2
Vonganei kito romeul ea Kristo
Kolo 2:13Nanua beamu, jibe ka kamiu kum̃arm̃aro ga bior kenemiu vovaiano nalo a kenemiu kariano nalo, naruei ea bogo na, kamiu kumiel ea bajago va nalo na yetano nei. Beamu, kamiu kumitakisor tubo na moroano nalo na vio yauo, kumonmonea naio ga, napano naio be niununo napano jo mila kiano im̃auano ea nalo napano m̃a maka amonmonea Atua. A nanua beamu, kumemi kulo Israel nalo bunu, kumemi nubare ga ka kulo dolu nalo, napano numitum̃a numiel jakii ga kenememi tinietiiano nalo na bajago va na toro ga. Kumemi bunu, numitum̃a numila ga vite nalo napano kenememi jidomiano jidomio, vite nalo napano m̃a numijog bo kanio. Bior saba nalo na, numitavukia tomu dolu nalo na, napano Atua tinien ser kumemi bunu, rivan rivano bisi ana mia naio maka rijikia rila vite tai ea kumemi nei, ana monoka sian vironiano van kumemi bunu.
Mia Atua, kiano tiniememiano a kiano jidomiano naio toru laka ban kito, ana bogo na naruei jibe ka napano ram̃arm̃aro ruei kar kiado vovaiano nalo, mia naio mila kito romeul bereio kitoliko Kristo. Be riano ga, Atua naio milarur kito ea ga kiano tiniememiano. Ana jibe ka kito romeul kitoliko Kristo, mia Atua naio bitirilar kito bija naio bunu, a naio midu kito rojutano bija naio ea vio mave.
Atua naio mila jibe na bior bogoti nalo napano ju ka rimei, mia tomu nalo amijikia avitilubar kiano tiniememiano nei naio toru laka, naio jidom kito jibe na miyotuba ea Kristo Yesu. Atua naio milarur kamiu ea ga kiano tiniememiano, bior kamiu kubarkar tiniemiu ea naio. Vite na maka rimaluvo ea kenemiu im̃auano novo tai, makanio, mia Atua ga naio jian kurano ka ga ban kamiu. A vite na maka ve vite tai napano mia toro mijikia rim̃au riviorio, bior ver tibe na mia ravarvar kito kanio, reil vevavin rover “O kiniou, kiniou ga nemilarur kiniou ea kiaku im̃auano.” 10 Mia kito rajavukia tonovo tai napano Atua mim̃aukanio bo laka, ka napano naio ji kito robinimei robe kulo vou nalo ea Kristo Yesu, a Atua naio mila jibe na ka mia kito bunu rala kiano im̃auano novo nalo, napano naio bijauialo kar beamu ruei, ka kito roim̃aukanilo ea kiado meuliano nalo.
Kito robe takurano ea Kristo
11 Mia kamiu monoka tiniemiu rimaio ka bogo na kumoluo, kamiu maka kuve Atua kiano tomu nalo tavukia kulo Ju nalo, kamiu kube kulo dolu nalo ga. Kanio tena, kulo Ju, nalo napano aber nalo abe kulo lu, bior nalo abokar pakuveu jikili, amiyotel ea kamiu, aberenio “Kulu momou” ea kamiu. Mia pakuveu na, naio be vite kurano ga tai ea kuluniabene toro ga. 12 Mo, ana nanua beamu, kamiu kumitibe na ruei. Kamiu tiniemiu ribobogia re nanua, kumitu koalabo ka Kristo, kumitu tavio ka taara na kulo Israel nalo, a kube valauo ga, mia maka kuvijikia kuvokar vite nalo napano Atua naio berkario ban kiano tomu nalo. Kamiu kumitua vio yetano nei, kube iakurano ga liki, a maka kuvijikia Atua leleio. 13 Mia kamiu, napano beamu kumitu koalabo, mia vonganei kubinimei vaataro ruei ea Kristo kiano burukija, vonganei ana kube takurano kamliko naio.
14 Kristo naio be kiado tum̃aroano, naruei naio mila kiado taara juo nei abinimei abe takurano. Beamu kumemi kulo Ju bija kamiu tomu dolu nalo, rojum̃a tiniedo jer kito bogo nonovio, jibe ka burum̃ara tagvoru tai jibure kito, mia Kristo naio mila bulag vite nei ea kiano nam̃ariano. 15  Kolo 2:14Naio berbure kulo Ju nalo kialo tuboiano bija yati nene nalo, naio mila jibe na ka mia rila kiado taara juo nei amei ve toro takurano ea naio, tibe kanio naljuo amei ave vite vou tai. Jibe na naruei, Kristo naio mila tum̃aro bija kito. 16  Kolo 1:20Ea kiano m̃ariano napano ea m̃akolkolo, naio muekorov kiado tiniemimiano, ana naio burubiron kiado taara juo nei abinimei abe tomu takurano, ana naio mila robokar jum̃ado bereio kitoliko Atua, mila kito robe merevu bereio bija naio. 17 Mo, ea bajago na naruei, Kristo naio binimei, berial Ioluano Vou na tum̃aro nei ban tomu nalo, nina kamiu napano maka kuve kulo Ju, napano kumitu koalabo ka Atua, bija kumemi bunu kulo Ju nalo napano numitu vaataro ruei. 18 Ana bior vite nalo nei napano Kristo naio mila ruei, vonganei kito nonovio robe kiado m̃arabo tai ea Niununo tai ga, ka romei ea karam̃ado mirano.
19 Jibe na, ana kamiu maka bunu kuve valauo, a maka bunu kuve toro na maka ve kiano vio tai, makanio. Mia vonganei kamiu kube m̃atatoko bija namoneano lu dolu nalo ea Atua kiano vio, ana kumitua kiano m̃aratavo. 20 Kamiu kumitavukia m̃artea na yimo tai, napano atevi nalo a kulo naverialiano nalo, nalo ajibe ka m̃artea na sudu na yimo nene. A ea yimo nei, Yesu Kristo naio jibe ka m̃artea siyovo napano kirisikili bo napano ju iviso, 21 napano naio jo bokar jikili batitig m̃artea dolu nalo nei. Naio bokarlo naruei, ana nalo ajumolu aju jikili, ana na yimo nei naio jo binimei jibe ka Atua kiano yimo lu tai. 22 Atua naio jo mim̃auka kamiu jibe na naruei, ka ea Kristo kamiu tomu namoneano riano nalo, kamiu kuvitu kumei kuvitibe ka yimo tai, napano naio mijikia riva to joomo bogo nonovio eaio ea kiano Niununo.

2:1 Kolo 2:13

2:15 Kolo 2:14

2:16 Kolo 1:20