18 Ana iorou kanio, ana nalo telabo kalo napano vonganei abinimei abe namoneano nalo ruei, nalo abinimei aber bulavulag ka ajum̃a abar semei, a aber bulavulag vite nalo nam̃a ajum̃a amim̃aukanio ea burisolu nalo. 19 Mia nalo tealo napano abe tomu na burupati burisolu memedu, abarvar vite nalo nam̃a amim̃au bijaio, jibe kanio kialo niosi nene nalo binimei vio takurano, naruei kamu ea tomu nalo miralo napano aju amialio ka bogo na, abuku nonovio ban ea sebi. Niosi nalo nei miroano laka, mia bogo napano ajum̃a ajidomii sano puruveru nonovio nene nanua beamu abulu kanio niosi nene nalo, amialio jibe ka burutomoruo laka, jovulu taam̃aka [1,000,000] puruveru telabo laka. 20 Mia bogo napano vite nalo na jibe nei amalmaluvo, mia nalo aju amialio ka Atua kiano moroano mim̃au jikili laka, mia amialio ka napano Tubo kiano iliano jom̃a mikulkulu ba buru tomu ta bunu lie vo ea vio nonovio.
Siniabu toru ea vio Eveso
21 Mia Pol bitilubar ka Atua kiano im̃auano jo bavin, ana mijog ea naio ka monoka rim̃au rivan lie vo, ka mia selivivi rivitii veve bereio tanobuku nalo na vio Masetonia vija vio Akaia, yako Kris, a karina, mia naio riva Yerusalemo bereio. Ana naio berkario bunu ea bogo na, berinavo “Mia iorou ka napano kiniou navan bereio Yerusalemo, mia monoka neiel bereio navan lie vo, monoka najaka-o novoru Romo.” 22 Mia naio mial ka mia naio monoka to bogo ve telisu kija bereio beamu vo ea tanobuku na vio Esia vija burum̃ara komeli nene nei Eveso, naruei kiano tomu juo na ijaiano nei, Timoti naljuo Erastas, naio miilalo ajukamu aban ea vio Masetonia.
23 Ana ea bogo na, napano Pol naio jo kia ea vio nei Eveso vo, ana burum̃ara siniabu tai jumolu tivelinio ka M̃arabo Vou na Yesu kiano. 24 Vite nei, burupati nene napano kulo Eveso, aberenio kanalo atua, naio be tira tai, siano Atemes, a nalo ajum̃a abolkouo ka kanano burum̃ara tavoru na ea burum̃ara yimo lu na kanano. Mia toro tai na vio na, siano Timitrias, naio buru tomu telabo abinimei amim̃au kiano, napano ajum̃a amim̃auka kiri tavoru sesa nalo na yimo lu na atua na tira nei kanano, nalo amim̃aukanio ea verumera, ana tomu nalo ajum̃a abulu denio, napano mia naio naliko kiano tomu nalo abar tanea puruveru miroano biorio.
25 Ana iorou kanio, naio mial ka napano im̃auano na m̃a Pol jom̃a milaio naio jom̃a muedom kanano im̃auano nei ruei, ana bogoti tai ana naio bio ban kiano tomu nalo, naliko tomu dolu nalo napano ajum̃a amim̃auka vite nalo ea verumera, naruei bogo napano nalo abinimei vio takurano, mia mil banlo, berinavo “Mo, tomu nalo, kamiu kumijikia ruei ka kito roju romeul ea ga kanado im̃auano neibano m̃a kito rojum̃a romim̃auka vite nalo ea ga verumera. Im̃auano na ga mila ana kito rojum̃a rabar kija puruveru. 26 Mia neber p̃eli kamiu kumijog ruei, p̃eli na kito tai romial ka mirado, ka napano toro nei Pol naio jo bilig tomu nalo kanalo jidomiano nalo aju abano be dolu. Naio jom̃a mila ea vio na, a jom̃a mila bunu ka komeli nonovio na burum̃ara tanobuku na kanado nei Esia, napano jom̃a berloglog tomu nalo ka tavoru nalo napano m̃a jum̃ano toro ga mim̃aukanio, nalo maka ave atua riano leleio ga. 27 Ana kiniou nemialio ka toro na kanano iliano na mia rila kiado im̃auano nei rivatove laka, ka napano mia tomu nalo asidom re bunu ka mia avulu vite nalo napano m̃a kito romim̃aukanio. Mia mave ka nina, kitoliko kulo Esia, a vija bunu tomu dolu reraio ea yetemeriba nei, rojum̃a romilotu ka kiado atua na bo nei Atemes, mia p̃eli toro na naio jidom rivuku lelan naio kovio, p̃eli na naio jidom rila kunuano lu rimei rive vite kurano ga tai kovio.”
