4
Ver tibe na, kuruaku nalo a kuvivinieku nalo, bo ka kamiu kuvitumolu kuvitu sikili tibe na ea kanado Tubo. Neber jibe na bior ka tinieku jii kamiu, nojidom kamiu toru, kamiu kumila kiniou najaaro laka, nabarvar toru ka kamiu, tenene na nojidom ka mia rivu van kamiu tulaka.
Iliano tai na tomu nalo tai kanalo
Kiniou nomijog bova ka namialio ka monoka neil ve telisu van kanado tira juo nei, Yuotia naio Sintike. Naljuo ajum̃a abilvilii ealo toru laka, tenene na neber ka kamiu ka nojidom ka naljuo monoka ala kanalo jidomiano rivatove, rimei ve takurano ea kanado Tubo. Tira juo nei, nanua numim̃au vio takurano kumemi liko bo laka, bija bunu tom nei Kleman a tomu na im̃auano dolu nalo, na numim̃au jikili bior Ioluano Vou na bo banbano-o na nubiniu nube jidomiano takurano ga. Kiniou nemijikia ka tomu na im̃auano nalo nene sialo abiniu abivitauia bulagio jua niosi na meuliano ruei, mia bogo na be vuruvureiano jo iviso kalo bereio, nomijog bova toru. Jibe na, kanaku vikadeniano tai biedu banso, kanaku bilbilu na robe juo robe tomu na romim̃au vio takurano nua ruei binimei. Nebika denso ka jau naruei kajai tira juo nei ka amei ave bilbilu na bo bereio.
Iliano nalo na tunukakariano
Naruei kanaku iliano tai van kam nonovio bereio, neberinavo kamiu kuvisaaro ea Tubo, kuvisaaro ea naio tulaka. Bogo na m̃a kamiu kubiniua bogokouo, kumelumu, kuvila ka tomu nalo ajikia ka avitilubario ka kenemiu jidomiano naio tebievi bo. Kuvisidomii von tulaka ka vesiou re ga mia Tubo rimei bereio. Kamiu kuvila re kenemiu jidomiano rivova tulaka ea vite nalo, mia ea vite venia na mia naio riyotuba ea kenemiu meuliano, kuver siva van Atua riviorio. Kamiu kuverial ka naio vite venia na jumemiu bulati kanio, kubolkouo kanio, kuviteg vanio riviorio, a nina monoka kuvila vija jidomiano na sivaiano tulaka.
Naruei ver kamiu kuvidu vite nonovio toa jum̃ano tibe na, mia kuvial ka na mia Atua rudu kanano tum̃aro loa kamiu, naio rijai kamiu. Kanano tum̃aro nene naio burutomoruo laka, mijikia rila rivu laka van kito tovulu venia nam̃a romijikia rosidomio, rivanvano-o rila napano mia rivokar vatitig kanado iviso p̃eli kiado jidomiano naio to sikili ea Tubo Yesu.
Kuruaku nalo a kuvivinieku nalo, vede vaataro ka nala nonovio kanaku iliano van kamiu naruei, mia nojidom notunukakar kamiu ka kuvila kenemiu jidomiano naio rivujo ga ea vite nalo nam̃a Atua naio jidomiio. Vite venia na be riano, p̃eli vite venia na naio loa, p̃eli vite venia na naio memedu, p̃eli vite venia na naio meravo bo, p̃eli vite venia na naio kirinovo, p̃eli vite venia na naio be navijukuvuiano, p̃eli vite venia na naio ka aiaia, p̃eli vite dolu venia na naio bo, naina naruei be vite kinkin nalo naruei napano bo ka atua kanado jidomiano tulaka. Naina naruei be bajago nalo na nojom̃a namila vio jikili ka naverloglog ka kamiu, p̃eli kuvokar den kiniou, p̃eli mave ka nina, kamiu kuvial ea kanaku meuliano. Naruei ver kamiu kuvial ka be riano ka bajago na bo nalo nene tealo na ajua kanaku meuliano, neber bo ka kamiu neberinavo kamiu bunu kuvije batitiglo amonea kenemiu meuliano nalo. Mia ver kuvila tibe na nomonea ka mia kanado Atua na tum̃aro mia naio to vija kamiu, rijai kamiu.
