20
Pol miadu bereio ka namoneano nalo ea vio Masetonia bija ea vio Kris
Mia be legiano tealo bereio, bogo napano burum̃ara m̃aduano napano kulo Eveso nei nalo amilaio batove bereio, mia Pol naio bio namoneano nalo abinimei vio takurano, naruei naio jian iliano novo banlo ka atu sikili lie vo, naruei naio mil maariano banlo, ana juvanlo, ba Masetonia bereio. Ana ea vio na, naio ba miel jel ea kiano tanobuku nalo, mia ea vio nonovio naio jom̃a mijai tomu nalo ea kiano iliano novo nalo, ana iorou kanio, bavin bere Kris, napano bulukomeli labo nene naio be Korin. Naruei Pol naio joa vio na bano-o bokar siberio tolu, naruei naio jo jidomii ka sel ea uako tai napano naio jo, ka mia rivan ea vio Siria bereio. Mia vaataro ka avuru veru, mia iliano boru ea naio berinavo kulo Ju nalo na vio na, ajum̃a amila jidomiano va tai ka ala van Pol ea bogo napano naio jo ban ea m̃arabo togio kia ga vo, mila ana naio maka bunu rivan ea uako nene, mia midu m̃arabo na tebievi, miel barlaka ba jeliviv ea vio Masetonia bereio. Ana ea bogo na nalo tealo napano abano naliko naio, jibe kanio Sopata na vio Beria, napano Piras kenerinio, naliko Arestakas a Sekantas, naljuo na vio Tesalonaika, bija Kaias na vio Tepi, bija Timoti, a bija bunu Tikikas a Trovimas, naljuo na vio Esia.
Pol nalo aju yako Troas
Naruei nalo nei tealo kalo napano aju naliko Pol, nalo ajukamu aba aboru Troas. Ana Pol naio iorou bano, mia kiniou Luka, nojusolo bereio ea vio Vilipai, a kumemi numila Jokoluolu Na Sinaniano Na Taba ea vio na. Bogo napano jokoluolu nei bisi, ana numisel ea uako, nuburo bano-o nubokar bogoti jumo, naruei nubinimei nuboru Troas, napano nalo napano ajukamu aju rorea kumemi eaio. Naruei kumemi nubiniu numitua vio Troas bokar bogoti aluo [7].
Ana ea Legiano Lu, bogo napano m̃erenio batove bisi, jibe ka napano legiano na be moti na bogoti aluo jikario naruei, kumemi nubior kumemi liko namoneano nalo na vio na, nubolkouo a nubure kokorovio joko lu. Naruei Pol naio jidomii ka ber mia nuvituvan kavijova kia ga vo, mia bior ninei be vioriano na maariano kumemi liko, be iliano telabo, mila Pol bunu mil vio tebievi, ba bokar bogiano viovare vaarakurano. Naruei ea bogo nei, kumemi numitu nubior ea vajoomo tai mave ea vio vodobi tolu, mia tomu nalo abar yulu telabo binimei, ana mila vio bituvitunu toru laka joomo.
Naruei m̃eaku tai, siano Yutikas, naio jom̃a jotano ea bulukujegi, mia bogo napano Pol jom̃a mioliolu jiou bano-o, ana m̃eaku neibano mirano jouo mia mirano jouo. Naio mila jibe na banbano-o monmelio bobogu naruei, mia amiilo kanio naio mijoru ea bulukujegi nei, mijoru batove tavio ban manenea naio ea borotano. Vio nei naio jo laka mave, naruei bogo na ajikiti abatove, abokar naio, mia amialio ka napano m̃aro ruei. 10 Mia Pol bunu batove ka rial naio, naio mon korkoro ba tove, miabukario ka jum̃ano be juo, naruei naio ber kalo, berinavo “Kamiu kuvijog rivova re, kuvitigio re, vonga nei kiano meuliano binimei ea naio bereio ruei nei.”
11 Ana na Pol nalo abavin bereio, ana nalo amijev Sinaniano Lu nei, karina na nalo ajinan, ana iorou ka nina, ajukunu bereio bano-o viomijeni konlo, ana na Pol juvanlo bano. 12 Ana tivelinio ka m̃eaku nei, nalo aburu naio meul batitigio bereio jo naliko aba vonuo, a nalo amijog bo toru laka ka napano Pol mila batitigio m̃eaku nei banlo.
