5
Kamiu kuviel ea miamoiano
Bior kamiu kube Atua kenerinio novo nalo, kamiu kuvilavon ka kuvar nonovio kiano bajago. Monoka kuviel ea jidomiano, tibe ka napano Kristo naio jidom kamiu, ana naio mijamo ka kiano meuliano kar kamiu, jibe ka bonotanunu novo tai ban Atua, a sida tai napano Atua naio jaaro kanio.
Bior kamiu kube Atua kiano namoneano lu nalo, maka rimemedu leleio ka bogo tai saba nalo tai amalmaluvo ea kamiu tibe ka siakaiano, p̃eli vite na imouiano, p̃eli na bajago na sidomii vite ta bunu, mia vite nalo na maka ve tena kuva kuvitum̃a kuvil sosol kanio. Maka rimemedu ka kamiu kuver ilivovuiano nalo p̃eli iliniagiagoano nalo, p̃eli iliserevaiano nalo. Memedu ka kamiu kuvitum̃a kuver siva ga van Atua. Kiniou nejidom never rimeravo van kamiu, ka nalo napano ajum̃a amila siakaiano, a nalo napano ajum̃a amila vite nalo na imouiano, a nalo napano ajum̃a ajidom aiobua saba ta bunu ta bunu bogo nonovio, nalo na mia ava kovio. Toro napano naio jidom m̃elea saba bogo nonovio, naio jibe ka toro napano milotu ka atua dolu nalo. Kamiu kumijikia kumonea iliano nei ruei, napano berinavo nalo napano ajum̃a abokar bajago va, mia maka leleio ajikia ava jouro ea navenatuboiano napano Kristo naio Atua kanalo.
Kamiu kuvijamo re ka tomu nalo avuru kamiu kuvan ea m̃arabo dolu nalo, napano nalo amijubolbolili kamiu ea kanalo iliseseiano nalo. Vite nalo nei naruei, mila ana Atua tinien jerlo ruei, jibe ka napano nalo maka amonmonea naio ruei, ana na mia naio rudu vironiano vanlo. Mia kamiu kuva kuve re taara ve takurano leleio vija tomu nalo na jibe na.
Nanua beamu, ana kamiu kube tomu nalo na melijokouo ga, mia vonganei, napano kumitua kiado Tubo, kamiu kumitua kiano miamoiano bunu. Tibe na, monoka kuviel tulaka ga tibe ka kamiu kube tomu na miamoiano nene nei ruei, bior ea miamoiano nei, mia naio mijikia rila kenemiu meuliano rivu, rimemedu, a naio rive riano, ana mia naio rijikia rivar m̃arati novo nalo ve telabo. 10 Kamiu monoka kuvilavio sikili ka kuvileal bajago vaio napano kiado Tubo naio jaaro kanio. 11 Mia kamiu liko re tomu nalo na amila vite nalo na bova, napano abe im̃auano kurano na melijokouo ga. Mia bo verenio kamiu kuvar saba nalo nene amei ea miamoiano. 12 Kito romimou kija ga ka rover vite nalo napano m̃a aba amila luklukuaio, 13 mia bogo napano Atua naio rivetavo ka vite nalo nonovio amei ea miamoiano, mia miamoiano nei naio rila bajago nalo nei amalmaluvo. 14 Mia bogo na miamoiano mila vite nalo amalmaluvo medave jibe na, vite nene nalo bunu amijikia amei tibe ka miamoiano. Vite nei javukia iou napano berii jibe nei, berenio
“Jau napano komonmelio ruei,
ketevijo, kotumolu ea nam̃ariano, komeul bereio,
ana mia Kristo naio rimereraliso.”
