4
Kito rojibe ka tati takurano ea Kristo
Jibe ka kiniou nojoa yimo na tetavokoiano, bior kiado Tubo kiano im̃auano, nejikili ka kamiu, ka kenemiu meuliano nalo monoka rimemedu ka bajago nalo napano Atua naio bio kamiu kanio, mia kamiu kuviel eaio. Kolo 3:12,13Tibe na ana mia kamiu kuvatove ga ka kamiu, a kumelumu ga bogo nonovio. A kenemiu jidomiano monoka rimelokloko ka kamiu, napano mia tiniemiu rimimi sop̃eli re van kamiu. Nina naruei naio be bajago na tinietiiano. Kamiu kuvilavio sikili ka kuvokar batitig tum̃aro nei napano riasol kamiu, tibe na ana kumijikia kuvitikar batitig burukutiano napano Niununo Lu naio jo jianio ban kamiu. Kamiu kumitibe ka tati takurano ga, a be Niununo takurano ga bunu joa kamiu, mo ea bajago nene, be verikariano takurano ga napano kenemiu jidomiano naio mijikia tu sikili eaio, napano Atua bio kamiu biorio. Ana Tubo Yesu takurano ga, a kiado moneano ea naio be takurano ga, a varueiano bunu be takurano ga, a Atua takurano ga napano jo, napano naio be kulorinio nonovio karam̃alo, a naio mije tuboiano ka vite nonovio, a naio mila kiano im̃auano miyotuba ea vio nonovio, a naio joa kulorinio nonovio kialo meuliano.
Mia ea kito nonovio robeve terakurano, Kristo jian ijaiano dedade nalo ban kito ea kiado meuliano, napano nalo kirinovo laka, memedu ka kiano tiniamemiano napano toru nei. Nina javukia napano Iliano Lu berenio nanua ruei, berinavo
“Bogo napano naio jo bavini ea vio mave na bavini laka,
naio burukar kiano uolu nalo napano naio jovululo ruei, nalo iorou ka naio,
a naio jian ijaiano ban tomu nalo napano abe kiano.” Iouano 68:18
?Mia iliano napano berenio berinavo “naio bavini,” naio berii venia? Iliano na naio berenio beamu, naio batove laka ruei, napano naio binimei ea vio yetano nei, naio batove ea kiano vio bululuo nene nalo. 10 Mia toro napano beamu naio binimei yetano, toro nene kia ga na vo napano mia iorou kanio ana naio bavin laka mave, a bereio, naio bavini lie bereio vo, ka naio mijikia rison batitigio rivujo vio nalo na Atua naio mila vatitigio aju. 11 Mia naio naruei toro nene kia ga na vo napano naio jom̃a jian ijaiano ban kiano tomu nalo, napano tealo, naio bitiri lualua nalo abe atevi, a tealo, naio bitiri lualua nalo abe naverialiano, a tealo, naio bitiri lualua nalo abe naieliano ea Ioluano Vou, a dolu nalo, naio bitiri lualua nalo abe tomu navitikariano na namoneano nalo, a tealo, ka averlogloglo. 12 Kristo naio mila jibe na ka mia namoneano lu nalo amijikia ala kiano im̃auano, ka taara na namoneano nalo na vio yetano nei, napano ajavukia tati na naio, mijikia riluo lie vo a rimei sikili lie vo. 13 Tibe na, ana mia kito nonovio romijikia romei ve takurano ga ea kiado viekouoiano ea Atua kenerinio, a romei rove takurano ga bunu ka robitilubar batitig naio ea kiado meuliano nalo. Tena naruei, ana romijikia rotu romei rotibe ka toro na naio meruo, riva rivokar napano mia romeruo tibe ka Kristo, napano mia romei rove toro na toru riano tibe ka naio.
