26
Pol mil ban Parinio Tubo Akripa ea mirano
Ana Akripa berii ka Pol, berinavo “Mo, kiniou nejian bogo banso naruei ka kotukunu kaso ea tivelinio na vite nalo na.”
Ana Pol naio buku jum̃ano jibe na, ana jikar kiano iliano naruei, ka sian verdop̃eiano na vite nalo nene. Naruei naio berii jibe nei, ber “Parinio Tubo Akripa, kiniou nemial bo laka ka napano nemijikia notumolu banei ea miramo, ka mia nalavonio ka neverdop̃e iliano nalo napano kulo Ju nalo amila ban kiniou. Neber iliano na bior jau naruei, jau komijikia batitig ruei kanado bajago nalo kito kulo Ju, a jau komijikia batitig bunu ruei vite nalo napano bogo nonovio kiado tomu nalo ajum̃a amila baravo kalo biorio, a napano ajum̃a aburuburevurelo bunu biorio. Naruei kiniou nebika denso ka jau tiniem ser re kiniou, bior mia kanaku tukunuano naio tokol vite ve telabo tibe na naruei, a ve tebievi kija bunu.
“Kiaku tukunuano naio jikar jibe nei, kanio kiniou, jikar ea bogo napano nebe kiritete kia ga vo, nojo dam̃ariga kumemi liko kulo Ju nalo ga, nina ea kiaku vio, mia iorou kanio, ana yako Yerusalemo bunu. Naruei nalo amijikia batitig kiaku bajago nalo re nua ruei, a amijikia ka bogo napano nebe toro m̃eaku kia ga vo, Im̃auo 23:6; Vili 3:5mia nebijurukar taara na Varisis nalo, napano nalo naruei abokar m̃elea kiado tuboiano jovulu taara dolu nalo. Naruei ver nalo asaaro ka nalo bunu atumolu atukamu ea miramo, mia nalo amijikia averialio vanso, ka vite nalo nei napano nojom̃a neberenio nalo abe riano ga nonovio.
“?Naruei bior vaio ana nalo tiniel jer kiniou bereio? Nina bior kiniou noju jikili dam̃ariga ea verikariano tai napano Atua mila bija korobido nalo nua ruei, napano naio berenio mia naio rila tomu nalo napano am̃arm̃aro mia nalo amemeul bereio. Verikariano nene, kiado yati nalo duelimo ba juo [12] bunu nalo ajum̃a abolkouo legiano a bogiano ka amijikia avokario. !Parinio tubo, jau keialio vo! Vite nei Atua berkario ban kulo Ju nalo ruei, ana vonganei kulo Ju nalo nei ajidom ail van kiniou bereio bior kiniou nomoneaio. ?Kiniou maka nejikia, mia bior vaio naruei ana tomu nalo ajum̃a aber Atua naio maka rijikia rila toro napano m̃aro ruei rimeul bereio?
Im̃auo 8:3, 22:4,5“Be riano, beamu nua, kiniou bunu nejibe na, maka namonea vite nalo na. Kiniou tinieku jer toru nalo napano amonea Yesu re Nasarete, a nemial monoka nalavio sikili ka rila sio nei ribisi ga. 10 Naruei ea vio Yerusalemo, nojom̃a nemila vite telabo jibe na. Tomu na tortoru nalo na kulo lu nalo amijamo kanio ban kiniou, ana nabano nemila telabo ka namoneano lu nalo nei aban ea nalakoiano, ana bogo napano ajiburelo ka monoka am̃aro, kiniou nojo joomo eaio. 11 A kiniou nojom̃a najanea yimo nalo na volkouano, bogo nonovio ga nojom̃a nemila kikilo, a nojoma nomila vonvonlo, nojom̃a nomila vonvonlo ka aiolua Yesu siano. Mia nojom̃a nemila jibe na banbano-o napano nebitunu m̃ele, naruei nemijil dedade ealo abeve terakurano janea buruvenuo dolu nalo, karina, kiniou naban kalo bereio ea komeli nalo napano aba ajualo.”
