4
Eves 6:9, 5:16Mia kamiu tomu nalo na tortoru, kamiu bunu monoka kuvila rimemedu rivu van tomu nalo napano m̃a aju amim̃au kenemiu, bior kamiu bunu kenemiu Tubo na toru tai joa vio mave napano mia naio tibure kenemiu bajago nalo.
Pol berloglog nalo
Kamiu kuvisikili ka volkouano bogo nonovio, mia monoka kubolkouo napano mia kuvisidomii vatitig vite nalo ka kuverenio ea volkouano, a ka mia kenemiu iviso river sivaiano van Atua. Kiniou nejidom bunu ka monoka kubolkouo ka kumemi, ka mia Atua naio rivetavo ea m̃arabo ka numijikia nuvioliolu ka vite novo nei napano beamu naio joluku, napano Kristo kiano iliano, napano vonganei nojoa nalakoiano biorio. Neber bo, nejidom bunu ka kubolkouo ka mia nemijikia neil rivu, ka mia rila iliano nalo nei rimeravo, rimemedu tibe ka ga na mia monokanio nalaio. Eves 5:16Ea bajago nalo na m̃a kumitum̃a kumilaio ea tomu nalo miralo napano maka amonea Kristo, monoka kuve masou rivu ka kuvitakii kenemiu buluvio nalo, ka mia kuvurulo amei ea Kristo. Monoka kuvil rivu vijalo, ea iliano nalo napano ga be nailitinievuiano a ajese bo, ana mia ajog rivu ka iliano nalo nene, a monoka kuvijikia m̃arabo ka kuvisian verdop̃eiano vanlo napano avika vikadeniano ninio ea tivelinio na kenemiu viekouoiano.
Pol miila tomu juo aban keanlo
7-8  Im̃auo 20:4; 2Timo 4:12Kuruado novo nei Tikikas napano naio jo bija kiniou, mia neiila naio rudu m̃esi nei riviedu kean kamiu ka naio riverial ka kumemi numitu jum̃abe, ka kumijikia kuvijog rivu. Kiniou najaaro toru ka kuruado nei, ka napano bogo nonovio naio jikili ka mijai kiniou ea Tubo kanano im̃auano. Vaili 1:10-12Mia kuruado dolu nei napano kiado bilbilu novo nei Onesimas, mia naio bunu takisor Tikikas riviedu kean kamiu. Onesimas, naio be kamiu tai na kenemiu vio, a naio bunu jom̃a monea Kristo. Mia naljuo averial van kamiu vite nalo napano amalmaluvo ea vio nei.
Pol kanano ilimaariano banlo
10-11  Im̃auo 19:29, 27:2; Vaili 1:24, Im̃auo 12:12,25, 13:13, 15:37-39Arestakas napano naio joa yimo na nalakoiano bija kiniou, a toro napano Mak napano naio be Barnabas kuruano, a Jisas napano abio naio ka Jastas, nalo tolu aberinavo aju ajidomial kamiu toru. Mak nei, kubokar iliano ea tivelinio ka naio ruei, ka ver naio riviedu sel ea kenemiu vio mia monoka kuvisaaro ka kuvuru naio tusol kamiu.
Ea kulo Israel nalo napano amonea Kristo ruei, nalo tolu nei ga naliko kiniou kumemi numim̃auka im̃auano nalo na Atua kanano navenatuboiano, mia nalo tolu nei nalo ajidel ka amijai kiniou toru laka ea bogo na jikirkili nalo.
12  Kolo 1:7; Vaili 1:23Epavras nei napano naio bunu be kamiu tai, naio be toro vu tai na mim̃au Kristo Yesu kanano, a naio bunu berenio kavijo bo a bogiano bo ban kamiu, berenio bogo nonovio naio jom̃a bolkouo jikili dam̃ariga bior kamiu, ka kumijikia kuvitu sikili, ka kumeruo rivu tibe ka siyovo ea Kristo, a ka kuvitu sikili ka kuvila ga vite nalo napano Atua naio jidomio. 13 Kiniou nejidom never rimemedu ka kamiu ka toro neibano Epavras jo mim̃au jikili laka bior kamiu, a kulo Leotesia a kulo Ierapolisi bunu. 14  2Timo 4:11; Vaili 1:24, 2Timo 4:10; Vaili 1:24Kiado bilbilu novo nei, nakulekuleano nei Luka, bija kuruado dolu nei Timas, naljuo bunu aju aberenio naljuo aju ajidomii bijon kamiu toru laka.
15 Kiniou nejidom kamiu kuvisian lilian kanaku iliano riva van kuruado a kuviviniedo nalo napano ajua Leotesia, vija tira napano Nemeva naliko bagaro na namoneano nalo napano aju abior ea kunuano, ka kiniou nojo nejidomiilo toru laka. 16 A mia bogoti napano kamiu kuvuluku kanaku m̃esi nei ribisi, ana neber bo, kamiu kuvituvan rivan ea kulo Leotesia, ka mia avulukuio van bagaro na namoneano nalo ea vio na, a kamiu monoka kuvuluku kanaku m̃esi dolu bunu napano nalo na vio Leotesia atuvan rimei rivan kamiu. 17  Vaili 1:2Mia kanaku iliano tai ba ban Akipas, neberenio “Jau kovitikar vatitig rivu im̃auano napano Tubo miduio joa jum̃amo, koim̃auka nonovio batitig garuei.”
18 Mia vonganei, kiniou nodular vovojulu den toro nam̃a jo bivitauia m̃esi, naruei kiniou Pol nejirii kanaku iliano na maaro biedu ban kamiu ka jum̃aku ga, neber kavijo bo p̃eli na bogiano bo ban kamiu. Kamiu tiniemiu ribobogia re marimieni nalo na amiadikar kiniou kanio, mia Atua kanano tiniamemiano naio to vija kamiu nonovio.
Kiniou, Pol.

4:1 Eves 6:9, 5:16

4:5 Eves 5:16

4:7-8 Im̃auo 20:4; 2Timo 4:12

4:9 Vaili 1:10-12

4:10-11 Im̃auo 19:29, 27:2; Vaili 1:24, Im̃auo 12:12,25, 13:13, 15:37-39

4:12 Kolo 1:7; Vaili 1:23

4:14 2Timo 4:11; Vaili 1:24, 2Timo 4:10; Vaili 1:24

4:17 Vaili 1:2