14 Tibe na, mia kito rotibe ka re bunu kiritete, napano naverloglogiano dolu nalo na tomu na sibiano nalo aburu kiado jidomiano aba be dolu, kialo jukujukuano nalo abilvilig kito, jibe ka napano jegi naio jom̃a miuvuvu kito, p̃eli na tei jom̃a buku bilvilig kito janea vio reraio, makanio. 15 A kito monoka rovokar ilirianiano ea bajago na tinietiiano, a ea kiado m̃arabo nonovio nalo, monoka reiluo ka mia romei rove Kristo kiano tomu nalo, napano naio be parinio ka bagaro na namoneano nalo na kiano. 16  Kolo 2:19Mia kito rojibe ka torogio nalo na tati na naio, napano naio jo mila torogio nalo nei abinimei abe takurano ga ea naio, ka kiano meribuku nalo atu aiasosol vatitig torogio nalo nei van ea pariparinio. Mia bogo na torogio na tati nei nalo atakii vatitig kialo im̃auano nalo rimemedu, mia nalo atum̃a tinielo tiilo bereio, mia tati nene naio mijikia riluo, mijikia rimei sikili lie vo.
Meuliano vou ea Kristo
17 Ea kiado Tubo siano, nejikili ka kamiu bereio, ka kamiu kuvitikar kamiu, mia kuvitakii re bunu bajago napano nalo na maka amonea Atua. Nalo na, kialo jidomiano kirivova ruei, a be m̃adati ruei, 18 a joa melijokouo ga. Tenene na, nalo aju koalabo laka den meuliano napano Atua naio jianio, bior pariparilo kirisikili laka, jibe kanio puruveru, maka ajikia ajoglubar vite. 19 Tinielo maka bunu rijikia rimou ka kialo vovaiano nalo, naruei nalo ajidel dolu ga ea siakaiano, a bajago nalo na kiriniagiago, napano maka asidomialio leleio.
20 Mia ea Kristo, maka averloglog kamiu ka bajago na jibe na tai leleio, makanio. 21 Mia aberii kiano saba novo nalo telabo ban kamiu ruei, napano kamiu kumitakisorio, mia aberloglog vatitig kamiu ka ilirianiano nei napano jua Yesu. 22  Kolo 3:9Tenene na, kamiu monoka kuvilar bajago moruo na kumoluo bijaio. Bajago na naio jom̃a mila kenemiu meuliano re beamu abova, mia nanua, kenemiu sidomvovaiano nalo na bajago nene, nalo ajum̃a amiju bolbo lili kamiu, a nalo aju amila lelan kenemiu meuliano nalo toru toru laka. 23 Mia vonganei, kenemiu iviso nalo a kenemiu jidomiano nalo monoka amei ave terivou nonovio, 24  Kolo 3:10ana mia kamiu monoka kuviya bajago vou nalo na kenemiu meuliano vou ea Yesu napano Atua naio jiio ea kamiu, javukia kiano, ka mia tomu nalo amijikia aialio ka naio memedu riano, a be lu.
25 Tibe na, ana sibiano re bunu, bior kito robe torogio na tati na Kristo, monoka rove riano ga van kiado na vaataro nalo bogo nonovio.
26 Mia ver bogo tai tiniemiu rimimi, mia kuvila re ka tiniemimiano na rivuru kamiu kuvan ea kariano, mia kenemiu tiniesereiano monoka rivatove beamu vo, karina m̃erenio rijoru. 27 Mia kamiu monoka kuvijamo ka re buluvio van Sim̃aro ka rimei rilaso kovova laka.
28 Toro napano beamu naio be toro na vinauano, naio monoka tuvan vinauano. Naio monoka rim̃au m̃ele ka jum̃ano ea bajago na memedu, ana mia naio mijikia rivitikar naio, a rijai talim̃asa nalo bunu.
29 Ea kenemiu iliano nalo, kamiu kuve re ilimenunuano, mia kuverenio iliano nalo napano mia rijikia riijalar kialo jidomiano nalo, ka nalo amijog kenemiu iliano nalo, napano josonu bare, a memedu bo, a ka rijailo. 30 Kamiu kuvila re Niununo Lu riumou, a rijog rivova, ea kenemiu ilivovaiano nalo, bior Niununo Lu napano, Atua midu joa kamiu jibe ka kiano tovo, napano naio berial berinavo kamiu kube kiano, a ka riverial bunu, ka mia naio rivuru bulag kamiu ea bogo na tagap̃iano. 31 Mo tibe na na, bo ka tiniemiu rimimi re bunu, ala re bunu siniabu, a tiniemiu ajea re bunu. Kamiu kuvituvan bajago na p̃ep̃eiano, a bajago na ilivovaiano, a bajago na bilbilu vaiano.
32  Kolo 3:13Mia kamiu kuvijuku rivu ka kamiu, tiniemiu rimelokloko van kamiu, a kamiu kuviekokoa kamiu tavukia napano Atua naio biekokoa kamiu maluvo ea Kristo.

4:2 Kolo 3:12,13

4:16 Kolo 2:19

4:22 Kolo 3:9

4:24 Kolo 3:10

4:32 Kolo 3:13