23
Naruei Pol naio buku mirano memedu ea tomu na tortoru nei, ber kalo, berinavo “Kuruaku nalo, ea nono kiaku meuliano binimei bokar banei, ea im̃auano nonovio na Atua kiano napano nemilaio, maka nojog titai tuluborua kiaku iviso, ka river kiniou namila maka rimemedu. !Maka leleio ga ruei!”
Mia bogo napano parinio toro lu nei Ananaias mijog iliano nei, naio tinien mimi toru laka ban Pol, a ber ka nalo napano aju vaataro ka Pol ber nalo ajuba niono. Mat 23:27,28Naruei Pol mil kija ban naio naruei, berinavo “!Ei, jau kovitikarso, mia Atua ruebinso navo! Jau kojo tano ea vio na kiado natuboiano, ea vio na natibureano na toro, mia karina jau na naruei komila korov tuboiano nene bereio, napano koberenio ajuba kiniou tibe na. Jau kobe kulmedede ga tai na kojo na.”
Mia nalo napano aju vaataro aberinavo “?Ei, jau koberiam̃a bo ka keil rivova tibe na van Parinio Toro Lu na Atua kanano tibe na, p̃eli na tum̃abe?”
Naruei Pol naio berinavo “!Aa, riano-o! Kuruaku nalo, kiniou namijog kiano iliano mia maka nejikiaio, maka bunu nesidomiio never naio be Parinio Toro Lu na. Mia jibe ka napano kamiu kuberial batitigio ban kiniou ruei, naruei nemijikia ka nemil maka rimemedu ka naio, bior Atua kanano Iliano Lu berial batitigio ruei, ber maka rivu ka kito reil rivova van toro na toru na tomu nalo na kiado.”
6-8  Mat 22:23; Mak 12:18; Luk 20:27; Im̃auo 26:5; Vili 3:5Naruei Pol maka bunu rijikia venia mia naio riverenio naruei, ana mial ka nalo napano aju joomo ea vioriano ka bogo na, togio abe Varisis, a togio abe Satusis. Taara juo nei ajum̃a amila baravo toru, bior Satusis nalo aberenio mia tomu nalo maka ajikia ameul ea nam̃ariano, mia aberenio vite nalo na jibe kanio nailiano nalo, p̃eli na niununo nalo, aberenio vite nalo nei maka titai tibe na, mia Varisis nalo amonea vite nalo nei. Ana Pol mijikia naruei ka mia river tum̃abe, naruei naio bio ban tomu nalo na tortoru nei, berinavo “Kuruaku nalo, kiniou namaluvo ea yati na Varisis memedu. Karam̃aku nalo abe Varisis, a kiniou bunu nebe Varisis. Naruei bija Varisis nalo, kiniou nomonea ka bogo napano toro m̃aro, karina, mia naio mijikia rimeul bereio. Naruei nejidom jibe ka kiniou nojumolu nojukamu ea miremiu bior tomu tai ajidom ail van kiniou rivior kiaku moneano nei.”
Naruei Pol kiano iliano nei mila ana Varisis nalo napano aju ana ajikar ka amila baravo bereio naliko Satusis nalo napano aju nei, mila ana nalo nonovio na ea vioriano nei aburuburelo bereio. Amila jibe na bano-o, binimei toru laka, a karina, nalo naverloglogiano tealo ka tivelinio na Varisis nalo ajumolu, amil kirisikili laka, aberinavo “Kumemi numial ka toro na naio bo ga, maka vite tai ka napano mia kito romijikia reil vanio riviorio. ?A kei mijikia, p̃eli be riano ga ka niununo tai bo p̃eli na nailiano tai mil ban naio koviobo?”
10 Mia siniabu nei ba toru laka naruei, nalo ajum̃a ajidom ka atukulo riviorio, ana toro na toru na kulo na mira kialo mialio ka bova, naio merou ka tibe m̃a na mia nalo aser niegeniege laka ka Pol, naruei naio miila kiano tomu nalo abatove, aburular Pol denlo, ana aburio ban bereio ea kialo burusio.
11 Ana ka bogiano, Pol mial ka napano Tubo ju jumolu ju vaataro keanio, napano jom̃a mil banio, berinavo “Pol, mia komerou re. Jau koberial batitig kiniou ban tomu na abe p̃irilo ea vio nei ruei, ana kiniou nejidom ka mia jau monoka kala tibe na ga, ve vaarakurano bereio, nina ea vio Romo.”
