2
Monoka kumonea Kristo sikili
Nao-o, javukia na kiniou neberenio, ka napano nobu-kudeli toru bior kamiu, a bior nalo na vio Leotesia bija tomu dolu nalo bunu napano maka aial miraku kija bogo tai vo. Nejidom ka nala kialo jidomiano nalo atu sikili, a ka kialo tinietiiano mijikia rila aiasol kialo iviso nalo amei ve takurano ga. Nejidom m̃elea ka mia avokar burum̃ara ilirianiano na vite luku nei napano beamu nalo maka ajikiaio, napano naio be Kristo memedu, naruei mia kialo jidomiano nalo maka rijikia to veve juo. Nina bior ea Kristo, tomu nalo amijikia aleal vite novo nalo na Atua kiano masouano a jikiaiano, napano naio bar vanio jua Kristo.
Kiniou nojo neber iliano na ban kamiu, ka mia tomu nalo tai re ave niosesei van kamiu rivano-o avuru kenemiu jidomiano riva rive dolu, ea kialo masouano lubolubo nalo. Nemil jibe nei bior kanaku jidomiano joa kamiu jikili dam̃ariga. Bekurano ka mokotenaku jo koalabo ka kamiu, mia kanaku iviso naio jo miasol kamiu dam̃ariga ruei. Mia najaaro toru ka kamiu bunu, napano nomijog ka maka kuve dedade ga, mia kubiekouo jikili buronio dam̃ariga ea Kristo.
Kiado meuliano monoka sikili tu ea Kristo
Jibe na, bior kito romidu Kristo Yesu be kanado Tubo ruei, bogo nonovio mia reiel dam̃ariga ea naio ga, mia naio monoka tibe ka p̃elilikiti na kanado meuliano, p̃eli na yimo na kanado meuliano, monoka sikili tu mave ea naio. Tibe na ana na kiado viekouoiano ea Kristo naio mijikia rimei sikili lie bogo nonovio, tavukia napano aberloglog kito kanio ruei. Mia bogo nonovio, kito monoka rotu rover siva vanio. Kamiu monoka mia kuvitikar rivu, ka mia tomu tai re amei ka mia aiadikar kamiu ka iliano nalo na jelea masouano na toro ga kanano, p̃eli ka verloglogiano nalo napano abujo ka masouano na yetemeriba nei ga. Ilikuraniano nalo na be tena sibiano ga, a nalo aju amaluvo ea tomu nalo kialo jidomiano moruo, a maluvo ea tivelinio na sim̃aro nalo a semei nalo, nalo mia maka amaluvo ea Kristo.
Kristo naio be parinio ka vite nalo nonovio
Atua naio midu kiano meuliano a moroano nonovio nalo ajua mokotenano toro nei Kristo, 10 napano naio be parinio ka vite nonovio, a naio loa ka moroano dolu nalo. Ana ea bajago nene, Atua midu kiano tonovo nalo napano kiano ajua kenemiu meuliano nalo, kamiu napano kumitua Kristo. 11 Mia bior kamiu kumitua Kristo, naio je bulag bajago va nalo a jidomiano va nalo den kamiu, jibe ka naio mila pakuveu ea kamiu, mia maka never pakuveu na tomu nalo ajum̃a amilaio, nojo neber pakuveu dolu tai napano Kristo naio milaio, jibe ka napano naio jo bar bulag vovaiano den kenemiu meuliano nalo. 12  Rom 6:4Naruei ka bogo napano abar uei ea kamiu, jibe ka ga napano Atua jivinko kamiu kamliko Kristo, a ka naio mila kamiu bunu kumeul bereio kamliko Kristo, nina bior kamiu kubarkar tiniemiu ea Atua kanano burum̃ara moroano napano naio mila Kristo meul bereio ea nam̃ariano. 13  Eves 2:1-5Ana kamiu na, beamu Atua naio mial kamiu jibe ka kenemiu kariano nalo amila kamiu kum̃aro ruei. Maka kamiu kuve pakuveu tavukia kulo Ju nalo, mia Atua mial kamiu jibe ka kenemiu meuliano maka rive pakuveu bunu, jibe ka napano kenemiu meuliano maka rijulukon vatitigio vo, a bajago va nalo aju kiano ea kamiu vo. Mia vonganei, napano kamiu kumijuru kamiu bija Kristo, Atua jian meuliano vou ban kamiu ruei. Kito robokar meuliano vou nei bior Atua biekokoa nono kito bior kiado kariano nalo, 14  Eves 2:15a naio miolkon bulag ruei kanado jabue nalo. Beamu, jabue nalo nei ajua niosi napano Atua kanano tuboiano nalo napano kirisikili ajuaio, napano amiadikakar kito m̃ele, mia Atua naio bar bulag vite nalo na bija niosi nene ruei, jibe ka napano naio jukkakar nonovio ea m̃akolkolo naliko Kristo, ana na maka bunu ve jabue nalo nene. 15 Ea m̃akolkolo nei, Kristo jovulu vite jikili dolu nalo, naio mila kokorov sim̃aro nalo kialo buriu kouo nalo, jibe ka napano naio jovulu nalo ea burum̃ara mira tai, naruei naio mila kiano uolu nalo nene abinimei abe iakurano ea mirado kito tomu nalo, ka mia rosidomii yebekavo re bunu mave ealo.
