6
Kamiu nonovio monokanio kuvijaijai kamiu
Kiaku bilbilu nalo, averenio kamiu tai rijoru ea kariano mia bo ka kamiu napano Atua kiano Niununo Lu joa kamiu, kamiu monoka kuvijai naio ka kuvuriri naio bereio. Mia monoka kuvil m̃asosou ga vanio tibe ka tiniemiu miiaio, mia monoka kuvitikar vatitig kamiu bunu ka mia vite napano kumila vatitig toro dolu kanio naio rimei re bunu ka rilavon kamiu bereio. Monoka kamiu kuvijaija kamiu tibe na naruei, ka kuvar bitiraviran toro dolu kiano bagaro nalo napano teremi. Tibe na, ana kamiu kumitu kumonea venia napano Kristo kiano tuboiano naio berenio. Ana mia kamiu kuvarvar ka re kamiu tibe ka toro tai napano naio jo jidom naio ga ber “Kiniou riano, kiniou nebe toro tai.” Ver tibe na, toro nene naio jo mijubolibolili naio bereio, bior naio maka rivitilubar ka naio be toro kurano ga. 4-5 Mia kamiu monoka kuveve terakurano kuvitii veve kenemiu im̃auano nalo napano kumim̃aukanio. Ver tibe na, toro tai maka rijikia rilavon ka rivitii veve von kanano im̃auano nalo abo loa tomu dolu nalo kialo ana monoka naio rivitii veve ga naio ga kanano im̃auano. Ver kiano im̃auano bo mia naio mijikia saaro ga kar kiano im̃auano novo nei. Bior tomu nonovio maka ave verare, bior nalo kialo vite dedade nalo napano teremi napano abario ea kialo meuliano.
Kamiu napano ajum̃a aberiloglog kamiu ka iliano na moneano, mia ver bogo tai kamiu kuvileal vite na kiritavaso tai, bo ka mia kuvio kanio kamliko kenemiu naverloglogiano nalo.
Mo ana kamiu kuvitikario, ka kuvila sibilili re kamiu bereio. Jau maka kejikia kala dovorovon Atua. M̃ariesi vaio napano komebija ea kanamo tiniavio, m̃arati nene ga napano mia jau kesenio. Mia toro napano mebija kanano bajago napano naio moluo bijaio jibe ka kurukuti tai ea kanano meuliano, mia naio rivar kurukuti tai napano menunu bova ga ea kanano bajago nene, be na maariano, ana ver naio rimebija bajago na Niununo Lu ea kiano meuliano, Niununo Lu naio mijikia rivar sinaniano novo nalo napano meruo bo ea naio, be meuliano napano maka rijikia ribisi deio. Ana mia kito romijikia ravar sinaniano novo nalo rimemedu ka bogo na marimeuano nene, ver rotuvan re im̃auano. Tibe na ana mia kito tiniedo rim̃aro re ka rala bajago novo nalo na bo, 10 ana mia monoka rovijuku rivu ka tomu nalo bogo nonovio, ana monoka tiniedo vu rivu lie vo van nalo napano robe m̃aratavo takurano kitoliko ea Kristo.
Pol kanano iliano na maaro banlo
11 Mo, mia kiniou nevivitauia kanaku ilim̃aariano nalo ka jum̃aku ga, tenene nei mia kumijikia kuvial kanaku m̃arati iliano nalo ave tomormoruo tibe nei. 12 Nejidom never ka nalo napano ajidom avututua kamiu ka kuve pakuveu, nina jibe ka nalo ajidom avarvar kalo ga rivior vite na kuluniabene toro ga. Ana nalo ajidom ala tibe na kar vite takurano ga, napano amila von ka atuvan ioluioluiio napano Kristo kanano m̃akolkolo ga mijikia rilarur kito. Iliano na nalo maka asidomio, bior nalo amerou ka napano ver aioliolu ka Lilianiano nabo ka Yesu kiano m̃ariano rimemedu tibe na, mia kulo dolu nalo ajil lo. 13 Nalo napano ajidom ka kamiu monoka kuve pakuveu, nalo ajidom tibe na bunu ka mia amijikia ail vevan ka aver nalo ajudovulu kamiu ruei, ka nalo aburu kamiu kubano iorou bereio jeltan ka kulo Ju nalo kialo tuboiano. Mia kamiu kuvitii vatitig, bior napano nalo na bunu maka atu adukar vite nalo nonovio napano tuboiano naio jo berenio.
14 Naruei ea kiniou, maka bunu ve titai ka nesidom navarvar ka kiniou kanio, mia kiado Tubo Yesu Kristo kiano m̃akolkolo ga napano nabarvar kiniou kanio, bior kiano m̃ariano mila bajago nalo na vio yetemeriba nei nalo abinimei jibe ka vite nalo napano am̃arm̃aro ga ea kiniou ruei, ana mila kiniou bunu nebinimei nejibe ka toro na m̃aro tai ea bajago na tibolboiano nalo na vio yetemeriba nei ruei.
15 Ka toro tai rimei rimemedu vija Atua, bekurano ka toro nene be pakuveu p̃eli na maka rive pakuveu, ana ver Atua naio tii toro nene rimei rive toro vou bereio tukamu vo, karina toro nene naio mijikia rimei rimemedu vija naio. 16 Naruei kiniou nobolkouo ka nalo napano mia adukar iliano nei, napano mia amei ave Atua kiano kulo Israel nalo garuei rimemedu, neberenio mia Atua kiano tum̃aroano a natinieiiano to vijalo.
17 Ninei naruei be kanaku iliano. Mia kiniou maka nesidom ka napano toro tai rila yebekavo ka kiniou tibe na bereio, bior kiniou nabar niajebijo kar Kristo ea mokotenaku ruei, jibe ka napano ajuba kiniou a abitiv kiniou.
18 Nao kuruaku nalo a kuvivinioku nalo, kiniou nobolkouo ka mia kiado Tubo Yesu Kristo kiano tiniememiano naio to rivija niunumiu nalo nonovio,
Mm tenene na.