M̃esi Napano Pol Bivitauiaio Ban
Namonoeano Lu Nalo Na
KOLOSIA
Verialiano Moti
Tukunuane bulati na niosi nei
Kolosi be bulukomeli tai na tanobuku nei Esia napano nua jo nuayetano ka Parinio Tubo na Romo, ea venuo nei napano banei siano Teki. Bulukomeli nei jo tevelinio yetano na Evesas ea tivelinio na ban kamu kean kito. M̃esi napano Pol jirio ba ban namoneano nalo na Kolosia, naio juvan ba ban tomu nalo na yimo lu na vio na. Paul nai maka tikario yimo lu na vio Kolosi, mia vio na joa ga tanobuku na vaataro ka Evesas napano be burupati bulukomeli na tanobuku nene, ana Pol naio jo mim̃au ea vio na bogo nonovio. Mia bogo napano Pol jo Evesas, naio jo miila kiano tomu nalo abanvan ka averial ioluano vou ea vio nalo ea tanobuku nei, a Kolosi be vio nalo nene tai. Naruei bior vite na, naio mialio ka be kiano im̃auano ka vitikar nalo na Kolosi bunu.
Pol mijog verioiano ka be naverloglogiano nalo na yimo lu ajua vio nei napano aju aber ilisibisibiano nalo a aju aberinavo tomu nalo monoka alotu kanio tomu tortoru a vija sim̃aro nalo kialo navurum̃araboiano nalo, ka ajikia ajikia vatitig Atua, a ka ajikia avokar meuliano napano bujo batitig ka vite nonovio. Mia atu averloglog tomu nalo ka monoka atakii tuboiano moruo ea tivelinio na sinaniano, a vite tealo bereio, a monoka ave pakuveu.
Naruei Pol jiri m̃esi nei ka rilikuei keano jidomiano va nalo nei, a berial kalo Yesu Kristo kiano ilirianiano nalo. Burupati jidomiano napano naio berenio jibenei, ber Yesu Kristo mijikia sian meuliano van kito napano bujo vatitig ka vite nonovio, a verloglogiano dolu nalo nei ber Yesu Kristo naio mijikia ridu meuliano van kito napano robujo vatitig ka vite nonovio, a verloglogiano dolu nalo amijikia avurbulag tomu nalo den meuliano nene. Kristo mim̃au Atua kiano ka rila yetemerba nei, a naio mim̃au Atua kiano ka rivuru tomu nalo amei bereio ea naio. Toro monoka riasol ea Kristo ka rijikia rijev meuliano, a maka bunu m̃arabo dolu tai bereio. Iorou Pol berial banlo vite nalo na amijikia ajevio ea kialo meuliano bior napano amonea Yesu a amiasol vatitig eaio.
Bo kito romjikia ka toro nei Tikikas, napano Pol jian m̃esi nei banio ka ridu riva van namoneano nalo na Kolosi, naio be toro nene kiaga napano ban bija Onesimas, buru bereio naio ban ea kiano vio. Onesimas, naio be toro na im̃auano kurano tai, a naio be toro nene kiaga napano Pol beriio ea kiano m̃esi napano juvan ba ban Vailimon a bika den Vailimon ka viekokoa naio.
Torogio nalo na niosi nei
Iliano moti 1:1-8
Kristo kiano bajago, bija kiano im̃auano 1:9—2:19
Meuliano vou ea Kristo 2:20—4:6
Iliano maariano 4:7-18
1
Pol jikar kiano iliano banlo
1-2 Kiniou Pol, kiniou nebe atevi napano Kristo Yesu kiano, napano Atua naio bitiri lar kiniou, najaaro ka neviviuo kamiu ea m̃esi nei, napano nejiriio biedu ban kamiu namoneano lu nalo na Kolosia, napano kamiu kuruaku nalo a kuvivinioku nalo ea Kristo, napano kumitu jikili eaio.
Kumemi juo Timoti, napano naio jo bija kiniou, nubolkouo ka mia Atua karam̃ado kanano tinievuiano a tum̃aroano to vija kamiu.
