28
Pol nalo ajua uleule na Molta
Mia bogo napano kumemi nubiniu nubinimei numitu batitig uro bo ruei, ana na tomu nalo na vio nei abinimei amial kumemi, ana aber ka kumemi aberenio vio nei naio be uleule tai, siano Molta. Naruei nalo amila batitig kumemi bo laka, nalo abijuku bo ka kumemi mia. Ea bogo na, yuo jom̃a bovo, naruei nalo amial ka napano kumemi numijog niavo toru laka, ana nalo ajovokar sebi, mia abitikar vatitig kumemi jibe na. Ana na Pol naio ba miabu bagaro na yeto tai, naio jidom rivukuio rivan ea sebi, ana bogo napano naio bar jakou ea sebi, mia kiri maro sesa tai mijukukar jo bure yeto nalo nene, mia naio mijog sebi mijegio bitunu, naruei naio mijuojuo den yeto nalo nei, mia m̃enkakar naio ea Pol jum̃ano, mia jerio. Mia bogo napano tomu nalo na vio nei amial maro na m̃a jer binvin tomu jom̃a jakilele ea Pol jum̃ano jibe na, ana nalo amijuvaluva melumu ga ealo, aberinavo “!Keialio, toro na yimo nalakoiano nei, p̃eli naio be toro tai na m̃a muemue tomu dolu nalo telabo ruei! Tei jidom rila bin naio rim̃aro, mia naio buro kilkil ga, mia vonganei, mia maro na rila ka naio rimemedu na.”
Mia Pol p̃iliglar bere maro nei den jum̃ano ban ea sebi, mia naio maka rijog titai, jum̃ano maka rijalele leleio. Mia nalo aju abitivitiio, aberiam̃a mia niabeno nonovio monoka aturobi ve tortoru, p̃eli na ver maka ana mia monoka naio rijoru rim̃aro ga, mia nalo aju rorea jibe na, banbano-o mia amial ka napano maro neibano maka ruebin naio leleio. Mia bogo napano amialio ka Pol naio bo ga, nalo ajidomii be dolu naruei, aberinavo p̃eli Pol naio be atua tai koviobo.
Ana vio neibano kumemi nubauro eaio, nina naio vaataro ka tubo na uleule nei kiano tiniavio, siano be Puplias. Ana naio buru kumemi nuban ea kiano vonuo, mia bitikar vatitig kumemi ka bogoti tolu, napano numitua jum̃ano. Ana bogo napano numitu kumemliko nalo na, tubo nei karam̃ano tormoruo naio jomon ea m̃ano jogu, naio mieyulu, napano niabene bitunu, a barbulo bunu. Ana Pol naio ba mial tormoruo nei, ana midu jum̃ano joaio, bolkouo kanio, mila naio binimei bo bereio. Mia bogo napano tomu dolu nalo amijogio ka napano Pol mila vite nei jibe na ka tormoruo nei, nalo bunu napano amie abinimei, naruei kanalo mieiano nalo ajaluvo. 10 Naruei nalo ajaaro toru ka vite nalo nei, naruei ajum̃a abar kurano ka vite telabo ban kumemi. Ana kumemi numitua uleule nei bano-o bokar siberio tolu, ana bogo napano mia kumemi numitaluvo bereio, mia nalo abar sinaniano telabo a ijaiano nalo abinimei, abar jua kenememi uako dolu ka rijai kumemi ea kenememi m̃arabo bereio.
Pol nalo abano-o aboru Romo
11 Mo uako dolu na mia kumemi nuvisel ea naio be uako tai na Aleksadria kanano napano naio bunu jo kirisiou ea uleule nei, naio jo rorea ga ka bogo na jegi nei rivarlaka kario. Mia uako nene, ajisia kanio “Kasto a Polakis,” napano sio juo nei be tena atua juo na kanalo napano naljuo abe savoro, napano aje tavoru nene nalo jua buruako na uako nei. 12 Ana numituvan vio, nuban nuboru ea vio tai bereio, siano Sairakius, numitua vio na bogoti tolu. 13 Karina nuburu veru bereio, numisel tivelinio taakano nuburo jibe na bano-o nuboru Rejamo. Mia numitua vio na bogoti takurano bisi, karina jegi saut novo tai miuvuvu, naruei nuburo m̃asosou ka bogoti juo, mia kumemi nuboru ea bulu yaniniobi na vio Puteol. 14 Ana na kumemi numitabulu den uako ea vio na naruei, ana numileal namoneano nalo tealo, ana aburu kumemi nuban numitu kumemilikolo ka bogoti aluo [7]. Ana iorou ka nina, numial ka kenememi burum̃ara ieliano nei vaataro ka ribisi naruei, numitu nubinimei vaataro ruei ka burum̃ara komeli na yetemeriba nei, Romo.