Kulo Ju tealo abarvio ka auebin Pol
12 Ana ea kavijo, kulo Ju nalo tealo abinimei vio takurano ka atuluku ga, ka averii ka mia tum̃abe ana mia amijikia auebin Pol. Mia bogo napano amileal m̃arabo tai bisi ana aberkar ea Atua siano ka mia atuvan sinaniano vija munuiano nalo, rivano-o mia auebin Pol tukamu vo. 13 Naruei nalo napano abijurukar iliano nei a napano amilakakar verikariano jibe na, nalo ajodovulu tomu nalo duelimo va veri [40].
14 Ana iorou kanio ana aba amial tomu na tortoru na kulo lu nalo, naliko navurim̃araboiano nalo, ana aberial vite nei banlo. Aberinavo “Kumemi nuberkar jikili ea Atua ruei, ka mia kumemi nuvel ka sinaniano nonovio rivano-o mia rivokar bogo napano mia numijikia nuvue bin toro na. 15 Mia kumemi numisidom ka kuvijai kumemi, napano kamiu kamliko nalo na ea kiado komeli, kamiu kuviila toru rivan ea toro na toru na tomu nalo na mira na, ka naio rivuru toro nene rivatove ea komeli bereio, kamiu kuvila sibilili naio ga kuver kumisidom kuvitii bereio iliano nalo na. Naruei mia kumemi nuvitu rorea ea m̃arabo ga, a bogo napano amei, mia nuvuebinio, napano naio jo koalabo ka komeli kia ga vo.”
16 Mia iorou kanio, ana na Pol, kuviviniene kenerinio tai naio mijogial ka napano ajum̃a aberii ka mia ala tibe na, naruei kiritete nei naio ba memedu ea burusio na tomu na mira nalo kialo, ana ba berial vite nei ban Pol. 17 Ana Pol bio tomu na mira nei tai kalo, berinavo “Ai, koig kobijuku bo, jau kovuru m̃eaku nei riva rial kenemiu toro na toru, naio mijikia titai napano bo ka mia toro na toru na naio monoka rijogio.”
18 Naruei naio buru Pol kumerano nei ba ban kialo toro na toru, a berkanio berinavo “Pol napano jo rove yako ea nalakoiano, naio berenio novuru kumerano nei rimei river titai vanso.”
19 Naruei toro na toru nei naio bokar m̃eaku nei jum̃ano, ana burio ba jibe ka naljuo ga, naruei bika denio, berinavo “?Mia jau kojidom kover venia van kiniou?”
20 Ana na Pol kumerano nei ber bulavulagio banio, ber “Jau keialio, tomu na tortoru nalo na kulo Ju abitirilar kanalo tiiano tai ruei, ka mia auebin kumeruaku nei, Pol. Nalo aberenio ruei ka mia aiila toru rimei vanso, ka nalo ajidom avitii vatitig bere vo ea tivelinio na iliano nalo nei, ka mia nalo avikaso ka beni, mia jau kovuru Pol rivatove bereio ea kialo komeli. 21 Mia maka rivu ka jau kala tibe na, bior nalo ajum̃a amila sibi ga na. Aberenio ruei ka bogo napano verenio kamiu kuvitua m̃arabo, kuvitum̃a kuvatove, mia nalo tovulu duelimo va veri [40] nei aviako ea kamiu, nalo auebin kumeruaku na. Nalo na aberkario ruei ea Atua ka mia atuvan sinaniano vija munuiano rivano-o mia verenio aial ka auebinio bisi, ana nalo nei naruei ajum̃a aju rorea kamiu ruei, ka verenio jau kajamo ka mia kuva tove bereio.”
22 Ana toro na toru nei naio ber ka Pol kumerano nene, berinavo “Bo ga, mia kiniou never kaso memedu, mia jau koverial re van toro tai bereio ka kobinimei koberial vite nei ban kiniou ruei. Mo siva toru, jau komijikia kava vonuo bereio naruei.”