28 Naruei bogo na nalo amijog iliano nei, amila legleg tinielo ana mila tiniel mimi toru laka, mia ajum̃a amiaia ga aberinavo “Atemes na Eveso naio bo mia, naio ga takurano kito rojidomio-o!” 29 Ana na abitunu vatitigio, naruei aba amila burum̃ara uetubaiano ea komeli, ana aba abokar Kaias naljuo Arestakas, tomjuo na vio Masetonia napano naljuo ajum̃a amiel naliko Pol abinimei ajua vio nei, ana aburulo, ajikiti kalo aba joomo ea burum̃ara vio na vioriano na Eveso nei, mia kulo Eveso bunu aba naliko, abano amison vio nei bujo vatitigio.
30 Naruei Pol jidom ka riva joomo bunu ka mia rilavonio ka ril van tiniobi nei, mia naiagagoano nalo na vio Eveso amerou ka mia aue beleaio, ana na aberbure naio. 31 Mia tomu na tortoru tealo na m̃atatoko komeli na kulo Esia kialo, nalo amila bilbilu bo naliko Pol, naruei nalo bunu amiila toru binimei, abika jikili den Pol ka mia naio rivan re joomo, mila ana naio maka bunu rivano bereio.
32 Naruei joomo ea vio nei, tomu nalo aju amila burum̃ara m̃aduano, nalo telabo amil vaarakurano, tealo amil ban jibe nei, a tealo amil be dolu, a nalo telabo maka lele ajikia ka nalo aju bior kar venia.
33 Naruei kulo Ju nalo amerou ka mia tibe m̃a na averenio nalo naruei abe burupati na siniabu nei, ana na nalo amiyukular nalo tai, siano Aleksada, naio ba jumolu jukamu ea tomu nalo nei miralo ka rilavon ka ril vanlo ka tiniel ser re nalo kulo Ju nalo. Naio buku jum̃ano ka rila atu melumu ga, mia nalo be kialo jidomiano ruei ka aberiam̃a naio be toro na siniabu nei tai naruei. 34 Ana karina, bogo napano abitilubar ka naio be toro Ju ga tai, mia m̃aduano nei naio maka lele rivatove, mia aju amiaga burutomoruo ea tira na be kialo atua nei siano, amiaia ga amidu buron joolo kanio, aberinavo “!Kenememi Atemes kumemi kulo Eveso naio bo-o! !Kenememi Atemes naio takurano ga bo-o laka-o!” Mia nalo ajum̃a amiaga jibe na ba bokar aura juo titai jibe na.
35 Mo iorou kanio, ana tubo tai na vio Eveso nei naio jumolu jukamu ea miralo, naio milavon ka amelumu bereio bano-o bisi, ana naio ber kalo, berinavo “Tomu nalo na vio Eveso, kito nonovio romijikia batitigio ruei ka kiado komeli nei naio be burum̃ara komeli tai, a naio be komeli lu tai. Kito naruei, rojum̃a robitikar yimo lu na kiado burum̃ara atua nei, Atemes, a romijikia ka kiado moneano be riano, bior nanua beamu, m̃arivitano tai mijoru, ana sano burum̃ara puruveru lu nei mijoru jel tiniabene binimei, napano maka rijoru ea vio dolu, mijoru ea kito ga, naruei kito roju robitikario bo. 36 Vite nalo na romijikia ruei ka abe riano ga, tomu nalo na vio dolu nalo maka ajikia aili lelan leleio. Verenio tibe na, mia bo ka kito ralavon ka rotu rivu dam̃ariga. 37 Ana ea tivelinio na naljuo nei napano kamiu kuburulo abinimei ea vio nei, kiniou maka nojog ka napano kuverenio ka aba abina ka vite lu tai ea yimo lu na kanado atua, p̃eli na amiolua siano, ana tibe na mia maka rejikia rala titai ka naljuo ea vio nei.
38 “Mia verenio tomu nalo na amim̃auka verumera nei, jibe ka Timitrias nalo, verenio nalo be kanalo veriiano kia navo ka ala ka tomjuo nei, mo, be kiado komeli nalo aju, mia be kiado natibureano nalo aju, mia verenio nalo aial ka tum̃abe ana amijikia avurulo ava ail vanlo ea sano vio nene. 39 Mia verenio kamiu kuvisidomii ka be titai kia navo ka roviniu rovitiio bereio, mo bo, romijikia rovitiio ga ea kiado viorian tai bereio.
40 “Nina, bior ka napano bajago nam̃a rojum̃a romilaio banei, kito raba koalabo laka ruei na. Maka lele ve vite tai rimemedu ka napano mia kito romijikia rala burum̃ara m̃aduano nei riviorio, a verenio makan, p̃eli ana mia tomu na tortoru nalo na vio Romo mia nalo avuku kito ea nalakoiano navo kario kiado im̃auano nana banei nene.”
41 Mia bogo napano naio berenio iliano nei bisi, mia tomu nalo kanalo jidomiano nalo abavatove bo bereio ruei, naruei naio jetavoko iliano ana naio ber kalo ka nalo amijikia aieliel dedade bereio.

19:4 Mat 3:11; Mak 1:4,7,8; Luk 3:4,16; Jon 1:26,27