6
Bajago na kiritete nalo naliko karam̃alo nalo a kenielo nalo
Kolo 3:20Kiritete nalo, kamiu kube nataki na Tubo kanano, kamiu kumonea karamemiu bija koniomiu nalo, vite nei naruei naio memedu ka kamiu kuvilaio. Tuboiano tai ea Iliano Lu napano Atua kiano naio berenio jibe nei, napano naio berinavo,
“Kamiu kuvatove ka karamemiu a koniomiu nalo,”
mia nina naio be natuboiano jukamu napano be verikariano mave ea naio, napano naio berinavo,
“Verenio kamiu kuvila tibe na,
mia vite nalo na kenemiu meuliano nalo amijikia avuro rivu, a mia kenemiu meuliano nalo ea borotano nei ve tebievi.” Tiut 5:16
Kolo 3:21Kamiu karam̃alo nalo a kenielo nalo, tiniemiu riviluludie re kenerimiu nalo tulaka, rivano-o mia ajikia tiniel ser kamiu bereio. Mia kamiu monoka kuvisavoriri batitiglo rimemedu rivu, kuverlogloglo, a kuvisiloglog vanlo m̃arabo nalo na kiado moneano ea Kristo.
Bajago na tomu na im̃auano, naliko kialo tubo nalo
Kolo 3:22-25Kamiu tomu na im̃auano, kamiu kuvitovon ka kenemiu tubo nalo na vio yetano nei, tibe ka napano kumerou kalo, a kuvatove kalo, mia monoka kuvila tibe na ea kenemiu iviso momou nalo, tibe kanio kamiu kumitu kumim̃au Kristo kiano. Maka rivu ka kamiu kuvitu kuvila tibe na ea bogo napano ga nalo aju kamliko, ka mia kuvilavon ka kuvilalo asaaro ka kamiu, mia monoka bogo nonovio kuvila vite nalo napano Atua naio jidomio, vija kenemiu iviso rianiano nalo, tibe ka napano kube Kristo kiano tomu na im̃auano nalo. Monoka kuvisaaro ka kenemiu im̃auano, mia bo ka kuvila re bunu im̃auano na tavukia napano kumim̃au toro kanano ga, mia kuvila tibe ka kumim̃au kiado Tubo kanano. Kamiu kuvisidomii von, toro tai naio be tubo, p̃eli na naio be toro na im̃auano ga tai, be kurano, mia Atua sian meran bereio van rimemedu ka kiano im̃auano novo nalo.
Kolo 4:1, Kolo 3:25Mia kamiu tubo nalo na tomu na im̃auano nalo kanalo, kamiu bunu kuvila rimemedu van kenemiu tomu na kenemiu im̃auano nalo, mia kuvil re ka tiniesereiano tulaka vanlo. Monoka kuvitu tiniemiu rimaio ka kamliko nalo, kubiniu kenemiu Tubo takurano ga, napano joa vio mave, a napano naio jom̃a mila be verare ga ban tomu nalo.
Kito roju romila mira ka Sim̃aro
10 Vaataro kanio nala nonovio kiaku iliano naruei, mia nejidom never ka kamiu, ka kamiu kuvilavio sikili ka mia kuvisikili ea kiado Tubo, vija kiano burum̃ara moroano na toru nene. 11 Kamiu kuviya kuluniabemiu kouo nalo na mira napano Atua jianio ban kamiu, ka mia kuvijikia kuvitu sikili, a ka kuvituko vio ka buruniavo nalo napano Sim̃aro kiano, vija kiano juboluboiano va nalo napano naio jom̃a mijukujuku kamiu kanio. 12 Nalo napano m̃a kito roju romila mira kalo, ea kiado meuliano, nalo maka ave kulorinio. Mia roju romila mira ka moroano dolu nalo, a sim̃aro nalo kialo tomu na tortoru nalo, a kialo tubo nalo napano abe burupati na melijokouo na vio yetano nei vonganei, ana rojum̃a romila mira die semei va nalo na telabo napano aju janea vio. 13 Mo bo kanio kamiu kuviya vatitig saba nonovio nalo na tena mira na Atua nei kiano naruei, mia bogo nonovio ga a ea legiano nonovio ga napano Sim̃aro naio rimei ka rila mira ka kito, mia romijikia rala mira ka uolu nalo na, rivano-o mia rotovululo, rivano-o riviniu, mia kito rotumolu rotu sikili kia na vo rotu.