Pol naio berenio siva ban Atua kar nalo
Bogo nonovio ea kenememi volkouano, kumemi juo nuber siva bior kamiu ea Atua, Yesu Kristo kanado Tubo karam̃ano. Nina bior kumemi juo numisaaro toru ka kamiu, bior lilianiano bokar kumemi ber kamiu kumitu kubiekouo jikili ea Yesu Kristo, a kumitu tiniemiu jii namoneano dolu nalo. Bajago novo na jo maluvo ea kenemiu meuliano bior kumitu kumisidomii m̃elea ka kumijikia kuvokar saba novo nalo napano Atua bar batitiglo aju tiniabene ka ve kenemiu. Saba nalo na jibe na, kumijog Ioluano Vou berenio ruei. Mia Ioluano Vou nei biedu ban kamiu ruei, a vonganei, jo ba tavio keano vo ea vio dolu na yetemeriba. Naio jo ba tavio jibe na, naruei jo miluo a bar m̃arati novo nalo, jibe ka napano mila ea kamiu, jikario ea bogo napano kumijog beamu, napano kubitilubar ka Atua kiano tiniememiano ea kito burutomoruo a be riano laka. Kolo 4:12; Vaili 1:23Vite nalo na, Epavras naio berloglogio ka kamiu ruei, ea bogo napano naio midu jelememi biedu berial ioluano vou nei ka kamiu na be moti. Naio be toro tai napano numim̃au biju vio takurano, a naio biekouo vatitig ea Kristo kiano im̃auano novo nalo. Kumemi numisidom naio toru, mia vonganei, naio binimei bereio ea kumemi ruei, jian veriiano novo tai ban kumemi, napano berii burum̃ara tinietiiano napano Niununo Lu midu joa kenemiu meuliano nalo.
Kanio tena, bogo napano kumemi juo numijog Epavras kiano iliano, kumemi juo numitu nubolkouo ka kamiu julaka ga binimei bokar vonganei, a numitum̃a nubika den Atua ka Niununo naio sian m̃asosouano a jikiaiano vu van kamiu, ka mia kumijikia kuvijikia nonovio Atua kanano tinieiiano nalo. 10 Tibe na ana mia kumijikia kuviel rimemedu ea m̃arabo napano bo ka tomu nalo na Tubo kanano amiel eaio, a mia kumijikia kuvilaio ka mia naio rijikia saaro m̃ele ea kenemiu bajago nonovio nalo. A mia bo ka kurukuti na bo mijikia rimaluvo ea kenemiu meuliano nalo a ea kenemiu im̃auano nalo bunu, a mia kenemiu jikiaiano ea Atua mijikia riva ve toru lie vo. 11 Kumemi juo nubolkouo ka mia Atua kanano moroano na toru rila kamiu kuvokar moroano bunu, ka mia kumijikia kuvitumolu kuvitu sikili ea bogokouo, a mia kenemiu iviso nalo amijikia ave tebievi, a asaaro ga ka bogo nalo na tibe na. 12 Monoka rover siva van Karam̃ado, napano naio mila kito bunu, kitoliko namoneano lu dolu nalo, romijikia ravar kiano jajum̃ano, jouro ea kiano navenatuboiano na miamoiano, 13 bior naio buru bulag kito ruei den moroano na melijokouo, naio mijian bulag batitig kito raban ea navenatuboiano na kenerinio kiano, napano tinien jii naio bo laka. 14  Eves 1:7Nao-o, Atua naio buru bulag kito ruei, napano naio biekokoa kito bior kanado kariano nalo.
Kristo naio be parinio ka vio nonovio yauo
15 Nina be kenerinio na, naio be Kristo nene, napano naio be tovorovo tai napano romijikia reialio, ka Atua napano maka rojikia roialio,
napano naio be motoru ka vite nonovio nalo na Atua jiilo.
16 Ea Kristo nene, Atua naio jii vite nonovio,
na vio mave a na vio yetano,
napano romijikia reialio p̃eli na nana maka rejikia reialio,
bija vite nalo napano abe natuboiano ea vio yauo, jibe ka parinio tubo nalo, moroano nalo, a tomu na tortoru nalo, a nailiano nalo.
Atua jii vite nonovio ea Kristo,
a Atua jii vite nonovio be Kristo kanano.
17 Kristo naio jo ruei jukamu ea vite dolu nalo nonovio,
mia naio bar batitig saba nalo nene ajum̃a amim̃auo bo ea jelelo memedu. 18  Eves 1:22,23Kristo naio be burupati na meuliano na torogio nalo na kiano nalotuano,
a naio be parinio ka lotuano nene jibe ka lotuano nene tibe mokotenano.