Pol berii jum̃abe napano Yesu miyotuba ka naio
12 Naruei Pol naio jom̃a jukunu ban kia, berinavo “Ana bogo tai, kiniou nabatove Tamaskas ka nala tibe na van nalo napano ajua vio na. Tomu na tortoru nalo na kulo lu nalo, nalo amiila kiniou nabatove, a amidu m̃esi tai ban kiniou ka mia nemijikia nala tibe na. 13 Naruei kumemi numitu numiel nubatove, ka m̃erenio jo memedu, nemial burum̃ara yulu tai merera ea vio mave, napano merera jovulu m̃erenio, naruei yulu nei mijegili memedu vio napano kumemi numituaio. 14 Naruei miamoiano nei naio toru jibe na naruei, mila ana kumemi numitibirbili ea borotano, ana iorou kanio nomijog joono tai, mil ban kiniou jel iliano re Ipru ga, berinavo ‘!Sol o, Sol o! ?Bior vaio ana jau kojom̃a komila kiki kiniou jibe ka napano kojom̃a komila na? Jau kojom̃a jaamo je bereio kiniou jibe na, mia milaio ana jaamo mijalele laka.’
15 “Naruei kiniou nebika denio, neberinavo ‘?Ana Tubo, jau kobe kei?’
“Naruei Tubo mil ban kiniou berenio, berinavo ‘Yesu napano jau kojom̃a komila bova kanio, ninei be kiniou nene naruei. 16 Mia jau kotumolu bereio bior ka napano mia jau koim̃au kanaku. Kiniou nemiyotuba kaso jibe na bior vite na naruei. Banei kovitilubar kiniou ka mia kover kiniou kei, a iorou, mia keial kiniou notom̃a noyotuba kaso ea vite ve telabo ea legiano nalo na ju binimei kia iorou. Vite nalo napano nejiloglog kaso banei nei, naio naruei mia jau kava koverialio van tomu nalo. 17 Mia jau kava koverialio ka kulo Ju, a ka nalo dolu napano maka ave kulo Ju, ana mia keial ka nalo na, mia ala rivova kaso, mia niukniuku rivieso re, kiniou noyotuba kaso ea bogo nalo na jibe na, nalarurso.
“ ‘Nina naruei, kiniou nemiilaso ka kavan ealo, 18 ka kovetavo ea miralo nalo, ka koviliglo ataluvo den melijokouo napano ajuaio, amei ea miamoiano, a ka atuvan moroano na Sim̃aro kiano tobo, mia amei ka Atua ga. Naruei ka bogo napano aviekar kiniou tibe na, mia Atua rivie kokoalo ka kialo kariano nalo, a mia rivijurukarlo ea kiano taara na kulo lu nalo kialo.’ ”
Pol berii kiano im̃auano
19 Ana Pol naio mil kia navo, berinavo “Nina naruei, Tubo Akripa, bogo napano kiniou nemial burum̃ara vite napano jaluvo ea vio mave binimei ea kiniou, maka bunu nejikia nala titai bereio, mia nomonmonea ga Tubo kiano iliano ga. 20  Im̃auo 9:20,28,29Ana na-bano Tamaskas jukamu, naruei nemioliolu ban tomu nalo, neberenio monoka aviliglo rivan ea Atua, a kialo meuliano nalo monoka avu bereio aviniu, rimemedu ka viligiano nei. Ana iorou kanio, nabavin bereio ea vio Yerusalemo, nemioliolu jibe na bereio banlo, karina nabano nemila jibe na ea komeli dolu nalo ea tanobuku na vio Yutea, a karina, naban janea vio reraio nalo napano maka ave kulo Ju nalo kanalo, nomidu iliano nene ga banlo. 21 Naruei bior kiaku im̃auano nei ga, mila ana kulo Ju nalo abinimei abokar kiniou joomo ea Atua kiano Yimo Lu, ana ajidom auebin kiniou nam̃aro riviorio.
