24
Kulo Ju nalo abinimei ka ail van Pol ea Veliks mirano
Mo Pol naio jo jibe na-o, bokar bogoti jumo barlaka, ana iorou kanio ana Parinio toro lu na vio Yerusalemo neibano Ananaias naio binimei rove nei Sisiria, naio naliko navurim̃araboiano dolu nalo tealo na kulo Ju nalo kialo, bija toro tai na kialo tuboiano, ka mia naio ril kanalo, siano Tetalas. Naruei nalo nei aba amial Parinio Tubo Veliks ka averial vite nalo napano ajidom ka ail rivan Pol riviorio. Mo nalo abio Pol binimei joomo bunu, ana Veliks naio jian bogo ban Tetalas ka mijikia rivetavo ea kanalo iliano.
Mia naio mil ban parinio tubo nei naio berinavo “Parinio Tubo Veliks, kumemi numisaaro toru laka ka nuvitumolu ea miramo banei, bior ka napano numialio ka napano jau kojom̃a kobitikar kumemi bo laka. Jikario ea bogo napano jau kobokar im̃auano nei, binimei bokar vonganei, kiamo masouano naio mila tum̃aro novo joa buruvenuo nei, a jau kojom̃a komila vite vou nalo telabo ka rijai im̃auano na vio nei. Tibe na, kumemi nuberenio kenememi burum̃ara sivaiano banso ka napano dam̃ariga jau kojom̃a komila batitig kumemi bo laka ea vio nei jibe na. Mia jau, kobe kanamo im̃auano telabo, maka rivu ka kumemi nuvila lelanso ka kenememi iliano nalo ve telabo laka, mia kiniou najidom ka novika denso kovijuku rivu ka kumemi, keiagago ka kenememi iliano telisu tai napano bulati ga.
“Mia ea tivelinio na toro nei, kumemi numialio jibe ka pariparinio kirisikili kija. Naio jom̃a miel janea kulo Ju nalo ea buruvenuo dolu nalo, a ea vio nonovio napano naio ban eaio, mia naio mila tomu nalo aburuburevurelo a amila baravo. A naio be navurim̃araboiano tai na taara na tomu nalo neibano, napano aberenio naio miyotuba ea vio Nasarete, napano p̃eli naio be nalotuano dolu tai koviobo, p̃eli na ver makanio, mia nalo ajum̃a amila baravo ga na. 6-7 Ana bogo napano toro nei naio binimei jo Yerusalemo, naio mila kirivova-o mia naio jidom rila bulag tolu na yimo lu na kenememi nei, tenene na kumemi nubano nubokario. Mia ver jau kovika den naio ga, mia komijikia kojog ka vite nalo nam̃a nuberenio nalo abe riano ga.”
Ana bogo napano naio jom̃a milili jibe na, ana kulo Ju dolu nalo ajum̃a ap̃iliṽilig pariparilo, aju aberverenio aberinavo “Nina naruei, jibe na naruei, be riano ga na.”
Pol berdop̃elo
10 Ana iorou kanio, parinio tubo nei naio bitikar Pol ana jian bogo banio ka naio mijikia river kiano verdop̃eiano. Naruei Pol naio berinavo “Parinio Tubo Veliks, jibe ka napano jau kejibure kumemi ea buruvenuo nei ka yuka telabo abarlaka ruei, mia najaaro ga ka notumolu notukamu ea miramo ka nodu kanaku verdop̃eiano. 11 Mia kiniou nejidom never kaso ga, ka nabavin yako Yerusalemo maka vesiou leleio. Ver jau kovika vatitigio ga den tomu nalo, mia jau keleal ka kiniou naban ea vio na ka ga nava novolkouo ea Atua Kunuano Lu, maka rivokar bogoti ve duelimo ba veri [14] vo. 12 Mia bogo napano nojoa vio na, mia maka aial ka napano kiniou nemila vite tai. Maka nala siniabu vija toro tai, a maka neilili van tomu tai neverenio nalo amila vite tai. Ea Atua Kunuano Lu, p̃eli na ea yimo nalo na volkouano nalo, p̃eli na ea vio be na ea komeli, mia maka nala titai leleio. 13 Mia vite nalo napano nalo aberii kaso vonganei na, ka kiniou nemila jibe na jibe na, nina be iliano na kanalo taara ga na, mia nalo maka aver vite tai ka rikurukar kialo iliano vanso, ka rila kanalo iliano nei rive riano.
14 “Mia vite takurano ga kiniou nemijikia najamo kanio, nemijikia never kaso neverenio, nao, kiniou nemila nina. Vite na, napano kiniou nojom̃a najakii M̃arabo Vou nei, napano m̃a aberenio nalotuano dolu. Mia maka tibe na, bior ea m̃arabo na, kumemi numitu nubolkouo ka Atua takurano ga, nina Atua na korobimemi tormoruo nalo kanalo, numitu numonea ga vite nalo napano kenememi tuboiano berenio p̃eli napano kenememi naverialiano nalo abivitauiaio. 15 Mia jakii vite nalo na, mia kiniou nojo ga ban Atua, be verare ga ka napano nalo bunu aju abitikuku kanio, ka mia naio rila tomu nalo nonovio ameul bereio ea nam̃ariano, nina nalo napano amemedu ea mirano, a nalo napano maka amemedu ea mirano. 16 Naruei bior kiniou nemijikia ka mia Atua rila tibe na, mia maka nosidomii ka mia nela re bajago na bova tai leleio. Mia bogo nonovio ga, nemila vonvon toru laka ka mia vite tai ve telisu tul re kiniou bogo tai, river ka nemila bova ea Atua mirano p̃eli na tomu nalo miralo.
