25
Pol berenio Sisa ga monoka tibure naio
Ana parinio tubo vou nei Vestas, naio binimei yako Sisiria, binimei ka rivitikar kanano tanobuku nei, mia iorou ka napano bogoti tolu ga barlaka, ana naio mial ka monoka riva rivitii vio mave yako Yerusalemo. Ana bogo napano naio bokar vio nei, ana bior naliko tomu na tortoru nalo na kulo lu nalo, bija tomu dolu na tortoru na kulo Ju nalo, ana aberii niegeniege Pol banio. A nalo ajututua ka naio, aberenio ver naio jidom rila tena novo tai vanlo, nalo ajidom naio riila Pol rimei bereio ealo, napano amijikia avuru riva komeli ail vanio. Aber jibe na, mia nalo aju ajidomii luklukua ruei ka ver Pol rimei, mia nalo ava atu rorea naio yako, ka mia auebin ga naio rim̃aro ea m̃arabo iviso viovare. Ana Vestas naio berinavo “Bo ga, mia vesiou re ga ana kiniou bunu navan bereio yako Sisiria, ea vio napano ajum̃a abokar toro nene joaio. Tibe na, mia kamiu tomu na tortoru tealo, kumijikia kuvitakisor kiniou ravatove, ka mia reial tum̃abe. Ver toro na mila vite nalo tai napano maka rimemedu, mia romijikia rala iliano ea bogo nene ga.”
Naruei Vestas jo naliko yako Yerusalemo maka rivokar bogoti ve duelimo ba veri [14], ana naio batove bereio yako Sisiria, naliko nalo nei tealo. Ana ea legiano dolu nene, ana naio ba jotano ea kanano vio na tibureano, ana berinavo ava avuru Pol rimei. Mia bogo napano Pol binimei joomo, ana kulo Ju na vio Yerusalemo napano ajakisor Vestas abinimei, ajikili aju, ana ajum̃a aberial burum̃ara vite va nalo telabo napano aber Pol naio jom̃a milaio, mia kanalo iliano nalo nei maka atu sikili leleio. Mia bogo napano Pol naio jidom ka sian kiano verdop̃eiano, naio jekorov bulati ga berinavo “Kiniou maka nala titai leleio, napano nemilakorov tuboiano na kulo Ju nalo kanalo, a maka nala niegeniege Yimo Lu na vio Yerusalemo, a maka nalakorov leleio bunu tuboiano na parinio tubo na vio Romo nei, Sisa kiano.”
Mia Vestas nei, naio jom̃a jidomii ka rila kulo Ju nalo ajog rivu ka naio, ana naio jidom ka rilavonio ka rila tibe ka napano nalo aber kanio, ana naio bika den Pol, berinavo “?Jum̃abe, p̃eli bo ka mia kiniou novuruso rava komeli yako ga Yerusalemo, ana mia jau kotumolu kotukamu ea miraku bereio ea vio na?”
10 Ana Pol berdop̃e, berinavo “Vonganei, ea vio nei, kiniou nojumolu nojukamu nojua miramo, jau toro natibureano na tuboiano na Sisa na vio Romo ruei. Verenio vite tai napano ka mia kala van kiniou, vio nei naruei naio memedu ga ka jau komijikia kalaiio. ?Mia kiniou navavin mave yako Yerusalemo bereio ka vaio? Jau kobitilubar ruei ka napano tivelinio na ea kulo Ju nalo, maka kialo iliano tai ea kiniou tu sikili leleio. 11 Mia ver jau komial kiniou nemila titai bova napano memedu ka mia monoka nam̃aro riviorio, nina naio bo ga na, maka notom̃a nalavonio ka novuro denio. Mia ver nalo na, maka kanalo iliano tai bereio ka mijikia tumolu tu sikili, mia maka rimemedu leleio ka jau keiila kiniou navan bereio ea jum̃alo ka ala vaio napano ajidom van kiniou. Vonganei, jibe ka napano kiniou nemijikia nalaio, jibe ka nojotano ka vitikariano na vio Romo, mia kiniou neber vatitig kaso, kiniou nejidom ka Parinio Tubo Sisa na vio Romo, naio ga monoka tibure kiniou.”
12 Mia iliano nei mila Vestas ba mil naliko kiano vuroniano nalo beamu vo, avona bisi, ana binimei bereio, berinavo “Jau koberenio ruei kober kojidom Sisa ga tibureso. Mia kiniou neberenio bo ga na, parinio tubo nene, naio nei naruei napano mia jau kotumolu kotukamu ea mirano.”