14 Bogo napano kamiu kumitumolu ka kuvila mira tibe na, kenemiu vite na mira nalo ajibe nei naruei. Kulubue napano kuburukario ea m̃arip̃imiu nalo, nina jibe kanio napano kubokar bajago na ilirianiano. Kuluniabemiu kouo napano juko vio ka mokotenemiu nalo ka buruniavo, nina jibe kanio kubokar bajago na memeduano ea kenemiu meuliano vodolu nalo. 15 Kulubue na toru tena ieliano na jaamiu, nina jibe ka kumitu vatitig ka kuva kuverial Ioluano Vou na tum̃aroano. 16 Burum̃ara selap napano kumidukario ka kuvituko vio ka buruniavo nalo na Sim̃aro kiano, napano sebi bilvili ealo, nina jibe ka kenemiu viekouoiano na jikili ea Atua. 17 Basaro na mira na pariparimiu, nina javukia ioruriano napano Atua jianio ban kamiu, a iobogu na mira na Niununo Lu napano kubokario, nina naio javukia Atua kiano Iliano Lu.
18 A vija vite nalo na, kamiu monoka kubolkouo bunu, monoka kuvika den Atua ka rijai kamiu. Bogo nonovio ga, monoka kuvitum̃a kubolkouo ea moroano na Niununo Lu, mia kuvitu tiniemiu rimaio ka namoneano lu dolu nalo tulaka ea kenemiu volkouano nalo, napano mia miremiu nalo ve temi re bogo tai.
19 A bereio, monoka kubolkouo rivior kiniou bunu, ka mia Atua naio sian bogo na iliano van kiniou, ka nesidomdeio re ka mia neverial Ioluano Vou na Kristo kiano, napano beamu, naio joluku ka tomu nalo, mia vonganei, mia nesikili ka neverialio vanlo. 20 Kiniou nobe toro na berial iliano na Ioluano Vou nei, mia nojoa yimo natetavokoiano, mia monoka kubolkouo ka mia kiniou nesidomdeio re kanio mia neverial Ioluano Vou nei ea vio nei, tibe napano memedu ga ka nalaio.
Pol kiano iliano na maaro
21  Im̃auo 20:4; 2Timo 4:12 Kolo 4:7,8Kiniou nejidom ka kamiu kuvi-jikia kanaku lilianiano nalo, naruei ka tena nemiila kiado bilbilu novo nei, Tikikas, biedu ea kamiu. Naio jom̃a be niabene ea im̃auano nalo na kiado Tubo kiano ea vio na, 22 ana mia naio riverial van kamiu ka kumemi numitu jum̃abe, ka mia kumijikia kuvijog rivu ea kumemi bereio.
23 Ana tum̃aroano, a jidomiano, a viekouoiano binimei den Atua Karam̃ado a Yesu Kristo kiado Tubo, aju bija kito a namoneano nalo nonovio. 24 A tiniamemiano napano Atua kiano naio toa kamiu, a ea kito bunu, napano kito nonovio rosidom m̃elea kiado Tubo Yesu Kristo, napano mia kito rosidom naio rivano-o ribisi deio.
Kiniou, Pol.

6:1 Kolo 3:20

6:4 Kolo 3:21

6:5 Kolo 3:22-25

6:9 Kolo 4:1, Kolo 3:25

6:21 Im̃auo 20:4; 2Timo 4:12

6:21 Kolo 4:7,8