Pol nalo ajua m̃arabo ka avan bereio
13 Mia Pol naio ber ka kumemi ruei berenio nuvitukamu nuvisel ea uako, nuva nuvitu rorea naio ea komeli na vio Asoso, mia naio rimei iorou, riel ga sel uro. 14 Naruei kumemi nubano nuboru Asoso, karina naio binimei iorou, binimei mave ea uako, naruei kumemi nubiniu nubano nuboru ea bulukomeli na vio Maetilin ea uleule sesa tai.
15 Karina, kumemi nuburo-o nubokar legiano takurano bereio, mia nubauro numijaka ea uleule sesa tai bereio, siano Kiosi, a iorou kanio nina, ea legiano dolu nene, kumemi nubinimei nuboru ea uleule sesa na Samoso, mia legiano dolu nene bereio, ana nuboru ea komeli na vio Maelitas ea tanolabo, naruei nubauro ea vio na. 16 Ea bogo na, kumemi nubarlaka ga ea vio Eveso jibe na, maka nuvauro eaio, bior Pol naio mial berinavo maka rivu ka kito rodu bogo ve telabo laka ea tanobuku nei na vio Esia, bior naio jo jidomii ka verenio nuvijikia nuvila, mia bo ka nuvoru Yerusalemo rimemedu ka bogo na Jokoluolu na Yuṽi.
Pol naio joa vio Maelitas, naio mil maariano ban navurim̃araboiano nalo na vio Eveso
17 Naruei ea vio Maelitas, Pol miila toru ban ea vio Eveso, berinavo navurim̃araboiano na nalotuano nalo amei aial naio. 18 Naruei iorou kanio ana nalo abinimei, ana Pol berial kiano iliano na maaro banlo. Naio ber jibe nei, berinavo “Kamiu, kamiu kumijikia batitig kiniou bo ruei, napano jikar ea bogo napano nebinimei be moti garuei ea kiado tanobuku nei, na vio Esia, binimei bokar vonganei, kiniou nojo bija kamiu bogo tebievi ruei. Mia kumijikia batitig kanaku bajago bunu a kanaku im̃auano nalo na Tubo kanano napano m̃a nemilaio ruei. 19 Kamiu kumijikia ka im̃auano nalo na, nojom̃a nemilaio napano kanaku jidomiano melumu ga, a nemilaio ea jogumiraku, a nemilaio bunu ea bogokouo naio napano kulo Ju nalo amila ban kiniou, napano miyotuba ea kialo tiniemimiano nalo kar kiniou. 20 A kamiu kumijikia batitigio bunu ruei, napano iliano nonovio napano memedu ka averenio, napano mijikia riija kamiu, iliano nalo na maka noimou ka naverialio van kamiu, p̃eli na maka nemerou ka neverloglog kamiu kanio, nina ea bogo nalo napano kito rojua vio medave bija tomu telabo, p̃eli na ea bogo nalo napano kiniou nojom̃a nemiel jeliviv ea kunuemiu nalo. 21 Mia kiniou nemil ban kulo Ju nalo p̃eli na nemil ban nalo napano maka ave kulo Ju, mia maka neialerinio, mia nojo nejikili kalo, neberial banlo, neberenio nalo nonovio monoka aviliglo amei ea Atua, monoka amonea kiado Tubo Yesu Kristo.
22 “Mia vonganei, kiniou nojo naban bereio yako Yerusalemo, mia maka nejikia venia mia kulo Ju nalo ala van kiniou ka bogo napano mia novoru ea vio na, mia nomijog lubar ea kiniou ka Niununo Lu naio jom̃a buru kiniou jibe na, naruei monoka navan ga. 23 Mia Niununo Lu naio jom̃a mila kirimeravo ban kiniou ruei ka napano ea bulukomeli nonovio nalo napano mia notom̃a navan ealo, mia monoka novokar bogokouo nalo, mia tomu nalo aju rorea ga ka mia avuku kiniou navan ea nalakoiano. ?Tenene na kiniou nemial ka ver kiniou navan yako Yerusalemo, p̃eli mia tibe na ga bunu bo? 24  2Timo 4:7Mia naio bo ga na, bior napano maka nevitii kanaku meuliano naio rive vite tai, p̃eli na mokotenaku, ka monoka nesidomiio m̃elea, p̃eli ga. Mia kiniou nejidom titai takurano ga, ka mia nemijikia novuro ga rivano-o mia novokar juluvati na im̃auano napano Tubo Yesu midu joaio jum̃aku, ka napano monoka neverial Ioluano Vou na Bo na Atua kiano na tiniememiano ea vio reraio ga.