Amiila Pol ban ea parinio tubo tai na Romo ea vio Sisiria
23-24 Mo toro na toru na kulo na mira kialo nei naio bio kiano tomu juo, naio ber jibe nei, berinavo “Vite nalo na tivelinio ka toro nei Pol, abinimei jikili laka. Vonganei, mia kiniou neiila naio riva toa kiado parinio tubo Veliks jum̃ano, napano naio jo rove yako Sisiria. Kamjuo, kuvila batitig taara tai na tomu na mira na kiado, ka kuvisirag kuku vatitig rivu ka Pol, kuvuru naio rivatove. Kamiu kumijikia kuvuru tomu na mira toromomou ve juo [200], vija duelimo va aluo [70] napano avar parinio bue kulorinio, vija toromomou ve juo [200] bereio napano abar mira nalo na uteute. Kuvidu Pol kanano parinio bue kulorinio tai bunu ka naio mijikia totano eaio. Kiniou nejidom ka kamiu kuvituvan banei bogiano, ka m̃erenio koveri [9] bogo napano vio melijo ruei.”
25 Naruei toro na toru nei naio jiri m̃esi tai ka adukario rivan vijalo, naio jirio jibe nei, berenio:
26 “M̃esi nei, kiniou Klotias Lisias, napano nebivitauia biedu banso, Parinio Tubo Veliks, napano jau kobe toro na toru na vio Romo napano jau kobitikar kiado burum̃ara tanobuku nei.
27 Kiniou najaaro toru ka nevitavo vijaso bereio ea m̃esi nei.
Toro napano aburio biedu banso na, kiano tukunu nene jibe nei: beamu, kulo Ju nalo na vio nei abokar naio, vaataro ka auebinio. Avona karina, nemijogial ka napano naio jo yetano ka kiado vitikariano na Romo, naruei kumemi nubatove, ana nuburular naio den kulo Ju nalo nei jum̃alo.
28 Naruei kiniou nejidom nejikia ka venia naruei naio be burupati na vite nei, naruei noburu naio batove ea kialo komeli na toru.
29 Ea bogo na, kiniou nemial ka napano naio maka rila titai napano rimemedu ka mia auebinio p̃eli na adu vironiano rivanio, mia nemial jibe kanio nalo ajum̃a amila baravo naliko ka tivelinio na tuboiano na nalotuano na kanalo ga.
30 Avona karina, iliano tai binimei bokar kiniou, ber aberiio ruei, amileal m̃arabo ruei ka ala vonio bereio ka auebin rim̃aro. Mia kiniou nemial bo ka neiila naio riviedu sop̃eli ga, mia neber bunu ka nalo napano tiniel jerio, neber monoka nalo aviedu averial ea miramo vite nalo napano ajidom atibure naio riviorio.”
31 Naruei tomu na mira nalo amila jibe ka napano kialo toro na toru nei berenio, naruei bogiano ana aburu Pol, mia burum̃ara taara nei ajuvan vio Yerusalemo, aba abokar vio Antipatris. 32 Naruei kavijo nene, tomu na mira nalo na amiel ka jaalo ga abavin bereio Yerusalemo, mia nalo napano abar parinio bue m̃arauo, naliko kia Pol vo, aban ea kialo m̃arabo abano lie abatove Sisiria.
33 Mia bogo napano abinimei aboru ea vio nene, amidu m̃esi nei ban parinio tubo nei naruei, iorou kanio ana aburu Pol ba ajuvan naio joa jum̃ano. 34 Naruei parinio tubo nei naio buluku m̃esi nei bisi, ana naio bika den Pol, ber naio be toro na tanobuku na vabe. Ana Pol naio berenio naio be toro na vio yako Silisia ga, 35 ana parinio tubo nei ber bereio, ber “Mo bo ga, kito monoka rotu rorea ga nalo napano mia amei ail vanso, naruei bogo napano ver amei, mia kiniou novurulo ea nailivatitigiano kitoliko.” Mia naio ber ka kiano tomu nalo na mira, ber “Toro nei naio mijikia to vija kito beamu vo ea yimo moruo nei, Parinio tubo Erot kiano, ninei kito rojua vonganei, mia kamiu kuvisirarago kuku vatitig rivu ka naio ea vio na.”

23:3 Mat 23:27,28

23:6-8 Mat 22:23; Mak 12:18; Luk 20:27; Im̃auo 26:5; Vili 3:5