3
Meuliano napano naio meravo a be lu bo
Kamiu na Atua naio bitiri bulag kamiu kumeul bereio ea nam̃ariano bija Kristo, ana tibe na monoka kuvilavio sikili ka kuvan ka vite nalo na vio mave ga, ea vio napano Kristo naio jotano tivelinio vameruo ea Atua. Monokanio mia kuvisidomkar vite nalo na vio na ga, mia kuvisidomi re bunu vite nalo na vio yetano nei, bior jibe ka napano kamiu kum̃aro ruei ea naio. Vonganei kenemiu meuliano vou joluku bija Kristo ea Atua, bior ka Kristo naio naruei be burupati na kiado meuliano vonganei, mia iorou kanio, bogo napano mia naio riyotuba ea tomu nalo miralo, mia kito bunu royotuba vija naio ea kanano burum̃ara mermerano.
Kenemiu meuliano moruo naio monoka ribisi
Monoka kamiu kuvuekon bulag bajago nalo na vio yetano den kenemiu meuliano nalo, jibe kanio nasiakaiano, vite nalo na imouiano, nasidomvaiano, natitii kariano nalo, a natitiiano. Bajago nalo na bova, a natitiiano jibe na, naio jibe ka napano toro mila saba nalo na naio jidom m̃elealo abinimei jibe ka kanano atua dolu nalo. Bior bajago nalo nei naruei Atua tiniene mimi m̃ele, ana kanano natibureano jo binimei ea nalo napano maka amonmonea naio. Beamu kenemiu meuliano jibe na naruei, napano kamiu kumitum̃a kumiel ea bajago nalo na, mia vonganei, be bogo na kuvituvan bajago nalo na, be bogo na abisi ea kenemiu meuliano nalo. Tibe na, ana mia tiniemiu rimimi re, a kuvilvilea re toro dolu, a kuvitu re m̃a kuve nabilbiluvaiano van kamiu. Mia kamiu kuvil die re a kuvitu re m̃a kuvila nailimum̃iano va ka toro dolu, a kuvila re iliniamiamoiano nalo. Eves 4:22Mia kuvitum̃a kuvila sibilili re kamiu bunu, nina bior kubielar ruei kenemiu bajago moruo napano kumoluo bijaio, 10  Eves 4:24mia kuvidu bajago vou tai ea kamiu tibe ka meuliano vou tai napano Atua naio jiio ea kamiu. Mia bogo nonovio, Atua jo mila meuliano na binimei be terivou bereio, ka rila kamiu kuvijikia naio ve riano, a ka rila kumei lie vo tibe ka kube kanano natovorovoiano na naio. 11 Bior vite nalo na, kito maka bunu rejikia retiburevure tomu nalo, ka mia rover tealo abe kulo Ju, mia tealo abe tomu na vio dolu nalo ga, p̃eli na tealo abe navakuveuiano, mia tealo maka atibe na, p̃eli tomu tealo abe tubo, a tealo abe tomu na im̃auano na tubo kiano ga. A maka rejikia rover tom tealo roverinavo aberloglog batitiglo tenene na amijikia vite, a nalo tealo abe kulo yeturu ga napano maka ajikia vite. Mia be burum̃ara vite tai ga napano mia romijikia rovitii toro kanio, rober naio rimonea Kristo p̃eli maka rimoneaio, bior Kristo naio joa vite nonovio a ea tomu nalo nonovio.
Kamiu kuviya meuliano vou nei ea kamiu
12  Eves 4:2Mm, jibe ka napano Atua naio jidom m̃elea kamiu, ana naio bijauia bulag kamiu ka kuve kanano kulo lu nalo, monoka kuviya bajago vou nei ea kamiu tibe ka napano naio jidomio. Bajago vou nei jibe ka vite nalo nei ajua kenemiu meuliano, javukia tinieiiano ban toro, tinievuiano, navatoveiano, namom̃avoiano a namelumulumuano. 