22
Pol mil ban nalo napano ajidom auebin naio rim̃aro
Naruei Pol naio mil banlo berinavo “Banalo, kamliko teta nalo, kiniou nejidom ka kamiu kuvijamo ka kiniou never bisivisii vatitig vite nonovio van kamiu. Kamiu kuviagago vatitig rivu ka kiniou beamu vo.” Mia bogo napano amijog ka Pol naio jom̃a mil banlo ea kialo iliano, napano mil jel Ipru, naruei nalo amelumu bo, ana ajidom ajog kanano iliano.
Ana naio berenio, ber Im̃auo 5:34-39“Kiniou nebe toro Ju ga tai, jibe ka kamiu, a kiniou nemiyotuba ea komeli na vio Tarsis, ea tanobuku na vio Silisia. Mia bogo napano kiniou telisu kia ga vo, nebinimei ea vio nei, ea vio Yerusalemo, a nomila kakario ea naverloglogiano na Kamiliel, napano kamiu kumijikia batitigio naio ruei. Kiniou nojoa jaano, naio berloglog batitig kiniou ka tuboiano na kiado tormoruo nalo kanalo, bano mia kiniou bunu nomue jaano, nebinimei nebe naverloglogiano na tuboiano nene. A jibe ka napano kamiu banei, kamiu kumisidomii toru ka kuvila Atua siano rimei ve toru, kiniou bunu, ea bogo nanua, kiniou nemila Atua kiano im̃auano bija kiaku meuliano momou. Im̃auo 8:3, 26:9-11Ea bogo na, kiniou bunu nebe toro tai napano m̃a tinieku jerlo laka napano ajum̃a ajakii M̃arabo Vou nei, napano kiniou nojom̃a nejeliviv ka nesiravo nalo na m̃a aju ajakiio, ana kiniou nojom̃a nobokakarlo, a nojom̃a nobukulo aban ea yimo na tetavokoiano, sum̃ano nalo a tire nalo. Ka bogo na, kiniou nejidom ka nalo monoka am̃arm̃aro ga, a nejidom ka kialo m̃arabo nei naio ribisi sop̃eli ga. Mia vite nei, kamiu kumijikia kuvika den parinio toro lu vija navurim̃araboiano na kanano komeli, bior ka napano nalo amijikia batitig bo ka kiniou napano nemila jibe na. Ana ka bogo na, abivivitauia m̃esi tealo ka rila ka mia nemijikia nava nejili tomu nalo kario M̃arabo Vou nei ea kanalo vio nalo.
“Ana ka bogo tai, kiniou nomidu m̃esi tai jibe na, mia nejidom ka navatove yako Tamaskas ka novokakarlo ea vio na, ka noiorkakarlo ka marimieni a ka novurulo amei bereio ea vio nei ka mia kanado tomu na tortoru nalo aje vironiano vanlo.
“Ana ka bogo na, nojo nemiel nabano, mia legiano viovare, vaataro ka ga novoru Tamaskas, mia nemiilo ka napano kolvare ga burum̃ara miamoiano tai na vio mave mereralii vio napano nojom̃a nemiel eaio. Naruei vite nei mila ana nomijoru nabatove ea borotano, ana nemijog iliano tai berinavo ‘!Sol, o, Sol, o! ?Bior venia ana jau kojo komila lelan kiniou jibe na ka napano jau komila na?’
“Ana na nebika denio neberinavo ‘?Ana Tubo, jau kobe keinia?’
“Ana kiniou nemijog mil ban kiniou bereio, berinavo ‘Yesu re Nasarete nene nei, napano jau komila bova banio, ninei be kiniou nene nei.’ Naruei nalo napano aju iorou ka kiniou ka bogo na, nalo abitikar burum̃ara miamoiano nene, mia nalo maka ajog joono nei napano jom̃a mil ban kiniou.
10 “Avona bisi ana nebika bereio, neberinavo ‘?Ana Tubo, mia kiniou nala tum̃abe naruei?’
“Ana Tubo mil ban kiniou, berinavo ‘Jau kotumolu, keiel kava jouro ea vio Tamaskas ga, ana mia toro tai rimei riverial vanso im̃auano nalo napano kiniou nemije vatitigio ju ruei ka mia jau koim̃aukanio.’ 11 Ana nemijog iliano nei, mia maka bunu nejikia neial vite, bior burum̃ara miamoiano neibano naio mila miraku miununu garuei, naruei nalo abokar jum̃aku ga, aburu m̃arabo ka kiniou jibe na, nubano-o nuboru Tamaskas.
12 “Ana na maka vesiou ga, toro tai na vio na naio binimei mial kiniou. Naio be toro tai napano be Atua kiano riano, a naio monmonea kanado tuboiano, a kanado Ju nalo na vio nei nalo amial naio jibe ka toro novo tai laka, mia siano be Ananaias. 13 Naruei naio binimei jikili ju vaataro ka kiniou, ana mil ban kiniou, berinavo ‘Kuruaku Sol, vonganei, neber ka jau miramo avu bereio.’ Ana ea aura nene ga jibe na naruei, ana nemijikia nemial Ananaias nene mirano. 14 Mia naio mil ban kiniou bereio, berinavo ‘Atua Tomoruo na korobido nalo kanalo, naio berkarso nua ruei, ka mia jau naruei komijikia kejikia kanano sidomivaniano na toru tai, a ka mia jau naruei keial kiano Toro Memedu, a kojog kanano iliano. 15 Atua naio berkarso ruei, ka mia jau kava koverial ka tomu nalo ea vio nonovio, ka vite nalo na jau komialio a napano jau komijogio. 16 Mia vonganei ga, kito monoka rala vite tai beamu vo. Jau monoka kotumolu, kavaruei ea Yesu siano, naruei sio nei ga naio mia sekon bulag nono kiamo kariano nalo, ana mia jau komei komeravo ea Atua mirano.’