15 Naruei namoneano nalo napano aju Romo, iliano bano-o bokarlo ka numitu numiel nubinimei rove ealo, naruei amielko m̃arabo ka kumemi. Nalo abinimei koalabo laka, nalo tealo abinimei aju rorea kumemi ea komeli nei napano burum̃ara yimo na ṽilṽiliano na Apias kanano naio joaio, a tealo abinimei lie vo bereio, abinimei nam̃ariga-o abokar komeli na yimo tolu na valauo nalo ajuaio. Ana bogo napano Pol mial ka napano nalo aju rorea jibe na, naio jaaro toru laka, a naio ber siva ban Atua ka napano vite nei mila ana naio mijog bo, mila ana mijog be p̃irinio bereio. 16 Ana bogo napano kumemi numiel nubinimei nuboru Romo, nalo maka adu Pol toa nalakoiano, mia amijamo ka naio ka mijikia rileal yimo tai ka naio toaio, mia nalo amidu toro na vitikariano tai jo bijaio.
Pol naio jo Romo ka yuka juo
17 Ana Pol naio jo Romo bogoti tolu bisi, ana miila toru ba ban kulo Ju nalo kialo navurim̃araboiano nalo napano ajua vio nei, ana bogo napano abinimei vio takurano, Pol jukunu banlo. Naio ber kalo, berinavo “Banalo, kiaku tukunuano jibe nei: kiniou nebinimei ea vio nei bior ka yuka nanua beamu, kiniou nojo Yerusalemo, ana kiado tomu na tortoru nalo na vio na abuku kiniou naban ea nalakoiano, karina amidu kiniou nojoa natibureano nalo na vio Romo jum̃alo napano abitikar kiado buruvenuo. Ea tivelinio na kiniou, maka nala vite tai ka kiado tomu nalo, a maka nala titai napano maka rimemedu ea kanado bajago p̃eli na ea korobido nalo kanalo iliano nalo, mia nalo amila jibe na ka kiniou dam̃ariga. 18 Ana bogo napano natibureano nalo na vio Romo abitii batitigio vite nei, bisi ana nalo ajidom ka kiniou nava tavio bereio ga, bior maka aial vite tai napano rimemedu ka mia asian vironiano van kiniou riviorio, ka river kiniou monoka nam̃aro. 19  Im̃auo 25:11Mia karina, nalo na navurim̃araboiano na kiado kulo Ju nalo amil vaarakurano bereio biorio, mia naio ba bova ga vo. Nalo amila jibe na, naruei ana kiniou nemial ka maka bunu ve kiaku vio tai naruei ka mia nemijikia nesel eaio, mia m̃arabo takurano ga nemijikia nesel eaio, naruei kiniou neberial ka nejidom ka Parinio Tubo Sisa na Romo ga, naio ga tibure kiniou. Maka notom̃a nesidomii ka novuru nalo na ea kiado buruvenuo avan ea burum̃ara komeli na vio nei, p̃eli ga, mia bior ka napano amila jikili laka ban kiniou jibe na, tenene na mila ana neberenio nalo monoka avuru kiniou nemei ea vio nei ea vio Romo. 20 Tenene na kiniou nojoa vio nei naruei, ana nejidom kamiu monoka kuvijikia vite nalo nei, ana nebio ka rotu vio takurano tibe na ka nemijikia notukunu van kamiu kanio. Kiniou nejidom ka monoka kuvijikia ka m̃arimieni nalo nei aju amior kiniou jibe nei, nina maka rivior kiaku vovaiano tai, nina bior ga Naverikariano na kanado, naio napano kito kulo Israel nalo nonovio roberenio ka roju ga ban naio.”