22 “Mia binimei bokar banei, ijaiano napano binimei ea Atua jo bija kiniou dam̃ariga, a vonganei nemijikia notumolu notua miremiu kamiu tomu na tortoru nalo, a kamiu kulo dolu nalo ga bunu, a be kiaku bogo ka nemijikia neil van kamiu. Venia napano Mosis naliko naverialiano nalo aberiio nuanua ruei, aberinavo mia tibe na mia tibe na, vite na ga kiniou nojom̃a neberialio ban kamiu vonganei. 23  1Kor 15:20Nina naio jibe na, napano Naverikariano, na bogo napano mia naio rimei riyotuba, mia tomu nalo monoka ala rivova ka naio, mia iorou, mia naio naruei ve toro na meul ve moti den m̃ariano bereio. A kiano tumoluano nene bereio den nam̃ariano, mia vite na naruei rive m̃arabo ka rivar yulu na ioruriano rimei rimiamo ea tomu nalo nonovio, kulo Ju nalo a nalo napano maka ave kulo Ju.”
Pol jidom monoka amonea Yesu tibe ka naio
24 Naruei bogo napano Pol jom̃a jian kiano verdop̃eiano jibe na, Vestas jumolu jekorov kanano iliano nalo, mil toru, berinavo “!Pol, jau komiavovu ga na! Jau kojidom ka jau kove masou ka jikiaiano doldolu nalo, naruei milaio pariparimo banbano-o m̃a miavovu garuei.”
25 Ana Pol berinavo “Kiniou nabameneaso, Parinio Tubo Vestas, mia monoka never kaso ka paripariku naio bo ga. Kiaku iliano nalo napano nojom̃a neberialio ea vio nei, abe burupati na ilirianiano napano abe riano laka garuei. 26 Vite nalo napano nojom̃a nojukunu kanio, nemijikia batitigio bo ka Tubo Akripa naio mijikia ruei, abinimei bokar kiano vitiiano, nina naruei mila ana maka nemerou ka neverialio ea mirano. Vite nalo nei, maka ayotuba ea vio na telisu ga tai napano toro maka rijikia vo, mia tomu nonovio amijikia ruei, ajum̃a aberiio va telabo bunu. 27 ?Mia Tubo Akripa, venia naruei naio be kiamo jidomiano riano ea vite nalo nei? ?Kiniou nemial ka jau bunu, komonea iliano nalo na naverialiano nalo re nua, a?”
28 Naruei Akripa ber ka Pol, berenio “!Ee, makanio! ?P̃eli jau komil ea bogo kiri bulati ga, jau koberiam̃a komijikia kovuru kiniou bunu neviedu neve Kristo kiano, na?”
29 Ana Pol berdop̃e, berinavo “Ee, kiniou maka nejikia, neil bogo ve bulati ga p̃eli na ve tebievi, mia vite takurano ga nobolkouo ka mia Atua rila banei, nejidom ka jau, kamliko nalo dolu na, napano kumitum̃a kumiagago ka kiaku iliano, nejidom ka mia kamiu kumei kuvitibe ka kiniou. Maka never ka mia kamiu kuvar marimieni nalo na tibe ka napano nabario, mia neberenio bo ka kamiu kumei kuvitibe ka kiniou, napano nemijev Yesu Kristo ea kiaku iviso, nebinimei nebe toro vou ea naio.”
30 Mo Tubo Akripa naio jetavoko iliano ea vio na, ana naio naljuo Vestas, bija Benisi, naliko tomu dolu nalo na tortoru napano ajum̃a ajutano mave naliko, nalo ajumormolu, abava tavio bereio. 31 Ana bogo napano abava tavio bisi na, ajum̃a aberverii kalo aberinavo “Toro na maka rila titai rivova leleio, napano rimemedu ka mia naio rim̃aro p̃eli na mia rivar vironiano riviorio.”
32 Ana Akripa ber ka Vestas, berinavo “!Ver toro na river re Sisa ga tibure naio, mia naio mijikia riva tavio ga tibe na ruei!”

26:5 Im̃auo 23:6; Vili 3:5

26:9 Im̃auo 8:3, 22:4,5

26:20 Im̃auo 9:20,28,29

26:23 1Kor 15:20