Kristo naio be parinio ka kamiu
16  Rom 14:1-6Tibe na, ana mia kamiu kuvijamo re ka toro tai riverbure kamiu river kuvisen re tena p̃eli na kumunu re tena. Mia kamiu kuvijamo re ka toro tai riyuku kamiu ka kuvitakii kialo bajago moruo nalo ea tivelinio na vite nalo tibe legiano lu nalo na yuka, p̃eli na ea tivelinio na jokoluolu na siberio vou, p̃eli na ea tivelinio na bogoti aluo. 17 Tuboiano nalo na jibe na, tomu nalo aber ka ala vonio ka aleal m̃arabo na memedu, mia nalo ajavukia ga vamelu na vite na maka rimaluvo vo, mia burupati riano na vite nonovio nene, naio be Kristo ga. 18 Be tomu tealo ajidomii aber nalo abo loa kamiu, bior nalo ajum̃a amial vite telabo ea kanalo monvovuano nalo, ana nalo ajidomii aber ka amijikia lie vo tivelinio na nailiano nalo. Mia nalo ajidom aber nalo abo, ajum̃a amilakialo jidomiano nalo, jotano dobi, jovulu kulo dolu nalo, mia maka leleio, nalo na ajibe ka sieso. Nalo ajum̃a abarvar ga ka kanalo iliano nalo, napano nalo ga ajum̃a aberii nalo m̃ele bereio, mia kialo jidomiano nalo bujo ka varvariano ga bija jidomiano kurano dolu nalo, banbano-o bokar napano nalo ajum̃a amiaialo bereio. Jibe na mia kamiu kuvijamo ka re nalo na atibure kamiu aver kamiu maka kuvokar vite nalo napano ajua ruei, 19  Eves 4:16bior nalo na ajuvan Kristo ruei, nalo maka bunu avokar vatitig naio sikili rivu napano naio be parinio kalo. Mia Kristo naio jo bitikar batitig ga nalo napano ajibe ka niabene torogio nalo, a naio jo baganlo, jo jelanvuu batitigio ka burubuku nalo a kiano vaiu nalo, naruei tati nei naio mijikia rim̃au rivu a mijikia riluo rivu tibe ka napano Atua naio jidomio.
Kuvijev meuliano vou ea Kristo
20 Kiniou nemijikia Kiniou nemijikia never ka jibe ka Kristo naio m̃aro nanua ruei, kamiu bunu kum̃aro bija naio, mila napano ea tivelinio na bajago va, kum̃aro eaio ruei, mia maka rimemedu ka bajago va ritokol kenemiu meuliano bereio. Mia Kristo naio buru bulag kamiu ruei bunu den moroano nalo na jukamu na vio yetano nei, bija sim̃aro nene nalo. Jibe na naruei ana na nejidom nevika den kamiu, ka: ?Jum̃abe kamiu kumitu kumiel kia ga jibe kamiu kube na vio yetano nei kia ga vo? ?A ka venia ana kamiu kumitum̃a kumonmonea tuboiano moruo napano aberloglogio ka kamiu nua, napano aberenio 21 “Kamiu kuvokar re vite na,” p̃eli na “Kamiu kuviniomo von re tena,” p̃eli na “Kamiu kovitokol re vite na?” 22-23 Naruei be riano ka napano tomu nalo amijog iliano nalo nei, ana na nalo ajidom aber tuboiano nalo na jibe na abe masou bo, mia tuboiano nalo na amiyotuba ea toro ga, maka ave Kristo kiano verloglogiano. Aberiio vite nalo na vio yetano nei ga, jibe kanio sinaniano, p̃eli vite na munuiano, mia vite nalo na maka ajikia ajai kamiu, a maka ajikia ala bulag kenemiu meuliano bunu, bior bogo napano komiduio p̃eli na komilaiio, karina abiniuviniu bereio ruei.
P̃eli tomu nalo abitiri bulag tuboiano nalo nei ka ala von ka ala im̃auano novo nalo tai, napano aberenio toro monoka rivolkouo tibe na p̃eli tibe nei, a napano aberenio ka toro monoka rilavon ka rila kiano jidomiano vatove tibe na p̃eli tibe nei, a napano aberenio toro monoka rilavon ka telanivuu batitig ka tiniabene tibe na p̃eli tibe nei ka vite nalo napano jikili ka naio.
Mia kiniou neberii ka kamiu, ka tuboiano nalo na jibe na, maka leleio ve kanalo moroano ka tokovio ka jidomiano na bova nalo a bajago na bova nalo napano m̃a ajua toro kanano iviso.

2:12 Rom 6:4

2:13 Eves 2:1-5

2:14 Eves 2:15

2:16 Rom 14:1-6

2:19 Eves 4:16