Vestas jukunuii Pol ban tubo dolu na toru nei Akripa
13 Ana iorou kanio, bogoti tealo barlaka bereio, ana tubo dolu tai binimei yako Sisiria. Naio siano nei, Akripa Juo, mia binimei naljuo kuviviniene nei Benisi. Naljuo amijog ka Vestas jikar vonga kiano im̃auano napano be parinio tubo na tanobuku nei, naruei nalo ajidom amei aiadu ka naio. 14 Mia naljuo ajua vio nei bano-o, mia bogo telabo ajum̃a ajukunu naliko Vestas nene, mia bogoti tai ana Vestas naio jukunu banlo ea tivelinio na Pol. Naio ber ka naljuo, berinavo “Kiniou be toro tai joa kiaku yimo nalakoiano, napano joa Veliks jum̃ano beamu ruei, beamu ka napano kiniou nebinimei ea vio nei. 15 Ana iorou ka napano nebinimei, ana nabavin mave yako Yerusalemo, ana tomu na tortoru na kulo lu nalo, bija navurim̃araboiano dolu na kulo Ju nalo, abinimei aberii toro nei ka kiniou, ajidom ka kiniou neverial kiano tibureano tai kanio. 16 Mia kiniou neber batitigio kalo, neberinavo kiniou maka leleio nejikia nala tibe na ga, mia monoka novuru tivelinio ve juo amei vio takurano beamu vo, ana nalo napano amila veriiano, monoka averialio ea mirano toro napano amila veriiano kanio, a monoka nodu bogo van toro nei ka naio bunu rudu kanano verdop̃eiano. Kiniou neberii kalo neberinavo bajago na tuboiano na vio Romo na kenememi jibe na naruei.
17 “Tibe na, nemei nei bereio ea vio nei, ana kulo Ju nalo atumolu den Yerusalemo amei ka kumemi nuvila iliano. Mia bogo napano nemijikia ka nalo abinimei abokar vio nei ka vio be kijev, maka netii lilian bogo mia kavijo ga, nabano nojotano ea vio na tibureano, ana nabio toro neibano Pol binimei joomo. 18 Mia bogo napano kulo Ju nalo ajumolu ka averial vite nalo na toro nei, nejidomii neberiam̃a mia nojog aver burum̃ara vite va tai napano aberenio naio milaio, mia nina maka leleio. 19 Nalo aber ga vite sesa nalo ea tivelinio na kanalo nalotuano ga, napano aju amila baravo kanio naliko toro nei. Nina ea tivelinio na kanalo bajago moruo ga nalo, a ea tivelinio ka toro tai, siano Yesu, napano naio m̃aro ruei, mia Pol naio jom̃a berenio naio meul bereio. 20 Mia nalo ajum̃a aberii vite nalo napano kiniou maka nejikiaio, tenene na maka nejikia ka mia nala venia naruei, ana nebika denio verenio naio sidom ka rivan bereio mave yako Yerusalemo, ka nalo ala kanalo iliano ea vio na ga. 21 Mia karina, toro nei naio ber p̃eli ga, mia rivan re tibe na, naruei naio jumolu ber naio jidomii ka Parinio Tubo Sisa ga naio tibureio. Kanano iliano nei mila ana nobokar naio joa vio nei kia navo, ka kiniou neleal m̃arabo tai ka mia neiila rivan yako Romo, ka mia Sisa rivitii vite nei.”
22 Ana Akripa ber ka Vestas, berinavo “Mo kiniou bunu tinieku jii laka ka ver nemijikia nojog kija toro na kanano iliano.”
Ana Vestas berinavo “Bo ga, beni ga, na mia kamjuo kuvitukunu.”
Vestas buru Pol binimei ka Akripa riagago ka naio
23 Mia kavijo, amila vite nonovio ju vatitigio ea kanalo burum̃ara yimo na vioriano tai, amila jibe ka burum̃ara titai. Ana tubo na toru nei Akripa naljuo kuvivinieno nei Benisi, naljuo abinimei napano amiovovualo novo batitig ruei, mia abinimei joomo napano tomu na tortoru na kulo na mira nalo bija tomu na tortoru dolu nalo aju amiel iorou kalo. Ana amila vite nonovio ka naljuo nei jibe ka napano m̃a amila ea bogo na tortoru nalo na jibe nei. Amila bano-o bisi, ana Vestas berenio avuru Pol rimei joomo. 24 Ana aburio binimei, ana Vestas jian kiano iliano, berinavo “A Parinio Tubo Akripa, bija tomu dolu na tortoru nalo napano roju nei banei, nina be toro napano kulo Ju nalo abinimei amil ban kiniou biorio. Yako Yerusalemo, a ea vio nei, nalo abinimei abika jikili den kiniou aberinavo netiburio, aju amil telabo aberinavo toro nei, maka rimemedu ka naio rimeul riva lie vo, mia nalo ajidom ka naio monoka rim̃aro sop̃eli ga. 25 Naruei kiniou nebitii vite nei bano-o, mia maka neial titai ka mia rimemedu ka naio monoka rim̃aro riviorio. Avona bisi, ana toro nei naio bunu bika parinio tubo na toru na vio Romo, berinavo naio ga tibure naio, ana vonganei nojom̃a nebitiio ka mia monoka neiila naio rivan ga ea Sisa jum̃ano naruei. 26 Mia monoka nevivitauia m̃esi tai rivan vija toro nei ea kiado parinio tubo na, mia kiniou maka nejikia vatitigio bunu ka mia nevivitauia venia tua m̃esi nei. Tenene naruei, kiniou najaaro ka noburu naio biedu jikili jukamu ea miramo, tubo na toru Akripa, bija kamiu tomu dolu na tortoru nalo na, ka rovitii kanano iliano nalo nei bereio, ka p̃eli mia kamiu kumijikia kuvija kiniou ka mia nevivitauia venia tua m̃esi nei. 27 !Maka rivu ka kiniou neiila toro nei rivan ea natibureano na toru, napano maka neverial vatitigio ka iliano vaio napano milaio ana nemiila naio bano!”