15 Bior tena ana kamiu monoka kuvitikar vatitig kamiu rivu, ka mia kamiu kuviel tum̃abe. Mia kuvitibe ka re nalo na maka ve pariparilo, mia kuvila bajago nalo na tomu nalo na abe masou bo. 16  Kolo 4:5Kamiu monoka kuvisel ea buluvio nonovio napano kuvilealio, ka kuvila im̃auano na bo ea, bior kito rojua bogo na vovaiano nei. 17 Mia kamiu kuviavovu re, ana monoka kuvilavon ka kuvijikia vite nalo napano kiado Tubo naio jidom kamiu ka kuvilaio. 18 Mia kamiu kumunu re bunu m̃arjum̃elm̃elu rivano-o mia m̃a kuvilaluv pariparimiu, ka bajago na naio mijikia rila bulag kenemiu meuliano vodolu bereio. Mia kamiu monoka kuvujo ga ka Niununo Lu. 19  Kolo 3:16,17Bo ka kamiu kuvitukunu van kamiu ea iliano nalo napano ea Niosi na Iouano Nalo, vija iouano lu nalo, a iou navameneano van kiado Atua, mia kamiu monokanio kuviou ka iouano lu nalo nene, ka kuvamenea kiado Tubo, ea kenemiu iviso vodolu. 20 Mia bior vite nonovio, tulaka ga kamiu kuvitum̃a kuver siva van Atua karam̃ado, ea kiado Tubo Yesu Kristo siano.
Bajago na soriano
21 Kamiu nalo napano abe namone-ano, sum̃ano nalo a tire nalo, kamiu monoka kuvatove ka kamiu, tibe ka ga napano kamiu kubatove ka Kristo.
22  Kolo 3:18; 1Pit 3:1Kamiu tire nalo napano kumisoro, monoka kuvatove ka kouemiu nalo, tibe kanio napano kamiu kubatove ka kiado Tubo, 23 bior ka sum̃ano naio be parinio ka koano, jibe ka Kristo naio be parinio ka kiano nalotuano napano kiano, napano be tati na naio napano naio milarurio. 24 Bior vite na, tire nalo monoka avatove ka koalo nalo ea vite nonovio, tibe ka Yesu kiano nalotuano jo batove ka naio.
25  Kolo 3:19; 1Pit 3:7Mia kamiu sum̃ano nalo napano kumisoro, monoka kamiu kuvisidom m̃elea kouemiu nalo, tibe ka napano Kristo naio jidom m̃elea kiano nalotuano, ana naio mijamo ka kiano meuliano biorio. 26 Naio mila kiano nalotuano meravo, a naio je ka uei a ka kiano iliano, naruei naio miokoio ban Atua. 27 Kristo naio mila jibe na, ka naio mijikia rivuru kiano nalotuano nei rimei ea naio, napano naio rive lu mia rive lu batitigio to, tibe ka niatira sesa napano naio ju rorea ka mia soro, naio meravo bo, maka vite tai rila niegeniege naio, a amiovovua batitig naio bo mia bo. 28 Ea bajago nene ga, toro monoka to sidom m̃elea koano, naio rivitikar batitigio tibe ka napano naio jo bitikar vatitig niabene. Sum̃ano napano jidom m̃elea koano, naio jo jidom m̃ele naio bereio. 29 Maka toro tai to rivitii va kanio taniabene, p̃eli na rila lelanio bereio, mia tomu nalo aju abagan batitiglo, a aju abitikar vatitig taniabele nalo. Nina jibe kanio napano Kristo mila ban kiano nalotuano, 30 mia kito romijikia batitig vite nei, bior kito robe torogio na kanano taniabene nalo. 31 Iliano Lu naio beriio bunu ruei napano sum̃ano bija koano, naljuo abe taniabele takurano ga, napano naio berenio, berinavo “Bior vite na, mia sum̃ano naio tuvan karam̃ano naio kenieno, riva rivijuru kar koano. Naruei mia nalo ve juo amei tibe ka taniabene takurano ga.”
32 Iliano Lu nei, be iliano na temi tai joaio, napano beamu naio be navigivaniano ga tai, mia vonganei, nemijikia ka iliano nei naio jo berial Kristo bija kiano nalotuano. 33 Mia kamiu kuvisidomii re iliano nei kuver naio maka to riverii kamiu bunu, makanio, naio jo berenio na. Riano ga, kamiu sum̃ano nalo nonovio, monoka kuvisidom m̃elea kouemiu nalo, tibe ka na kamiu kumisidom kamiu ga, a kamiu tire nalo nonovio, monoka kuvatove ka kouemiu nalo.

5:16 Kolo 4:5

5:19 Kolo 3:16,17

5:22 Kolo 3:18; 1Pit 3:1

5:25 Kolo 3:19; 1Pit 3:7