21 Naruei navurim̃araboiano nalo na kulo Ju nalo nei napano aju Romo nalo aber ka Pol aberinavo “Vite nalo na napano jau kojom̃a koberenio, mia kumemi nubitovitonia. Kumemi maka nuvial m̃esi tai napano tom̃a riverii jau napano kotaluvo Yerusalemo komei ea kumemi, a namoneano tealo napano ajumolu eaio abinimei, mia maka averii jau van kumemi ka jau komila jibe na jibe na. 22 Mia kumemi numijog kiamo iliano nalo, naruei numisidom ka nuvijog kija bere vo kanamo jidomiano nalo p̃eli na kanamo moneano, bior ka napano be riano, kumemi numitum̃a numijog kijakija ga ka tivelinio ka nalotuano vou nei, mia numijog ga ka tomu nalo ajum̃a aber niegeniege janea vio nonovio.”
23 Ana nalo aji bogo tai ka mia amei aial Pol bereio ea vio nei napano naio joaio. Ana iorou kanio, bogo napano nalo abinimei, abinimei nalo miroano mia miroano, naruei nalo ajum̃a amiagago ka Pol, ka napano jikar kavijo ga bano-o bokar m̃erenio batove mia naio jom̃a mil banlo. Naio berial banlo ka jum̃abe ana toro mijikia ba jouro ea navenatuboiano na Atua kanano, a naio jom̃a berlogloglo jum̃abe ka napano tuboiano nalo na Mosis kanano, bija naverialiano nalo re nua kanalo iliano nalo, nalo amila meravo bo ka Yesu naruei, naio be kiado Naverikariano, ka napano nalo bunu ajum̃a aju rorea naio ka mia rimei rilarurlo. 24 Naruei nalo tealo amijog Pol kiano iliano jibe ka be riano, mia nalo tealo maka amoneaio. 25 Vite nei naruei mila ana nalo ajua taara juo kanio, ajum̃a ajidom bijovijonio-o, deio ga, aberenio bo ka abisi ga, ava vonuo beamu vo. Ana Pol naio ber vite tai maariano banlo, berinavo “Ei, kiniou nemial ka napano Niununo Lu ber riano laka ga na, ka napano nanua, naio ber iliano tai ban korobido nalo, ka napano naverialiano Aisea naio berial banlo. Naio berinavo
26  ‘Jau kavan ea kanado tomu nalo nei, koverial vanlo tibe nei, kover
“Mia kamiu kuvijogio-o mia kuvijog kulu re bogo tai,
mia kamiu kuvialio-o mia kuvial kulu re bogo tai,
27  bior kamiu kumitibe ka tomu nalo napano kanalo jidomiano nalo am̃arm̃aro ruei,
jibe ka ajiko burutilinielo,
p̃eli napano miralo kiri bono ga ju.
Mia verenio nalo ala re tibe na,
p̃eli mia miralo nalo avitilubario,
a burutilinielo nalo ajoglubario,
a kialo jidomiano nalo amijikia
avokar jikiaiano ruei,
tibe na amijikia aviliglo amei ka kiniou ka mia nalarurlo.” ’ Ais 6:9,10
28-29 Mo vonganei, neberii ka kamiu, neberinavo kamiu monoka kuvijikia ka Atua kanano Ioruriano naio jo miadu ba tavio ba bokar ruei nalo napano maka ave kulo Ju, nalo naruei ajum̃a amijogio a mia nalo nene naruei ajogkario.”
Naruei bogo napano Pol berial kiano iliano na maaro nei banlo bisi, ana na nalo ajumormolu abava tavio, napano mia nalo aju tiniel jer tanealo kar iliano nei.
30 Ana Pol naio joa vio na jibe na ka yuka juo, a naio ga jom̃a bulu kunuano, naio jo bitikar naio. A ver toro kei napano binimei mial naio, mia Pol jaaro ka rivurukar naio rivan ea kunuano, 31 ana jibe na, na naio jom̃a mioliolu ka Atua kanano navenatuboiano bogo nonovio ban tomu nalo nonovio napano naio milealo. A naio jom̃a berlogloglo ka Tubo Yesu Kristo, ka napano mia maka bunu ve toro tai ka ril van naio riviorio, p̃eli na riverbure naio ka mia rila re bunu.

28:19 Im̃auo 25:11