2
Ioluano Vou na bo na Yesu kanano naio loa lie ka Mosis kiano tuboiano moruo
Ver tibena, iliano riano novo nalo na Ioluano Vou na bo na m̃a kito rojum̃a romijogio ruei, mia monoka rosidomii vetemii lievo kalo, monoka rovokarlo sikili rivu, ver p̃eli na, mia vier rivuru kito reielalo denlo bereio. Tivelinio na tuboiano moruo re nua, nailiano nalo ga amidu binimei, mia iliano nene nalo amemedu ga bo, a ajikili. Nalakokoroviano na iliano nene nonovio, a jog volvoliano nonovio nene, sano mauo nene memedu jo ruei.
Mia voniganei, Ioluano Vou na bo na terivou naio binimei bokar kito ruei, mia naio toru lie loa ka Tuboiano moruo na beamu. Jibena, ver kito rosidomii kurano ea m̃arabo na kiado ioruriano napano joaio, mia maka rejikia rovuro den kanano vironiano leleio. Kanado Tubo nene naruei naio mila Ioluano Vou na bo naio miyotuba jukamu, mia nalo na m̃a amijog naio ka m̃a berialio ea tilinielo nalo, nalo kija aberial sosolio binimei boru ea kito, amila meravo ka be riano.
Mia Atua bunu miija iliano nei, napano m̃a mila vremesiano ninio nalo, a vite na vameneano nalo, a im̃auano nalo na kiano moroano, mia mave ka nina, naio biovio ka bulagio Niununo Lu kiano ijaiano nalo ban kito kei napano naio jidom rudu vanio. Ana na kito romial vite nalo nei ana romijikia ka Ioluano Vou na bo na Yesu Kristo kiano naio be iliano tai napano bo-o laka loa ka tuboiano moruo na kito kulo Ju kiado.
Yesu be tubo ka yetemeriba na mia rimei navo
Kito romijikia ka Yesu naio loa lie ka nailiano nalo bior ea tivelinio na yetemeriba na to rimei keano, mia Atua rudu re kiano nailiano nalo ka ave tubo eaio, mia naio rudu totano yetano ka kenerinio. Vite na niosi moruo berenio bunu, ea Barago Teviti kiano iliano tai napano berka Atua, naio berinavo
“?Vite novo venia na joa toro, mila na jau kojidomii m̃elea naio jibe na?
?P̃elina venia mila na jau kojom̃a komiyotuba ka kulorinio kenerinio?
Beamu, jau komidu naio jotano ka nailiano nalo, mia nina naio be tena bogo bulati ga, mia voniganei, jau kobitirilar naio bereio ruei,
jau komidu naio joa vio na loa laka tai mave bija kiano burum̃ara mermerano a kiano m̃arouano,
jau kabar vite nonovio ajutano ka kiano moroano.” Iouano 8:4-6
Mia bogo na Atua mila kiano toro be parinio ka vite nonovio, mila na maka ve titai leleio napano naio maka rive tubo kalo. Naio mila ka mia tibena, mia binimei bokar vonganei, mia maka reial ka mirado vo ka vite nonovio nalo na yetemeriba nei naio rivokar jeleigio na Atua naio jidomii kanio. Mia vite nalo naio makanio vo, mia dam̃ariga kito rotu resirarago ka Yesu, napano Atua bitirilar naio loa loa laka. Beamu, Atua naio tinien miia kito toru laka, ana na naio miila Yesu naio batove telisu ka bogo tai ga, mila naio batove yetano ka nailiano nalo, ana mila naio jen tanea jogvaiano napano m̃aro ka kito nonovio, mia iorou kanio, ana naio bitirilar naio bereio, miyovovua batitig naio bo bija mermerano na vio mave.
Yesu naio be kiado ioruriano, naio be kiado parinio toro lu
10 Atua kiano bajago na im̃auano na ka naio rilarur kito naio memedu, bior naio jii vite nonovio, a vite nonovio be kiano, naruei naio jidom ka mia naio tovulu meran bereio burum̃ara taara na kenerinio nalo ataluvo den yetemeriba nei, amei ave kiano bereio. Naio jidom ka rila tibena, mia ka rim̃auka tibena naio kirisikili laka, naruei naio mial m̃arabo tai ga ka rilaio, naio jibenei: be Yesu kiano m̃arabo na jogvaiano, napano mia Atua mila naio binimei be toro, naio be toro na m̃a je dulu m̃arabo ka tovulu kiado ioruriano. 11 Yesu naio mijikia tukamu ka kito tibena bior naio na m̃a milakon kito romeravo, mila na naio jaaro ka rial kito tibe ka robe m̃aratavo takurano ga kitoliko naio. 12 Kiano iliano tolu ban Atua ber jibenei. Tai joa niosi na Iouano, naio ber jibenei, naio berinavo
“Mia kiniou naverial siamo na bo van kuruaku nalo, mia kiniou navameneaso tukamu ka kulorinio nalo.” Iouano 22:22
13 Mia dolu nene naio berial ka Yesu naio monea Atua jibeka na kito romonea naio, be iliano na joa naverialiano Aisea, naio berinavo
“Kiniou nei, kanaku monmoneano nomidu joa naio.” Ais 8:17
Mia nana maariano, iliano tai bereio ea Aisea, naio ber Yesu bija kuruano nalo, naio berinavo
“Ninei be kiniou nene nei nojo nei kumemliko Atua kenerinio dolu nalo napano naio barlo ajua jum̃aku.” Ais 8:18
14 Mia kito robiniu robe Atua kenerinio nalo kia nei, kito robiniu robe kulorinio, bija niabedo a kiado burukija, mia ka Yesu rimei rive kuruado be riano, naio binimei ea yetemeriba nei, midu niabene a kiano burukija jibe ka kito ga. Tibena, mia bogo na naio mijamo ka bereio, naio m̃aro bior kito, naruei kiano m̃ariano nei naio muelar moroano na parinio tubo na kirisikili na m̃ariano kiano, nina be Sim̃aro. 15 Naio muelar Sim̃aro kiano moroano, ana naio mijubar bulag teli nalo na merouano na m̃ariano na amiorkakar tanea niegeniege kito, napano mila kito romijog bova biorio ea kiado meuliano momou. 16 Riano ga na, Yesu kiano im̃auano novo na ijaiano nene, naio maka rila rivan nailiano nalo na vio mave, mia naio mila ban kito tomu na yetemeriba nei. Iliano telabo na m̃a aber vite na jibena, aberinavo
“Naio jom̃a miija batitig tormoruo Epraamo kiano bajulukuti nalo.” Ais 41:8-9
17 Naina naruei be Atua kiano jidom-iano naio jibenei. Naio mial bo ka mia Yesu naio rimei tibeka ga kito kuruano nalo ea vite nonovio, rivanvano-o mia mijikia rijikia vatitig kito rivu, naio mijikia tinien riia kito. Ana mia kito ravarkar tiniedo ea naio, ka mia naio riviekouo ea im̃auano na mia naio rila van Atua rivior kanado kariano nalo, napano naio mila kiado merevuiano bija Atua, jibeka naio be kiado parinio toro lu. 18 Naio mial burum̃ara lavoniano na miyotuba ka kiano meuliano, naio mijog bova bano-o na naio jovulio, mila naruei naio mijikia rijai vatitig kito bereio rivu ka bogo na lavoniano naio binimei jikili bunu ka kito.