Naio be toro na jukamu ka nalo na ameul bereio ea m̃ariano, ana jibe na mila ka vonganei naio jo mave lie vo loa vite dolu nalo nonovio.
19 Kristo naio jo mave laka jibe na, bior Atua naio mijamo ka kiano mermerano joaio, javukia meuliano a moroano na kanano joaio.
20  Eves 2:16Ea Kristo nene kia ga vo, Atua bar bereio vite nalo na vio mave bija na vio yetano abinimei eaio.
Ana na naio mila nonovio yauo amijikia ave merevuiano rivija naio bereio, nina ea Kristo kiano burukija napano miou ea m̃akolkolo.
Kamiu kuve merevuiano bereio kamliko Atua
21 Nanua beamu, kamiu kube valauo ga, a kumitu koalabo ka Atua, a kube kiano uolu, bior jidomiano va nalo a bajago va nalo na kenemiu. 22 Mia vonganei, napano Kristo binimei jibe ka kito, kiano m̃ariano mila kito robe merevuiano kitoliko Atua bereio. Atua naio mila jibe na, ka mia naio mijikia rivuru kamiu kumei keano naio napano kuve lu batitig rivu, kumeravo vatitig rivu, a napano maka niamiamo va tai toa kamiu leleio. 23 Mia nina naio mijikia tibe na, verenio ga kamiu kuvitumolu kuvitu sikili kia ga vo ea Kristo, a ver kumonea naio kia ga. Bo verenio kamiu kumelukluku re ka kuvokar sikili moneano na Atua kiano verikariano nalo, monoka kumonea ka mia naio monoka sian vite nalo van kamiu napano kumijogio ruei ea Ioluano Vou nei, napano tomu nalo na vio yetano nalo ajum̃a amijogio ruei, a napano kiniou Pol nebe toro na mioliolu kanio.
Pol naio mim̃au jikili bior ka namoneano nalo
24 Vonganei kiniou nojo nomijog jaleleano ea mokotenaku bior kamiu, mia najaaro ga kanio. Nina jibe ka napano nojo nomim̃au nonovio kanio ea jogvaiano na mokotenaku nalo, napano Kristo ber lua ka mia navario, jibe ka ga napano naio bario ruei, ka najai taara na namoneano nalo ka atu sikili. 25 Atua bitiri lar kiniou ka mia nemei neve toro na im̃auano tai na bagaro na moneano nalo, mia vonganei nemijikia najai kamiu ea im̃auano napano Atua naio miduio joa jum̃aku, nina ka neverial iliano na kiano van tomu nalo ka mia ajikia nonovio eaio. 26 Kiano iliano nene nei, jibe ka iliano tai re bogo be nua, joluku ga ea tormoruo nalo, napano nalo maka ajikia leleio, mia vonganei Atua mila meravo ban kiano namoneano lu nalo. 27 Kiano jidomiano ka rila tibe na naruei, berinavo iliano na napano kiano tomu nalo, kulo Ju, maka ajoglubario, mia naio riverial kiano vite novo nalo, napano abo laka, ea nalo napano maka ave kulo Ju. ?Mo ana ililuklukuano nei naio ber venia? Naio ber jibe na naruei, berinavo Kristo naio mijikia toa kenemiu iviso nalo, ana kamiu kumijikia kumonea kuver mia Kristo mijikia rila kamiu kuvitusol ea meuliano novo na Atua kiano ea vio mave.
28 Kumemi juo numitu numioliolu ka Kristo nene ban tomu nalo, a numitu numil banlo nuber nalo monoka avitikarlo rivu, ana numitu nuberlogloglo ka masouano nalo. A ver tomu tai napano kialo jidomiano a kialo moneano rimei rimeruo vatitigio, amijikia amei atumolu atu kumemi liko ea Atua mirano. 29 Kiniou nojo nobukudeli bijonio bior vite na, mia bogo nonovio nojom̃a nemim̃au ea moroano na toru napano Kristo naio jo misonio ban ea kiniou.

1:7 Kolo 4:12; Vaili 1:23

1:14 Eves 1:7

1:18 Eves 1:22,23

1:20 Eves 2:16