25 “Ana vonganei, nemijikia bunu ruei ka kamiu napano nojom̃a najanea kamiu, napano nemioliolu ka Atua kiano navenatuboiano ban kamiu, nemijikia ka mia kamiu nonovio maka lele kuvijikia kuvial miraku bereio bogo tai. 26 Verenio tai ka kamiu maka rudu Atua kiano iliano nalo ea kiano meuliano vo, napano m̃a neber ka kamiu ruei mia naio riva kovio, mia verenio naio riva kovio, kiano burukija ritoa naio, mia ritoa re kiniou, 27 bior kiniou neberial m̃arabo ban kamiu ruei, mia kiniou maka noduvan Atua kiano jidomiano leleio ka kamiu.
28 “Naruei kamiu navurim̃araboiano nalo, bior Niununo Lu bitiri bulag kamiu javukia tomu nalo na m̃a abitikar nunu nalo na Atua kiano nalotuano nei, napano naio bulular ka burukija na kenerinio kanano, naruei kamiu monoka kuvitikar vatitig kamiu, a monoka kuvitikar vatitig nalo na. 29 Nao nejidom never ka kamiu, bogo napano ka mia kiniou nataluvo den kamiu bisi, mia nemijikia ka mia kuli deden nalo amei, aser niegeniege lelan kenemiu nunu nalo, mia nalo ala von ka ala dedade ealo, ava aveve terakurano. 30 Mia kiniou nemijikia never bunu, ka mia iorou kanio, mia kamiu tomu na tortoru tai ka kamiu ga, mia nalo atumolu, mia aver ilivovuiano na sibiano ve telabo, ka ala von ka avuru bulag naiagagoano nalo ava atakisorlo ga. 31 Tibe na, kamiu monoka kuvitu vatitig, a monoka kuvisirarago vatitig rivu, a monoka kuvisidomial ka kuvim̃au kouo tibe ka napano kiniou nemilaio ka bogo napano nojo bija kamiu bano-o bokar yuka tolu momou, napano bogo nonovio, ea legiano a ea bogiano, nojom̃a neberloglog tomu nalo, a neberial Atua kiano iliano memedu banlo, bano-o mia jogumiraku m̃a jibirbili biorlo.
32 “Mo vonganei, maka bunu toa jum̃aku ka mia nevitikar kamiu, mia nomidu kamiu kumitua Atua jum̃ano ga. A nobolkouo ka mia lilianiano Vou na Bo na tiniememiano na kanano, mia naio tom̃a rijai kamiu, rila kamiu kuvitu sikili, a rila ka mia kamiu bunu, kamiu kuvijikia kuvar ilivuiano maraiu nalo napano mia Atua rivar iorou van kiano tomu lu nalo.
33 “Mo nejidom kamiu monoka tiniemiu rimaio ka bogo napano kiniou nojom̃a na kitoliko, kiniou nojom̃a nemim̃au jibe na ga, a kiniou maka neyabar ka kenemiu saba novo nalo na jibe kanio kenemiu puruveru nalo, p̃eli na kenemiu kulum̃arauo nalo. 34 Mia maka neverenio ka mia kuvitikar kiniou ka saba nalo na, mia kiniou ga nebitikar kiniou ea im̃auano na jum̃aku be juo nei, mia nebitikar bunu nalo napano ajum̃a amim̃au bija kiniou ea bogo nei. 35 Naruei ea m̃arabo na, a ea bajago dolu nalo bunu, kiniou nejiloglog ka kamiu, neber bo ka kito roim̃au kouo ka rajai tomu nalo napano amelukluku a abijukude, bior kito monoka rosidomial Tubo Yesu kiano iliano tai, napano berinavo ‘Verenio jau kovokar kiamo ijaiano tai, mia kojog rivu, mia verenio jau kesian ijaiano tai rivano, mia kojog rivu ve toru lie, ilivuiano naio toaso.’ ”
36 Mia bogo napano Pol naio ber iliano nei bisi, ana nalo aminie, naruei naio bolkouo nalikolo. 37 Mo nalo ajikar ka ajegi naruei, mia abanjum̃alo naliko Pol, ajakia naio amijubaluba naio-o mia, 38 bior nalo ajum̃a ajidomial kiano iliano tai ga, napano ber mia aial mirano re bunu bogo tai. Kiano iliano nei naruei mila ana nalo amiel naliko, amiven binimei bereio ea uako napano kumemi numisel eaio.

20:24 2Timo 4:7