Siva ka ijaiano
10 Kiniou nojidom never ka kamiu never burum̃ara saariano na ea kiniou, ka kirisiou kija maka naial vite tai, mia nobokar ijaiano telisu nei ga kamiu kumituvan binimei. Nomonea ka kamiu kumitu tiniemiu maio ka kiniou, mia nemijikia ka maka ve kenemiu m̃arabo ka kuvila vite rimei rivokar kiniou ea vio nei. Mia bogo na nemial ijaiano nei binimei vonga, namial jibe ka na kenemiu jidomiano na ijaiano na ea kanaku im̃auano naio meul vatitig bereio, nabamenea Atua biorio. 11 Kiniou neber jibe na, mia maka ve tena noto nala vukuleleano ka maka ve kanaku titai, bior vite na namila kakario mugaruei, ka vite venia na mia riyotuba ka kiniou, p̃eli na kiniou noto tum̃abe, mia nasaaro ga. 12 Kiniou noto tano p̃eli noto mave, siseri kiniou p̃eli na saku sinaniano ve telabo, jum̃aku ve teau p̃eli jum̃aku rivujo, kiniou nomiovo dulu ea vite nalo nonovio ruei. Bogo na bova vede bogo nabo mia Atua kanano m̃arabo ka noiopdulu ea naio bo jo, mia naio berloglog kiniou kanio, mila na namila kakar vite nalo na ea naio ruei. 13 Tibe na, vonganei namial jibe nemijikia notovulu vite nonovio napano mijikia rimei ea kiniou, naina ea burum̃ara moroano na Kristo naio jo mila nejikili eaio.
14 Kiniou nojidom neverinavo kamiu kulo Vilipae, kumisidomii ka kuvijai kiniou ea kanaku bogokouo tibe na, kamiu kumijuku bo toru laka. 15 Jibe ka napano kamiu kubitilubario ruei, ka bogo na nejikar nemiel bior Ioluano Vou nei, bogo na najaluvo ea vio M̃asitonia nabano, maka ve lotuano tai napano naio rijai kiniou leleio, mia kamiu ga. Nejian vite nalo na telabo banlo, mia maka nalo tai napano naio ve tiniene ka sian vite rimei ka rijai kiniou ea kanaku m̃arabo p̃eli na kanaku im̃auano. 16  Im̃auo 17:1; 2Kor 11:9Mia kamiu kubo laka, kumitu kumijai kiniou ea bogo na jum̃aku bulati, kumitum̃a kumituvan ijaiano binimei ban kiniou va telabo kija, bano-o bokar bogo na naba nojo nomim̃au laka yako Tesalonaika. 17 Nojom̃a nemil jibe na, maka ka noto nosidom navar ijaiano tulaka, mia bior ka nojidom neial ka lotuano nalo atu aija Tubo kanano im̃auano. Naina bior napano ver kuvila rivu van toro dolu tibe na, ana kenemiu bajago novo nene mia naio rivar marati nene rila vite nonovio rivu lie van kamiu bunu. 18 Tibe na, neber siva toru laka ka ijaiano nalo nam̃a kamiu kumiila Epavrotaitas naio bar binimei, nobokar nonovio ruei. Ijaiano nalo na binimei, naio ba loa ka napano nojidom, ana nemial ka vonganei naio bo laka ban kiniou. Kenemiu ijaiano nalo nei, ajibe ka bonotanunu tai napano naio be sano bonoti nene bo laka, ajibe ka jokoluolu tai na m̃a kumisian ban Atua napano naio mial bo laka, naio jaaro toru kanio. 19 Mia nemijikia ka ver jumemiu rive bulati bogo tai, mia kanaku Atua naio rivitii ea kamiu tulaka, bior ka Kristo Yesu naio mila ruei Atua kanano mermerano na mave nalo burutomoruo laka. 20 Tibe na, mia rotu rodular karam̃ado Atua siano tulaka, mia ravamenea naio rivan rivano-o mia maka rijikia ribisi bogo tai, Mm.
Iliano nam̃aro
21 Kuver lilian kanaku iliano nei van namoneano lu nalo nam̃a aju na, a kuverial vanlo ka nojo tinieku maio ka nalo bogo nonovio. A kuruaku a kuvivinieku dolu nalo nam̃a aju bija kiniou ea vio nei, nalo bunu ajidom aver kavijo bo vede na bogiano bo van kamiu. 22 Nalo ta bunu ka atuvan iliano tibe na van kamiu, naina be namoneano lu nalo abiniu ea vio nei, bija bunu nalo nam̃a amim̃au parinio tubo nei Sisa kanano ea kunuano na toru. 23 Kanaku volkouano, ka Tubo Yesu Kristo kanano tiniememiano naio toa niunumiu nalo, naio to iviso ka kamiu bogo nonovio.
Kiniou, Pol.

4:16 Im̃auo 17:1; 2Kor 11:9