17  Im̃auo 21:17-28“Mia yuka tealo barlaka ruei, mia nojom̃a naban ea buruvenuo dolu nalo, mia karina, vonganei ga, ana nebinimei bereio ea vio Yerusalemo. Mia tomu nalo na laka yako ajuvanini ijaiano tai ka rijai kenememi tomu nalo na vio Yerusalemo, ana na kiniou nabar ijaiano nei nebinimei, nabar banlo, a nejidom nava nala sida bunu ea Atua Kunuano Lu. 18 Ana bogo na m̃a kiniou nojoa Yimo Lu, nemila sida na meravoano bisi, ana na nalo na abinimei amial kiniou. Ka bogo na, maka bunu ve toro dolu tai atu rivija kiniou, mia maka ve iliano p̃eli na uetubaiano leleio, mia iorou kanio, ana kulo Ju nalo tealo na vio Esia abinimei, ana nalo naruei ajikar siniabu nei. 19 Mia nalo napano abe burupati na vite nei, ver asidomii ka kiniou namila vite tai bova, mia bo kanio ver nalo bunu atu rivija kito ea vio nei banei ka averialio kaso, mia maka neialo. 20 Ver p̃eli, mia bo ka jau kalavonio ka kovika den nalo dolu napano aju na, ka bogo napano aburu kiniou naba nabavin ea kanalo komeli, mia amileal kiniou nemila venia. ?Kiniou nemila vite venia na maka rimemedu, p̃eli na neber iliano venia na maka rivu? Nejidomiio-o, maka lele garuei. 21  Im̃auo 23:6Mia iliano takurano ga na kiniou neberenio banlo, neber jibe nei, neberinavo: Kiniou nemial jibe ka kamiu kumisidom kuvil rivan kiniou banei, rivior ga kanaku moneano nei, ka bogo napano toro m̃aro, karina mia naio mijikia rimeul bereio. Naruei kiniou neber iliano na, karina mila ana nalo ga ajum̃a amila siniabu kalo toru bereio.”
22 Ana Parinio Tubo Veliks nei, naio mijikia kija ruei vite telabo ea tivelinio na M̃arabo Vou nei, mia bogo napano naio mial ka siniabu neibano, kulo Ju naliko Pol amila bior vite nei, naruei naio jetavoko iliano ga, berinavo “Bo, mia kito rotua vio nei beamu vo. Mia kiniou notororea ga toro na toru na kulo na mira nalo kanalo Lisias tu mave Yerusalemo rimei, ana mia nemijikia nojog vatitig kiano veriiano tukamu vo, avona bisi, ana nejev kanaku natibureano van kamiu.” 23 Mo naio ber ka kiano tomu na mira nalo ka avokar Pol vo, nalo atukuku kanio, mia naio berenio nalo ala sikili laka re rivanio, monoka ajamo ka naio rieliel kija ga, a averbure re kiano bilbilu nalo ka amei aiadu kanio avitikario.
Pol berii Yesu ban Veliks naljuo kouano
24 Mia Parinio Tubo Veliks nei, kouano be tira re Ju tai, siano Trusila, mia naljuo nei ajidom atukunu kija naliko Pol vo. Mia legiano tealo barlaka ruei, bisi na abe juo abinimei ea vio na Pol joaio, ana aburu Pol binimei, naruei Pol mil bijalo, naio berii kiano moneano na ea Kristo Yesu. 25 Mia Pol juvan iliano telabo lie vo ban naljuo, naio maka rialerinio ealo leleio, mia berii jum̃abe ka napano toro monoka rila bajago na memedu, a ka napano toro monoka telan vuu vatitig ka kiano meuliano, mia berii bunu tibureano napano Atua kanano ka mia rimei ea legiano na maaro. Naruei bogo napano Veliks mijog iliano nalo nei, naio mijog jibe ka julu m̃elea kiano jidomiano, mila naio merou kija, mo naio ber ka Pol, berinavo “Mo bo, bare ga vo. Jau kava joomo nei bereio vo, mia ver kiniou neleal kanaku bogo tai, mia neiila toru riviedu kaso bereio.” 26 Mia bogo napano Veliks naio mijog iliano nalo nei, mia naio be kiano jidomiano va tai bunu, napano naio jidomii berinavo mia Pol sian puruveru na toru tai rivan naina, ka rila ka naio river Pol naio mijikia taluvo bereio. Naruei kiano jidomiano nei mila naio jom̃a miila toru ka Pol julaka ga, a naio jo jukunu va telabo bijaio. 27 Mia naio jom̃a milala jibe na banbano-o bokar yuka juo, ana na naio bisi ea kanano im̃auano nei. Mia naio maka rijamo ka Pol ka taluvo bereio ea vio napano naio joaio, bior naio jom̃a jidomii ka rila kulo Ju nalo asaaro ka naio.
Mo iorou kanio, ana na toro dolu tai binimei midu Veliks nene jeleigio, napano siano Posias Vestas.

24:17 Im̃auo 21:17-28

24:21 Im̃auo 23:6