17 “Avona kario, ana kiniou nebinimei ea vio nei Yerusalemo bereio, ana naban ea Atua Kunuano Lu, ka nejidom nobolkouo. Ana bogo napano nojom̃a nobolkouo, nemijogio jibe ka kiaku jidomiano ba kovio, 18 ana nemial Tubo mil ban kiniou, berinavo ‘Jau kala sop̃eli, kataluvo den vio Yerusalemo vonganei, bior ver nalo na vio nei, ver kotukunu vanlo ka venia napano nemila banso, mia nalo maka ajikia amonmoneaso leleio.’
19 “Mia kiniou neberii ka naio, neberinavo ‘Ana Tubo, nalo amijikia batitigio kiniou ruei, bija venia napano m̃a nojom̃a nemilaio beamu. Nalo amijikia ga ka kiniou naruei nojo nejeliviv ea yimo na volkouano na kumemi kulo Ju nalo kenememi, a nojom̃a nobokar nalo napano amoneaso. A amial ruei napano nojom̃a nebitilo, a nojom̃a nobukulo aban ea nalakoiano, naruei nejidom neber monoka amonea kiniou ga ka nebe riano ga. 20  Im̃auo 7:58Mia nanua, bogo napano kanamo toro na Stevin, kiano burukija miou, nalo amijikia batitig ka kiniou naruei nojo bijalo ka bogo na. Bogo napano nalo ajubabinio m̃aro, kiniou nemiijalo, a kiniou nebitikar batitig m̃alo kulukoti nalo. !Monoka nalo aiagago ka kiniou ga na!’
21 “Mia Tubo naio ber ka kiniou ga, berinavo ‘Jau kataluvo den vio na ga, kiniou nejidom neiilaso kavan ea vio nalo na koalabo laka, jau kavan ka nalo napano maka ave kulo Ju nalo.’ ”
22 Ana binimei bokar aura nei, ana nalo nene napano ajum̃a amiagago ka Pol aju amije tilinielo batitigio ga kanio, mia vonganei, kanalo siniabu ka naio binimei bereio, naruei nalo aju amiagiaga ga bereio, aberenio “!Ei, bo ka auebin ga toro kiri bova na rim̃aro! !Kito maka rosidom toro na jibe na naio rimeul toa vio yetemeriba nei!” 23 Naruei nalo ajum̃a amiagiaga ga jibe na, a ajum̃a ap̃ilig m̃alo kulukoti nalo ea Pol, a aju ajuvu bulukievi na m̃arabo janea vio. 24 Ana toro na toru na mira naio ber ka avuru Pol taluvo den tiniobi nalo na, riva jouro ea kanalo burusio ga, a naio berenio nalo avitivio kija, ajikili kanio ka aleal vite venia naruei naio mila ana na tiniel jer m̃elea naio toru jibe na.
25 Mia bogo napano amiorkar naio bisi, ana ajidom avitiv naio naruei, mia Pol ber ka kanalo navurim̃araboiano nei tai, beri-navo “?Jum̃abe, memedu ka kamiu kuvitiv tavukia toro tai napano naio jotano ka navitikariano na vio Romo, a napano naio maka rivan ea komeli vo ka atibure vatitig naio, p̃eli na kamiu kumijikia kuvitivio ga tibe na a?”
26 Mia bogo napano navurim̃ara-boiano nei naio mijog Pol kanano vikadeniano nei, naio berenio mia avitiv re naio tukamu vo, ana sop̃eli ga naio ba mial kanalo toro na toru, berinavo “?Ei, mia jau kala tum̃abe ka toro nei naruei? Naio berialio ber naio jotano ka vitikariano na vio Romo.”
27 Naruei toro na toru nei binimei ka rial Pol bereio, naruei bika denio, berinavo “!Ei, jau kover vatitig rivu! ?Jau kojotano ka vitikariano na vio Romo, p̃eli na makanio?”
Ana Pol berdop̃eio, berinavo “Ee, kiniou nejibe na naruei.”
28 Naruei toro na toru nei ber ka Pol berinavo “?Ana jau kojum̃abe na jibe na? Ka kiniou jibe na, kiniou nobulu burum̃ara puruveru nei.”
Ana Pol berenio jibe nei, berinavo “Ii, mia kiniou, karam̃aku jibe na mugaruei, ana kiniou nemiyotuba, nejibe kanio bunu.” 29 Mia bogo napano nalo napano ka avitiv naio amijog iliano nei, amijikia naruei ka Pol naio be toro na toru tai jibe na. Ana ajaraluvo den naio vaarakurano, amijikia ka mia avitiv re naio naruei, a toro na toru nei bunu, vonganei naio bunu merou kija, bior ka napano naio be toro na mira na vio Romo tai, mia naio mila bova ruei ka Pol napano naio bunu jotano ka navitikariano na vio Romo.
Aburu Pol ea kulo Ju nalo kanalo burum̃ara komeli
30 Mia kavijo nene, ana toro na toru na mira nei naio jo jidomio ka rijikia kia na vo venia naruei be burupati na siniabu nei, ana naio bio tomu nalo na tortoru na kulo lu nalo bija navurim̃araboiano na kulo Ju nalo kialo, ber monoka atu rorea naio ea burum̃ara kanalo komeli. Naruei naio berenio ajubarbulag m̃arimieni den Pol, ana naio buru batove ea burum̃ara komeli neibano, naio bitirikar Pol ju iviso ka nalo.

22:3 Im̃auo 5:34-39

22:4 Im̃auo 8:3, 26:9-11

22:20 Im̃auo 7:58