13  Eves 4:32Kamiu monoka kuvitu re tiniemiu rivavavin sop̃eli ka kamiu, mia bogo napano verenio kamiu ve juo nene ala titai iviso bure naljuo nei, mia naljuo nei monokanio avieviekokoalo ave juo. Kamiu monoka kuvieviekokoa kamiu, ea bajago na ga m̃a kiado Tubo naio jom̃a biekokoa kito. 14 Mia vija bajago dolu novo nalo na napano monoka kuviyaio ea kamiu, mia monoka kuviya bunu tinietiiano ea kamiu, bior tinietiiano naio mijikia rivitirasol batitig bajago novo nalo na mia aim̃au bijuviju rivu, ka mia amei ave takurano. 15 Mia tum̃aro napano Kristo jianio naio mijikia rivitikar kenemiu iviso nalo, bior Atua naio bio burovuron kamiu kanio mia kumei ve takurano, napano mia kuviniu kuvijurukar rivu vija naio ea tati ve takurano napano naio be parinio kanio, ka mia tum̃aro neibano naio mijikia to vija kamiu. Ana bogo nonovio kamiu kuver siva ka vite nonovio nalo.
16  Eves 5:19,20Mia bogo nonovio Kristo kanano iliano novo nalo monoka ameul ea kenemiu iviso nalo, bior kiano iliano nalo abo tanea. Kamiu monoka kuvitu kuverloglog kamiu ka naio, mia kamiu ga kuvitu kuvuriri kamiu bereio ea kenemiu m̃asosouano novo nalo. Bo ka kuvitu kuviou van Atua ea Iouano nalo, a iouano lu nalo, a iou nalo na vameneano ban Atua, ka napano ea bogo na kumitum̃a kumiou jibe na, mia kenemiu iviso nalo avujo lou ka sivaiano vanio. 17 Mia vite nonovio napano kumilaio, mia iliano nonovio napano kuberenio, mia monokanio kuvilaio ea Yesu kanado Tubo siano, mia bogo nonovio monoka kuver siva sel ea naio van Atua karam̃ado.
Tomu nalo kialo meuliano vou
18  Eves 5:22; 1Pit 3:1Kamiu tire nalo na m̃a kumisoro, monoka kuvatove ga ka kouemiu nalo, tibe na kanio mia rimemedu ka tira napano naio be namoneano naio milaio.
19  Eves 5:25; 1Pit 3:7Mia kamiu sum̃ano nalo na m̃a kumisoro, monoka tiniemiu riia tanea kouemiu nalo, mia kuvila re kenemiu bajago nalo ajea m̃ele vanlo bogo nonovio.
20  Eves 6:1Kamiu kalse nalo, monokanio mia kuvijogkar karamemiu a koniomiu nalo, bior kanado Tubo naio jaaro ka bajago na.
21  Eves 6:4Mia kamiu teta nalo a nena nalo mia tiniemiu nalo avilulu re van kenerimiu nalo tulaka, bior ver kuvila tibe na, ala lelanlo, ala kialo jidomiano nalo atibirbili.
Tubo nalo a kialo tomu na im̃auano nalo
22  Eves 6:5-8Kamiu tomu nalo na m̃a kumim̃au tubo nalo kanalo, ea bogo nonovio monoka kuvidu kenemiu tomu na tortoru nalo nei niolo. Mia kuvila re tibe na ga ea bogo napano nalo aju bija kamiu, ka mia kuvilavon ka mia nalo asaaro ka kamiu, mia bogo nonovio monoka kuvim̃auka mia kenemiu jidomiano nalo ave riano batitigio, tavukia napano ea im̃auano na kumitu kumitovon kanado Tubo julaka. 23 Ea im̃auano vaio napano kumitum̃a kumim̃aukanio, monoka kuvilaio napano mia kuvisaaro kanio, tavukia napano kumitum̃a kumim̃au Tubo kanano, mia ka re tomu nalo ga. 24 Bo ka mia tiniemiu rimaio ka Tubo nei naruei mia naio sian kiano jajum̃ano van kamiu, tibe kanio kenemiu vuliano, bior toro na toru riano napano kumim̃au eaio, naio be Tubo Kristo. 25  Eves 6:9Mia toro napano naio jom̃a mila maka rimemedu, mia naio rivar meran bereio rimemedu takii kanano vijuku vovaiano nalo, bior Atua naio bitii tomu nalo nonovio kanalo im̃auano ga memedu.

3:9 Eves 4:22

3:10 Eves 4:24

3:12 Eves 4:2

3:13 Eves 4:32

3:16 Eves 5:19,20

3:18 Eves 5:22; 1Pit 3:1

3:19 Eves 5:25; 1Pit 3:7

3:20 Eves 6:1

3:21 Eves 6:4

3:22 Eves 6:5-8

3:25 Eves 6:9